„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ ( Mt 28, 19)

Sakoma, kad Viešpaties Jėzaus žengimas į dangų yra Jo visos žemiškos veiklos viršūnė, bet dar ne paskutinis žodis. Kiekvieną sekmadienį bažnyčioje išpažindami Tikėjimo Išpažinimą tariame: ĮŽENGĖ Į DANGŲ. Įdomu pastebėti, kad Kristaus žengimas į dangų Šventraščio detalėse nėra toks svarbus, kaip pati žengimo į dangų žinia. Štai evangelistas Lukas ir Apaštalų Darbai žengimą į dangų mini buvus Jeruzalėje, o evangelistai Matas ir Morkus mini Galilėją. Nežiūrint šių smulkių nesutapimų visi sutaria dėl vieno: žengimas į dangų buvo tikras ir įvyko tikrų žmonių akivaizdoje ant kalno. Evangelistas Lukas ir Apaštalų Darbai mini žengimą į dangų praėjus 40 dienų po Prisikėlimo, tuo tarpu Matui ir Morkui prabėgęs laikas po Prisikėlimo nesvarbus. Atrodo, kad Evangelijų rašytojams istorinės detalės nebuvo tiek svarbios, kaip Evangelinės žinios sklaida pirmųjų amžių krikščionims.

Dviejų popiežių vyskupystės jubiliejai

 

Sekmadienį, gegužės 28 dieną sukanka devyniasdešimtmečio popiežiaus emerito Benedikto XVI vyskupystės keturiasdešimtosios metinės. Joseph Ratzinger buvo konsekruotas Miuncheno-Freizingo arkivyskupu metropolitu 1977 metų gegužės 28 dieną. Konsekravimo apeigoms Miuncheno katedroje vadovavo Viurcburgo vyskupas Josef Stangl.

Popiežius priėmė JAV prezidentą

 

Trečiadienio, gegužės 24 d. rytą, popiežius Pranciškus priėmė Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą.  Privatus popiežiaus ir prezidento pokalbis truko pusę valandos, po to prezidentas pristatė popiežiui jį lydinčius asmenis.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko kreipimasis dėl alkoholio problemos Lietuvoje

 

 

 

Netyla diskusijos dėl alkoholio suvartojimo ir kontrolės Lietuvoje. Ginčijamasi, ar tikrai mes pirmi pasaulyje (o gal ne pirmi? Gal antri ar treti?..)? Diskutuojama, ar alkoholio kontrolės priemonės turėtų paliesti tuos, kurie neturi alkoholizmo problemos. Viešoji erdvė įgarsina balsus tų, kurie sėkmingi, kurie laisvi, kurie moka saikingai gerti, verslininkų, scenos žvaigždžių – visų, kurie sako: „Tai , o ne mūsų problema.“

Trumpas vyksta į Vatikaną

Milijardierius JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį vyksta į Vatikaną susitikti su „vargšų popiežiumi“ Pranciškumi.

Spėliojama, ar jiems pavyks rasti bendrą kalbą ir pamiršti nesutarimus daugeliu klausimų.

Kodėl Dievas sukūrė žmones?

 

Kai tik gilinamės į Viešpaties kūrybos procesus, nuščiūvame: Jis žmogų – vieną iš savo darbo šedevrų - sukūrė, galime sakyti, iš nieko, tai yra vien iš žemės dulkių (plg. Pr 2, 7), kurias nerūpestingai mindžiojame. Net nepagalvojame, kaip darniai mūsų organizme kūno sistemos organai atlieka gyvybiškai svarbias funkcijas, mums patiems visiškai nedalyvaujant jų veikloje. Kaip turėtume būti dėkingi Kūrėjui vien tik už mūsų širdį, nes Jis ne tik ją sukonstravo, bet nuolatos rūpinasi, kad ji nenuilstamai pumpuotų kraują, mums patiems šioje srityje nė piršto nepajudinant...

„Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų“ (Jn 14, 15)

Velykinis laikotarpis, kurį išgyvename nuo Kristaus Prisikėlimo šventės iki pat Sekminių, yra Jėzaus Bažnyčiai duotas pažado laikas, kad Ji neliks vieniša, bet bus apgaubta Šv. Dvasios malone. Šešto Velykų sekmadienio Evangelija mus dar kartą sugrąžina į Paskutinę Vakarienę, paskutinius Jėzaus žodžius, viltis ir pažadus. Kalbama apie Dvasią Globėją, Užtarėją, kuri lydi kiekvieną, kuris gyvena Jėzaus mokymu ir laikosi Jo meilės įstatymų.

Bažnyčia sieks įsiklausyti į jaunimo poreikius. Pokalbis su R. Daubaraite-Rande

 

 

Balandžio 5–8 d. Romoje vyko jaunimo atstovų pasitarimas „Nuo Krokuvos iki Panamos. Sinodas keliauja su jaunimu“. Su Panevėžio vyskupijos jaunimo centro direktore Roberta Daubaraite-Rande susitikome aptarti svarbiausių pasitarimo aspektų. Kalbėjomės apie Bažnyčios ir jaunimo santykį, Bažnyčios siekį kurti dialogą su jaunais žmonėmis, atsiliepti į jų poreikius, padėti atrasti savo pašaukimą ir eiti kartu.

PJD Panamoje logotipas ir interneto portalas

 

Patvirtintas 2019 m. pradžioje Panamoje vyksiančių Pasaulio jaunimo dienų logotipas. Renginio organizatoriai iš 103 pateiktų projektų išrinko dvidešimtmetės architektūros studentės Ambar Calvo sukurtą logotipą. Jį sudaro kryžius ir stilizuota širdis, kuri susideda iš Panamos sąsmaukos ir Panamos kanalo kontūrų bei Dievo Motinos vardo raidės „M“.

Popiežius Pranciškus: taika yra rankų darbas, kuriamas kasdien

Baigėsi devynioliktoji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė, išsiskyrusi iš visų kitų jo pontifikato kelionių: tai buvo popiežiaus piligrimystė, nuvedusi į Fatimos šventovę, minit Marijos apsireiškimų trims portugalams vaikams šimtmetį. Piligrimystės svarbiausias momentas buvo dviejų regėtojų Jacintos ir Pranciškaus iškėlimas šventaisiais.

Fatimos apsireiškimų 100-mečio paminėjime Šiluvoje – vigilija su Eucharistine procesija aplink miestelį ir iškilmė su Lietuvos vyskupais

Gegužės 13-ąją Kauno arkivyskupijos kvietimu piligrimai iš įvairių Lietuvos kraštų gausiai susirinko į nacionalinį Fatimos apsireiškimų 100-mečio paminėjimą Šiluvoje. Malda kaip dvasinis tiltas sujungė dvi piligrimines šventoves dviejose žemėse – Lietuvoje ir Portugalijoje, kurios buvo palaimintos ypatingu Švč. Mergelės Marijos artumu. Keli tūkstančiai piligrimų Šiluvoje susivienijo su popiežiaus Pranciškaus ir milijono Fatimos maldininkų malda, tą dieną Šventajam Tėvui atvykus į šią Švč. Mergelės Marijos šventovę minėti Dievo Motinos apsireiškimų šimtmečio ir kanonizuoti dviejų jos regėtojų – vaikų, per kuriuos ji prabilo XX a. pasauliui.

Ką žydų ir krikščionių šventrašis sako apie taiką?

Šiandien daug kalbama apie religiją kaip konflikto šaltinį. Dievą ir tiesą, kuri atskiria, padalina žmones į priešiškas stovyklas ir grupes. Paradoksalu, tačiau net tarp krikščionių įtariai žvelgiama į bendro pamato, sutarimo paieškas – tarsi į savo tapatybės išdavimą. Akivaizdu, kad kur kas mažiau gilinamasi į krikščionybės kaip taikos ir sutaikinimo religijos esmę. O ką Biblija sako apie taiką? Gilinimąsi siūlome pradėti straipsniu, kuris parengtas pagal garsaus italų biblisto Giuseppe Barbaglio pranešimą, skaitytą vienos italų vyskupijų rengiamuose kursuose tikėjimo ir kultūros temomis.

Šventi vaikai, regėję pragarą

Prieš šimtą metų Cova da Iria slėnyje, Vakarinėje Portugalijos dalyje, trims piemenėliams pasirodė Švč. Mergelė Marija. Ji pasirodydavo vaikams kiekvieno mėnesio 13 dieną penkis mėnesius iš eilės. Garsas apie nepaprastus įvykius sklido, ir spalio 13 d. į Fatimą susirinko apie 70 tūkst. smalsuolių. Dievo Motina valstiečių vaikams pasakė esanti Šventojo Rožinio karalienė, ragino karštai melstis už žmonijos išsigelbėjimą, atgailauti. 

„Mano Tėvo namuose daug buveinių“ (Jn 14, 2)

Penktojo Velykų sekmadienio Evangelija mus ir vėl sugrąžina į paskutinę vakarienę, kurioje Jėzus dalijasi su savo mokiniais paguodos ir vilties žinia neišvengiamai artėjančiai Kančios, Mirties ir Prisikėlimo valandai. Pirmiausia, ko moko mus šio sekmadienio Evangelija, – tai saugoti savo širdis ir sielas nuo piktojo, tai yra baimės, kuri taip dažnai griauna žmogų iš vidaus ir stabdo jo gyvenimo žingsnius. Antra, ką primena mums Jėzus, tai yra tai, koks didis Dievo namų pasaulis. Jeigu žemėje mes esame nuolat susirūpinę, ką valgysime, ką gersime ir kur gyvensime, tai Jėzaus žodžiai apie Tėvo namus mums primena, kad mes nesame našlaičiai, Dievas yra su mumis, Jis žino mūsų rūpesčius ir džiaugsmus, Jis visada su mumis.

Garbingojo Teofiliaus keliais

 

Prieš keletą metų Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožančiaus draugijos nariai paprašė manęs kartu keliauti arkivyskupo Teofilio Matulionio keliais ir netgi leido pamėginti pabūti gidu ir piligriminės kelionės dvasiniu vadovu. Ir taip netikėtai radosi šešios kelionės po Lietuvą ir Latviją, padėjusios geriau susipažinti su T. Matulionio gyvenimu.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (18): Kur avys, ten ganytojai

 

Tęsiame ciklą, pasakojantį apie Teofiliaus Matulionio gyvenimo kelią. Buvusio Kaišiadorių vyskupo, kankinio beatifikacija vyks Vilniuje birželio 25 d. Istorinėje Oršoje Oršoje, Dniepro ir Oršicos upių santakoje, nuo XIV a. pabaigos iki XVII a. vidurio stovėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mūrinė pilis. 1514 m. Oršos apylinkėse vykęs pergalingas mūšis prieš Maskvą buvo vienas didžiausių Lietuvos karybos istorijoje.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode