Šv. Pijaus X brolijos kunigai gali laiminti santuokas

Popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“, kurios tikslas – popiežiui neklusnią Šv. Pijaus X kunigų broliją susigrąžinti į visišką vienybę su Apaštalų sostu, vadovai – komisijos pirmininkas kard. Gerhard Muller ir sekretorius arkivysk. Guido Pozzo – parašė laišką visiems Vyskupų konferencijų vyskupams, kuriuo informuojama apie popiežiaus Pranciškaus sprendimą suteikti teisę Šv. Pijaus X brolijos kunigams laiminti santuokas.

Popiežiaus homilija. Kas man kryžius?

Kryžius tai ne priklausymo organizacijai „ženkliukas“, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos Evangelijoje Jėzus sako: „Kai žmogaus sūnų būsite aukštai iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“. Šie žodžiai, tai ir užuomina apie Jėzaus laukiančią mirtį ant kryžiaus, ir kartu nuoroda į Mišių pirmajame skaitinyje iš Skaičių knygos pasakojamą Dievo tautos istorijos epizodą, kai į Pažadėtąją žemę keliaujančius žydus puolė nuodingos gyvatės ir Mozė liepė iškelti ant stulpo vario gyvatę, kad kiekvienas įkąstas gyvatės, pažvelgęs į vario gyvatę, liktų gyvas.

Popiežius pavedė prancūzų teologei parengti Kryžiaus kelio apmąstymus

Popiežiaus kvietimu šiemet Kryžiaus kelio prie Koliziejaus stočių tekstus parengs prancūzė teologė. Vatikane pranešta, kad popiežius Pranciškus pavedė Paryžiuje gimusiai profesorei Anne-Marie Pelletier parengti keturiolikos stočių apmąstymus. 71 metų amžiaus teologė ir biblistė yra pelniusi daugelį akademinių apdovanojimų, įskaitant Popiežiui emeritui dedikuotą Ratzingerio premiją 2014 metais. Teologinė rašo apie judaizmo ir krikščionybės santykių raidą, vienuolių pasaulį bei moters vaidmenį krikščionybėje ir Bažnyčioje. Kryžiaus kelio stočių autorė yra šeimos motina, užauginusi tris vaikus. (Vatikano radijas)

Nuotrauka: Profesorė Anne-Marie Pelletier

 

Vatikano butuose įkurdintos kitos trys sirų pabėgėlių šeimos

Pirmosios popiežiaus Pranciškaus priimtos pabėgėlių šeimos, įkurdintos trijuose Vatikanui priklausančiuose būstuose, sulaukusios paramos savarankiškam gyvenimui išsikėlė iš Popiežiaus išmaldininko paskirtų butų, juos užleisdamos kitoms trims pabėgėlių šeimoms – dviem krikščionių ir vienai musulmonų – iš viso trylikai žmonių, praneša Šventojo Sosto Spaudos salė.

Popiežius Pranciškus: kiekvienas gali kažką duoti

Antradienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė asmenis, kurie dalyvavo konferencijoje apie „Populorum progressio“, Pauliaus VI encikliką, paskelbtą prieš 50 metų ir skirtą vystymosi klausimui. Konferenciją surengė naujoji Visapusiško žmogaus vystymosi dikasterija, kuriai vadovauja kardinolas iš Afrikos Peter Turkson.

15 kalėjimo Velykų

KELIONĖ SU TEOFILIUMI (2017-ųjų balandis)

Velykų rytas daug kam primena triskart aplink bažnyčią einamą procesiją, varpų gaudesį, pakilią giesmių nuotaiką... Džiaugsmas kyla iš evangelinės žinios apie prisikėlusį Kristų ir apaštalų susitikimus su Prisikėlusiuoju. Velykos tikrai yra džiaugsmingos, bet nebūna Velykų be Didžiojo penktadienio – Jėzaus mirties – ir be Didžiojo šeštadienio – Dievo tylos – dienos. Per tai einame į Prisikėlimą. O kaip jaučiasi žmonės, kurie Prisikėlimą švenčia jausdami mirties alsavimą?

Popiežiaus homilija. Ne įstatymo raidė, bet gailestingumas

Apsisaugosime nuo sugedimo ir nuodėmės laikydamiesi ne įstatymo raidės, bet klausydami Jėzaus, kuris yra įstatymo pilnatvė, - sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos Evangelija pasakoja apie pas Jėzų atvestą moterį, sugautą svetimaujant. Klastingiems kaltintojams, Jėzaus atsako: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. Taip pat ir pirmasis skaitinys iš Danielio knygos kalba apie panašią situaciją – apie dviejų teisėjų klastingai neištikimybe apkaltintą moterį Zuzaną.

Šventasis Sostas ir religijos laisvė

Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Gallagheris Milano katalikiškame universitete kovo 30 dieną skaitytoje paskaitoje pateikė Bažnyčios minties raidą religijos laisvės klausimu per pastarąjį šimtmetį.

Rinkliava Jėzaus gimtinės taikai

„Padėk sukurti taiką Jėzaus gimtinėje“, kviečia Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas pokalbyje su italų žinių agentūra Sir. Kardinolas Leonardo Sandri žinių agentūrai pristatė savo laišką, kviečiantį viso pasaulio katalikus dalyvauti Didžiojoje penktadienio rinkliavoje Šventosios Žemės taikai.

Popiežiaus Pranciškaus kelionės į Egiptą programa

Priėmęs Egipto prezidento, Katalikų Bažnyčios vyskupų, Koptų Ortodoksų Bažnyčios patriarcho ir Al Azharo mečetės imamo kvietimą, popiežius Pranciškus balandžio 28-29 dienomis lankysis Kairo mieste. Pirmadienį Šventojo Sosto spaudos salė paskelbė artėjančios Šventojo Tėvo kelionės programą.

Mirė jėzuitas kunigas Anicetas Tamošaitis SJ

Pranešama, jog kun. Anicetas Tamošaitis mirė Kaune balandžio 2 d., sulaukęs 94 m. amžiaus. Jėzaus Draugijos nariu jis buvo 74 metus, o kunigu - 63 m. Velionis pirmadienį pašarvotas Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. Laidotuvių Mišios vyks antradienį, balandžio 4 d., 14 val., po jų kunigas bus laidojamas jėzuitų sklypelyje Petrašiūnų kapinėse.

Severinas Holocher OFM: „Mano Japonija ir Šventoji Žemė yra Lietuva“

Vokietis pranciškonas tėvas Severinas save vadina „pilnamečiu lietuviu“, nes jau daugiau kaip dvidešimt metų gyvena Lietuvoje. Balandžio 2 dieną jis švenčia kunigystės penkiasdešimties metų sukaktį. Ta proga jis apžvelgia savo nueitą kelią nuo svajonės būti misionieriumi, pašaukimo krizės ir noro sukurti šeimą iki dabartinio gyvenimo Lietuvoje, kurią vadina savąja Japonija ir Šventąja Žeme.

Stulbinanti dovana bičiuliui

Kartais mus netikėtai užklumpantys ir sujaukiantys mūsų įprastą ramybę įvykiai, pavyzdžiui, mūsuose įvykdyti rezonansiniai nusikaltimai ar paskelbta žinia apie šalia mūsų gimtinės sienų vyksiančias neproporcingai didelio masto karines „Zapad 2017“ pratybas, negali užgožti Jėzaus prisikėlimo iš numirusių šventei ruošimosi ir jos šventimo, nes absoliučiai viskas, kas įvyksta žemėje turi sąsajų su amžinybe.

Penktasis Gavėnios sekmadienis

Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė Viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius dabar sirgo. Seserys nusiuntė jam žinią: „Viešpatie! Tas, kurį tu myli, serga!“ Tai išgirdęs, Jėzus tarė: „Šita liga ne mirčiai, bet Dievo garbei, – kad būtų pašlovintas Dievo Sūnus“. Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. Vis dėlto, išgirdęs, kad tasai serga, jis dar dvi dienas užtruko ten, kur viešėjo, ir tik tada pasakė mokiniams: „Eikime vėl į Judėją!“ Mokiniai jam atsakė: „Rabi, ką tik žydai kėsinosi užmušti tave akmenimis, o tu vėl ten eini?“ Jėzus tarė: „Argi ne dvylika valandų turi diena?! Kas vaikščioja dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą. O kas vaikščioja naktį, suklumpa, nes jam trūksta šviesos“. Tai pasakęs, pridūrė: „Mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti“. Mokiniai atsiliepė: „Viešpatie, jeigu užmigo, pasveiks“. Jėzus kalbėjo apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie poilsio miegą. Pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė: „Lozorius mirė. Bet aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau, – dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte. Tad eikime pas jį“. Tuomet Tomas, vadinamas Dvyniu, tarė kitiems mokiniams: „Eikime ir mes numirti su juo!“

Septynių paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas (IV): „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“

Mąstyti apie Didįjį penktadienį dera ne tik Didžiąją savaitę. „Didysis penktadienis suformuoja krikščionio egzistencijos dvasinę architektūrą. O Septyni paskutiniai žodžiai apibrėžia Didžiojo penktadienio tikrovę“ – knygoje „Mirtis penktadienio popietę“ rašo Richard John Neuhaus, kviesdamas permąstyti kiekvieną šių žodžių.

Vyskupų kreipimasis Maldos už seksualinės prievartos aukas dienai

Brangūs tikintieji,

Šį penktąjį Gavėnios sekmadienį kviečiame Jus prisiminti žmones, patyrusius seksualinę prievartą, ir už juos melstis.

Tarp mūsų yra brolių ir seserų, kurie buvo sužeisti, nes patyrė seksualinį išnaudojimą. Tai kančios patirtis, neretai sunkiai išdildoma ilgus metus. Lytiškumas, kuriuo Dangaus Kūrėjas apdovanojo žmones, turi aiškų tikslą – būti santuokinės vyro ir moters meilės bei jų vaisingumo galia. Ji atveria žmogaus giliausius jausmus ir gyvybės slėpinį. Tai šventa dovana. Todėl jos naudojimas turi būti apgaubtas ypatinga pagarba, jautrumu ir apsauga. Bet kokia prievarta žmogaus seksualumo srityje yra nusikaltimas Dievui ir žmogui. Jis pažeidžia lytiškumo šventumą, todėl yra ypač skausmingas.

Tęsiami Gailestingumo penktadieniai. Popiežius aplankė aklųjų globos namus

Penktadienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė Romoje veikiančius aklųjų globos namus. Tai Italijos valstybinės sveikatos apsaugos sistemos išlaikomas specializuotas centras, padedantis akliesiems ir rimtų regėjimo sutrikimų turintiems žmonėms. Šiuo metu centre gyvena 37 globotiniai. Centrą taip pat lanko penkios dešimtys vaikų, kuriems padedama susiformuoti pagrindinius įgūdžius, reikalingus kasdieniniame gyvenime.

Popiežius meldžiasi už stichinių nelaimių, karų ir neramumų aukas

Po Mišių priešais ką tik atnaujintą Karpio vyskupijos katedrą, kartu su jų dalyviais, popiežius Pranciškus kalbėjo vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldą ir šia proga dar kartą pasveikino vyskupijos ir viso šio Italijos regiono tikinčiuosius, ypač Mišiose gausiai dalyvavusius ligonius. „Jūs  padedate Bažnyčiai, padedate Kristui nešti kryžių, - sakė popiežius. Ačiū! Didelis ačiū! [...] Marijai aukokime savo džiaugsmus, skausmus ir viltis. Prašykime, kad ji savo gailestingomis akimis pažvelgtų į visus kenčiančius, ypač į ligonius, vargšus, neturinčius darbo“.

Popiežius priėmė ispanų kolegijos bendruomenę

Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Romos Šv. Juozapo ispanų kolegijos bendruomenę, šiemet mininčią savo veiklos 125 metų sukaktį. Netoli Vatikano įsikūrusi kolegija 1892 m. priėmė pirmuosius iš Ispanijos atvykusius kunigus studentus.

Paskelbtas popiežiaus Apaštališkosios kelionės į Egiptą logotipas

Egiptas, Popiežius, Taika – šie trys žodžiai įrašyti būsimos popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės į Egiptą logotipe, kurį penktadienį išplatino Egipto katalikų portalas catholic-eg.com. Logotipe įrašytas šūkis dviem kalbomis: angliškai ir arabiškai: „Taikos popiežius taikos Egipte“. Popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė į Egiptą įvyks po mėnesio, balandžio 28-29 dienomis. Logotipe pavaizduotas popiežiaus, kaip taikos pasiuntinio atvykimas į Egiptą.

Popiežius Karpyje: Nuriskime nuo širdies akmenį, kuris neleidžia Jėzui įeiti

Popiežius sekmadienį lankėsi šiaurinės Italijos Emilijos Romanijos regione. Popiežiaus pastoracinis vizitas prasidėjo Karpio miestelyje 9.30 val. Atskridęs iš Romos straigtasparniu, popiežius į miestelį atvažiavo papamobiliu, pakelyje sveikinamas džiugios minios, lydėjusios Šventąjį Tėvą iki pat Karpio centrinės Kankinių aikštės, kurioje popiežius aukojo penktojo Gavėnios sekmadienio Mišias su visais regiono vyskupais. Pagrindinis vizito tikslas, taip pat į gretimą Mirandolos miestelį po pietų, buvo aplankyti žemės drebėjimo prieš penkerius metus stipriai nuniokotas vietoves. Nors jau daug atlikta šalinant stichijos pasekmės, jos akivaizdžios. Karpio katedrą prieš savaitę kultui atšventino popiežiaus Valstybės sekretorius, kard. Pietro Parolin, tuo metu Mirandolos katedra tebėra tvarkoma ir todėl uždaryta.

Popiežius meldėsi už 2012 m. žemės drebėjimo Italijoje aukas

Sekmadienį po pietų Karpio vyskupijos kunigų seminarijos koplyčioje įvyko popiežiaus Pranciškaus susitikimas su vietos kunigija. Maždaug valandą trukusio susitikimo metu nebuvo sakoma iš anksto parengta kalba, susitikimas taip pat nebuvo tiesiogiai transliuojamas, popiežius spontaniškai bendravo su kunigais, atsakinėjo į jų klausimus.

Popiežius: Visi kartu nuskaistinkime Liuterio Reformos atminimą

Popiežius penktadienį audiencijoje priėmė Popiežiškosios istorijos mokslų akademijos Romoje surengto tarptautinio suvažiavimo „Liuteris po penkių šimtų metų“ dalyvius. Juos Šventajam Tėvui pristatė ir apie suvažiavimo darbus papasakojo Popiežiškosios istorijos mokslų akademijos pirmininkas kun. Bernard Ardura. Tarptautiniame suvažiavime tris dienas nuo kovo 29 katalikų ir protestantų teologai dalijosi įžvalgomis apie Liuterio reformą istoriniame bažnytiniame kontekste Reformacijos penkių šimtų metų jubiliejaus proga.

„Amoris laetitia": Bendra malda Velykų šviesoje

Devintasis, paskutinis „Amoris laetitia" skyrius – apie santuokos ir šeimos gyvenimą gaivinantį dvasingumą.

Jei šeimai pavyksta sutelkti dėmesį į Kristų, Jis suvienija ir apšviečia visą šeimos gyvenimą. Skaus­mai ir sunkumai išgyvenami bendrystėje su Viešpaties kryžiumi, o Jo apkabinimas leidžia pakelti blogiausias akimirkas. Karčiomis šeimos dienomis būtent vieniji­masis su apleistu Jėzumi gali padėti išvengti santykio nutraukimo.

Popiežiaus homilija. „Viešpatie, ar nenusivylei manimi?“

„Saugokimės nerimtų fantazijų ir stabų. Tik Dievas mus myli kaip tėvas; Jis visada mūsų laukia“, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje. Šią dieną pirmasis skaitinys iš Išėjimo knygos pasakoja apie garsųjį Izraelio tautos neištikimybės ir stabmeldystės atvejį – aukso veršio garbinimą. Ir šiandien, pasak popiežiaus, žmonės dažnai renkasi stabus. Ir šiandien savęs turime klausti kas mums svarbiau – Viešpats ar mūsų dienų stabai.

Pranciškus: Kristaus akimis žvelgti į vargstančią žmoniją

Popiežius ketvirtadienį susitiko su Somaskų ordino generalinės kapitulos nariais, iš viso apie penkiasdešimt šv. Jeronimo Emiliani (1486-1537) įsteigtos vienuolinės draugijos vadovų ir atstovų. Popiežius jiems pasakė kalbą, kviesdamas steigėjo dvasioje naujai įprasminti vienuolijos charizmą tarnauti vargams.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode