Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie savo vizitą Egipte

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams popiežius Pranciškus kalbėjo apie savo kelionę į Egiptą praėjusios savaitės penktadienį ir šeštadienį. Dėkojo šalies prezidentui, Koptų Ortodoksų Bažnyčios patriarchui, Al-Azharo islamo universiteto imamui ir Koptų Katalikų Bažnyčios patriarchui už pakvietimą ir nuoširdų priėmimą. Popiežius taip pat dėkojo visai egiptiečių tautai už dėmesingumą ir meilę, parodytą jo vizito dienomis.

„Susipažinkime – esu Teofilius“

Kaišiadorietis kunigas Algirdas Jurevičius siūlo kūrybingą prieigą protui ir širdžiai – istorinio romano žanru parašytą biografiją „Susipažinkime – esu Teofilius“.

Spaudai rengiama knyga bus puiki galimybė susipažinti su arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybe, gyvenimu ir istoriniu kontekstu.

„Bažnyčios žinių“ redakcija neseniai publikavo knygos ištrauką, kuria dalinasi ir su „Bernardinai.lt" skaitytojams. 

Tik meile galime būti stiprūs

 Maloniai sutikus žurnalo „Šeimininkė" redakcijai, publikuojame prieš Velykas pasirodžiusį, bet savo aktualumo nepraradusį interviu su kunigu pranciškonu Arūnu Peškaičiu OFM. Kunigą kalbina korespondentė Rita Šemelytė.

- - -

Šv. Velykos suteikia tikėjimą prisikėlimu, naujų vilčių ir jėgų. Prie šeimos vaišių stalo susimąstome, kas mus vienija, jaudina, skaudina. Kaip išgirsti svarbiausią Velykų žinią, klausiame Vilniaus Bernardinų parapijos vikaro kunigo Arūno Peškaičio OFM.

Krikščionys rašytojai: skaityti ne tik apie juos, bet ir su jais

Žurnalisto, redaktoriaus Paulo Elie‘o straipsnius, knygas apie krikščionis aktyvistus, rašytojus, religinę literatūrą nejučiomis vis skaitau ir skaitau. Kaip kitaip, jei šio akiratyje atsiduria tokie skirtingi žmonės: radikalas, prieš karą Vietname kovojęs Danielis Berriganas SJ, rašytojai Clive‘as Staplesas Lewisas, Marilynne Robinson, kiti? Štai 2003 m. publikuoto P. Elie‘o tyrimo centre – Thomas Mertonas, Dorothy Day, Walkeris Percey ir Flanery O‘Connor. Prisipažinsiu, vienoje knygoje rasti šias XX a. vidurio vienas kitą pažinojusių, vienas kito veikalus skaičiusių intelektualų pavardes – lyg koks įdomiomis biografijomis besižavinčio ieškotojo lobis.

Jordanijos karalius priėmė katalikų vyskupus

Sekmadienį Jordanijos karalius Abdullah II priėmė Jeruzalės lotynų patriarchato apaštališkąjį administratorių arkivysk. Pierbattista Pizzaballa ir patriarcho vikarą Jordanijai vysk. Williamą Shomali. Pokalbio metu pasikeista nuomonėmis ir bendru susirūpinimu padėtimi Artimuosiuose Rytuose. Kalbėta apie karo Sirijoje pasekmes vietos krikščionių bendruomenių gyvenimui, apie Jordanijoje prieglobstį gavusius pabėgėlius, apie tarpreliginio dialogo svarbą.

Kardinolas Tauran apie popiežiaus vizitą Kaire

„Mane sužavėjo nuoširdumas, su kuriuo popiežius buvo priimtas Egipte – tiek politinių ir religinių lyderių, tiek ir žiniasklaidos bei paprastų žmonių nuoširdumas. Manau kad sunitiškajame islame dedasi kažkas gero ir konstruktyvaus“ - komentuodamas trumpą popiežiaus vizitą Kaire Vatikano radijui sakė Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kard. Jean-Louis Tauran, kuris lydėjo popiežių kelionėje ir dalyvavo pagrindiniuose susitikimuose.

Rytų Bažnyčių kongregacija mini savo šimtmetį

Dažnam katalikų daugumos krašto gyventojui katalikų Bažnyčia sutampa su lotynų apeigų Bažnyčia. Tačiau iš tiesų lotynų apeigų Bažnyčia yra tik viena – nors ir didžiausia, plačiausiai paplitusi – tarp daugiau nei dvidešimties Bažnyčių, kurios sudaro visą katalikų Bažnyčią.

Popiežiaus homilija. Duok, Dieve, jautrią širdį

Viešpats tesuminkština mūsų kietas širdis, teišima iš mūsų akmenines ir teduoda mums jautrias širdis, sakė popiežius antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos pirmajame skaitinyje kalbama apie šv. Stepono kankinystę. Matome jauno diakono drąsą ir Dievo Žodžio naujumo nepriimančias kietas širdis. Kai nenorinčius girdėti apie Kristų Steponas pavadina „kietasprandžiais, pagonių širdimis ir ausimis“, šitie baisia įniršta ir ištempę jį už miesto, užmuša akmenimis. O juk Dievas ragina savo tautą neužkietinti širdžių, pranašo Ezekielio lūpomis pažada duoti naują širdį, akmeninę pakeisti jautria širdimi, kad žmonės sugebėtų klausyti, kad nebūtų užsidarę.

Lietuvos katechetikos centro vadovas: „Mokytojas privalo pateikti ne savo, o bažnyčios nuomonę“

Šiandien viešojoje erdvėje užvirė aistros dėl Telšių Žemaitės gimnazijos mokytojos Loretos Raudytės akibrokšto, kai per dorinio ugdymo pamoką dešimtos klasės mokiniams pedagogė demonstravo skaidres su teiginiais, esą „beveik visi serijiniai žudikai, kurie savo aukas nužudė ir po to suvalgė jų kūno dalis, buvo gėjai“. Kad „apie 40 proc. prievartos prieš nepilnamečius atvejų susiję su homoseksualumu“.

„Vieni iš mūsų“. Jolita Šarkaitė: nors „vežė“ fizika, pasirinko dvasinį kelią

Tęsiame ciklą „Vieni iš mūsų“ apie vienuolių gyvenimą. Šįkart savo istoriją pasakoja Švč. Nekaltosios M. Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Jolita Šarkaitė. Nors tėvai tikėjosi, kad ji taps perspektyvia gydytoja, o pati galvojo apie fizikos ir astronomijos studijas, galiausiai suprato, kad prasmingiausias jai atrodo vienuolės gyvenimas.

Gimėte dar sovietmečiu. Ar buvote tikinti nuo vaikystės, ar įtikėjote vėliau?

Tikėjimą man padovanojo mano šeima. Nuo penkerių metų močiutė mane vesdavosi į bažnyčią, o vėliau jau aš pati jai pasiligojusiai padėdavau nueiti. Mane traukė gegužinės ir birželinės pamaldos, rožinio kalbėjimas spalio mėnesį. Nors tai buvo tradicinis tikėjimas, bet nuo vaikystės man bažnyčioje buvo gera, ten susiradau ir draugų. 

Viešpatie, pasilik su mumis!

3 Velykų sekmadienio homilija

Trečią dieną po Jėzaus mirties du mokiniai keliauja iš Jeruzalės. Jie palieka miestą, kur buvo nukryžiuotas jų Mokytojas ir palaidotos visos jų viltys. Prieš kelis metus jie sutiko Jėzų, matė jo daromus stebuklus, klausėsi jo kalbų ir pamažu augo įsitikinimas, kad jų mokytojas yra ilgai lauktas Mesijas.

Ar verta melstis, kai nesinori?

Ar verta malda kreiptis į Tą, kuris geriau už mane žino, kad dabar esu pavargęs, neturiu nuotaikos melstis, esu užsiėmęs kitais dalykais, kad mano malda, jei ir prisiversiu melstis, bus formali bei nedėmesinga?

Kaune vyks Teofiliui Matulioniui skirta konferencija

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas drauge su Kaišiadorių vyskupijos kurija ir Gyvenimo ir tikėjimo institutu gegužės 4 dieną organizuoja respublikinę mokslinę konferenciją „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX amžiaus totalitarinių ideologijų kontekste“. Ši konferencija skirta Garbingajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui.

Popiežius sekmadienį: tikėjimas – ne patogus sėdėjimas, bet kelionė

„Su jumis jaučiuosi kaip šeimoje. Mano tėvas ir senelė priklausė jūsų asociacijai“, sakė popiežius Pranciškus rytojaus dieną po grįžimo iš Egipto, sekmadienį, sveikindamas septynias dešimtis tūkstančių Italijos Katalikų akcijos narių, mininčių savo organizacijos 150 metų sukaktį. Popiežius juos ragino šiandien stengtis būti vertais savo garbingos istorijos, sekti joje paliktais didžiais šventumo pavyzdžiais, būti gerai įaugusiems į parapijos gyvenimą, sėti Evangelijos sėklą, uoliai dalyvauti krikščionių bendruomenės vykdomuose artimo meilės darbuose, nevengti angažavimosi į politinį gyvenimą, suvokiamą kaip tarnystė žmonių ir visuomenės gerovei, rūpintis krikščionišku ugdymu. Tikėjimą suvokite kaip kelionę, kaip susitikimas su kitais žmonėmis, kaip įsiklausymą į jų sunkumus. Visa jūsų veikla tebūnie ne savęs saugojimas ir gynyba, bet evangelizavimas.

Olandija: vyskupai kviečia diskutuoti 2018 m. vyksiančio Sinodo tema

Nyderlandų vyskupai vyskupijoms ir parapijoms išsiuntė parengiamąjį 2018 m. vyksiančio Sinodo dokumentą, kviesdami pastoracines grupes aptarti Sinodo temą „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“ grupėse ir su jaunimu. Užduotis vyskupijoms – birželio pabaigoje apibendrinti atsakymus, gautus iš parapijų ir vėliau juos perduoti Olandijos vyskupų konferencijai, kuri parengusi bendrą dokumentą, jį išsiųs Sinodo generaliniam sekretoriatui.

Maltos Ordinas išsirinko naują vadovą

Šeštadienį Maltos Ordino Valstybės taryba nauju laikinu Ordino vadovu išrinko Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Jis vadovaus Ordinui iki kito Valstybės tarybos susirinkimo, kuris bus sušauktas po metų. Sekmadienį naujasis vadovas davė priesaiką Valstybės tarybai ir popiežiaus Pranciškaus atstovui arkivysk. Angelo Becciu. Po priesaikos popiežiaus atstovas Ordino bažnyčioje aukojo naujojo vadovo inauguracijos Mišias.

Popiežius prašo šv. Juozapo užtarimo jaunimui

Gegužės 1-ąją Bažnyčia mini šv. Juozapo darbininko šventę, kurią į liturginį kalendorių 1955 m. įrašė popiežius Pijus XII, norėdamas, kad minint Tarptautinę darbo dieną, tikintys darbininkai šią dieną turėtų ir savo krikščionišką šventę.

Bažnyčia Belgijoje prašo atleisti už skriaudas mulatams

Bažnyčia Belgijoje, atgailaudama už praeities nusikaltimus Afrikos kolonijose, prašo atleidimo, drauge skelbia, kad yra pilnutinai pasiryžusi atverti savo archyvus apie vieną gėdingiausių puslapių kolonijinės Belgijos istorijoje. Gėdos puslapis, dėl kurio prašo atleidimo Belgijos katalikų hierarchai, liečia tūkstančius mulatų, jų išgyventą atskyrimo nuo gimtosios šeimyninės ir kultūrinės aplinkos skausmą.

Popiežiaus spaudos konferencija grįžtant iš Egipto

Šeštadienio vakarą iš Kairo į Romą skrendančiame lėktuve popiežius Pranciškus pusvalandį bendravo su kartu keliavusiais žurnalistais ir atsakė į keliolika klausimų. Visų pirma kalbėta apie ką tik pasibaigusį vizitą, apie jo svarbą plėtojant bičiuliškus tarpreliginius ir ekumeninius ryšius bei siekiant pasitarnauti pasaulio taikai. Pranciškus su ypatingu dėkingumu koptų paminėjo patriarchą Tawadrosą, su kuriuo pasirašytoje bendroje deklaracijoje skelbiama, kad nuo dabar Bažnyčios pripažįsta vieną krikštą. Paliesta taip pat Europos situacija, pavojai iškilę Europos vienybei, o kartu ir europiečių neigiamas požiūris į migrantus, migrantų laikymas stovyklose, kurios, pasak popiežiaus, yra tarsi „koncentracijos stovyklos“. Kalbėta ir apie Šiaurės Korėją, apie baimę, kad dabartinė įtampa nevirstų pasauliniu karu.

„Pasilik su mumis! Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti...“ (Lk 24, 29)

 Kristaus Prisikėlimas yra ir nuotykis, ir paslaptis nuo pirmų akimirkų, kai buvo aptikta, kad dieviškojo Mokytojo kapas tuščias. Pasakojimas apie mokinius iš Emauso – tai pasakojimas apie kiekvieną iš mūsų: kai esame sužeisti ir nusivylę, būkime ramūs, – tada ypač Dievas yra su mumis. Kas mūsų gyvenime yra atgaivos šaltinis, kai patenkame į dvasios dykumą? Mokinių iš Emauso nuotykis su Prisikėlusiu Kristumi turi priminti – tai Eucharistija ir Šv. Raštas.

Ugdyti kunigiškąją brolystę

Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana maloniai sutiko atsakyti į „Bažnyčios žinių“ klausimus. Publikuota „Bažnyčios žinios“ Nr. 3 (441), 2017.

Jūsų Ekscelencija, susitikimuose su Lietuvos kunigais ne kartą minėjote klerikalizmo žalą, remdamasis Šventojo Tėvo mokymu. Ar įžvelgiate mūsų kraštui būdingas klerikalizmo apraiškas, nulemtas istorinės krikščionybės raidos, pokomunistinio palikimo ar kitų veiksnių?

„Popiežius Ukrainai“: daugiau nei 60 humanitarinės pagalbos projektų

Prieš metus, balandžio 24 d., startavo iniciatyva „Popiežius Ukrainai“, kuria Šventasis Tėvas norėjo padėti įveikti karinių veiksmų, vykdomų Ukrainos regionuose Donecke ir Luhanske, pasekmes. Vykdoma daugiau nei 60 skirtingų humanitarinės pagalbos projektų įvairiuose sektoriuose: teikiant medicinos pagalbą, maistą, higienos priemones, drabužius, padedant atstatyti apgriautus namus ir padedant apšildyti būstus tose vietose, kur namai likę be dujų ir šildymo, - pasakoja vyskupas Jan Sobilo, iniciatyvos „Popiežius Ukrainai“ techninio komiteto vadovas. Lankydamasis Psichologinės reabilitacijos centre, kuris teikia pagalbą karo traumas patyrusiems  vaikams, vyskupas pasidalijo pastabomis apie iniciatyvos eigą Rytų Ukrainoje.

Popiežiaus dovana žmonėms su negalia: parama išlaikant rekreacinę zoną pajūryje

Popiežius padovanojo lėšas, kurios padengs metines nuomos išlaidas „Madoninos“ pliaže. Ši paplūdimio struktūra atvira visiems, taip pat ir žmonėms su negalia. Šv. Aloyzo Gonzagos asociacija, kuri prižiūri struktūrą, popiežiaus dovaną gavo su „entuziazmu ir nuostaba“. Tai pasakoja popiežiaus elemozinarijus, vyskupas Konrad Krajewski, kuris Šventojo Tėvo vardu įteikė auką paremti socialinį projektą, skirtam negalią turintiems žmonėmis.

Pranciškus: Pasauliui labai reikia krikščioniškos vilties liudijimų

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą priėmė kelis šimtus labdaros fondo Papal Foundation atstovų. Fondas kasmet skiria stipendijas ir paramą popiežiui įvairiems Bažnyčios darbams, nuo lyderių ugdymo iki vargšų globos. Fondo portale didžiuojamasi, kad nuo įsikūrimo prieš daugiau kaip dvidešimt penkerius metus fondas paskyrė per šimtą milijonų JAV dolerių paramos projektams visame pasaulyje.

Popiežiaus homilija. Krikščionis – klusnumo liudytojas

„Buvimas krikščionimis tai ne socialinis statusas. Krikščionis tai Jėzaus pavyzdžiu sekantis klusnumo Dievui liudytojas“, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų kalba apie apaštalus, pastatytus prieš šventyklos teismo tarybą. Į vyriausiojo kunigo reikalavimą nekalbėti apie Jėzų, Petras atsako vėliau plačiai pagarsėjusiais žodžiais: „Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių“. Pasak Pranciškaus, šie Petro žodžiai labai panašūs į Alyvų darželyje prieš pat kančią ištartus Jėzaus žodžius: „tebūna ne mano, bet tavo valia“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode