Arkivysk. G. Grušas: valstybės parodo savo didybę taikinga gyvendamos su kaimynais

 

 „Sovietinio imperializmo mentalitetas yra gajus ir daugelis Rusijoje laiko Baltijos valstybes tos imperijos dalimi“, sako interviu apie Baltijos šalių gyventojų būgštavimus dėl galimos Rusijos agresijos JAV „Catholic News Service“ pranešime Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Ganytojas pripažino, jog Europos ir JAV parama padėjo išblaškyti tokius būgštavimus.

„Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,ir jis vadinsis Emanuelis,o tai reiškia: „Dievas su mumis“ (Mt 1, 23)

IV Advento sekmadienio Evangelijos tema – šv. Juozapas ir jo paklusnumas Dievo valiai, kurio vaisius – stebuklingas Dievo Sūnaus Įsikūnijimas. Kartais šv. Juozapas vadinamas žmonių pamirštu šventuoju, tačiau Dievo planuose jam, kaip niekam kitam, buvo suteikta daug: jam buvo patikėtas Jėzaus, Dieviškojo Vaikelio, likimas ir visos žmonijos ateitis.

Popiežiaus žinia 2017 metų Ligonių dienai

Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei ligonių dienai, kuri bus minima 2017 metų vasario 11 dieną. Pirmiausia laiške primenama, kad 1992 metais ją įsteigė šv. Jonas Paulius II, pirmą kartą ji minėta 1993 metais Lurde, Prancūzijoje. Ši diena atkreipia visų dėmesį į ligoje ar, plačiau žiūrint, kančioje atsidūrusius asmenis ir tuos, kurie jais rūpinasi – artimaisiais, slaugais ir savanoriais, dėkojant už iš Viešpaties gautą pašaukimą lydėti sergančius brolius.

Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo P. L. QUINTANOS pranešimas kunigų ugdymo konferencijoje

Mieli broliai kunigai,

visus nuoširdžiai sveikinu ir iš širdies dėkoju jūsų vyskupui, Jo Ekscelencijai Lionginui Virbalui, pakvietusiam mane dalyvauti šiandieniame jūsų broliškame susitikime, kuriame jau ruošiamės ir artėjančioms šventėms.

Pirmiausia leiskite pasidžiaugti kartu su visa Bažnyčia Lietuvoje dėl nuostabios žinios, kurią išgirdome penktadienį, gruodžio 2 dieną. Kalbu apie dekreto paskelbimą, kuriuo buvo pripažinta Dievo tarno arkivyskupo – Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio (gimusio 1887 m. birželio 22 d. ir 1962 m. rugpjūčio 20 d. nužudyto dėl tikėjimo iš neapykantos) kankinystė.

Šv. Jurgio bažnyčia Kaune – pasipuošė atnaujinta prakartėle

Mažesniųjų brolių pranciškonų globojama Šv. Jurgio bažnyčia Kaune ketvirtąkart pasipuošė prakartėle. Šiais metais ji atnaujinta ir išsiskiria dideliu angelų choru. Prakartėlę darė Kauno dailės gimnazijos 5 - 6 kl. mokiniai. Mokytojos: D. Rukšėnienė, V. Katkevičiūtė, R. Žmuidienė, D. Čepulienė, D. Šlajienė, G. Dadurkevičienė, J. Galdikaitė, R. Staškevičiūtė.

Bernardinai.lt

Mirė kardinolas Arns

Brazilija atsisveikina su Paulo Evaristo Arns, labai svarbia figūra pastarųjų penkių dešimtmečių Brazilijos Bažnyčios ir visuomenės gyvenime. San Paulo arkivyskupas emeritas, pranciškonas kardinolas Arns mirė gruodžio 14 dieną ligoninėje.

„ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8). Arkivyskupo Liongino VIRBALO laiškas Kauno arkivyskupijos tikintiesiems

po 2016-ųjų arkivyskupijos sielovados simpoziumo ir Gailestingumo jubiliejaus metų

Įžanga

Patrauktì Jėzaus Kristaus ir mūsų dangiškojo Tėvo, atsiliepiame Jam tikėjimu ir norime juo dalytis su visais bei vis labiau atverti Dievui savo širdis ir protus. Kiekvienas pašaukimas neatsiejamas nuo užduoties ir siuntimo. Tad esame pasiryžę priimti Viešpaties paskatinimus atidžiai klausydami Jo balso ir sakydami, kaip sako pranašas Izaijas: „Štai aš, siųsk mane“ (Iz 6, 8).

Popiežius: Klerikalizmo blogis labai bjaurus

Antradienį popiežius Pranciškus minėjo savo kunigystės sukaktį. Šventimai jam buvo suteikti prieš 47 metus – 1969 m. gruodžio 13 d.

Antradienio Evangelijoje Jėzus polemizuoja su aukštaisiais kunigais ir Izraelio tautos seniūnais. Komentuodamas Jėzaus žodžius, Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie klerikalizmo blogį.

„Ateik, bus faina!“

Mano tikėjimo kelionė Bažnyčioje prasidėjo prieš gerus 10 metų, kai būdama moksleivė pradėjau mažoje savo parapijos bažnytukėje groti vargonais. Tuo metu čia tarnystei buvo paskirtas išsilavinęs ir, jaučiau, tikras, „pagal pašaukimą“ kunigas. Tada buvo pirmosios mano sąmoningos ir nuoširdžios išpažintys bei dvasiniai pokalbiai. Po keleto metų išvažiavusi studijuoti pradėjau dirbti miesto parapijoje. Joje buvo kol kas sunkiausi 5 metai Bažnyčioje. Manau, kad juos atlaikiau neatkritusi todėl, kad gavau gerą pirmųjų keleto metų pagrindą: kai buvau labiausiai pažeidžiama, Bažnyčioje niekas manęs nesužeidė, o į giliausius tuo metu kilusius klausimus man nuoširdžiai padėjo ieškoti atsakymų.

Viešpaties atėjimas arti

Artėjant Šv. Kalėdoms – žmogaus susitikimo su Dievu šventei, Bažnyčios liturgijoje vis garsiau aidi džiaugsmo balsai.

Pranašas Izaijas kalba apie džiaugsmingą tremtinių sugrįžimą iš Babilono: „Kuriuos Viešpats išlaisvino, tie sugrįš ir įžengs į Zioną su giesme, amžinu džiaugsmu vainikuoti. Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks, pasibaigs vargas ir liūdesys“ (Iz 35,10). Ziono kalnas izraelitams buvo Dievo buvimo žemėje vieta.Todėl šis džiaugsmingas tremtinių sugrįžimo į tėvynę vaizdas mums turi priminti laukiamą susitikimą su Dievu Jėzaus Kristaus asmenyje.

„Amoris Laetitia“: Kaip palydėti iširus santuokai

Ištrauka iš popiežiaus Pranciškaus posinodinio dokumento „Amoris Laetitia“. Šeštasis skyrius aptaria šeimos ir rengimo jai sielovados gaires. Šįkart – apie skyrybų skausmą ir palydėjimą po jų.

Senos žaizdos

Suprantama, jog šeimose būna daug sunkumų, kai kuris nors jos narys yra nesubrendęs puoselėti santykius, nes turi nesugijusių žaizdų, patirtų kažkuriame savo gyvenimo tarpsnyje. Netikusi vaikystė ir paauglystė yra asmeninių krizių, galiausiai pakenkiančių santuokai, derlinga dirva. Jei visi būtų normaliai subrendę žmonės, krizių būtų mažiau ir jos būtų ne tokios skausmingos. Tačiau kartais būna taip, kad keturiasdešimtmetis asmuo dar stokoja brandos, kurią turėjo būti pasiekęs paauglystės pabaigoje. Kartais mylime kūdikiui būdinga savanaudiška meile, įstrigusia tarpsnyje, kur tikrovė iškreipta, ir gyvename užgaida, kad viskas suktųsi apie mūsų „aš“.

Pasaulinė taikos diena: kodėl kalbėti apie taiką?

Gruodžio 12 dieną Vatikane bus paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei taikos dienai. Popiežius Pranciškus sausio 1 minimai Pasaulinei taikos dienai parinko temą: „Nesmurtas - taikos politikos stilius“. Pasaulinė Taikos diena 2017 metų sausio 1 dieną bus jubiliejinė, minima penkiasdešimtąjį kartą.

17 Laoso kankinių beatifikacija

Sekmadienį, gruodžio 11 dieną, Laoso katalikai dalyvauja 17 kankinių beatifikacijos iškilmėse, kurioms vadovauja kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. Beatifikacijos  iškilmių vieta yra Laoso sostinėje Ventiane esanti Šventosios Širdies katedra. Buvo laukiama, kad iš maždaug 11,5 tūkstančio Laoso katalikų į šventę atvyks per tris tūkstančius. Tam taip pat reikėjo gauti vyriausybės leidimą.

Apie „pokemonų“ ir nuodėmės gaudymą

Vienas iš dalykų, apie kuriuos tikrai sunku kalbėti paaugliams pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui katechezių metu – nuodėmės tikrovė. Mat labai sunku šiandienės visuomenės kontekste paaiškinti, kas yra nuodėmė – juk visuotinai tikrai plačiai teigiama, jog toks reiškinys neegzistuoja, svarbiausia, kad gerai jaustumeisi. O ir plačiai paplitęs aiškinimas apie išpažinties nepraktikavimą šį tą pasako: „Nieko nenužudžiau ir nepavogiau – daug.“ Kalbėdama apie nuodėmę jaučiuosi turbūt panašiai, kaip paaugliai tą kartą, kai bandė man paaiškinti apie „pokemonų“ gaudymą... Jie neegzistuojančius darinius žaidime sugauti sugeba, o turėti tokią jautrios širdies „programėlę“, kuri pažintų nuodėmę – ne.

Latvijoje pristatytas oficialus Vatikano II Susirinkimo dokumentų vertimas

Gruodžio 10-ąją dieną Rygoje iškilmingai pristatyti Vatikano II Susirinkimo dokumentų vertimai į latvių kalbą. 1962 – 1965 metais vykęs Susirinkimas buvo vienas iš svarbiausių 20 amžiaus įvykių visos katalikų Bažnyčios gyvenime. Ir nors nuo jo praėjo jau šešios dešimtys metų, jo aktualumas nesumažėjo. Kaip visai neseniai pastebėjo popiežius Pranciškus, Bažnyčios istorija rodo, jog Susirinkimų mokymo absorbavimui visoje katalikiškoje bendruomenėje gali prireikti amžiaus. Pasak popiežiaus, jo paties pontifikatas yra tik „pusiaukelė“ įgyvendinant Vatikano II Susirinkimo mokymą.

„Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“ (Mt 11, 6)

Trečias Advento sekmadienis vadinamas džiaugsmo, lotyniškai – Gaudete vardu. Ar džiaugsmui yra pagrindo mūsų pilkoje kasdienybėje?

Juk mes panašiai kaip anuomet kalėjime Jonas Krikštytojas, siuntęs mokinius paklausti Jėzaus: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ (Mt 11, 3) – dažnai medžiaginio troškulio įkalinti savo dulkėtoje kasdienybėje ne mažiau būname apnikti abejonių: Dievas yra, o gal Jo visai nėra? Ar Dievui rūpi mano gyvenimas, o gal aš Jam tik mažas visatos sraigtelis, paskendęs metalo laužo kalne?

Kaip formuoti kunigus? Naujas Kunigų kongregacijos dokumentas

Gruodžio 8 dieną buvo paskelbtos Dvasininkijos kongregacijos parengtos gairės apie kunigų formaciją „Kunigiško pašaukimo dovana“. Tai praktinės sielovados dokumentas. Kartu su dokumentu Šventojo Sosto dienraštis „L’Osservatore Romano“ paskelbė kardinolo Beniamino Stella, Dvasininkijos kongregacijos prefekto, straipsnį, kuriame paaiškinami ir išdėstomi jo sukūrimo motyvai.

„Barokinė prakartėlė“: Evangelija liaudies kalba

Skaitytojų dėmesiui – ištrauka iš arkivyskupo Bruno Forte knygos „Šventos Kalėdos“ („Katalikų pasaulio leidiniai“), neseniai pasirodžiusios ir Lietuvoje. Knygoje įtaigiai pasakojama apie prakartėlių tradiciją ir simboliką, kviečiama įsijausti į veikėjų patiriamus išgyvenimus bei pačiam tapti šios misterijos dalyviu.

Powered by BaltiCode