Parduoda

Pigiau – skaldytas lapuočių malkas, malkas rąsteliais, pjaustytas atraižas. Pjuvenų briketus, pjuvenas ir įvairią statybinę medieną. Atveža į namus.

Tel. 8 648 83 487.

 

 Sodybą netoli Rietavo m. (prie kelio Rietavas – Plungė). Yra žemės.

Tel. 8 618 32 643.

 

Ežaičių k., Klaipėdos r. – gyvenamą sodybą. Iki Klaipėdos m. 25 km. Pasodybinis sklypas – 42 a. Teritorija aptverta. Yra galimybė įsigyti šalia esantį žemės ūkio paskirties 82 a. sklypą.

Tel. 8 636 12 297.

Parduoda

Uo­sio, ąžuo­lo, ber­žo bri­ke­tus, gra­nu­les, mal­kas (kon­tei­ne­riuo­se), ang­lį, dur­pių bri­ke­tus. At­ve­ža.

Tel. 8 636 62 665.

 

Ru­siš­ką Kuz­ba­so ang­lį (ypač stam­bi), bal­ta­ru­siš­kus dur­pių bri­ke­tus.

Tel. 8 656 97 937.

 

Sta­ty­bi­nę me­die­ną (įvai­rių iš­ma­ta­vi­mų), va­tą šil­ti­ni­mui, varž­tus, med­varš­čius, sraig­ti­nius po­lius, kam­pus.

Tel. 8 684 65 887.

 

Įvai­rią me­die­ną, dai­ly­len­tes, blok­hau­sus, te­ra­si­nes len­tas iš mau­me­džio ir pu­šies.

Tel. 8 656 97 937.

 

Ūki­nin­kas – dau­gia­me­čių žo­lių sėk­lą (do­bi­lų, mo­tie­ju­kų, svid­rės, erai­či­ną, žo­lių mi­ši­nius gy­vu­liams, pie­voms-ga­nyk­loms, ža­lią­jai trą­šai, ve­joms). Ga­li su­da­ry­ti mi­ši­nį pa­gal pa­gei­dau­ja­mą su­dė­tį. Kon­sul­tuo­ja pie­vų-ga­nyk­lų įren­gi­mo klau­si­mais. At­ve­ža vi­so­je Lie­tu­vo­je ne­mo­ka­mai.

Tel. 8 600 25 710.

Ką tik par­vež­tus, nau­jes­nio mo­de­lio mi­nit­rak­to­rius iš Ja­po­ni­jos: YAN­MAR  F-220 su fron­ta­li­niu krau­tu­vu ir fre­za (yra vai­ro stip­rin­tu­vas),  SHI­BAU­RA P19F, ISE­KI SIAL-17, MIT­SU­BIS­HI MT-240, KU­BO­TA GT-3 ir kt.  Že­mės ūkio pa­dar­gus: plū­gus, va­go­tu­vus, fre­zas, žo­liap­jo­ves, mul­če­rius,  ša­kų smul­kin­tu­vus ir t.t. Ga­li at­vež­ti. Iš­ra­šo PVM sąs­kai­tas.

Tel.  8 647 40 520.

 

Mū­ri­nio na­mo pir­mą aukš­tą su bal­dais ir bui­ti­ne tech­ni­ka Tel­šiuo­se (yra  ats­ki­ras įė­ji­mas ir įva­žia­vi­mas, au­to­no­mi­nis du­ji­nis šil­dy­mas,  pa­vė­si­nė, ga­ra­žas, že­mės ar­ba kei­čia į bu­tą su prie­mo­ka); ge­rą  au­to­mo­bi­lį OPEL AN­TA­RA (2009 m. 06 mėn., vi­su­rei­gis, ben­zi­nas, nau­ja  du­jų įran­ga, tech­ni­nė ap­žiū­ra iki 2022 m., vi­siš­kai su­komp­lek­tuo­tas,  Lie­tu­vo­je neeksp­loa­tuo­tas, au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė).

Tel. 8 602 53 535.

 

3 ha miš­ko iš­si­kirs­ti (yra lei­di­mas 850 kub. m me­die­nos kir­ti­mui) 4 ki­lo­met­rai nuo Tel­šių.

Tel. 8 623 57 579.

 

Mė­si­nių veis­lės kiau­les.

Tel. 8 618 07 837.

 

Au­to­mo­bi­lį NIS­SAN QASH­QAI (2013 m., pil­kos spal­vos, va­rik­lis 1,6, 96  kW, dy­ze­lis).

Tel. 8 674 33 659.

 

Spa­lius šil­ti­ni­mui (su­pa­kuo­ti, at­ve­ža).

Tel. 8 605 92 337.

 

 „Dot­nu­vos pro­jek­tų“ – iš­va­ly­tus vi­kius, pe­lė­žir­nius, žir­nius, lu­bi­nus, va­sa­ri­nius įvai­rių rū­šių grū­dus, įvai­rius avi­žų mi­ši­nius bei įvai­rių rū­šių įsė­lius.

Tel. 8 690 00 290.

 

Įvai­rius grū­dus. Ga­li at­vež­ti.

Tel. 8 618 73 858.

Paslaugos

Valau, mūriju, tinkuoju kaminus ir atlieku kitus statybos darbus.

Tel. 8 628 32 298.

20-21

Nuoma

Mažeikiu raj., Tirkšliuose, išnuomuojami kambariai. Išrašomos sąskaitos-fakturos.

Tel. 8 617 59 816.

20-20

Per­ka

3-5 sa­vai­čių kar­vy­tes (nuo 65 iki 90 kg, kai­na su­tar­ti­nė).

Tel. 8 687 95 232.

 

Bu­liu­ką ar­ba te­ly­čai­tę (nuo 3 mė­ne­sių iki pu­sant­rų me­tų) au­gin­ti.

Tel. 8 675 03 508.

 

MTZ-82, 80 trak­to­rių (ga­li bū­ti su krau­tu­vu), trą­šų bars­ty­tu­vą 1RMG-4, ra­žie­nų sku­ti­ką BDT-3, skan­di­na­viš­kus plū­gus ir ki­tą in­ven­to­rių bei įvai­rią že­mės ūkio tech­ni­ką. Ga­li bū­ti su de­fek­tais.

Tel. 8 671 79 665.

 

Parduoda

Kiaulienos skerdieną puselėmis:

lietuviska – 3,15 Eur/ kg, lenkiška – 2,60 Eur/ kg.

Tel. 8 607 12 690.

 

Paslaugos


Apdailininkas atlieka visus apdailos darbus

(montuoja gipso kartono plokštes, glaisto, dažo, tapetuoja, klijuoja plyteles,

kloja laminatą, parketlentes ir t.t.).

Tel. 8 687 31 421.

Perka

Italijos įmonė brangiai – visų veislių veršelius auginti.

Moka priedus.

Tel.: 8 699 17 819; 8 634 66 655.

Parduoda

Kviečius, miežius, kvietrugius. Atveža.

Tel. 8 686 93 146.Parduoda

3-jų kambarių butą antrame aukšte, Muziejaus gatvėje, Telšiuose,
(yra autonominis šildymas, didelis balkonas, du sandėliukai, kaina 38000 Eur).

Tel.: 8 677 79 052; 8 658 89 500.

Parduoda


2-jų kambarių butą antrame aukšte, Stoties g. 12-6, Telšiuose,
renovuotame name (43,03 kv.m ploto, kambariai pereinami, yra
balkonas).

Tel. 8 682 59 267.

Perka

Važiuojančius automobilius (nuo 2001 m., moka nuo 500 iki 4000 Eur).
Tel. 8 609 89 672.

Parduoda


Vištų (broilerių) skerdieną (apie 3-3,5 kg, kaina 4 Eur/kg).

Tel. 8 604 03 406.

Parduoda


Traktorius: MTZ-82, 50 dalimis (tvarkingi dokumentai, variklis
starterinis, galinis tiltas, vairo kolonėlė, kuro bakai su
kronšteinais, vairo sistema, padangos galinės, balkis, hidraulio
sistema, tepalo bakelis, siurbliai, paskirstytojai, lanzeronai,
hidrauliniai vamzdziai, cilindrai, galinės pakabos dalys, MTZ kameros,
galinio tilto bei variklio dalys ir t.t.), plūgus KWERNELAND (linginė
apsauga, trijų vagų, kaina 1350 Eur).

Tel. 8 647 63 185.

Powered by BaltiCode