Popiežius Irake. Ką reiškia vizitas Najafo mieste?

Najafo, miesto centrinėje Irako dalyje, pavadinimas daugeliui nėra girdėtas, tačiau tai Irako šiitų centras ir viena iš švenčiausių vietų musulmonams šiitams visame pasaulyje. Čia yra pirmojo šiitų imamo Ali, pranašo Mahometo pusbrolio ir žento, pirmojo islamo išpažinėjo, kapas, gaubiamas to paties vardo mečetės.

Andrea Tornielli. Popiežius Irake: Abraomo paveldas ir brolybė

Popiežius Pranciškus išvyksta į sunkiausią ir svarbiausią savo pontifikato kelionę: artumas krikščionims, parama karų ir terorizmo nusiaubto krašto rekonstrukcijai, broliams musulmonams ištiesta ranka. Pildosi Jono Pauliaus II svajonė, vedamajame rašo Andrea Tornielli, „Vatican News“ vyriausiasis redaktorius.

Pijaus XII išrinkimo metinės ir 1949 metų vasario 16-oji

Lietuvos laisvės kovų sąjūdis (LLKS) 1949 metų vasario 16 dieną paskelbė kovų su sovietų okupantu deklaraciją, laikomą Lietuvos valstybės tęstinumui reikšmingu teisės aktu. Tą pačią dieną Romoje popiežius Pijus XII išsakė „brolišką solidarumą“ tautoms ir visiems, „kurie kenčia todėl, kad gina savo tikėjimą ir laisvę“. Popiežius kalbėjo diplomatiniam korpusui prie Šventojo Sosto, sakė, kad jų susitikimas – istorinis.

Popiežius: matykime Jėzų kenčiančiuose broliuose ir seseryse

Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė Florencijoje veikiančios katalikų pasauliečių asociacijos „Pranciškonų solidarumo centras“ delegaciją. 1983 m. pranciškonų įkurtos asociacijos savanoriai padeda skurstantiems, pastovaus būsto neturintiems žmonėms, parūpina drabužių ir maisto, padeda į sunkumus patekusioms šeimoms.

Šv. Kazimieras – 400 metų Visuotinės Bažnyčios liturginiame kalendoriuje

Popiežius Paulius V 1620 metų gruodžio 11 breve karaliui Zigmantui Vazai pranešė Lietuvoje ilgai lauktą džiugią žinią: patenkintas jo prašymas, kad šv. Kazimiero šventės minėjimas būtų įrašytas į brevijorių. Popiežiaus patvirtintas Šventosios apeigų kongregacijos sprendimas reiškė, kad Apaštalų Sostas pagrindinio Lietuvos globėjo šv. Kazimiero gerbimą išplėtė visoje Bažnyčioje.

Nauja knyga: popiežius Pranciškus paskutinės dienos tikisi sulaukti Romoje

Popiežius Pranciškus tikisi numirti Romoje, vis dar būdamas katalikų popiežiumi, ir neketina savo paskutiniųjų dienų praleisti gimtojoje Argentinoje, teigiama neseniai pasirodžiusioje knygoje „Popiežių sveikata“ (The Health of Popes).

2019 metų vasarį Vatikane argentiniečių žurnalistui ir gydytojui Nelsonui Castro (Nelsonui Kastro) duoto interviu metu popiežius sakė mąstantis apie mirtį, tačiau jos nebijantis.

Pirmasis gavėnios pamokslas Vatikane. Trys atsivertimai

Penktadienį popiežius ir Romos kurijos vadovai baigė gavėnios rekolekcijas, kurios šiais metais vyko individualiai, nebuvo susitikimų ir bendros maldos. Šį penktadienį taip pat prasidėjo tradicinės popiežiaus namų pamokslininko gavėnios meditacijos. Pirmojoje iš keturių šių metų gavėnios meditacijų popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap. kalbėjo apie atsivertimą, apie tris jo aspektus.

D. Farrell: gailestingumas yra Dievo vardas

„Dievas yra gailestingumas. Jis su mumis elgiasi gailestingai. Gaudami jo gailestingumą ir mes galine liudyti gailestingumą. Priėmę jo gailestingumą galime ir turime daryti taip, kaip jis.“ Šiais žodžiais Dublino arkivyskupas Dermot Farrell užbaigė 30-ąją Dievo gailestingumo konferenciją, įvykusią internete vasario 19–21 dienomis.

Popiežiaus laiškas Plocko vyskupui: būkite gailestingumo ženklu pasauliui

Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Plocko vyskupą ir visus diecezijos tikinčiuosius gailestingojo Jėzaus pirmojo apsireiškimo šv. s. Faustinai Kowalskai, gailestingumo apaštalei, devyniasdešimtųjų metinių proga. Po pirmojo Išganytojo apsireiškimo Faustinai 1931 m. vasario 22 dieną Plocke ji patyrė kitus gailestingojo Jėzaus apsireiškimus Vilniuje. Plocko vizijoje regėtoja pirmąjį kartą išgirdo Jėzaus prašymą sukurti regėjimo atvaizdą. Pagal vienuolės mistinę patirtį buvo paskleista Dievo gailestingumo žinia, perduota Faustinos parašytame dienoraštyje ir paveiksle, 1934 metais Vilniuje dailininko nutapytame pagal jos nurodymus.

Šv. Jonas Paulius II: noriu pašvęsti visą pasaulį Dievo gailestingumui

Popiežius šv. Jonas Paulius II 1993 metais Faustiną Kowalską paskelbė palaimintąja, o 2000 metais – per Didįjį Krikščionybės jubiliejų – šventąja. Skelbdamas Faustiną Bažnyčios palaimintąja popiežius taip pat nustatė, kad antrąjį Velykų sekmadienį būtų švenčiama Dievo Gailestingumo šventė. Tokį troškimą šv. Faustina išreiškė dienoraštyje.

Šv. Petro, apaštalo sostas (mąstymas)

Vasario 22 d., pirmadienis

Evangelija (Mt 16,13-19) 

    Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“.

Mąstymas

Popiežius: „Jėzau, pasitikiu tavim!”

Popiežius prisiminė Kristaus apsireiškimo Plocke, Lenkijoje, šv. Faustinai Kowalskai devyniasdešimtąsias metines. Sekmadienį kreipdamasis į tikinčiuosius, susirinkusius Vidudienio maldai į Šv. Petro aikštę, popiežius kvietė tikėjimo kupinomis širdimis ištarti: „Jėzau, pasitikiu tavim!”

Penktoji gavėnios kelionės diena (mąstymas)

Vasario 21 d.

Evangelija (Mk 1,12-15) 

Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.

 

Popiežiaus gavėnios rekolekcijos: „Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“

Sekmadienį, vasario 1 dieną, prasideda Romos kurijos gavėnios rekolekcijos. Beveik visą savaitę iki penktadienio, vasario 26 dienos, nebus viešos popiežiaus veiklos ar privačių susitikimų – atšauktos visos audiencijos, įskaitant trečiadienio bendrąją audienciją. Įprastą darbą ir kitas veiklas apribos taip pat Šventojo Sosto dikasterijų vadovai, kaip ir kiti kurijos atsakingieji – kardinolai ir vyskupai, kunigai, vienuolės ir vienuoliai.

„Tutela minorum“ – maldos diena Bažnyčioje

Penktadienį, vasario 19-ąją minima Maldos diena už seksualinių nusikaltimų aukas. Maldos dienos minėjimui ypatingą dėmesį skiria „Tutela minorum“, popiežiaus Pranciškaus įsteigta Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija. Šių metų Maldos dieną komisija pristatė internetinėje svetainėje. Bažnyčia Lenkijoje pirmąjį gavėnios penktadienį paskelbė Maldos ir atsiteisimo už nepilnamečių išnaudojimo nuodėmę diena.

Popiežiškoji gyvybės akademija: suprasti dabartinio meto iššūkius

Popiežiškoji gyvybės akademija turi gerai suprasti šiuolaikinės visuomenės gyvenimą: to reikalauja dabartinių laikų iššūkiai ir ištikimybė Akademijai suteikiam mandatui, sakė Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Paglia, atidarydamas akademikams skirtą seminarą, kuris vyko internete antradienio, vasario 16-osios, popietę.

Kaip švęsti Didžiosios Savaitės liturgiją pandemijos sąlygomis?

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija trečiadienį, vasario 17 d., notoje aptarė Didžiosios savaitės apeigų tvarką koronaviruso pandemijos laikotarpiu, priminė vyskupams ir vyskupų konferencijoms prieš metus paskelbtas gaires, prašė jų laikytis atsižvelgiant į konkrečias situacijas jų kraštuose ir pasiūlė parengti liturginius vadovus, kurie padėtų melstis šeimoje ir individualiai.

Šiandien Bažnyčia pradeda Gavėnią. Tikintieji jau gali dalyvauti viešose pamaldose

40-ties dienų iki šv. Velykų laikotarpis vadinamas Gavėnia. Ji pradedama pirmąja diena po Užgavėnių – taip vadinama Pelenų diena. Kadangi šv. Velykos Bažnyčios kalendoriuje yra kilnojama šventė, tai ir Pelenų diena – Gavėnios pradžia – taip pat kasmet švenčiama skirtingomis datomis, tačiau visada trečiadieniais.

 

Radijas išlieka svarbus, o kai kur nepakeičiamas

Vatikano radijo 90 metų sukakties proga Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vadovybė sulaukė daugybės sveikinimų iš viso pasaulio. Atsimenamas svarbus istorinis Vatikano radijo vaidmuo, dėkojama ir už šiuo metu vykdomą popiežiaus ir Bažnyčios mokymo skelbimo tarnystę.

Neapykantos nusikaltimai Škotijoje. Bažnyčių pozicija

Teisės aktuose turi būti išlaikytas skirtumas tarp neapykanta motyvuotos atakos prieš asmenį ir paprasto nepritarimo arba diskusijos su ideologine pozicija ne vien religijos, bet ir lytiškumo klausimais. To bendrame komunikate prašo Katalikų Bažnyčios, didžiausios šalyje Škotijos (presbiterionų) Bažnyčios ir Škotijos evangelikų aljanso atstovai.

Šv. Valentinas

Šv. Valentinas – vienas iš trijų Romos kankinių ir Romos šventųjų. Valentinas buvo krikščionių vyskupas ir kunigas.

Romos katalikų bažnyčioje iki 1969 m. Šv. Valentino diena buvo švenčiama vasario 14 d. Kankinio Valentino gimimo diena bei metai nėra žinomi, tačiau, pagal Katalikų Enciklopediją, Valentinas gyveno III amžiuje Imperatoriaus Klaudijo II laikais. 

Pirmoji Šv. Valentino fiesta buvo surengta 496 m. popiežiaus Gelasijaus I laikais. Nuo 1969 m. Šv. Valentino diena buvo pašalinta iš katalikų švenčių kalendoriaus, tačiau, nežiūrint į tai, Šv. Valentino diena tebebuvo švenčiama Maltos Balzano parapijoje ir tuo pačiu išpopuliarėjo visame pasaulyje.

Nužudytas už tikėjimą

Romos imperatorius Klaudijus II siekė suburti kuo didesnę kariuomenę, kad gintų imperiją. Kad savo tikslą pasiektų, jis netgi buvo išleidęs įsakymą, laikinai draudžiantį tuoktis, nes manė, kad šeimos vyras negali būti geras karys, nes jam svarbesnė jo šeima. O vyskupas Valentinas išklausydavo mylinčių žmonių išpažintis ir prašymus slapčia juos sutuokti. Klaudijus II, sužinojęs, kad vyskupas paslapčia sutuokia poras, jį suėmė.

Kai Valentinas atsisakė išsižadėti savo tikėjimo į nukryžiuotąjį Jėzų, buvo mirtinai sumuštas, o vėliau, 269 metais, jam buvo nukirsta galva. Praėjus dviem amžiams, popiežius Gelazijus I vasario 14 d. paskyrė šv. Valentino atminimui.

Legenda apie šv. Valentiną

Šventasis nuo amžių gerbiamas kaip globėjas, padedantis ligoniams sergantiems epilepsija, podagra, cholera, taip pat žinomas kaip ramybės ir bitininkų globėjas. Tačiau labiausiai Valentiną pažįstame kaip įsimylėjėlių ir santuokos globėją.

Šv. Valentino dienos istorija prasideda III a. – tuo metu, kai gyveno tironas imperatorius Klaudijus II ir nuolankus krikščionis kankinys Valentinas. Klaudijus išleido įsakymą, įpareigojantį visus Romos gyventojus garbinti dvylika pagonių dievų. Visi, kurie nuspręsdavo tapti krikščionimis, buvo baudžiami mirties bausme. Tačiau Valentinas buvo pasišventęs Kristaus idealams ir net grasinimai mirtimi nesutrukdė jam išpažinti krikščionių tikėjimą. Už tai jis buvo suimtas ir įkalintas.

Paskutiniosiomis Valentino gyvenimo savaitėmis, matydamas, kad Valentinas buvo išsimokslinęs žmogus, kalėjimo prižiūrėtojas paklausė, ar jis nesutiktų mokyti jo dukrą Juliją, kuri buvo akla nuo pat gimimo. Julija buvo graži, aštraus proto mergina. Valentinas skaitė jai Romos istoriją, mokė aritmetikos ir kalbėjo apie Dievą. Ji matė pasaulį jo akimis, pasitikėjo jo išmintimi, tylioje šio vyro stiprybėje surasdama paguodą.

– Valentinai, ar Dievas tikrai išgirsta mūsų maldas? – vieną dieną paklausė Julija.

– Taip, mano vaike, Jis išgirsta kiekvieną maldą, – atsakė šis.

– Žinai, ko prašau Dievą kiekvieną vakarą? Kad praregėčiau. Aš labai norėčiau matyti viską, apie ką man kalbėjai…

– Dievas suteikia visa, kas mums yra gera, jei tik Juo tikime, – atsakė Valentinas.

– O, Valentinai, aš tikiu! – atsakė Julija, – aš tikiu! – Ir atsiklaupė, įsikibusi jo rankos. Abu jie tyliai meldėsi. Staiga kalėjimo celėje nušvito skaisti šviesa ir Julija džiaugsmingai sušuko:

– Valentinai, aš matau! Aš matau!

– Šlovė Viešpačiui! – sušuko Valentinas ir atsiklaupė šalia.

Savo mirties išvakarėse Valentinas Julijai parašė paskutinę žinutę, ragindamas ją išsaugoti prisirišimą prie Dievo. Žinutę pasirašė – „Tavo Valentinas“.

Kitą dieną prie vartų, kurie vėliau buvo pavadinti Švento Valentino vartais (Porta Valentini), jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Tai buvo 270 m. vasario 14 – oji. Šioje vietoje Romoje dabar stovi bažnyčia. Pasakojama, kad Julija ant jo kapo pasodinusi migdolmedį, žydintį oranžinais žiedais. Šiandien migdolo medis tebelieka amžinai išliekančios meilės ir draugystės simboliu.

Iki šiol kiekvieną vasario 14 – ąją, šv. Valentino dieną, dėmesio, meilės ir atsidavimo ženklais keičiamasi visame pasaulyje.

Šaltiniai: Vikipedija, etaplius.lt ir Vievio parapija

Šv. Valentinas. Ternio (miesto Italijoje) bazilikos vitražas.

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys,

netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę, kurios jókios grėsmės iš mūsų negali atimti.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode