Parama
Parduoda

Bi­čių šei­mas, me­dų, pi­kį, bi­čių duo­ne­lę. Tel. 8 682 35 067.

Kar­pius: dvi­me­čius įžu­vin­ti (kai­na 6 Eur/kg); pre­ki­nius (kai­na 3,5 Eur/kg). Tel.: 8 604

92 542; 8 648 14 539; Vem­bū­tų k., Tel­šių r

Par­duo­da

Se­ną so­dy­bą Ne­rim­dai­čiuo­se (yra 1,92 ha že­mės, tin­ka ūki­nin­kau­ti, kai­na 8000 Eur), taip pat ša­lia esan­tį 1,80 ha že­mės ūkio pas­kir­ties sk­ly­pą. Tel. 8 686 99 022.

Kal­kes (su pris­ta­ty­mu). Tel. 8 687 57 232.

So­dy­bą su 10 ha že­mės Ga­dū­na­vo se­niū­ni­jo­je, Tel­šiai-Se­da 11 km, vaiz­din­go­je vie­to­vė­je (sta­ty­bos me­tai -- 1864, yra se­nų pas­ta­tų, elekt­ra, 2 įžu­vin­ti tven­ki­niai), so­dy­bą Ged­ri­mų kai­me, Ga­dū­na­vo se­niū­ni­jo­je (yra 50 arų že­mės, gy­ve­na­ma­sis me­di­nis na­mas, mū­ri­nis va­sar­na­mis, mū­ri­nis ga­ra­žas, be­to­ni­nis rū­sys, nau­jai iš­kas­tas tven­ki­nys, tri­fa­zė elekt­ra, ūki­niai pas­ta­tai, di­de­lis so­das). Tel. 8 646 17 192.

Vil­ki­ko pusp­rie­ka­bės grin­dis (2,05x3,05x3,7 cm sto­rio, 4 vnt.), ge­le­žin­ke­lio bė­gius (10x10, 2 vnt.), dy­ze­li­nį va­rik­lį (3 ci­lind­rų, bul­ga­rų ga­my­bos) su GAZ-51 pa­va­rų dė­že, lau­ko ak­me­nis (įvai­rių dy­džių, yra skal­dy­tų, iš vi­so per 100 to­nų vie­no­je vie­to­je, so­dy­bo­je), šalt­kal­vio ly­gi­ni­mo prie­ka­lą, sta­ty­bi­nį „diu­be­li­nį“ mon­ta­ži­nį šau­tu­vą, vo­lus že­mei vo­ly­ti (2 vnt.), ark­li­nio ve­ži­mo 4 ra­tus, ark­li­nę šie­no grė­bia­mą­ją, sa­vaei­gę vo­kiš­ką žo­liap­jo­vę HON­DA, prie­ka­bos ašis (su­komp­lek­tuo­ta), po­sū­kio žie­dą, lin­ges, pa­dan­gas su dis­kais, pri­ka­bi­ni­mo tri­ša­kį, T-40 pa­lei­di­mo va­rik­lį, star­te­rį. Tel. 8 646 17 192.

Moteriškų drabužių siuvimas

Mo­te­riš­kų dra­bu­žių siu­vi­mas pa­gal už­sa­ky­mą bei įvai­rių dra­bu­žių tai­sy­mas. Tel. 8 624 38 459, el. paš­tas nil­ka­Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Dva­ro 36 A, Ber­ki­nė­nai, Tel­šių r.

Užuojauta

 

Ieško darbo

Vyras ieško bet kokio darbo. Gali glaistyti, dažyti, tapetuoti.

Tel. 8 648 84 279

21-218

Par­duo­da žemę

Že­mės ūkio pas­kir­ties že­mę (plo­tas – 2,7900 ha, na­šu­mo ba­las – 30 proc.) Tel­šių ra­jo­ne, Ne­rim­dai­čių kai­me, ties Tri­me­sė­džio kai­mo ri­ba, prie pag­rin­di­nio ke­lio į Juo­za­pa­vą. Kai­na su­tar­ti­nė. Tel. 8 616 79 780.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

UAB „Mažeikių vandenys“ informuoja, kad nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigalioja geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų bazinės kainos, suderintos 2020 m. rugpjūčio 21 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. 03E-757 bei nustatytos 2020 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-246, įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 1 d.Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2020 m. gruodžio mėn. (už lapkričio mėnesį ir vėliau suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).


Atsižvelgiant į kainų pasikeitimą raginame gyventojus iki šių metų spalio31 d. deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis ir susimokėti.

Užuojauta

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys. 

Skaudžią gyvenimo valandą mirus mylimam vyrui, tėveliui, broliui Viktorui Kiubiui, reiškiame gilią užuojautą žmonai Nadieždai, vaikams, seserims Irenai ir Kristinai bei jų artimiesiems.

Buvę bendradarbiai: Irma, Regina, Ieva, Angelė, Bronelė, Zita, Jadvyga, Vidmantas, Pranas ir Alfa.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode