Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Nuoma

Ūki­nin­kas iš­nuo­mo­ja dir­ba­mą že­mę Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. 8 611 39 192.

Perka

Že­mę Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. 8 611 39 192.

 

Pa­ša­ri­nius grū­dus, bul­ves, šie­ną ir šie­nai­nį. Pa­sii­ma pa­tys.

Tel. 8 688 32 441.

Parduoda

Ko­mer­ci­nės pas­kir­ties pa­tal­pas Tel­šiuo­se (plo­tas ––50 kv. m, ge­rai įreng­tos) kon­to­rai, biu­rui, par­duo­tu­vei bei ki­tai veik­lai ar­ba ga­li­ma įreng­ti bu­tą.

Tel. 8 620 25 545.

 

Se­ną so­dy­bą (yra mū­ri­nis na­mas, rei­ka­lin­gas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, ūki­nis pas­ta­tas, 0,32 ha že­mės) Ož­ta­kių k.v., Sk­ran­dė­nų kai­me, Tel­šių ra­jo­ne (kai­na 6000 Eur, ga­li­ma iš­si­mo­kė­ti­nai).

Tel. 8 605 20 156.

 

Skal­dy­tas la­puo­čių mal­kas, mal­kas rąs­te­liais, pju­ve­nas, pju­ve­nų bri­ke­tus, pjaus­ty­tas at­rai­žas, įvai­rią sta­ty­bi­nę me­die­ną. At­ve­ža.

Tel. 8 648 83 487.

 

Pie­me­nį gal­vi­jams.

Tel. 8 673 01 122.

Pas­lau­gos

Ap­dai­los ir re­mon­to bei san­tech­ni­kos dar­bai.

Tel. 8 674 79 050.

Parduoda

Trak­to­rių Be­la­rus 820 (2002 m.) ir T-25

Tel. 8 620 40 711.

 

Eks­ka­va­to­rių EO 2621(JUMZ-6 ba­zė) ma­žo­ji ka­bi­na, sė­ja­mą­ją „Sax­so­nia“ (3 m. dis­ki­nė, tech­no­lo­gi­nės vė­žės, akė­tė­lės), st­rė­li­nį sku­ti­ką (3 m. su vo­lu), mėš­lo kra­ty­tu­vą 6 t., tra­šų bars­to­mą­ją hid­rau­li­ne pa­va­ra (lei­ka), MTZ 50 dar­bi­nį ve­le­ną.

Tel. 8 675 78 722.

Perka

Važiuojančius automobilius (nuo 2001 m., moka nuo 500 iki 4000 Eur).
Tel. 8 609 89 672.

Powered by BaltiCode