Kita mokslo pažangos pusė: biologiniai ginklai

2015 metais sukako keturiasdešimt metų nuo Biologinių ir toksinių ginklų konvencijos pasirašymo ir įsigaliojimo 1975 metais. Šis susitarimas, kartu su Branduolinių ginklų neplatinimo sutartimi ir Cheminių ginklų konvencija, padėjo tarptautinio saugumo pamatus, kalbant apie masinio naikinimo ginklus.

Ganytojiškasis kreipimasis į tikinčiųjų bendruomenę Gailestingumo Jubiliejaus nuteistiesiems proga

Lapkričio 6 d. popiežius Pranciškus kvietė visą Bažnyčią švęsti nuteistiesiems skirtą jubiliejinę dieną ir apmąstyti gailestingumo darbą kūnui – kalinį sušelpti. Jėzus mus moko, kad Dangaus karalystę paveldės tie, kurie atidžiai įsiklausė ir atsiliepė į Jo kvietimą: „buvau <…> kalinys – atėjote pas mane“ (Mt 25, 36). Šiandienos Lietuvoje yra daugiau nei 7 tūkstančiai nuteistųjų. Tad negalime likti abejingi, nes nuteistieji ir nukentėjusieji nuo nusikaltimų yra mūsų visuomenės nariai.

Popiežiaus homilija. Kas labiausiai trukdo tarnauti Viešpačiui?

Jei norime tarnauti Viešpačiui, turime saugotis nesąžiningumo ir galios siekimo, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangelijoje skambėjusius Kristaus žodžius: „Atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: 'Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti'“.

Popiežius: Prekyba žmonėmis – skaudanti dabartinio meto žaizda

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su „Europos vienuolių tinklo prieš prekybą žmonėmis ir išnaudojimą“ suvažiavimo dalyviais. Sveikindamas seseris vienuoles, brolius, o taip pat pasauliečius, kurie įvairiose Europos šalyse padeda vaduotis iš prekybos žmonėmis pinklių, o taip pat rūpinasi išvaduotųjų reintegracija, popiežius atkreipė dėmesį, kad jų suvažiavimas vyksta visoje Bažnyčioje švenčiant Gailestingumo metus.

„AMORIS LAETITIA“: didelė širdis

 

 

Dar viena ištrauka iš popiežiaus Pranciškaus dokumento apie šeimą ir santuoką. Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių" redakcijai.

Šalia nedidelio branduolio, kurį sudaro sutuoktiniai ir jų vaikai, yra platesnė šeima – jos nevalia ignoruoti. Juk „vyro ir moters meilę santuokoje, taip pat tos pačios šeimos narių – tėvų ir vaikų, brolių ir seserų, giminių ir namiškių – tarpusavio meilę gaivina ir palaiko nenutrūkstama vidinė dinamika, teikianti šeimai vis stipresnę ir intensyvesnę bendrystę, kuri yra santuokinės ir šeimos bendruomenės pagrindas ir siela“. Ta aplinka taip pat aprėpia draugus bei šeimas, su kuriomis draugaujama, taip pat šeimų bendruomenes, kurios palaiko viena kitą išgyvendamos sunkumus, vykdydamos socialines pareigas ir puoselėdamos tikėjimą.

Arūnas Peškaitis: „vienas kalinys net davė privačius vienuolinius įžadus“

 

Lapkričio 6 dieną Vatikane minima Gailestingumo jubiliejaus kalinių diena. Popiežius Pranciškus šiemet net yra suteikęs malonę, kad išpažintį atlikęs kalinys gali pelnyti atlaidus paprasčiausiai pamaldžiai peržengdamas savo kameros duris, atstojančias katedrų gailestingumo vartus. Popiežius ir savo pavyzdžiu, Didįjį ketvirtadienį nuplovęs nuteistiesiems kojas, ragina atlikti konkretų gailestingumo darbą – aplankyti kalinį. Tokią akciją lapkričio 7 dieną Lietuvoje organizuoja ir Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“. Tačiau Lietuvoje vis dar egzistuoja didelis nuteistųjų ir visuomenės susipriešinimas. Pastaroji neretai įsitikinusi, kad tie žmonės nepataisomi. Ar tikrai? Kalbamės su jau dešimtmetį Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime dirbančiu pranciškonu kunigu Arūnu Peškaičiu apie tai, kaip jo akyse keičiasi kalinių gyvenimai ir kaip būtų galima tirpdyti neapykantą nuteistiesiems.

Tikėjimas – mirties perspektyvoje

Lapkričio pradžia skirta mirusiųjų minėjimui ir pagerbimui. Lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų šventė. Diena, prilygstanti pirmajai Velykų dienai, tačiau, anot dvasininkų, daugelis ją praleidžia kapinėse. Lakričio 2-oji – Vėlinės, kai lankomi mirusiųjų kapai. Visuomenėje dažnai šios dienos painiojamos.

Popiežius sekmadienį Romoje vadovaus Kalinių jubiliejui

Eina į pabaigą popiežiaus pradėtas ypatingasis Gailestingumo jubiliejus. Vienas paskutiniųjų bus šį savaitgalį, lapkričio 5-6 dienomis švęsimas Kalinių jubiliejus. Kalinių jubiliejinę dieną ketvirtadienį Vatikane pristatė arkivyskupas Rino Fisichella, Naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas. Kalbėdamas Vatikano spaudos salėje arkivyskupas priminė popiežiaus Pranciškaus liudijamą ypatingą dėmesį kaliniams, pasidžiaugė, kad Kalinių jubiliejus bus švenčiamas ne vien Romoje su popiežiumi, bet ir daugelyje kitų pasaulio vyskupijų.

Popiežiaus interviu: migracija, moterų kunigystė, charizminis judėjimas

Tradiciškai, grįžtant iš apaštalinės kelionės, popiežius atsako į žurnalistų klausimus. Taip buvo ir šį kartą, Pranciškui esant pakeliui į Romą, po dviejų dienų Švedijoje, ekumeniškai pradėjus Reformacijos penkių šimtų metų minėjimą.

Pirmasis klausimas buvo apie imigraciją į Europą, kurios daug kas baiminasi ar netgi mano, kad ji yra grėsmė Europos krikščioniškai kultūrai. Štai ir Švedija, garsėjusi ilga pabėgėlių priėmimo tradicija, pradeda uždaryti savo sienas.

Popiežius: pašvęstieji – brangi dovana bažnyčiai

„Dievui pašvęstas gyvenimas yra Bažnyčiai skirta dovana, kuri gimsta Bažnyčioje, auga Bažnyčioje ir tarnauja Bažnyčiai“, sakė popiežius Pranciškus penktadienį susitikęs su dviem šimtais vyskupų ir kunigų, vietinėse Bažnyčiose atsakingų už bendradarbiavimą su Dievui pašvęsto gyvenimo bendruomenėmis. Jie dalyvauja šiomis dienomis Romoje vykstančiame suvažiavime.

Savęs paieškos ir kryptis Dievop

Kunigas Danielis P. Horanas OFM 2014 m. pasirodžiusioje knygoje Pranciškoniška Thomo Mertono širdis (The Franciscan Heart of Thomas Merton) rašė, jog Thomo Mertono tikėjimo gyvenimas vestas troškimo atsakyti į du kryptį teikusius klausimus: kas esu aš, kas yra Dievas? Pasak pranciškono, šios paieškos neatskiriamos – manoji tapatybė susijusi su Dievo radimu (p. 96). Tuo tarpu Los Andželo vyskupas Robertas Barronas trapistų vienuolį mini tarp tų, kurie XXI a. žmogui galėtų padėti grįžti prie kontempliatyviosios maldos. Mat pastaroji – „krikščionybės šerdis, gyvenimo sutelkimas apie Dievą“. Ieškome Dievo, tačiau „tą akimirką, kai Jį randame, Jis jau pradingęs!“ – rašo T. Mertonas. Tikslas, į kurį einama, kurio siekiama (juo juk gali tapti ne Dievas, o kas nors kitas), kaip ir šerdis, apie kurią sutelkiame gyvenimą, keičia ir formuoja patį žmogų. Tad rasti teisingą kryptį labai svarbu.

Vėlinės. Teisiųjų mirusiųjų diena

Tai visų teisiųjų mirusiųjų diena. Jie atsisveikino su šiuo pasauliu būdami pašvenčiamojoje Dievo malonėje, neturėdami neatleistų sunkių nuodėmių, bet tik nesuspėję pilnai atlikti bausmių už jau dovanotas sunkias nuodėmes ar už nedovanotas lengvąsias nuodėmes. Tas bausmes teisiųjų sielos atlieka skaistykloje. 

Šiaulių vyskupo 2017 m. kalendoriaus pristatymas

Spalio 30 d. Sekmadienį šiauliečiams pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendorius „Išganytojo relikvijos“, skirtas 2017 m.

11 val. Šiaulių katedroje vyskupas aukojo šventąsias Mišias. Po jų rinktasi Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje. Renginį režisavo ir vedė Šiaulių valstybinio dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė. Smuiku grojo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos auklėtinė Rūta Klungevičiūtė.

Amžinybės ramybė

Kapuose nutilęs žemiškasis gyvenimas. Amžinybės ramybė. Vėlinių dieną ir mes ateiname parymoti toje ramybėje.

Stoviu prie artimųjų kapų, ir tas apsilankymas yra viltingas po Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus ir Jo prisikėlimo. Vėlinių dieną degančios žvakės ant kapo lyg plazdanti regima gyvybė, lyg ženklas tikėjimo, kad nutrūkęs žemiškasis gyvenimas tęsiasi. Žvakių liepsnelėse gyva tikėjimo dvasia amžinuoju gyvenimu. Aš ateinu ne tik prie artimųjų kapų – ateinu bendrauti su šventaisiais. Ateinu ne prie kadaise supilto kapo, bet prisiliečiu prie mirusiojo dabarties Danguje. Prisiliečiu prie gyvojo Danguje. Atminimai apie išėjusiuosius priartina naują jų tikrovę prie manęs. Mano tikėjimas teigia amžinąjį gyvenimą ir prie to gyvenimo aš prisiliečiu prisiminus išėjusiuosius iš šio pasaulio.

Popiežius Pranciškus Švedijoje

 

 „Šioji kelionė yra svarbi bažnytinė kelionė“, pasakė lėktuve pakeliui į Švediją popiežius Pranciškus. Popiežiaus lėktuvas nutūpė Malmės tarptautiniame oro uoste pirmadienį, kelias minutes prieš vidudienį Lietuvos laiku. Pasveikinęs su juo iš Romos į Malmę keliavusius žurnalistus, popiežius pasidžiaugė, kad jie savo darbu padės žmonėms suprasti, jog jo kelionė yra bažnytinė, vykstanti ekumeninėje sferoje.

Bendros ekumeninės pamaldos. Kodėl Lundo katedroje?

 

Pirmadienio popietę popiežius Pranciškus Lundo liuteronų katedroje dalyvavo bendrose ekumeninėse pamaldose, kartu su Švedijos Bažnyčios ir Pasaulinės liuteronų federacijos vyresniaisiais. Lundo katedra kadaise buvo ne tik Švedijos, bet visos Skandinavijos krikščionybės centras. Karaliui Erikui I paprašius įsteigti visą Skandinaviją apimančią vyskupiją ir šiam tikslui surengusiam piligrimystę į Romą, popiežius Paskalis II patenkino prašymą įsteigdamas Lundo arkivyskupiją. Vyskupas Asser tapo pirmuoju visos Skandinavijos arkivyskupu 1104 metais. Kriptos altorius buvo dedikuotas kankiniui šv. Laurynui 1145 metas. Lundas tapo viso krašto religiniu centru.

Lapkričio 1 - ąją pagerbsime laimėjusius gyvenimo kovą

 

Priešais Avinėlio sostą

Mokame švęsti Kalėdas, Velykas, bet nemokame džiugiai švęsti Visų šventųjų šventės. Gal dėl to, kad mūsų dėmesį prikausto Vėlinės - mirusiųjų minėjimas. Iš tikrųjų, Visų šventųjų šventė turėtų būti viena iš pačių brangiausių ir gražiausių švenčių, nes ji kalba apie mūsų ateitį – amžinąjį gyvenimą Dievo šviesoje.

KIPŠAS TEBERAŠO

 

Kas gi tau pasidarė, kad parašei tokį liūdną ir nerimastingą laišką? Jeigu toks nusiminęs esi dėl to, kad iškart 9 tavo pavaldiniai raportuoja apie nesėkmes savo globos darbe – atvirai kalbant, esi skystablauzdis. Taigi 9  tavo pavaldinių globotiniai išklydo iš mums palankių trajektorijų ir puolė melstis. O tau reikia mano patarimo ir pagalbos.

„AMORIS LAETITIA": BŪTI VAIKAIS, SENELIAIS, BROLIAIS IR SESERIMIS

 

Gyvenimas platesnėje šeimoje

Nedidelis šeimos branduolys neturėtų izoliuotis nuo platesnės šeimos, aprėpiančios tėvus, dėdes ir tetas, pusbrolius ir pusseseres, net kaimynus. Tokioje didelėje šeimoje gali būti tokių, kuriems reikia paguodos. Šiandienis individualizmas kartais paskatina užsisklęsti nedideliame saugiame lizde ir kitą suvokti kaip grėsmingą pavojų. Tačiau toks izoliavimasis neatneša daugiau ramybės ir laimės, bet užveria šeimos širdį ir atima platų egzistencijos horizontą.

„Mortos grupės“ susitikimas Vatikane. Arkivyskupo G. Grušo interviu

27/10/2016 17:23

Popiežius: Negalima nepaisyti vyro ir moters savitumo

22/10/2016 12:10

Gailestingumo metų audiencija. Nerėkime, dialoguokime

20/10/2016 00:00

Indija: krikščionys ir induistai kartu vardan kūrinijos išsaugojimo

11/10/2016 16:29

Centrinės Afrikos Respublikos pirmasis kardinolas – bebaimis taikytojas

08/10/2016 11:57

Alepo vaikų malda už taikSpalio 24 dieną, ketvirtadienį, baigėsi dviejų dienų trukmės „Mortos grupės“, kurie vienija įvairių šalių policijos vadovus, vyskupus, vienuolijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, įsipareigojusius kovoti prieš prekybą žmonėmis, susitikimas.

Popiežiaus homilija. Matydamas ką žmonės daro, Dievas verkia

„Dievas verkia. Mato žmoniją, nepriimančią jo meilės, ir verkia“, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangelijoje skambėjusius Jėzaus žodžius: „Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti“.

Powered by BaltiCode