Posėdžiavo popiežiaus Patarėjų Taryba

Vatikane nuo pirmadienio iki trečiadienio posėdžiavo C-9, iš devynių kardinolų susidedanti popiežiaus Patarėjų Taryba. Posėdžiuose dalyvavo visi tarybos nariai, popiežius Pranciškus nedalyvavo tik trečiadienio ryto posėdyje dėl tuo pačiu metu vykusios bendrosios audiencijos.

Trečiadienio katechezė: inkaras danguje

Trečiadienio bendrosios audiencijos pradžioje, prieš popiežiaus Pranciškaus katechezę, buvo perskaitytos paskutinės Evangelijos pagal Matą eilutės:

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. (...) Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.

Bažnyčių piligrimai

Žinau ir seniai pastebėjau, kad esu toks ne vienas. Mūsų nėra daug. Bet mūsų yra visur. Kiekviename mieste. Kiekvienoje bažnyčioje. Esame piligrimai. Savanoriai tremtiniai. Mus visus sieja tai, kad tam tikru savo gyvenimo etapu sąmoningai savęs neidentifikuojame su viena konkrečia parapija. Kada tik norime, tada laisvai migruojame iš vienos bažnyčios į kitą. Ir mes jau vienas kitą pažįstame. Ką ne visada gali pasakyti apie daugumos nuolatinių parapijos lankytojų tarpusavio santykius.

Evangelistas Morkus, apaštalų Pauliaus ir Petro bendražygis

Balandžio 25 dieną Bažnyčios liturginiame kalendoriuje buvo minimas šv. Morkus, vienas iš keturių autentiškų evangelistų, vienas iš labiausiai žinomų vardų krikščioniškojoje tradicijoje. Jau šį savaitgalį popiežius lankysis Egipte ir susitiks su koptais ortodoksais, kurie save kildina iš Morkaus apaštalavimo ir laiko jį savo pirmuoju vyskupu, čia ir mirusiu.

Antradienio ryto Mišias popiežius aukojo už Koptų Bažnyčią ir jos Patriarchą

Antradienio ryto Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje kartu su popiežiumi koncelebravo kardinolai, priklausantys popiežiaus patarėjų tarybai, dalyvaujantys šiomis dienomis Vatikane vykstančiame posėdyje. Šią dieną Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo evangelistą šv. Morkų, kuris yra Egipto Aleksandrijos Bažnyčios pradininkas, dėl to popiežius Pranciškus antradienio Mišias aukojo už patriarchą Tawadrosą II ir Koptų Bažnyčios  tikinčiuosius, su kuriais susitiks jau po kelių dienų lankydamasis Egipte. „Šiandien minime evangelistą šv. Morkų, Aleksandrijos Bažnyčios įkūrėją - sakė Pranciškus. Aukoju šias Mišias už man brolį Popiežių Tawadrosą II, Aleksandrijos Koptų patriarchą, prašydamas, kad Viešpats laimintų mūsų Bažnyčias savo Šventosios Dvasios gausa“.

Popiežiaus žinia Egiptui: Mūsų pasauliui reikia taikos!

Penktadienį, balandžio 29 d. prasidės aštuonioliktoji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Popiežius lankysis Egipte dvi dienas, penktadienį ir šeštadienį. Likus kelioms dienoms iki kelionės popiežius pasiuntė sveikinimo video žinią Egiptui, joje pasidžiaugė galįs į Egiptą atvykti kaip draugas, taikos pasiuntinys ir piligrimas.

Popiežius susitiko su Kanados katalikų vyskupais

Antradienį Šventąjį Tėvą aplankė grupė vyskupų iš Kanados. Ganytojai į Vatikaną atvyko su „Ad Limina Apostolorum“ vizitu. Su popiežiumi Pranciškumi susitiko Ontario regiono vyskupų asamblėjos nariai, iš viso 22 ganytojai, įskaitant vyskupus augziliarus ir emeritus.

Nuoskauda Bažnyčioje: kelionės vadovas sužeistiems katalikams

„Bažnyčiai pavykdavo gerai atlikti savo misiją kaskart, kai ji sugebėdavo – ištikimų ir pasišventusių krikščinių gyvenime – įkūnyti pasiaukojančią meilę, sekant savo dieviškojo Sužadėtinio pavyzdžiu“, – rašo kunigas Thomas Bergas savo naujoje knygoje Hurting in the Church: A Way Forward for Wounded Catholics („Nuoskauda Bažnyčioje: kelionės vadovas sužeistiems katalikams“). Tačiau tai, ką dauguma žinome apie Bažnyčią šiandien, „yra tie atvejai, kada jos nariai nesugebėjo įvykdyti šios didžios užduoties, tie kartai, kai mes nesugebėjome atsiliepti į savojo Gelbėtojo mandatą mylėti vienas kitą „kaip aš jus mylėjau“.

Koncertas Benedikto XVI 90 metų sukakčiai

Sekmadienį, balandžio 23 d., prof. Leopoldo Digrio iniciatyva Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje įvyko koncertas, skirtas popiežiaus emerito Benedikto XVI 90-ies metų sukakčiai paminėti. Vargonininkas, Religinės muzikos centro įkūrėjas prof. Leopoldas Digrys prieš dešimtį metų su muzikų delegacija buvo Romoje ir sveikino Benediktą XVI 80 metų sukakties proga, o dabar paminėjo jo 90-ąją sukaktį Lietuvoje. Prof. Leopoldas Digrys atliko C. Francko Choralą vargonams; Irena Milkevičiūtė, Vytautas Juozapaitis, Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras „Krantas“, vargonininkė Renata Marcinkutė atliko Bacho, Bizet, Francko, Nybergo, Abario, Augustino kūrinius. Koncertą įrašė Lietuvos radijas. Tikimasi koncerto įrašą perduoti su sveikinimais ir linkėjimais Benediktui XVI.

Nuotrauka: Popiežius emeritas Benediktas XVI - AP

 

Mirė kardinolas Attilio Nicora

Mirė kardinolas Attilio Nicora

Popiežius Pranciškus su Kardinolų kolegijos atstovais išlydėjo į paskutiniąją kelionę šeštadienį Romoje mirusį kardinolą Attilio Nicora. Gedulingas Mišias pirmadienį Vatikano bazilikoje aukojo Kardinolų kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano. Po Mišių laidotuvių apeigoms prie velionio karsto vadovavo popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas pareiškė užuojautą velionio artimiesiems, Milano Bažnyčiai, iš kurios jis buvo kilęs, prisiminė kardinolo ypatingą tarnystę Bažnyčiai ir visuomenei Italijoje.

Popiežius: Klausykime Dvasios; skelbkime tikėjimo konkretumą

Pirmadienio rytą po Didžiosios savaitės ir Velykų oktavos pertraukos, popiežius Pranciškus vėl sakė homiliją, aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos pirmasis skaitinys kalba apie drąsų apaštalų Petro ir Jono liudijimą, Evangelija pasakoja apie Jėzaus pokalbį su Nikodemu. Ir vienu, ir kitu atveju iškeltas Šventosios Dvasios vaidmuo. Tai ji įkvepia apaštalams drąsos skelbti Kristų; tai ji yra to naujo gyvenimo pradas, be kurio neįmanoma kurti Dievo karalystės.

Popiežius sekmadienį: Gailestingumas – mūsų tikėjimo konkretumas

Dievo gailestingumo sekmadienis mums sako, kad smurtas, nuoskaudos, kerštas neturi jokios prasmės. Liudyti gailestingumą – tai ir pagrindinė Bažnyčios misija, ir kiekvieno iš mūsų tikėjimo konkretumo matas. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, iš Apaštališkųjų rūmų lango kreipdamasis į dešimtis tūkstančių žmonių, susirinkusių į Šv. Petro aikštę.

Šiuolaikinės stabmeldystės formos

Neturėsi kitų dievų, tiktai mane. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydusDievas (Iš 20, 3–5).

Šv. Faustinos palikimas

Gailestingojo Jėzaus vizija

XX amžius buvo vienas žiauriausių planetos istorijoje: Sovietų Sąjungoje siautėjo raudonasis teroras, Vokietijoje galvą kėlė nacistai, Ispanijoje įsiplieskė pilietinė nesantaika. Pasaulis stovėjo prie karo, kuriame žus milijonai, slenksčio. Didėjant įtampai ir galingųjų valstybių vadovams sprendžiant tautų likimus, kukli lenkų vienuolė prabilo apie vizijoje jai pasirodžiusio Dievo siunčiamą gailestingumo žinią žmonijai.

Keliaujant su Benediktu XVI

Koks džiaugsmas apima, sužinojus, kad mėgstamas autorius parašė naują knygą; ir koks liūdesys, jei ji – paskutinė. Prieš šv. Velykas „Katalikų pasaulio leidiniai“ lietuvių kalba išleido praėjusiais metais pasirodžiusį knygos ilgumo interviu su popiežiumi emeritu Benediktu XVI. Jį kalbina nuo 1992-ųjų su juo bendraujantis ir ne vieną pokalbį publikavęs vokiečių žurnalistas Peteris Seewaldas. Ši knyga ypatinga tuo, kad Benediktas XVI šiuo metu retai bepasirodo viešumoje. 265-asis šv. Petro įpėdinis gyvena tyla ir malda Vatikano soduose esančiame Mater Ecclesia vienuolyne. Susitaikę su jo pasitraukimu iš viešo Bažnyčios gyvenimo nudžiungame dovanai – nelaukę ir nesitikėję – gavę jo atsakymus į 630 svarbių biografo klausimų. Ir vis dėlto liūdna, nes knyga vadinasi „Paskutiniai pokalbiai“. 90 metų jubiliejų Velykų sekmadienį atšventęs popiežius iš Bavarijos sako savo darbą jau atlikęs.

Sudėtingi reikalai?

Kai smuiko garsai palydi gyvenimo ar filmo veiksmą, visiems aišku – vyksta kažkas gražaus, malonaus, švelnaus, saldaus. Ne veltui norisi girdėti jautrias stygas ir skaitant apaštalo Pauliaus Himną (Dievo) meilei (mums) (1 Korintiečiams 13), ir popiežiaus Pranciškaus posinodinio paraginimo Amoris Laetitia ketvirtąjį skyrių. Kartais jaunieji Santuokos šventei ir užsisako styginių trio, tačiau, kaip neretai prasitariame, „reikalai sudėtingi“.

„Vieni iš mūsų“. Carlo Bertagnin: kaip menininkas tapo pranciškonu

Tęsiame ciklą „Vieni iš mūsų“ apie vienuolių gyvenimą. Italas pranciškonas Carlo Bertagnin nuo 2000 m. gyvena Lietuvoje. Jis yra visų galų meistras – ikonografas, scenografas, puikus kulinaras, dar turintis ir išlavintą muzikinę klausą bei mokantis tvarkyti vienuolyno finansus. Jis pasakoja, kaip jo kelias atvedė pas brolius pranciškonus ir į Lietuvą.

Poilsis – integralaus gyvenimo Dieve sąlyga

Dievas neturi numylėtinių, bet tie, kurie stengiasi Juo pasitikėti džiaugsmo ir skausmo valandomis, jais Jis rūpinasi net tada, kai jie miega (plg. Ps 127, 2). Kai tikintieji naktį ilsisi, jų gyvenimas Jėzuje tęsiasi (plg. 1 Tes 5, 10). Bet kas leidžiasi užvaldomas, pavyzdžiui, turto manijos, pradeda baimintis dėl jo išlaikymo ir pakliūna į bemiegio nerimo spąstus, kurie „labiau neduoda poilsio, negu sunki liga“ (Sir 31, 2).

Antrasis Velykų sekmadienis – Dievo Gailestingumo šventė

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“. Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.

Popiežius Pranciškus: kankiniai – gyvas Bažnyčios kraujas

„Šventieji kankiniai džiūgauja danguje; jie sekė Kristumi ir iš meilės praliejo kraują“, šie giesmės žodžiai pasitiko popiežių Pranciškų, šeštadienio pavakare įžengusį į Romos Tibro salos šv. Baltramiejaus bažnyčią. Pirmą bažnyčią šioje vietoje apie 1000 metus pastatydino imperatorius Otonas III, pagerbdamas prūsų krašte nužudyto savo bičiulio Prahos vyskupo Adalberto Vaitiekaus atminimą. Po keliolikos metų į šią bažnyčią perkeltos apaštalo ir kankinio šv. Baltramiejaus relikvijos. Šią bažnyčią popiežius Jonas Paulius II 2000 metais perdavė Šv. Egidijaus bendruomenei ir ją pareigojo saugoti ir gerbti mūsų laikų kankinių atminimą. Šioje bažnyčioje šeštadienio pavakare popiežius Pranciškus vadovavo Žodžio liturgijai, kurios metu buvo pagerbiamas dvidešimtojo ir dvidešimt pirmojo amžių kankinių atminimas.

Palaimintasis Ormieresas: Bažnyčios reikia ten, kur vargšai

„Dorybės yra grandys, iš kurių susideda auksinė šventumo grandinė. Turintieji vieną grandį, turi ir kitas“. Taip būsimą palaimintąjį kun. Liudviką Ormieresą apibūdino kardinolas Angelo Amato, kuris šeštadienį Oviedo katedroje, Ispanijoje, vadovavo Garbingojo kun. Liudviko Ormiereso beatifikacijai. Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas Vatikano radijui sakė, kad „kunigo Liudviko gilus tikėjimas išskleidė tokias savybes kaip santūrumą, geranoriškumą ir nuolankumą. Kaip žinia, nuolankumas yra visų dorybių pamatas, o kun. Liudvikas pasižymėjo ypač nuolankumu“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode