Siū­lo dar­bą

Rei­ka­lin­gi pa­gal­bi­niai dar­buo­to­jai Vo­kie­ti­jo­je pa­le­čių re­mon­to dar­bams. Ne­mo­ka­mas ap­gy­ven­di­ni­mas, ke­lio­nė. Dar­bo už­mo­kes­tis nuo 1500 Eur.

Tel. +370 601 900 50.

Nuoma

Iš­nuo­mo­ja vie­no kam­ba­rio bu­tą (yra au­to­no­mi­nis šil­dy­mas) Mu­zie­jaus gat­vė­je, Tel­šiuo­se.

Tel. 8 623 57 579.

Atnaujina baldus

Grei­tai ir pi­giai res­tau­ruo­ja minkš­tus bal­dus, au­to­ma­ši­nų sė­dy­nes. Siu­va ap­mu­ša­lus. Di­de­lis au­di­nių pa­si­rin­ki­mas. Pa­sii­ma sa­vo trans­por­tu. Kreip­tis: UAB „At­nau­ji­ni­mas“, So­dų g. 7, Ma­žei­kiai

Tel.: 8 670 37 671; 8 675 42 345.

Parduoda mišką

Miš­ką su že­me.

Tel. 8 648 86 744.

Parduoda baldus

Neb­ran­giai nau­do­tų bal­dų komp­lek­tą (yra so­fa-lo­va, du fo­te­liai, sta­liu­kas).

Tel. 8 679 60 104.

Parduoda automobilį

Au­to­mo­bi­lį MER­CE­DES BENZ A170 (2000 09 04, au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, dy­ze­lis, si­dab­ro spal­vos, tech­ni­nė ap­žiū­ra iki 2021 07 05, de­fek­tų nė­ra, kai­na 600 Eur).

Tel. 8 610 68 336. 

Ieš­ko dar­bo

Da­žy­to­jas, gip­so kar­to­no mon­tuo­to­jas.

Tel. 8 670 81 503.

Per­ka medieną

Vien­kar­ti­nio pjo­vi­mo uo­sio me­die­ną.

Kreip­tis: Ma­žei­kių g. 3, Tel­šiuo­se, tel.: 8 615 18 294; 8 615 18 293.

Par­duo­da

So­dy­bą (yra 3,5 ha že­mės) De­gai­čiuo­se, Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. 8 26 97 749.

 

La­bai ge­rą kar­vę (ver­šiuo­sis ge­gu­žės 28 d., pie­nin­ga, pri­mel­žis – 40 l), pie­ni­nių veis­lės kar­vy­tę (2 mėn.), 3 ož­ky­tes (mo­ti­na pie­nin­ga, pri­mel­žis – 5-6 l).

Tel. 8 615 91 544.

 

9 ir 15 arų že­mės sk­ly­pus (pas­kir­tis – na­mų val­da) Tel­šiuo­se.

Tel. 8 616 18 198.

 

Įvai­rią že­mės ūkio tech­ni­ką ir jos pa­dar­gus.

Tel. 8 680 35 013.

 

Trak­to­rių MTZ-80 (star­te­ris, ge­ros pa­dan­gos, ge­ras va­rik­lis, leng­vas vai­ras, tech­niš­kai tvar­kin­gas, kai­na 2500 Eur), trak­to­rius: MTZ-80, MTZ-50 da­li­mis, lėkš­ti­nį sku­ti­ką BDT-3 (ru­siš­kas, kai­na 1350 Eur), plū­gus KWER­NE­LAND (3 va­gų, lin­gi­nė ap­sau­ga, kai­na 1200 Eur).

Tel. 8 647 63 185.

 

Pre­ki­nius kar­pius (kai­na 3,50 Eur/kg). Vem­bū­tų k., Tel­šių r.

Tel.: 8 648 14 539; 8 604 92 542.

 

Bi­čių šei­mas su avi­liais (su­komp­lek­tuo­ti), du me­ta­li­nių konst­ruk­ci­jų kil­no­ja­mus na­me­lius (2x2 m – 4 kv.m; 2x3 m – 6 kv.m).

Tel. 8 619 65 594 (Tel­šiuo­se).

 

3 ha miš­ko iš­si­kirs­ti (di­džio­ji da­lis – mal­ki­nis) Ryš­kė­nų se­niū­ni­jo­je, Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. (8 444) 72 160.

 

Kiau­lę (apie 250 kg, kai­na 2 Eur/kg).

Tel. 8 618 07 837.

Knygų pristatymas į namus

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perka

Važiuojančius automobilius (nuo 2001 m., moka nuo 500 iki 4000 Eur).
Tel. 8 609 89 672.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode