Parduoda namą

Mū­ri­nį na­mą su vi­sais pa­to­gu­mais Tel­šiuo­se, ge­ro­je ir ra­mio­je vie­to­je (120 kv. m plo­to, yra 6 arai že­mės, pa­vė­si­nė, stik­li­nis šilt­na­mis, nau­jas šil­dy­mo ka­ti­las, kai­na po ap­žiū­rė­ji­mo).

Tel. 8 609 47 789.

Parduoda įvairius daiktus

Nau­do­tus: skal­bi­mo ma­ši­ną, in­dap­lo­vę, dvi­ra­čius (2 vnt., ne­di­de­li de­fek­tai, 12-13 m. vai­kams), nau­ją vo­nios kra­ną su ter­mos­ta­tu.

Tel. 8-604 95 199.

Parduoda bites

Sku­biai bi­čių šei­mas (pil­ni komp­lek­tai, yra vi­si rei­ka­lin­gi prie­dai, pa­ruoš­tos žie­mai, pa­mai­tin­tos, vak­ci­nuo­tos nuo er­kių).

Tel. 8 619 65 594.

 

Bi­čių šei­mas su avi­liais.

Tel. 8-650 97 626.

Darbas polimerų gamyboje mechanikos inžinieriui (-ei)

Ieškome Mechanikos inžinieriaus (-ės) darbui Klaipėdoje, įmonėje Orion Global PET.

Naujas darbuotojas bus atsakingas už visų gamybos įrenginių priežiūrą ir šaltkalvių grupės darbo koordinavimą bei įvairias administracines užduotis. Pagrindiniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas mechanikos inžinerijos srityje, ne mažesnė nei 5 m. panašaus darbo patirtis, anglų kalbos žinios.

Siūlome darbą tarptautinėje įmonėje, papildomą sveikatos bei nelaimingų atsitikimų draudimą ir darbo užmokestį iki 2300 EUR bruto.

Kreipkitės tel. +370 645 64 398 arba el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

20-133

Siū­lo dar­bą

Sta­ty­bos įmo­nei rei­ka­lin­gi sta­liai. At­ly­gi­ni­mas nuo 900 iki 1200 Eur. Kreip­tis: Ma­žei­kių g. 3, Tel­šiuo­se, tel.: 8 615 18 293; 8 615 18 294.

 

Sta­ty­bos įmo­nei rei­ka­lin­gi pla­taus pro­fi­lio sta­ty­bi­nin­kai. At­ly­gi­ni­mas nuo 900 iki 1200 Eur. Kreip­tis: Ma­žei­kių g. 3, Tel­šiuo­se, tel.: 8 615 18 293; 8 615 18 294.

 

Rei­ka­lin­gas dar­bi­nin­kas ne­di­de­liam ūkiui, esan­čiam prie Tel­šių ir Plun­gės ra­jo­nų ri­bos (dar­bo krū­vis ma­žas, su­tei­kia­ma so­dy­ba gy­ven­ti).

Tel. 8 676 01 381.

 

Mo­der­ni ir no­va­to­riš­ka UAB Work­man, ku­ri spe­cia­li­zuo­ja­si ko­ky­biš­kų sky­di­nių na­mų ga­my­bo­je ir sta­ty­bo­je, šiuo me­tu dar­bui ga­my­bos ce­che, Vieš­vė­nuo­se, ieš­ko ga­my­bos dar­buo­to­jų. Dar­bo už­mo­kes­tis nuo 550 Eur (ats­kai­čius mo­kes­čius). Tel. 8~674 75758. CV siųs­ti el. paš­tu in­fo@work­man.lt

Perka telyčaites

 3-5 sa­vai­čių kar­vy­tes (nuo 65 iki 90 kg svo­rio). Kai­na su­tar­ti­nė.

Tel.  8 687 95 232. 

Per­ka traktorių

MTZ ar va­ka­rie­tiš­ką trak­to­rių (ga­li bū­ti su krau­tu­vu ir pa­dar­gais), ra­žie­nų sku­ti­ką.

Tel. 8 671 79 665.

 

Par­duo­da prie­ka­bas

Trak­to­ri­nes prie­ka­bas (per­da­ry­tos iš ZIL-o, kai­na pa­gal su­si­ta­ri­mą).

Tel. 8 620 36 292.

Reikalingi darbininkai

Rei­ka­lin­gi dar­bi­nin­kai, ga­lin­tys su­re­mon­tuo­ti ši­fe­ri­nį sto­gą Plungėje.

Tel. 8 687 25 918.

Parduoda nekilnojamąjį turtą

Mū­ri­nį gy­ve­na­mą­jį na­mą Buo­žė­nų gy­ven­vie­tė­je, Tel­šių ra­jo­ne (yra van­den­tie­kis, ka­na­li­za­ci­ja, so­das, du­jos, 94 arai že­mės).

Tel. 8 618 18 922.

 

Mū­ri­nį gy­ve­na­mą­jį na­mą su man­sar­da Ke­pyk­los gat­vė­je, Tel­šiuo­se (bend­ras plo­tas 156 kv.m, šil­dy­mas –  kie­tuo­ju ku­ru, gra­nu­lė­mis bei gam­ti­nė­mis du­jo­mis, yra 13,58 aro že­mės, kie­me – dvi­gu­bas ga­ra­žas).

Tel. 8 610 18 056.

 

1,9 ha že­mės ūkio pas­kir­ties sk­ly­pą Liep­lau­kės kai­me, Tel­šių ra­jo­ne. Kai­na 6500 Eur.

Tel. 8 673 15 938.

Užuojauta

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys. 

Skaudžią gyvenimo valandą mirus mylimam vyrui, tėveliui, broliui Viktorui Kiubiui, reiškiame gilią užuojautą žmonai Nadieždai, vaikams, seserims Irenai ir Kristinai bei jų artimiesiems.

Buvę bendradarbiai: Irma, Regina, Ieva, Angelė, Bronelė, Zita, Jadvyga, Vidmantas, Pranas ir Alfa.

Perka

 

Įmonė nuolat perka įvairaus įmitimo arklius, pieninių bei mėsinių veislių
galvijus. Moka PVM.

Tel.: (8-440) 73 535; 8 686 40 593.


Šiaudus (ritiniuose). Pasiima patys.

Tel. 8 600 11 708.

Siūlo darbą

Reikalingas darbininkas dirbti pas ūkininką Telšių rajone.

Tel.: 8 615 71 671; 8 611 39 236.

Parduoda automobilį

Gerą automobilį VW PASSAT (2013 m., benzinas, automatinė pavarų dėžė, sedanas, naujos padangos, nauji stabdžių diskai ir kaladėlės, pakeisti

tepalai, visi filtrai), mūrinio namo pirmą aukštą Telšiuose.

Tel. 8 602 53 535.

Perka

Pieno šaldytuvą (800-1000 l).

Tel. 8 611 49 036.

 

Juodojo ir spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.

Kreiptis: Šiaurinės g. 6, Telšiuose, tel.: 8 675 24 180; 8 612 28 652.

 

3-5 savaičių karvytes (nuo 65 iki 90 kg svorio). Kaina sutartinė.

Tel. 8 687 95 232.

Parduoda įvairias prekes

Lentas (3 kub.m, 2,5 cm storio), elektrinį diskinį pjūklą (yra 3

diskai, diametras 70-50-40 cm), 6,5 ha brandaus miško Telšių rajone.

Tel. 8 615 55 961.

 

Uosio, ąžuolo, beržo briketus, granules, malkas (konteineriuose),

anglį, durpių briketus. Atveža.

Tel. 8 636 62 665.

 

Rusišką Kuzbaso anglį (ypač stambi), baltarusiškus durpių briketus.

Tel. 8 656 97 937.

 

Statybinę medieną (įvairių išmatavimų), vatą šiltinimui, varžtus,

medvarščius, sraigtinius polius, kampus.

Tel. 8 684 65 887.

 

Įvairią medieną, dailylentes, blokhausus, terasines lentas iš

maumedžio ir pušies.

Tel. 8 656 97 937.

 

Ožkas.

Tel. 8 626 97 749 (Telšiuose).

Par­duo­da

So­dy­bą (yra 3,5 ha že­mės) De­gai­čiuo­se, Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. 8 26 97 749.

 

La­bai ge­rą kar­vę (ver­šiuo­sis ge­gu­žės 28 d., pie­nin­ga, pri­mel­žis – 40 l), pie­ni­nių veis­lės kar­vy­tę (2 mėn.), 3 ož­ky­tes (mo­ti­na pie­nin­ga, pri­mel­žis – 5-6 l).

Tel. 8 615 91 544.

 

9 ir 15 arų že­mės sk­ly­pus (pas­kir­tis – na­mų val­da) Tel­šiuo­se.

Tel. 8 616 18 198.

 

Įvai­rią že­mės ūkio tech­ni­ką ir jos pa­dar­gus.

Tel. 8 680 35 013.

 

Trak­to­rių MTZ-80 (star­te­ris, ge­ros pa­dan­gos, ge­ras va­rik­lis, leng­vas vai­ras, tech­niš­kai tvar­kin­gas, kai­na 2500 Eur), trak­to­rius: MTZ-80, MTZ-50 da­li­mis, lėkš­ti­nį sku­ti­ką BDT-3 (ru­siš­kas, kai­na 1350 Eur), plū­gus KWER­NE­LAND (3 va­gų, lin­gi­nė ap­sau­ga, kai­na 1200 Eur).

Tel. 8 647 63 185.

 

Pre­ki­nius kar­pius (kai­na 3,50 Eur/kg). Vem­bū­tų k., Tel­šių r.

Tel.: 8 648 14 539; 8 604 92 542.

 

Bi­čių šei­mas su avi­liais (su­komp­lek­tuo­ti), du me­ta­li­nių konst­ruk­ci­jų kil­no­ja­mus na­me­lius (2x2 m – 4 kv.m; 2x3 m – 6 kv.m).

Tel. 8 619 65 594 (Tel­šiuo­se).

 

3 ha miš­ko iš­si­kirs­ti (di­džio­ji da­lis – mal­ki­nis) Ryš­kė­nų se­niū­ni­jo­je, Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. (8 444) 72 160.

 

Kiau­lę (apie 250 kg, kai­na 2 Eur/kg).

Tel. 8 618 07 837.

Knygų pristatymas į namus

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perka

Važiuojančius automobilius (nuo 2001 m., moka nuo 500 iki 4000 Eur).
Tel. 8 609 89 672.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode