Reklama 2
Reklama 1

Fatimos regėtojų šventumo byla žengia pirmyn

Dviejų iš trijų Fatimos regėtojų šventumo byla priartėjo prie finišo. Tai patvirtino kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. Palaimintųjų Jacintos Marto ir jos brolio Pranciškaus kanoninė byla žengia pirmyn, pasakė kongregacijos prefektas. Pasak internetinio portalo „Faro di Roma“, kongregacija tiria italo vaiko patirtą stebuklą. Kardinolas Amato betgi pridūrė, kad kol kas negalima numatyti kada galėtų įvykti abiejų palaimintųjų kanonizavimas, nes tai sprendžia Popiežius.

Ispanijos Vyskupų konferencija renka naują vadovybę

Ispanijos vyskupų konferencija renka savo institucijų vadovus ir ruošiasi Vyskupų sinodui apie jaunimą, tikėjimą ir pašaukimą. Konferencijos plenarinė asamblėja antradienį Madride Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininku dar vienai trejų metų kadencijai perrinko kardinolą Ricardo Blazques Perez, Valjadolido arkivyskupą, surinkusį 52 balsus ir į vicepirmininko pareigas išrinko kardinolą Antonio Canizares, Valensijos arkivyskupą, pelniusį 45 balsus.

Katalikų Bažnyčia ir Europos Sąjunga: parama, bet taip pat skirtumai

Kovo 25 dieną visų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių prezidentai ir vyriausybių vadovai žada būti Romoje ir paminėti Romos sutarčių 60-metį. Galime prisiminti chronologiją – 1951 metais buvo pasirašyta „Europos plieno ir anglies bendrijos“ sutartis. Anglis ir plienas tuo metų buvo strateginiai ištekliai, o jų bendras valdymas garantavo, kad niekas jais nepasinaudos už nugaros stiprindamas savo kariuomenes. 1957 kovo 25 dieną buvo pasirašytos Romos sutartys: dėl Ekonominės Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos įsteigimo. Keliais metais anksčiau pradėjo ir paraleliai vystėsi dar viena globali organizacija – Jungtinės Tautos.

Anglikonų mišparai Šv. Petro bazilikoje

Pirmadienį po pietų Šv. Petro bazilikoje vyko anglikonų mišparai, kuriems vadovavo Kenterberio arkivyskupo atstovas Romoje ir Romos anglikonų centro vadovas arkivyskupas David Moxon. Homiliją sakė Šventojo Sosto kulto ir sakramentų kongregacijos sekretorius anglas arkivyskupas Arthur Roche. Mišparų metu giedojo vienos iš Oksfordo kolegijų choras.

Katechetai - parapijos gyvenimo kolonos

Popiežius Pranciškus sekmadienį, kovo 12 dieną aplankė Šv. Magdalenos Kanosietės parapijos bendruomenę Romos vyskupijos šiaurės rytų pakraštyje, prie pat miestą supančio žiedinio greitkelio. Popiežius parapijos bažnyčioje aukojo antrojo Gavėnios sekmadienio Mišias, pasakė homiliją, prieš jas aplankė parapijos ligonius, juos laimino, su jais pasimeldė ir paprašė melsti už jį, susitiko su neseniai pakrikštytų kūdikių šeimomis, jas gyrė ir laimino, susitiko su parapijos vaikais ir paaugliais.

Antinacistinei ir antirasistinei Pijaus XI enciklikai – 80 metų

Sukanka 80 metų nuo popiežiaus Pijaus XI paskelbtos enciklikos „Mit brennender Sorge“. Kaip įprasta, enciklikos pavadinimu tapo pirmieji jos žodžiai, o šie iš vokiečių kalbos galėtų būti išversti – „su degančiu susirūpinimu“. Enciklika nors ir nemini nacionalsocializmo, yra aiškiai nukreipta prieš jį, prieš valstybės ir rasės kultą. Šiandien žinomos jos paskelbimo Romoje ir Vokietijoje aplinkybės.

Popiežius sekmadienį. Kryžius – Jėzaus aukos už mus ženklas

Sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, popiežius Pranciškus komentavo evangelisto Mato aprašytą Kristaus atsimainymo sceną. Vatikano žandarmerijos duomenimis, popiežiaus žodžių klausėsi apie 35 tūkst. žmonių, užpildžiusių kone visą Šv. Petro aikštę ir jos prieigas.

Ant kalno, trijų mokinių – Petro, Jokūbo ir Jono - akivaizdoje įvyko nepaprastas dalykas: Jėzaus „veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa“. Pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su Jėzumi.

A†A kun. Petras Tavoraitis (1924-1948-2017)

2017 metų kovo 12 dieną, eidamas 93-iuosius metus, Ukmergėje mirė Kauno arkivyskupijos kunigas jubiliatas Petras Tavoraitis.

Petras Tavoraitis gimė 1924 metų rugsėjo 20 dieną Rokiškio apskrityje, Pakriaunių kaime, Obelių parapijoje, valstiečių Tavorų šeimoje. Jis buvo vyriausias iš trijų sūnų šeimoje. Jau vėliau, 1964 metais, jis pasirinko Tavoraičio pavardę.

Arkivysk. Gintaras Grušas: „Rimtai žiūrėkime į pareigą būti taikos sargybiniais“

_2017 m. kovo 11 d. pamokslas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje_

Šiandien švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Negalima pamiršti, kaip Aukščiausiosios Tarybos salėje sovietinio herbo vietoje kilo Lietuvos Trispalvė. Tą momentą mes įsipareigojome Lietuvos valstybei. Tačiau šis įvykis buvo įmanomas tik todėl, kad Nepriklausomybę nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios savo rankomis atnešė daugybė jai įsipareigojusių žmonių. Ypač svarbi auka tų, kurie sovietmečiu ėmė Nepriklausomybę kaip savo naštą ir ją nešė, kad galėtų perduoti kitiems. Tai partizanai, disidentai, slaptos spaudos leidėjai. Tai tie, kurie prieš 45-erius metus išleido pirmąjį Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos numerį. Tai sovietų persekioti vyskupai, kunigai, vienuolės ir pasauliečiai. Tai kiekviena slapta sakramentams ruošusi kaimo mokytoja, mokiusi vaikus tiesų, kurios gimdo žmogaus širdyje laisvę.

Kard. A. J. Bačkis: „Didžiavausi žmonėmis, kurie taip kovoja už laisvę“

ANTANAS GAILIUS

_Taip, laimingas. Kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas Gailius. – Vilnius: VšĮ Naujasis Židinys-Aidai, 2016. – 528 p._

Į AMSTERDAMĄ IŠVYKOT 1988 M.?

Taip. Apie Lietuvą Olandija, kaip ir visas pasaulis, pradėjo daugiau kalbėti tik 1989 m., po Baltijos kelio. Tada ja pradėjo daugiau domėtis. Atsimenu, mane net buvo pasišaukę į Nyderlandų televiziją. Tada sakiau, kad žaviuosi žmonėmis, kurie taip kovoja už savo laisvę. O olandai, kaip ir visas Vakarų pasaulis, sakė, kad nereikia erzinti Rusijos meškos...

Kapucinai atidarė naujus bendruomenės namus Paulių kaime

Kovo 10 d. Lietuvos kapucinų istorijoje įvyko gana džiugus įvykis - atidaryti nauji bendruomenės namai Paulių kaime (Jurbarko raj.)  

Po istorinės 2015 metų kapucinų generalinio ministro J. Mauro vizitacijos pareikštų pastebėjimų, buvo pradėta kurti eksperimento tvarka nauja kapucinų bendruomenė (vienuolynas). Suremontuoti brolių kambariai, renovuotas mokyklos pastatas. Bendruomenės reikmėms pastatyta bažnytėlė.

Kelias į Prisikėlimą

2 Gavėnios sekmadienio homilija

Pradžios knygoje yra pasakojimas apie Abramą, kuriam Dievas paliepė palikti savo kraštą ir keliauti į nepažįstamą šalį; pažadėjo jį laiminti ir iš jo padaryti didelę tautą. Abramas pakluso, nors tai padaryti nebuvo lengva: buvo turtingas ir turėjo dideles gyvulių kaimenes. (Pr 12).

Vyskupai nepritars mirties bausmės sugrąžinimui Filipinuose

Filipinų Bažnyčioje „gedulas“ dėl Atstovų rūmų sprendimo sugrąžinti mirties bausmę, praneša italų katalikiška žinių agentūra SIR. Įstatymo projektas, priimtas antradienį, dar bus svarstomas Senate. Mirties bausmės atgaivinimo siekia dabartinį Filipinų prezidentą Rodrigo Duterte remiančios politinės jėgos. Jos sudaro daugumą dvidešimt keturių vietų Senate. Pasak vyskupų konferencijos pirmininko, katalikų ganytojai nusivylę, nes Filipinų parlamentas šiuo sprendimu „davė valstybei leidimą žudyti“.

Gaisras apgadino Žengimo į Dangų koplyčią Alyvų Kalne

Kovo 8 d. tyčinio padegimo sukeltas gaisras apgadino Kristaus žengimo į dangų koplyčią, esančią ant Alyvų kalno viršūnės. Pasak Šventosios Žemės kustodijos pranešimų, gaisras sukeltas  koplyčios viduje ant uolos, nuo kurios, pasak pirmuosius krikščionybės amžius siekiančios tradicijos, Jėzus pakilo į dangų.

Elektromobilis popiežiui: Vatikanas siekia tapti valstybe „be teršalų“

Vatikanas siekia tapti viena pirmųjų pasaulio valstybių, naudojančių vien tik atsinaujinančią energiją.

Popiežius Pranciškus priėmė 100% elektra varomą automobolį, kurį jam dovanojo Wermuth Asset Management, vokiečių finansinių konsultacijų asociacija, kreipianti ypatingą dėmesį aplinkos tvarumui. Popiežiui padovanotas ne tik automobilis, bet ir visas projektas, kuris padėtų Vatikanui tapti pirmąja valstybe, kurios mobilus autotransportas būtų be teršalų ir įgyvendintų tikslus, išdėstytus kūrinijai skirtoje enciklikoje „Laudato si'“.

Gavėnios pamokslas Vatikane. Šventoji Dvasia mums atskiedžia Kristaus slėpinį

Penktadienį baigėsi popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Penktadienio rytą, Vatikano apaštališkųjų rūmų „Redemptoris Mater“ koplyčioje taip pat prasidėjo Gavėnios pamokslų ciklas, kuriuos sako popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa OFM Cap. Pirmojo pamokslo klausytojų buvo mažiau, nes popiežius ir Kurijos vadovai dar nebuvo sugrįžę iš rekolekcijų.

„Ten jis atsimainė jų akivaizdoje“ (Mt 17, 2)

Antrojo Gavėnios sekmadienio tema – Jėzaus atsimainymas. Ir ne tik. Skaitydami apie šlovingą Jėzaus atsimainymą Mozės ir Elijo draugijoje bei mokinių artumoje ant Taboro kalno, esame kviečiami apmąstyti savo gyvenimus šiuo – taip svarbiu dvasinio susitelkimo ir užgavėjimo laiku. Tai Jėzaus šlovės valanda. Bet kiekvienas šlovės akimirksnis turi dvi puses: kančios ir pergalės. Būtent ant Taboro kalno mokiniai, išvydę Jėzaus dangiškąją šlovę, jau besileisdami žemyn nuo kalno išgirsta ir kitą Jėzaus dieviškos pasiuntinybės dalį: kančią, mirtį ir vėl šlovingą Prisikėlimą.

Vienuolė išrinkta Metų moterimi Indijoje

Indijoje plačiausiai paplitęs žurnalas „Vanitha“ (lit. „Moteris“) išrinko katalikę vienuolę sr. Sudha Varghese „Indijos Metų moterimi“. 68 metų moteris, Patmos Notre Dame kongregacijos narė, jau daugiau kaip tris dešimtmečius atsidėjusi dalitų kastos žmonių musaharų gerovei, visų pirma merginų ir jaunų moterų ugdymui. Keliomis Indijos kalbomis leidžiamas dvisavaitinis kultūros žurnalas paskyrė vienuolei 100 000 rupijų premiją už jos pagirtiną tarnystę žemiausiai kastai priskiriamiems dalitams Biharo valstijoje, Indijos rytuose.

Popiežius: Krizės padeda bręsti. Populizmas – blogis

Popiežius Pranciškus davė interviu Hamburge leidžiamam Vokietijos savaitraščiui „Die Zeit“. Pokalbis gana ilgas; paliestos kai kurios dabartinio Bažnyčios gyvenimo problemos, o taip pat bendresnės temos, liečiančios pasaulio, ypač Europos gyvenimą.

Vienas pirmųjų klausimų – pašaukimų krizė. Pasak popiežiaus, pirmiausia turime daryti tai, ką Viešpats mums liepė daryti – melstis. Trūksta maldos. Paskui – darbas su jaunimu. Nes šiandien jaunimas bijo tarnauti kitiems. Dirbti su jaunimu sunku, bet būtina. Jaunimas ko gero yra šiuolaikinės visuomenės labiausiai apleista žmonių kategorija. Pasak popiežiaus, pašaukimų krizė atspindi ir bendrą demografinę krizę. Mažiau vaikų – mažiau ir kunigų. Tačiau turime suprasti, kad prozelitiška nuostata šios problemos neišspręsime. Negalima kalbinti jaunimo tapti kunigais taip tarsi tai būtų stojimas į labdaringą organizaciją.

Arturo Sosa SJ: Imigrantai. Bijome ko nepažįstame

„Vengrija pažeidžia Europos žmogaus teisių konvenciją“, sako Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras latvis Nils Muižnieks, komentuodamas šiomis dienomis Vengrijos parlamento priimtą įstatymą, pagal kurį visi prieglobsčio prašantys užsieniečiai, esantys šalies teritorijoje, bus uždaromi stovykloje prie Vengrijos sienos su Kroatija. Visi į Vengriją atvykstantys ir šalyse esantys prieglobsčio prašytojai bus sulaikomi ir vežami į stovyklą. Kol prieglobsčio prašymas bus svarstomas, jiems bus draudžiama laisvai judėti po šalį ar iš jos išvykti. Oficialiais duomenimis, tokių asmenų Vengrijoje šiuo metu yra kiek daugiau kaip tūkstantis.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“ – 45! Paminėjimas Kaune

Šiemet sukanka 45-eri metai, kai 1972 m. kovo 19 d. Simne buvo išleistas pirmasis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ numeris. Jo redaktorius buvo (tuomet kunigas) arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Prie „LKB kronikos“ leidimo, platinimo prisidėjo daugybė žmonių, ypač seserų vienuolių. Nuolat persekiojant sovietiniam KGB, per 1972–1989 metų laikotarpį pogrindžio sąlygomis buvo išleistas 81 numeris, atskleidęs tūkstančius Bažnyčios ir tikėjimo diskriminacijos faktų, o jo leidėjai dėl to patyrė skaudžią sovietinių kalėjimų ir tremčių tikrovę.

Katalikų ir žydų draugystė. Susitaikymo gestai Palerme

Sicilijos sostinės Palermo arkivyskupui Corrado Lorefice paskirtas reikšmingas apdovanojimas už indėlį į religijų dialogą, susitaikymą ir tautų brolystę. Tarptautinio Raoulio Wallenbergo fondo taryba Niujorke pranešė, kad vienbalsiu sprendimu apdovanojo Palermo katalikų arkivyskupą metropolitą švedų diplomato atminimui skirtu „Raoulio Wallenbergo medaliu“. Fondo tarybos įsitikinimu, arkivyskupo Lorefice nutarimas leisti žydų bendruomenei įsikurti arkivyskupijai priklausančiose patalpose yra pagyrimo vertas geros valios ir brolybės gestas, nutiesiantis dialogo ir supratimo tiltus.

Milanas ruošiasi popiežiaus atvykimui

„Laukiame tavęs kaip brolio“ – rašo popiežiui Pranciškui kaliniai, atliekantys bausmes Milano „San Vittore“ kalėjime, kuriuos popiežius aplankys savo trumpo apaštališkojo vizito Milane metu, kovo 25 d. Kelionės programoje apsilankymui kalėjime skirtos dvi valandos. Popiežius pietaus su kaliniais kalėjimo valgykloje.

Arkivysk. G. Grušas: išlaikyti krikščioniškas šeimas – mūsų laikų iššūkis

Kviečiame skaityti arkivyskupo Gintaro Grušo interviu žurnalui „Europos laiku“ (nr. 24).

Šiemet Europoje bus švenčiamos 30-osios Santiago de Compostela deklaracijos paskelbimo metinės. Nuo ankstyvųjų viduramžių Šv. Jokūbo kelias tapo tikėjimo stiprinimo, piligrimystės atitikmeniu. Alegoriškai galima sakyti, kad visa Europa išvagota Kelio atšakų, kurios vingiuoja ir per Lietuvą. Žvelgiant į žemėlapį nekyla abejonių, kad Lietuva yra Europos dalis. Ką Jums tai reiškia?

Kovo 8 – osios dieną Vatikane minės išskirtinės moterys

Kovo 8-oji, Tarptautinė Moters diena, Vatikane bus paminėta konferencija apie moteris – moteris katalikų Bažnyčioje, apie moteris, kurios daug davė visuomenei ir apie tai, kaip padėti joms išskleisti savo potencialą. Šio susitikimo, kuris vyks Popiežiškosios mokslų akademijos būstinėje,  organizatorė yra katalikių moterų organizacija „Voices of Faith – Tikėjimo balsai“, o pagrindinė tema – taika ir nesmurtiškumas.

Arkivysk. Pizzaballa: matome klaidas ir neteisingus sprendimus

„Gavėnia tikrai yra atsivertimo kelionė. Mes vyskupai ir kunigai, esame nusidėjėliai. Mes meldžiame Dievą pasigailėjimo ir prašome atsivertimo malonės. Akivaizdžiai matome savo klaidas ir savo neteisingus sprendimus“. Taip Gavėnios proga paskelbtame ganytojiškajame laiške rašo Jeruzalės lotynų patriarchato apaštališkasis administratorius arkivysk. Pierbattista Pizzaballa.

Powered by BaltiCode