Pranciškus: Kristaus prisikėlimas yra krikščioniškojo gyvenimo pagrindas

 

Popiežius šeštadienį audiencijoje priėmė vienuolinės Prisikėlusio Viešpaties Jėzaus Kristaus  kongregacijos kapitulos narius. Kongregacijos vienuoliai broliai, diakonai ir kunigai pagrindinį apaštalavimo dėmesį skiria katalikiškam ugdymui, darbuojasi daugiau kaip dešimtyje kraštų, daugiausiai Europoje ir Šiaurės Amerikoje, kuriasi Afrikoje. Ordino pradžia susijusi su Paryžiuje devynioliktajame amžiuje įsikūrusia gausia emigrantų iš Lietuvos ir Lenkijos kolonija. Naujos kongregacijos branduolį sudarė trys vyrai, kurie vedami Dievo tarno Bogdano Janskio, nuoširdžiai atsidėjo nuo tėvynės atskirtų tautiečių migrantų apaštalavimui.

Dviejų popiežių vyskupystės jubiliejai

 

Sekmadienį, gegužės 28 dieną sukanka devyniasdešimtmečio popiežiaus emerito Benedikto XVI vyskupystės keturiasdešimtosios metinės. Joseph Ratzinger buvo konsekruotas Miuncheno-Freizingo arkivyskupu metropolitu 1977 metų gegužės 28 dieną. Konsekravimo apeigoms Miuncheno katedroje vadovavo Viurcburgo vyskupas Josef Stangl. Apeigose asistavo dar du vyskupai, Regensburgo ordinaras Rudolf Graber ir naujojo arkivyskupo augzilijaras vyskupas Ernst Tewes.

Šventojo Tėvo homilija: „I care“

 

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytmečio Mišiose šv. Mortos namų koplyčioje prisiminė savo piligrimystę antradienį, ypač antrąją kelionės stotį, jį nuvedusią į Centrinę Italiją, kur pasimeldęs prie Florencijos arkivyskupijos kunigo Lorenzo Milani kapo, prisiminė jo kunigiškos tarnystės vargšams ir atstumtiesiems pavyzdį, kartu pagerbdamas ištikimo, tačiau nesuprasto kunigo atminimą.

Popiežius – Bažnyčia turi būti kuriama autentiškai

 

Birželio 22 dieną metinį susitikimą užbaigė Rytų Bažnyčias remiantis komitetas ROACO, kurio dalyvius priėmė popiežius Pranciškus. Vieną dieną komitetas skyrė Bažnyčių Artimuosiuose Rytuose padėties aptarimui, po to bažnytinės situacijos analizei Šventojoje Žemėje. Kita suvažiavimo diena, birželio 21-oji, buvo skirta pradinei seminaristų ir nuolatinei kunigų formacijai. Suvažiavimas užsibaigė ketvirtadienio audiencija pas popiežių Pranciškų.

„O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite!” (Mt 10,30)

 

Paskutinio birželio mėnesio sekmadienio Evangelija mums primena Tiesumo ir Drąsos dorybę, be kurios Bažnyčia būtų tik tuščia iškaba, jau seniai nukabinta iš žmonių ir pasaulio gyvenimo dvasinių namų. Jėzus primena, kad krikščionis gyvenime turi vengti bet kokių įmantrumų, keistumų. Jo išskirtinė savybė (arba jeigu leistume sau pasakyti šiuolaikiškai) - krikščionio Brandas yra Paprastumas.

Viltis ir šventieji. Nesame vieni krikščioniškame gyvenime

 

Bendrosios trečiadienio audiencijos pradžioje buvo perskaityta trumpa ištrauka iš laiško Žydams: „Broliai, Dievas geresniuosius dalykus buvo numatęs mums, kad jie ne be mūsų pasiektų tobulumą. Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų“.

Popiežius: pasauliui reikia susitikimo kultūros

Puoselėti atsidavimą ir sportiškumo vertybes už aikštelės ribų. Taip ragino popiežius Pranciškus Amerikietiško futbolo garbės muziejaus narius ir vadovus, kuriuos priėmė trečiadienį prieš bendrąją audienciją Vatikane. Priminęs, kad jis pats labai domisi futbolu, popiežius pabrėžė, jog ypač jaunimui reikia pavyzdžių, kurie padėtų jiems atskleisti savo geriausias savybes, kad galėtų pradėti naudoti Viešpaties dovanotus talentus.

Pranciškus: paaugliai nori „savarankiškumo“? Padėkime jiems, bet teisingai

 

 „Tegu mano žodžiai būna tarsi apšilimo etapas sporte“, prieš prasidedant tikram žaidimui ar varžyboms, palygino popiežius Pranciškus, pirmadienio vakare atidarydamas Romos vyskupijos suvažiavimą. Šio suvažiavimo tema – pagalba tėvams auginant paauglius vaikus, paauglių palydėjimas mokykloje, šeimoje, socialiniuose tinkluose, santykiuose tarp kartų, šeimų sunkumuose. Savo įžvalgas Šventasis Tėvas padalijo į šešias dalis.

Paulina Paulauskaitė: LJD himnas – tai vienybė tarp Dievo ir žmogaus

 

Su Paulina pirmąkart šnektelėjome trumpai, kai LJD komunikacijos komanda rengė trumpą vaizdo interviu. Tąkart sutarėme, kad į popierinį interviu ji atsakys raštu. Labai kukli, paprasta ir kupina džiaugsmo mergina dalinasi savo įspūdžiais apie muziką, kūrybą, tikėjimą ir Jaunimo dienas. LJD himno įraše skamba būtebt jos balsas. Susipažinkim!

Pranciškus: Eucharistija yra atminties sakramentas

 

Sekmadienio vakaro Corpus Domini - Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės šv. Mišių, aukotų popiežiškojoje šv. Jono Laterane bazilikoje, homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tai, kad Eucharistija yra atminties sakramentas, o atmintis, atsiminimas yra esminė asmeninio ir bendruomeninio tikėjimo dalis.

Popiežius: Vienas sunkiausių dalykų – pripažinti savo pažeidžiamumą

 

Niekas pats savo jėgomis negali savęs išgelbėti; visiems mums reikia Dievo galybės, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos pirmajame skaitinyje skambėjo šv. Pauliaus antrojo laiško korintiečiams žodžiai: „Šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo“.

Maskvos arkivysk. Paolo Pezzi: „katalikų egzistavimas Rusijoje jau yra pripažįstamas“

 

Birželio 6–8 d. Vilniuje vyko vienos iš keturių Rusijoje veikiančių katalikų vyskupijų atstovų susitikimas. Renginyje dalyvavo kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai, atsakingi už įvairias sielovados ir tarnystės sritis. Apie susitikimo tikslą bei katalikų situaciją Rusijoje Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje kalbėjomės su italu Maskvos arkivyskupu Paolo Pezzi, F.S.C.B.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Trejybė – Dievo tapatybės slėpinys

 

Jau prieš savaitę, Sekminių iškilmės dieną, pasibaigė Velykų liturginis metas. Taip pat ir sekmadienio vidudieniais, po velykiniu metu skambėjusios „Regina Caeli“ antifonos, vėl sugrįžta prie tradicinės „Viešpaties Angelo“ maldos. Sveikindamas sekmadienio vidudienį į Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius, popiežius Pranciškus jiems kalbėjo apie šią dieną liturgijoje švęstą Švenčiausiosios Trejybės slėpinį.

Popiežiaus homilija. Dievas mus guodžia, kad ir mes guostume

 

Dievo paguoda – tai dovana, kurią mes gauname, kad galėtume guosti kitus, jiems tarnauti, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas pirmajame skaitinyje girdėtus šv. Pauliaus antrojo laiško korintiečiams žodžius: „Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kurią gauname iš Dievo“.

Popiežiaus ultimatumas neklusniems kunigams

 

Popiežius Pranciškus pareikalavo tuoj pat nutraukti jau penkerius trunkantį Nigerijos Ahiaros vyskupijos kunigų maištą prieš jiems neįtikusį vyskupą. Dar Benedikto XVI paskirtas pietų Nigerijos Ahiaraos vyskupas Peter Ebere Okpaleke negali pradėti vykdyti savo pareigų, nes jo dėl gentinių priežasčių nepriima vietos kunigija. Tokia ganėtinai keista padėtis, trunkanti nuo 2012 m., kenkia sielovadai ir piktina vietinius tikinčiuosius.

Švenčiausioji Trejybė

 

Jėzus kalbėjo Nikodemui: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus“. (Jn 3, 16–18)

Pranciškus: migraciją suprasime susitikdami su migrantu

Birželio 10-ąją Panamoje baigėsi Karibų ir Lotynų Amerikos parlamento konferencija, kurioje buvo kalbama apie migraciją. Popiežius Pranciškus, kuriam ši tema yra labai svarbi, pasiuntė žinią konferencijos dalyviams. Joje Šventasis Tėvas, remdamasis pačios konferencijos tikslais, išvardija tris migracijos reiškinio aspektus: tikrovę, dialogą ir įsipareigojimą.

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 16)

 

Švč. Trejybės sekmadienio Evangelija kaip reta trumpa ir kaip visada nepaprastai prasminga ir gili. Čia išgirstame tai, apie ką tamsos ir nakties apsuptyje Jėzus kalbėjo su Nikodemu. Ne veltui šis skyrelis Evangelijoje pagal Joną vadinamas „dvasios paslapčių atskleidimu“. Taigi kokios tos mūsų tikėjimo – dvasios paslaptys pagal Jėzų?

Venesuelos vyskupų misija Vatikane

 

Ketvirtadienį, birželio 8-ąją, popiežius Pranciškus priims Venesuelos vyskupų konferencijos tarybos narius. Audiencijos paprašė šalies episkopatas, pranešė Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius Greg Burke komunikate antradienį. Popiežiaus ir Venesuelos ganytojų susitikimo tema bus gilus nerimas dėl padėties Venesueloje. Vyskupai dabartinės vidaus krizės metu prašo savo krašto vyriausybę, kad sustabdytų smurtą, gyventojų protestų represavimą, gerbtų žmogaus teises, siektų susitaikymo ir kurtų taiką. Šiuos tikslus prieš keletą dienų įvardijo Venesuelos sostinės arkivyskupas, kardinolas Urosa Savino, kuris taip pat paprašė Venesuelos policijos ir kariuomenės gerbti ir laiduoti pagarbą konstitucijai, taiką ir venesueliečių sugyvenimą.

Popiežiaus homilija. Saugok mus, Viešpatie, nuo veidmainystės

 

 „Krikščionis negali veidmainiauti“, - sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie fariziejų klastą. Jei apsimeta, kad Jėzui pataikauja ir jį giria, o iš tiesų, klausdami „ar reikia mokėti mokesčius ciesoriui“ bando jam paspęsti pinkles. Mes turime sekti Jėzaus pavyzdžiu, turime būti tiesakalbiai; mūsų kalboje niekada negali būti nei klastos, nei veidmainystės, nei pataikūniško meilikavimo.

Minutė už taiką pasaulyje

 

Argentinos katalikų Bažnyčia kviečia paskirti minutę už taiką pasaulyje. Taikos minutė Buenos Airėse minima ketvirtadienį, birželio 8 dieną. Visi gyventojai raginami 13 val. paskirti vieną minutę taikai. Argentiniečius kviečia vyskupų Nacionalinė teisingumo ir taikos komisija, Argentinos katalikų akcija, Katalikų pasauliečių departamentas, Ekumeninių reikalų, santykių su žydais, musulmonais ir religijomis komisijos, pašvęstojo gyvenimo atstovės. Argentinos vyskupų jau trečią kartą skelbiamą minutės už taiką iniciatyvą tarptautiniu mastu parėmė Tarptautinis katalikų akcijos forumas (FIAC) ir Pasaulinė katalikių moterų organizacijų sąjunga (UMOFC).

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode