„Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1, 14)

Kalėdos – tai pranašysčių išsipildymo metas ir beribis Dievo gailestingumo apsireiškimas, atsiųstas į pasaulį vienatinis Sūnus. Jėzaus vardas yra graikiško hebrajų vardo Yehosua atitikmuo, reiškiantis – Išganytojas. Kalėdos yra tikrai stebuklų metas, nes primena, kiek daug gali mažas garstyčios grūdelis, kritęs į gerą dirvą, tai yra į žmogų, kuris turi gyvą tikėjimą. Tokio žmogaus nepalauš jokios gyvenimo vėtros bei žemės drebėjimai.

Kun. Andrius Šidlauskas: „Gyvenimo prasmė – mylėti“

Kasdienybės rutina ir šventės laukimas, dažnai netgi svarbesnis ir pačią šventę, (mat laukiame stebuklo, o stebuklas – kaip tas Godo iš S. Beketo absurdo dramos – taip ir neateina) – toks, rodos, amžinas gyvenimo ratas, neretai palyginamas su voverės ratu, akcentuojant jo monotoniją ypač šiais laikais, kai mūsų, rodos, niekuo neįmanoma nustebinti, kai visi stebuklai (taip pat – ir didžiųjų metų švenčių) tėra tik reklaminiai prekybininkų triukai. Ar išties XXI amžiaus žmogus „išaugo“ stebuklų metą? O gal dar gyvas bent Kalėdų stebuklas? Apie tai (ir ne tik!) kalbamės su Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu kunigu Andriumi ŠIDLAUSKU.

Plungėje paminėtos kunigo Petro Našlėno 100-osios gimimo metinės

Gruodžio 12 d. Plungės švento Jono krikštytojo bažnyčioje Telšių vyskupas Jonas Boruta, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kartu su Žemaičių Kalvarijos dekanato kunigais aukojo šventas mišias Plungėje 16 metų kunigavusiam P. Našlėnui-Kerbeliui atminti. Po mišių vyskupai susitiko su Plungės rajono savivaldybės vadovais.

Vysk. E. Bartulis Airijos lietuviams: „Tragedija, kai tėvai parveža pinigų, bet netenka savo vaikų“

Nors prieš didžiąsias metų šventes Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis turi ypatingai daug darbo, bet mielai skyrė valandėlę „Airijos dienai“ ir laimina Airijoje gyvenančius lietuvius. Su vyskupu kalbamės ne tik apie Kalėdų džiaugsmą, bet ir apie švenčių virtimą apsipirkimo laikotarpiu, apie skaudžias emigracijos pasekmes, kai tėvai praranda vaikus, apie artimo meilę ir viltį, kad gyvenimas Lietuvoje gerės.

Kalėdaitis ant Kūčių stalo

Ka­lė­dai­tis (ne­pai­nio­ki­me jo su per šv. Mišias gau­na­mu Kris­taus Kū­nu – tai du vi­siš­kai skir­tin­gi da­ly­kai) sim­bo­li­zuo­ja šei­mos ben­drys­tę ir vie­ny­bę, nes duo­na yra ke­pa­ma iš dau­gy­bės grū­dų. Kai Kū­čių va­ka­re lau­žo­me ka­lė­dai­tį, pa­sižada­me da­ly­tis vie­ni su ki­tais Die­vo ma­lo­nė­mis, mei­le, rū­pes­čiais, džiaugs­mais, ne­šio­ti vie­ni ki­tų naš­tas. To­dėl ka­lė­dai­čio lau­žy­mas pa­ly­di­mas pa­ties Jė­zaus iš­mo­ky­ta „Tė­ve mū­sų“ mal­da, ku­ri yra Die­vo vai­kų vie­ny­bės mal­da. Ne­se­niai pa­skelb­ta pa­lai­min­tą­ja, Mo­ti­na Te­re­sė sa­ky­da­vo: „Besimel­džian­ti šei­ma išlie­ka vie­nin­ga“.

Malda ir pasninkas – idant 2017-ieji būtų Taikos metai

„Metas vienytis – visoms religijoms, etninėms grupėms – kad 2017-ieji tikrai taptų Taikos metais. Taiką įmanoma pasiekti per teisingumą, per derybas. Raginame visų religijų tikinčiuosius 2017 m. sausio 1 d. pasninkauti ir melstis už taiką“. Tai Jangono arkivyskupo kardinolo Charles Maung Bo kreipimasis, kurį išplatino agentūra „Fides“.

Popiežiaus gimtadienis: kiekvienam Carito svečiui - desertas

Jau nuo pat ankstaus šeštadienio ryto popiežių Pranciškų aštuoniasdešimtojo gimtadienio proga skubėjo sveikinti jo svečiai. Aštuoni benamiai, dvi moterys ir šeši vyrai, lydimi Šventojo Tėvo elemozinarijaus vysk. Konrado Krajewskio, jau 7.15 val. ryto Šv. Mortos namuose sveikino popiežių įteikdami jam kelias puokštes saulėgrąžų. Popiežius asmeniškai pasilabino su kiekvienu jų - italais, moldavais, rumunu ir peruviečiu, kurie gyvena Šv. Petro bazilikos prieigose. Popiežius pakvietė juos pusryčių į Mortos namų valgyklą, prisėsdamas kartu ir šnekučiuodamasis, bei pasiūlydamas jiems argentinietiškų saldumynų. Po pusryčių visi kartu nuėjo į popiežiaus Pauliaus koplyčią, kur popiežius su kardinolais aukojo šv. Mišias.

Arkivysk. G. Grušas: valstybės parodo savo didybę taikinga gyvendamos su kaimynais

„Sovietinio imperializmo mentalitetas yra gajus ir daugelis Rusijoje laiko Baltijos valstybes tos imperijos dalimi“, sako interviu apie Baltijos šalių gyventojų būgštavimus dėl galimos Rusijos agresijos JAV „Catholic News Service“ pranešime Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Ganytojas pripažino, jog Europos ir JAV parama padėjo išblaškyti tokius būgštavimus.

Arkivysk. G. Grušas: valstybės parodo savo didybę taikinga gyvendamos su kaimynais

 

 „Sovietinio imperializmo mentalitetas yra gajus ir daugelis Rusijoje laiko Baltijos valstybes tos imperijos dalimi“, sako interviu apie Baltijos šalių gyventojų būgštavimus dėl galimos Rusijos agresijos JAV „Catholic News Service“ pranešime Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Ganytojas pripažino, jog Europos ir JAV parama padėjo išblaškyti tokius būgštavimus.

„Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,ir jis vadinsis Emanuelis,o tai reiškia: „Dievas su mumis“ (Mt 1, 23)

IV Advento sekmadienio Evangelijos tema – šv. Juozapas ir jo paklusnumas Dievo valiai, kurio vaisius – stebuklingas Dievo Sūnaus Įsikūnijimas. Kartais šv. Juozapas vadinamas žmonių pamirštu šventuoju, tačiau Dievo planuose jam, kaip niekam kitam, buvo suteikta daug: jam buvo patikėtas Jėzaus, Dieviškojo Vaikelio, likimas ir visos žmonijos ateitis.

Popiežiaus žinia 2017 metų Ligonių dienai

Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei ligonių dienai, kuri bus minima 2017 metų vasario 11 dieną. Pirmiausia laiške primenama, kad 1992 metais ją įsteigė šv. Jonas Paulius II, pirmą kartą ji minėta 1993 metais Lurde, Prancūzijoje. Ši diena atkreipia visų dėmesį į ligoje ar, plačiau žiūrint, kančioje atsidūrusius asmenis ir tuos, kurie jais rūpinasi – artimaisiais, slaugais ir savanoriais, dėkojant už iš Viešpaties gautą pašaukimą lydėti sergančius brolius.

Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo P. L. QUINTANOS pranešimas kunigų ugdymo konferencijoje

Mieli broliai kunigai,

visus nuoširdžiai sveikinu ir iš širdies dėkoju jūsų vyskupui, Jo Ekscelencijai Lionginui Virbalui, pakvietusiam mane dalyvauti šiandieniame jūsų broliškame susitikime, kuriame jau ruošiamės ir artėjančioms šventėms.

Pirmiausia leiskite pasidžiaugti kartu su visa Bažnyčia Lietuvoje dėl nuostabios žinios, kurią išgirdome penktadienį, gruodžio 2 dieną. Kalbu apie dekreto paskelbimą, kuriuo buvo pripažinta Dievo tarno arkivyskupo – Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio (gimusio 1887 m. birželio 22 d. ir 1962 m. rugpjūčio 20 d. nužudyto dėl tikėjimo iš neapykantos) kankinystė.

Šv. Jurgio bažnyčia Kaune – pasipuošė atnaujinta prakartėle

Mažesniųjų brolių pranciškonų globojama Šv. Jurgio bažnyčia Kaune ketvirtąkart pasipuošė prakartėle. Šiais metais ji atnaujinta ir išsiskiria dideliu angelų choru. Prakartėlę darė Kauno dailės gimnazijos 5 - 6 kl. mokiniai. Mokytojos: D. Rukšėnienė, V. Katkevičiūtė, R. Žmuidienė, D. Čepulienė, D. Šlajienė, G. Dadurkevičienė, J. Galdikaitė, R. Staškevičiūtė.

Bernardinai.lt

Mirė kardinolas Arns

Brazilija atsisveikina su Paulo Evaristo Arns, labai svarbia figūra pastarųjų penkių dešimtmečių Brazilijos Bažnyčios ir visuomenės gyvenime. San Paulo arkivyskupas emeritas, pranciškonas kardinolas Arns mirė gruodžio 14 dieną ligoninėje.

„ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8). Arkivyskupo Liongino VIRBALO laiškas Kauno arkivyskupijos tikintiesiems

po 2016-ųjų arkivyskupijos sielovados simpoziumo ir Gailestingumo jubiliejaus metų

Įžanga

Patrauktì Jėzaus Kristaus ir mūsų dangiškojo Tėvo, atsiliepiame Jam tikėjimu ir norime juo dalytis su visais bei vis labiau atverti Dievui savo širdis ir protus. Kiekvienas pašaukimas neatsiejamas nuo užduoties ir siuntimo. Tad esame pasiryžę priimti Viešpaties paskatinimus atidžiai klausydami Jo balso ir sakydami, kaip sako pranašas Izaijas: „Štai aš, siųsk mane“ (Iz 6, 8).

Popiežius: Klerikalizmo blogis labai bjaurus

Antradienį popiežius Pranciškus minėjo savo kunigystės sukaktį. Šventimai jam buvo suteikti prieš 47 metus – 1969 m. gruodžio 13 d.

Antradienio Evangelijoje Jėzus polemizuoja su aukštaisiais kunigais ir Izraelio tautos seniūnais. Komentuodamas Jėzaus žodžius, Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie klerikalizmo blogį.

„Ateik, bus faina!“

Mano tikėjimo kelionė Bažnyčioje prasidėjo prieš gerus 10 metų, kai būdama moksleivė pradėjau mažoje savo parapijos bažnytukėje groti vargonais. Tuo metu čia tarnystei buvo paskirtas išsilavinęs ir, jaučiau, tikras, „pagal pašaukimą“ kunigas. Tada buvo pirmosios mano sąmoningos ir nuoširdžios išpažintys bei dvasiniai pokalbiai. Po keleto metų išvažiavusi studijuoti pradėjau dirbti miesto parapijoje. Joje buvo kol kas sunkiausi 5 metai Bažnyčioje. Manau, kad juos atlaikiau neatkritusi todėl, kad gavau gerą pirmųjų keleto metų pagrindą: kai buvau labiausiai pažeidžiama, Bažnyčioje niekas manęs nesužeidė, o į giliausius tuo metu kilusius klausimus man nuoširdžiai padėjo ieškoti atsakymų.

Powered by BaltiCode