Panevėžio Vyskupija mini 90-metį

Lapkričio 25 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Panevėžio vyskupija: nuo steigimo iki nūdienos“, skirta Panevėžio vyskupijos įkūrimo 90-mečiui paminėti. Konferencijoje dalyvavo ir Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

„Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats“ (Mt 24, 42)

Pradedame Advento metą, kuris yra dvasinės piligrimystės laikas apmąstant savo asmeninį santykį su Dievu ir su artimu. Tai Viešpaties atėjimo metas trejopu būdu: praeitimi, kai Kristus atėjo prieš du tūkstančius metų į mūsų pasaulį Betliejaus tvartelyje; dabartimi, kai nuolat ir pastoviai išgyvename Kalėdų stebuklą ir ateitimi, jos dvasine intriga – antru Kristaus atėjimu. Aiškiau tariant, esame tarp dviejų dvasinių priekalų: jau įvykusio Kristaus atėjimo prieš du tūkstančius metų ir laukiamo antro atėjimo, kai viskas bus perkeista ir visos šio pasaulio paslaptys atskleistos. Antrasis Kristaus atėjimas daugeliui Jo mažosios kaimenės narių reiškia tikrą ir neabejotiną tiesos pergalę, nes šiame gyvenime taip dažnai nepelnytai triumfuoja ir melas, ir neteisybė. Toks dažnas kiekvieno iš mūsų palydovas yra apgaulė ir netikrumas. Kai Kristus pasirodys antrą kartą – tikime, kad tiesa ir meilė apkabins kiekvieną, kas kliovėsi gyvenimo audrų gelmės kovoje vien Viešpačiu ir Jo mokymo šviesa bei niekur nenuklydo, nepasikliovė piktojo žabangais ir pažadais; neieškojo lengvų, tačiau kreivų takelių savo gyvenimo dvasiniame kelyje.

Budėti ar plaukti pasroviui

 

Žmonės elgiasi labai skirtingai. Vieni seka tai, ką jiems diktuoja kūno polinkiai, aistros, savimeilė ar aplinkos nuomonė, kiti gi bando įsiklausyti į sveiko proto sprendimus, sąžinės balsą ir elgiasi atsakingai, atsirinkdami tai, kas geriausia. Vieni budi, kad jų gyvenime viešpatautų gėris, kiti gi daug nesusimąstydami plaukia pasroviui.

Prakartėlių muziejus jų gimtinėje – Grečio vienuolyne

Grečio – mažas Italijos miestelis ūksmingoje Umbrijoje, apie kurį yra girdėjęs turbūt kiekvienas šv. Pranciškaus bičiulis. Grečio pakraštyje, kylant į kalną, prie šlaito glaudžiasi mažesniųjų brolių vienuolynas – prakartėlės šventovė. Jis garsėja tuo, kad nuo XIII amžiaus čia kasmet išgyvenamas Kristaus gimimas autentiškai, gyvai, nes gyvos prakartėlės istorija kilusi būtent iš čia.

Tarptautinė respublikinė mokslinė konferencija Telšiuose

2016 m. lapkričio mėn. 18 dieną Telšiuose vyko Vyskupo Justino Staugaičio 150 – osioms gimimo metinėms skirta tarptautinė respublikinė mokslinė konferencija. 1866 m. lapkričio mėn. 14 dieną gimusio žymaus politiko, dvasininko, 1918 m. Vasario 16 – osios akto signataro, pirmojo Telšių vyskupijos ganytojo 150 – ųjų gimimo metinių minėjimas prasidėjo 10 val. Telšių „Žemaitės“ dramos teatre menine kompozicija, parengta režisierės Laimutės Pocevičienės. Muzikiniu kūriniu susirinkusiuosius pasveikino dvi Telšių muzikos mokyklos mokinės, vaidino ir vaidinimo metu vyskupo Just. Staugaičio asmenybę pristatė režisierės vadovaujama jaunimo grupė „Savi“.

Arkivysk. G. Grušas: „Krikščionys visada turi būti pasirengę padėti patekusiems į sudėtingiausias situacijas“

Daugelis pritartų, jog religija ir tikinčiuosius vienijanti Bažnyčia turi reikšmę visuomeniniam gyvenimui įvairiuose kraštuose, tarp jų ir Lietuvoje. Apie Katalikų Bažnyčios svarbą ir veiklą tarptautinių bei Lietuvos aktualijų kontekste, tikinčiųjų vaidmenį politikoje, įvairias katalikų socialines grupes „Tribūna“ kalbėjosi su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu, kuris dvasines studijas pradėjo pranciškonų universitete Stiubenvilyje (angl. Steubenville), JAV, jas tęsė Romoje, 1994 m. tapo kunigu, vėliau Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete įgijo Bažnytinės teisės daktaro laipsnį.

Gailestingumo jubiliejaus uždarymas. Pranciškaus homilija

Gailestingumo Jubiliejaus užbaigimo šventimą popiežius Pranciškus pradėjo uždarydamas šv. Petro bazilikos Šventąsias duris. Mišių celebracijai jis vadovavo prie altoriaus priešais Petro baziliką, o šv. Petro aikštėje jo klausėsi tūkstančiai žmonių.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Visatos Valdovo iškilmė karūnuoja liturginius metus ir šiuos Gailestingumo šventuosius metus, - pradėjo savo homiliją Pranciškus, pažymėdamas koks nepaprastas ir išskirtinis yra Kristaus karališkumas.

Popiežius laišką „Misericordia et misera“ simboliškai įteiks visai Dievo tautai

Popiežius kviečia toliau gyventi gailestingumu tokiu pat intensyvumu, kaip per pasibaigusį ypatingąjį Jubiliejų. Popiežiaus raginimas išsakytas jo laiške „Misericordia et misera“, kuriame kreipiasi į visą Bažnyčią. Laiško tekstą popiežius Pranciškus pasirašys sekmadienį, pasibaigus Kristaus, Visatos  Valdovo liturginės iškilmės Mišioms, kuriomis užbaigiami ypatingieji Šventieji gailestingumo metai. Šios iškilmės pradžioje popiežius uždarė Šv. Petro bazilikos Šventąsias gailestingumo duris.

Vatikane lankėsi Rytų Asirų Bažnyčios patriarchas

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį audiencijoje priėmė Mar Gewargisą III, Rytų Asirų Bažnyčios patriarchą. Patriarcho kelionė į Romą sutapo su jungtinės teologinės katalikų Bažnyčios ir Rytų Asirų Bažnyčios komisijos posėdžiais šiomis dienomis Vatikane. Tiek Romos vyskupas Pranciškus, tiek patriarchas Mar Gewargis III susitikime džiaugėsi šios komisijos darbais ir abiejų Bažnyčių puoselėjamais broliškais ryšiais, prisiminė šiuos ryšius sutvirtinusią Bendrą kristologinę deklaraciją, kurią pasirašė šv. Jonas Paulius II ir Rytų Asirų Bažnyčios patriarchas Mar Dinkha IV.

Karalius yra Tarnas

Absoliuti protingo kūrinio harmonija su Dievu, savimi ir dovanotu gyvenimu. Tai – neužtarnauta duotybė, kai žmogus laisvai, besąlygiškai bei kūrybingai priima neturintį analogų Kūrėjo planą valdyti žemę ir viešpatauti kūrinijai (Pr 1, 28). Tik dėl savo išskirtinai begalinio dosnumo Dievas pirmiesiems žmonėms suteikė dalį savosios tapatybės – malonę karaliauti kitiems vilkint meilės mantiją.

Iki Šventųjų Gailestingumo metų uždarymo jau tik pora dienų

Viena paskutiniųjų jubiliejaus oficialiame kalendoriuje numatytų dienų skirta apaštališkosiose nunciatūrose dirbantiems kunigams, nuncijų bendradarbiams. Nunciatūroms vadovaujančių arkivyskupų Gailestingumo jubiliejaus diena buvo švenčiama rugsėjo viduryje, o šį penktadienį savo jubiliejinę dieną švenčia nunciatūrose dirbantys patarėjai, sekretoriai ir atašė.

Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ (Lk 23, 42)

1925 m. Popiežius Pijus XI įveda naują liturginę Kristaus Karaliaus iškilmę. Manoma, kad šis popiežiaus pasirinkimas buvo neatsitiktinis tuo metu, kai Europoje ir visame pasaulyje lyg gaivalas kilo diktatorių banga. Tai buvo tiesiog troškimas priminti šio pasaulio galingiesiems apie karalių, kuris neturi sau lygių nei žemėje, nei danguje.

Albinosų drama Afrikoje, Malavio vyskupų pareiškimas

Malavio katalikų vyskupų konferencija dar kartą pasmerkė nusikaltimus prieš albinosus. Gerai žinoma, kad tai reta ir genetiškai lemiama žmonių savybė. Tačiau kai kuriuose regionuose Afrikoje ši savybė siejama su magija ir raganavimu. „Labai liūdna stebėti, kaip broliai ir seserys albinosai yra užgauliojami, išnaudojami, diskriminuojami, pagrobiami ir nužudomi “, pasmerkiama Malavio ganytojų laiške, datuojamame lapkričio 12 diena.

Popiežius piligrimams iš Olandijos: išpažintis reformuoja Bažnyčią

„Visam pasauliui ir mums reikia Dievo gailestingumo. Paprasčiausiai pasiekiamas būdas patirti Dievo gailestingumą yra Susitaikinimo sakramentas. Išpažintis tai vieta, kurioje gauname Dievo atleidimo ir gailestingumo dovaną. Nuo jos prasideda kiekvieno mūsų atsinaujinimas ir visos Bažnyčios gyvenimo reforma“. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo sveikindamas katalikus iš Olandijos, dalyvaujančius nacionalinėje piligrimystėje į Romą Šventųjų gailestingumo metų proga. Piligrimai iš Olandijos antradienio rytą dalyvavo Mišiose Šv. Petro bazilikoje, kurias, kartu su visais šalies vyskupais, aukojo Olandijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Utrechto arkivyskupas kard. Willelm Eijk.

Į Advento kelionę kviečia „Katalikų pasaulio leidiniai“

Netrukus prasidės adventas – kantrus ir viltingas Kristaus gimimo, Kalėdų švenčių laukimas. Kad šis laukimas neprailgtų, „Katalikų pasaulio leidiniai“ kviečia į Advento kelionę su dviem knygomis: M. Jean’os Frisk „Džiugus lūkestis“ ir Benedicto Groeschelio „Žiūrėkite, Jis ateina“. 

Visą lapkričio mėnesį knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4  ir Pranciškonų g. 3/6, šios knygos siūlomos įsigyti už ypatingą kainą – 2 Eur.

Popiežius priėmė Vokietijos futbolo rinktinę

Popiežius Pranciškus priėmė Vokietijos futbolo rinktinę. Sveikindamas žaidėjus ir vadovus popiežius sakė, kad viena svarbiausių sporto ugdomų vertybių, o tuo pačiu ir laimėjimų sąlygų yra „komandos dvasia“, sugebėjimas visiems kartu bendromis pastangomis siekti tikslo.

Gailestingumo durų uždarymas Lietuvoje

Sekmadienį Šventosios durys buvo uždarytos ir Lietuvos Gailestingumo šventovėse, išskyrus tik Vilniaus Aušros Vartų šventovę, kurioje jos bus uždaromos ateinantį sekmadienį, lapkričio 20 d., užbaigiant šiemetinius Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus.

Moterų vienuolijos ir kova prie išnaudojimą. Kun. A. Toliato komentaras

„Kiekvieną dieną mes sutinkame aukas ir išgyvenusius, ir sutinkame arba žinome apie tuos, kurie prisideda prie išnaudojimų, pažeminimo, tamsybių, skurdo ir apleidimo. Dabar mes meldžiame už kiekvieną žmogišką būtybę, kuri buvo įtraukta, kaip auka ar pažeidėjas, kaip klientas ar savanoris. Tegu suteikia mums Dievas karštą širdį, kad būtume gailestingumo tarnai. (...) Mes klausiame – kada tai pasibaigs? Kaip mes išgyvensime karą, kurį paskelbė prekiautojai žmonėms pažeidžiamiems?

„Savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę“ (Lk 21, 19)

Lapkričio mėnesio vidurio sekmadienio Evangelijoje Jėzus kalba apie Jeruzalės sunaikinimą ir apie artėjančios nelaimės ženklus laikų pabaigoje. Turbūt daugelis pasakytų: „Na, kam tas gąsdinimas šiandienos žmogui maištais, sukilimais, dideliais žemės drebėjimais, ligomis ir badmečiu, įvairiausiomis baisenybėmis ir dideliais ženklais iš dangaus? Žmogaus, kuris yra pažinęs didžiausias mokslo paslaptis ir ties pasiekimais moksle bei pasaulio raidos dėsnių pažinimu sustoti neketina?!.“

„Vienykis su manimi maldoje“: Popiežiaus maldos intencija lapkričiui

Ar gali viena šalis įveikti sunkumus, kuriuos sukelia priverstinė migracija? Turime nugalėti abejingumą ir baimę priimti kitą žmogų. Tas kitas galėtum būti ir tu. Arba aš...

Vienykis su manimi maldoje: kad daug perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių priglaudžiančios šalys sulauktų pagalbos šiame solidarumo darbe.

Vatikano radijas

Kun. Gintaras Vitkus SJ apie jėzuitų generalinę kongregaciją ir pasikeitimus Lietuvoje

Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincija turi naują vadovą. Pastaruosius keletą metų jai vadovavusį t. Gintarą Vitkų SJ provinciolo pareigose pakeičia t. Vidmantas Šimkūnas SJ. Apie tai prie Vatikano radijo mikrofono pranešė pats t. Gintaras Vitkus SJ, šiuo metu Romoje dalyvaujantis nuo spalio pradžios vykstančioje Jėzaus Draugijos generalinėje kongregacijoje.

Popiežius priims socialiai atskirtų asmenų jubiliejaus piligrimus

Sekmadienį, lapkričio 13 d vyskupijose uždaromos Šventosios Gailestingumo durys. Taip pat Romoje tą dieną bus uždarytos trijų didžiųjų bazilikų Šventosios durys. Popiežius, kuris Romoje Šv. Petro bazilikos Gailestingumo duris atidarė 2015 metų gruodžio 8 dieną, jas uždarys lapkričio 20 dieną: durų uždarymas taip pat ženklins ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus pabaigą Romoje ir pasaulyje.

Geroji naujiena jaunimui: nuo sielovados iki Jaunimo dienų

Užkulisiuose jau girdėti kalbų apie vasarą Vilniuje vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas. Šios naujienos kartu su jaunimo sielovados aktualijomis jau šį savaitgalį bus aptartos Kaune, Jaunimo sielovados forume. Apie tai, kaip ir kodėl apie tikėjimą reikia kalbėti su jaunimu, klausėme vienos iš jaunimo dienų organizatorių – Robertos Daubaraitės-Randės.

Powered by BaltiCode