Paskelbtas popiežiaus Apaštališkosios kelionės į Egiptą logotipas

Egiptas, Popiežius, Taika – šie trys žodžiai įrašyti būsimos popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės į Egiptą logotipe, kurį penktadienį išplatino Egipto katalikų portalas catholic-eg.com. Logotipe įrašytas šūkis dviem kalbomis: angliškai ir arabiškai: „Taikos popiežius taikos Egipte“. Popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė į Egiptą įvyks po mėnesio, balandžio 28-29 dienomis. Logotipe pavaizduotas popiežiaus, kaip taikos pasiuntinio atvykimas į Egiptą.

Popiežius Karpyje: Nuriskime nuo širdies akmenį, kuris neleidžia Jėzui įeiti

Popiežius sekmadienį lankėsi šiaurinės Italijos Emilijos Romanijos regione. Popiežiaus pastoracinis vizitas prasidėjo Karpio miestelyje 9.30 val. Atskridęs iš Romos straigtasparniu, popiežius į miestelį atvažiavo papamobiliu, pakelyje sveikinamas džiugios minios, lydėjusios Šventąjį Tėvą iki pat Karpio centrinės Kankinių aikštės, kurioje popiežius aukojo penktojo Gavėnios sekmadienio Mišias su visais regiono vyskupais. Pagrindinis vizito tikslas, taip pat į gretimą Mirandolos miestelį po pietų, buvo aplankyti žemės drebėjimo prieš penkerius metus stipriai nuniokotas vietoves. Nors jau daug atlikta šalinant stichijos pasekmės, jos akivaizdžios. Karpio katedrą prieš savaitę kultui atšventino popiežiaus Valstybės sekretorius, kard. Pietro Parolin, tuo metu Mirandolos katedra tebėra tvarkoma ir todėl uždaryta.

Popiežius meldėsi už 2012 m. žemės drebėjimo Italijoje aukas

Sekmadienį po pietų Karpio vyskupijos kunigų seminarijos koplyčioje įvyko popiežiaus Pranciškaus susitikimas su vietos kunigija. Maždaug valandą trukusio susitikimo metu nebuvo sakoma iš anksto parengta kalba, susitikimas taip pat nebuvo tiesiogiai transliuojamas, popiežius spontaniškai bendravo su kunigais, atsakinėjo į jų klausimus.

Popiežius: Visi kartu nuskaistinkime Liuterio Reformos atminimą

Popiežius penktadienį audiencijoje priėmė Popiežiškosios istorijos mokslų akademijos Romoje surengto tarptautinio suvažiavimo „Liuteris po penkių šimtų metų“ dalyvius. Juos Šventajam Tėvui pristatė ir apie suvažiavimo darbus papasakojo Popiežiškosios istorijos mokslų akademijos pirmininkas kun. Bernard Ardura. Tarptautiniame suvažiavime tris dienas nuo kovo 29 katalikų ir protestantų teologai dalijosi įžvalgomis apie Liuterio reformą istoriniame bažnytiniame kontekste Reformacijos penkių šimtų metų jubiliejaus proga.

„Amoris laetitia": Bendra malda Velykų šviesoje

Devintasis, paskutinis „Amoris laetitia" skyrius – apie santuokos ir šeimos gyvenimą gaivinantį dvasingumą.

Jei šeimai pavyksta sutelkti dėmesį į Kristų, Jis suvienija ir apšviečia visą šeimos gyvenimą. Skaus­mai ir sunkumai išgyvenami bendrystėje su Viešpaties kryžiumi, o Jo apkabinimas leidžia pakelti blogiausias akimirkas. Karčiomis šeimos dienomis būtent vieniji­masis su apleistu Jėzumi gali padėti išvengti santykio nutraukimo.

Popiežiaus homilija. „Viešpatie, ar nenusivylei manimi?“

„Saugokimės nerimtų fantazijų ir stabų. Tik Dievas mus myli kaip tėvas; Jis visada mūsų laukia“, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje. Šią dieną pirmasis skaitinys iš Išėjimo knygos pasakoja apie garsųjį Izraelio tautos neištikimybės ir stabmeldystės atvejį – aukso veršio garbinimą. Ir šiandien, pasak popiežiaus, žmonės dažnai renkasi stabus. Ir šiandien savęs turime klausti kas mums svarbiau – Viešpats ar mūsų dienų stabai.

Pranciškus: Kristaus akimis žvelgti į vargstančią žmoniją

Popiežius ketvirtadienį susitiko su Somaskų ordino generalinės kapitulos nariais, iš viso apie penkiasdešimt šv. Jeronimo Emiliani (1486-1537) įsteigtos vienuolinės draugijos vadovų ir atstovų. Popiežius jiems pasakė kalbą, kviesdamas steigėjo dvasioje naujai įprasminti vienuolijos charizmą tarnauti vargams.

100 kapucinų metų Arabijos pusiasalyje

Kovo 20 dieną Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose,  iškilmingomis šventosiomis Mišiomis šv. Juozapo katedroje paminėtas šimtas kapucinų metų Arabijos pusiasalyje. Kartu su pietų Arabijos apaštaliniu vikaru, kapucinu vyskupu  Pauliu Hinderiu, Mišias celebravo apaštalinis nuncijus arkivysk. Francisco Padilla, kapucinų ordino vyresnysis t. Mauro Johri, Italijos Toskanos provincijos vyresnysis Valerio Mauro, virš keturiasdešimties kitų kunigų, dalyvaujant maždaug dviem tūkstančiams tikinčiųjų.

Septynių paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas (I): „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“

Richard John Neuhaus

Ištrauka iš Richard John Neuhaus knygos Mirtis penktadienio popietę („Katalikų pasaulio leidiniai“)

Didysis penktadienis nėra eilinė metų diena. Tai diena, atkartojanti kiekvieną pasaulio ir mūsų gyvenimo dieną. Krikščionišku požiūriu visa tikrovė sukasi aplink atpirkimo slėpinį, susietą su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Kaip Išėjimas ženklina Izraelio išsilaisvinimą iš Egipto nelaisvės, taip atpirkimo slėpinys ženklina žmonijos perėjimą iš mirties į gyvenimą. Didžiojo penktadienio reikšmė pranoksta Didžiosios savaitės rėmus. Tai nėra tiesiog sielvartingas įvykis, tai būtina Velykų džiaugsmo preliudija, nors aš baiminuosi, kad daug krikščionių galvoja būtent pirmaip. Didžiojo penktadienio įvykiams apmąstyti tinkama kiekviena metų diena, nes Didysis penktadienis yra meilės drama, o meilė lydi ir palaiko kiekvieną mūsų gyvenimo dieną.

Popiežius Pranciškus: „Šeima – iš meilės, dėl meilės ir meilėje“

Paskelbtas popiežiaus Pranciškaus laiškas besiruošiant 2018 m. rugpjūčio 21-26 d. Dubline vyksiančiam devintajam Pasauliniam šeimų susitikimui. Popiežiaus laiškas su paraginimais ir gairėmis adresuotas šeimų sielovadą visos Bažnyčios mastu kuruojančios Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektui kard. Kevinui Josephui Farrellui. Jis, kartu su būsimo susitikimo šeimininku – Dublino arkivyskupu Diarmuidu Martinu, ketvirtadienio rytą laišką pristatė Vatikane akredituotiems tarptautinės žiniasklaidos atstovams.

Mama Bažnyčioje, arba „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“

Ištekėjus tapti mama įprasta. Jaučiu aplinkinių katalikų didelį palaikymą, dėl savo pasirinkimo kurti šeimą ir auginti vaikus iškart po studijų, karjerą paliekant Dievo valioje. Taigi, tuoj bus metai, kai esu 25-erių mama. Abu su vyru priklausome Šventosios šeimos pasauliečių bendruomenei, tad dažnas poreikis atsiversti ir sekti Kristumi mums buvo įprastas dar prieš susilaukiant pirmagimio. Tam į pagalbą pasitelkdavome bendruomenės organizuojamus renginius, tokius kaip atsivertimo dienos, rekolekcijos, šv. Velykų tridienis, Sekminės ir kt.

Jokių žinių apie Malyje pagrobtą vienuolę misionierę

„Mes nepamiršome sesers Glorijos Cecilijos“, - kovo 27 dieną patikino Kolumbijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius Elkin Fernando Álvarez Botero, Medelino vyskupas augziliaras. Kelias dienas prieš tai Malio ganytojai išsiuntė viešą kreipimąsi per žiniasklaidos priemones, kviesdami atsiliepti tuos, kurie žino apie Nekaltai Pradėtosios Marijos seserį pranciškonę iš Kolumbijos Gloriją Ceciliją Narváez.

Popiežiaus bendroji audiencija. Dievas visada įvykdo savo pažadus

„Abraomas yra ne tik mūsų tikėjimo, bet ir vilties tėvas“, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos metu tęsdamas katechezę apie krikščioniškąją viltį ir šį kartą komentuodamas garsiuosius šv. Pauliaus laiško romiečiams žodžius: „Nematydamas jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi“ (Rom 4,18).

Tęsiama Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti

 Europos piliečių iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ santuokai ir šeimai apsaugoti parėmė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Akcijos tikslas – surinkti pakankamai parašų, kad būtų parengtas Europos Sąjungos reglamentas, apibrėžiantis santuoką ir šeimą: „santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir arba giminyste“, sakoma Europos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai“ portale mumdadandkids.eu/lt.

A†A Kun. Kazys Meilius (1958–1982–2017)

Šių metų kovo 28-osios naktį po sunkios ligos mirė kunigas, bažnytinės teisės daktaras, profesorius Kazys Meilius.

K. Meilius gimė 1958 m. gruodžio 8 d. Ignalinos r. Bališkių kaime (Vidiškių parapija). 1959 m. sausio 11 d. pakrikštytas Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos bažnyčioje. Augo Rimšėnų kaime, 1964–1976 m. lankė Ignalinos vidurinę mokyklą. 1977 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1982 m. kovo 28 d. buvo pašventintas diakonu, o tų pačių metų birželio 6 d., per Švč. Trejybės iškilmę, Kauno arkikatedroje priėmė kunigo šventimus.

Popiežiaus liturginis kalendorius iki Velykų „Urbi et orbi“

Verbų sekmadienį popiežius Pranciškus pradės pirmuosius pasirengimo Pasaulinei Jaunimo dienai „Panama 2019“ metus. Jo kvietimu katalikiškas jaunimas raginamas dvasiškai pasirengti tarptautiniam sąskrydžiui per pasirengimo trimetį apmąstant Dievo Motinos Marijos vaidmenį išganymo istorijoje. Popiežius parinko apmąstymų temas pagal Luko Evangelijos pasakojimus apie Apreiškimą Marijai ir Marijos apsilankymą pas Elžbietą. Pirmiesiems pasirengimo metams, kurie švenčiami visose pasaulio vyskupijose, tema parinkta iš „Marijos giesmės“ (Magnificat): „Didžių dalykų padarė man Viešpats!“.

Popiežius parašė žinią Pasauliniam Šeimų susitikimui

Popiežius Pranciškus parašė žinią IX Pasauliniam Šeimų susitikimui Dubline 2018 metais. Popiežiaus žinia bus pristatyta Vatikane šį ketvirtadienį. IX Pasaulinis Šeimų susitikimas Dubline įvyks 2018 metų rugpjūčio 21-26 dienomis. Šventojo Tėvo žinią pristatys kardinolas Kevin Joseph Farrell, Pasauliečių, Šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas ir Dublino arkivyskupas Diarmuid Martin. IX Pasaulinio Šeimų susitikimo Dubline tema: “Šeimos evangelija: džiaugsmas pasauliui!” (Vatikano radijas)

Nuotrauka: Kard. Kevin J. Farrell - AFP

 

Pranciškus: Jėzus išgydo ir suteikia išganymo džiaugsmą

„Tikėti Jėzų reiškia priimti gyvenimą tokį, koks yra ir žengti pirmyn su džiaugsmu, be aimanavimo, be kartėlio“. Taip kalbėjo Popiežius Pranciškus antradienį per rytmetines Mišias savo namų koplyčioje. Popiežius ragino įsiklausyti į Mišių Evangelijos skaitinį, kuriame pasakojama apie tai, kaip Jėzus Betzatos tvenkinyje Jeruzalėje išgydė seniai sergantį ligonį. Tas ligonis prie stebuklingo tvenkinio laukė stebuklingo išgijimo trisdešimt aštuonerius metus ir apie tai sužinojęs Jėzus jį paklausė: „Ar norėtum pasveikti?“

Pal. Emilija, pirmoji romų kilmės moteris Altorių garbėje

Kaip priminė popiežius Pranciškus sekmadienį susitikime su maldininkais po „Viešpaties Angelo“ maldos, jo įgaliotas kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas sekmadienį Ispanijoje paskelbė palaimintaisiais kun. Jose Alvarez Benavides y de la Torre ir 114 kitų kankinių: kunigus, vienuolius ir pasauliečius. Kun. Jose, žinomas teologas ir Almerijos kunigų seminarijos vice rektorius, buvo nužudytas iš neapykantos tikėjimui 1936 - 39 metais.

Nepilnamečių apsaugos komisija baigė susitikimą

Paskelbtas pareiškimas apie Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narių suvažiavimo sprendimus, priimtus po diskusijų kovo 24 – 26 dienomis.

Viena iš pagrindinių temų buvo šios komisijos narės Marie Collins, kuri pati buvo patyrusi lytinį išnaudojimą iš dvasininko pusės, atsistatydinimas prieš kelias savaites. Keliuose duotuose interviu Marie Collins sakė, kad ji vertina Komisijos ir jos narių įsipareigojimą, tačiau ją nuvylė kitų Romos kurijos institucijų lėtumas sprendžiant problemas. 

Sabėjai: senoji artimųjų rytų bendruomenė, apie kurią mažai kalbama

 Kovo 20 d. Artimuosiuose Rytuose ir Vidurio Azijoje švenčiant Novrūzą – Naujuosius metus, minimus dar nuo zoroastriškos Persijos laikų, šešėlyje liko simboliškas, tačiau reikšmingas įvykis, pabrėžiantis regiono spindesį, nepaisant šiandienių neramumų. Kovo 16 d. Bagdade ir kitur Irake mandėjai-sabėjai paminėjo Eid al-Bronaya šventę, o ypatingasis Jungtinių Tautų atstovas Irakui Janas Kubošas perdavė linkėjimus šiai bendruomenei bei paragino Iraką užtikrinti saugumą šiai ties išnykimo riba esančiai religijai ir bendruomenei, kuri, bijodama „Islamo valstybės“ represijų ir nesijausdama saugi Irake, yra priversta bėgti iš savo „protėvių žemės“. Kubošas paragino ir Bagdadą siekti tarpreliginio dialogo, kad Irakas ir Artimieji Rytai ir toliau liktų namais daugybei bendruomenių, kurios dažniau susilaukia kultūrologų nei žiniasklaidos dėmesio.

Matyti ir šlovinti


Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje jos atšventinimo 25-mečio ir naujų vargonų palaiminimo proga (2017-03-26)

Švenčiame IV gavėnios sekmadienį, kuris vadinamas džiaugsmo sekmadieniu, vis labiau kreipiančiu mus link Velykų. Krikščionio džiaugsmas kyla iš tikėjimo ir tikėjimas jį palaiko. Esame apšviesti ir todėl šloviname Tą, kuris teikia mums šviesą. Šviesa ir žodis yra mūsų gyvenimo sąlyga. Pradžioje Dievas savo žodžiu sukūrė šviesą: „Dievas tarė: ‘Tebūna šviesa!‘ Ir šviesa pasirodė“ (Pr 1, 3). Kai Viešpats mus apšviečia, esame stiprūs ir su psalmininku galime giedoti: „VIEŠPATS – mano šviesa ir pagalba, ko gi turėčiau bijotis?“ (Ps 27, 1).

Sekmadienio vidudienio malda: ir mes buvome „akli nuo gimimo“

Sekmadienį popiežius Pranciškus kreipėsi į maždaug 25 tūkstančius maldininkų ir Romos miesto svečių, atėjusių į vidudienio maldos susitikimą šv. Petro aikštėje.

Kaip įprasta, Šventasis Tėvas pasakė kelias mintis apie sekmadienio Evangelijos skaitinį, šį kartą pasakojusi apie neregio nuo gimimo išgydymą, Jėzui atliekant tam tikrą ritualą, patepant jo akis ir paliepiant jas nusiplauti. Neregys paklauso ir pradėta regėti.

„Amoris laetitia": santuokos ir šeimos dvasingumas

Devintasis, paskutinis, „Amoris laetitia" skyrius – apie santuokos ir šeimos gyvenimą gaivinantį dvasingumą.

Meilė gali būti įvairi, nelygu gyvenimo būvis ir pašaukimas. Jau prieš kelis dešimtmečius Vatikano II Susirinkimas, kalbėdamas apie pasauliečių apaštalavimą, pabrėžė iš šeimos gyvenimo kylantį dvasingumą. Pareiškė, kad pasauliečių dvasingumui savitą pobūdį taip pat turi suteikti santuoka ir šeima, o šeimos rūpesčiai neturėtų būti svetimi jų dvasinei gyvensenai. Todėl verta glaustai aptarti kai kuriuos to savito dvasingumo, besirutuliojančio šeimos gyvenimo santykių dinamikoje, bruožus.

Svarbus ES Teisingumo Teismo sprendimas religijos laisvės srityje

Kovo 14 dieną Europos Sąjungos Teisingumo teismo didžioji kolegija priėmė sprendimą Samiros Achbita byloje prieš savo buvusį darbdavį Belgijoje, G4S Secure Solutions NV. Šis sprendimas yra svarbus teisės į religijos laisvę supratimui ir interpretacijai tokių svarbių sutarčių, kaip Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, ES pagrindinių teisių chartija ar Tarybos 2000 metų direktyvos.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode