Popiežiaus homilija. Saugok mus, Viešpatie, nuo veidmainystės

 

 „Krikščionis negali veidmainiauti“, - sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie fariziejų klastą. Jei apsimeta, kad Jėzui pataikauja ir jį giria, o iš tiesų, klausdami „ar reikia mokėti mokesčius ciesoriui“ bando jam paspęsti pinkles. Mes turime sekti Jėzaus pavyzdžiu, turime būti tiesakalbiai; mūsų kalboje niekada negali būti nei klastos, nei veidmainystės, nei pataikūniško meilikavimo.

Minutė už taiką pasaulyje

 

Argentinos katalikų Bažnyčia kviečia paskirti minutę už taiką pasaulyje. Taikos minutė Buenos Airėse minima ketvirtadienį, birželio 8 dieną. Visi gyventojai raginami 13 val. paskirti vieną minutę taikai. Argentiniečius kviečia vyskupų Nacionalinė teisingumo ir taikos komisija, Argentinos katalikų akcija, Katalikų pasauliečių departamentas, Ekumeninių reikalų, santykių su žydais, musulmonais ir religijomis komisijos, pašvęstojo gyvenimo atstovės. Argentinos vyskupų jau trečią kartą skelbiamą minutės už taiką iniciatyvą tarptautiniu mastu parėmė Tarptautinis katalikų akcijos forumas (FIAC) ir Pasaulinė katalikių moterų organizacijų sąjunga (UMOFC).

Lenkijoje atnaujinamas pasiaukojimas Marijos Širdžiai

 

Bažnyčios Lenkijoje katalikų ganytojai Zakopanėje antradienį pradėjo episkopato plenarinę asamblėją, kurios svarbiausios temos – naujoji pastoracinė programa, liturginiai klausimai, sutuoktinių sielovada, ypač gyvenančių be bažnytinės santuokos. Ganytojai taip pat paminės šv. popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Zakopanę dvidešimtąsias metines.

Popiežius: Charizminis judėjimas yra malonės srovė

 

Popiežius Pranciškus su katalikų charizmininkais šventė judėjimo auksinį jubiliejų. Šeštadienį Šventasis Tėvas meldėsi su charizmininkais Sekminių vigilijos susitikime Romos antikos laikų arenoje „Circo Massimo“. Vigilijoje dalyvavo apie penkios dešimtys tūkstančių charizmininkų iš viso pasaulio, popiežiaus prašymu dalyvavo taip pat evangelikų ir sekmininkų charizmininkai. Romos Circo Massimo arena parinkta charizmininkų Sekminių vigilijai prisimenant joje nukankintus krikščionis per didžiuosius pirmųjų amžių persekiojimus.

Sekminių ugnis


Homilija

Sekminėse švenčiame regimą išsipildymą Jėzaus pažado atsiųsti Šventąją Dvasią. Tuo ženklu buvo ugnies liežuviai nusileidę ant besimeldžiančių Marijos ir Jėzaus mokinių.

Mums šiandien labai reikia Sekminių stebuklo. Labai reikia kas pakeistų mus ir mus supančią aplinką. Aplinkui save dažnai matome susipriešinusius, susiskaldžiusius, dejuojančius, pasimetusius, nusivylusius, tik save mylinčius ir ant viso pasaulio pykstančius žmones. Tokia padėtis neramina ir, pirmiausia, skatina ieškoti, kodėl mes esame atsidūrę tokioje apgailėtinoje padėtyje.

Šventosios Dvasios atsiuntimas - Sekminės

 

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.(Jn20, 19-23)

Popiežius skelbia nepaprastą maldos ir susikaupimo laikotarpį

 

Popiežius Pranciškus skelbia nepaprastą maldos ir susikaupimo laikotarpį skirtą pirmajai Bažnyčios misijai skelbti Evangeliją. Kalbėdamas šeštadienį Šventasis Tėvas sakė, jog žada pakviesti visą Bažnyčią, kad 2019 metų spalį skirtų maldai ir susikaupimui apie „missio ad gentes“ (tautų evangelizavimui).

K. Kėvalas tapo Telšių vyskupu Koadjutoriumi

 

Birželio 1 dieną liturginiame Bažnyčios kalendoriuje minimas šventasis kankinys Justinas. Šis pirmųjų krikščionybės amžių šventasis yra ir Telšių vyskupijos dangiškasis globėjas. 2017 m. birželio 1 diena buvo ypatinga – gausiai susirinkusiems tikintiesiems pristatytas Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius – Kęstutis Kėvalas.

Šeštasis įsakymas: Nepaleistuvauk

 

„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: „Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi“ (Mt 5, 27–28).

O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20, 21)

 

Sekminių šventėmis užbaigiame Velykų laikotarpį. Tai Šv. Dvasios nužengimo šventė ant apaštalų ir Švč. M. Marijos penkiasdešimtą dieną po Kristaus Prisikėlimo. Per Sekmines Šventoji Dvasia pasirodo kaip ugnis, jos liepsna įžiebė naują Dievo įkarštį. Mūsų tikėjimo velykinių paslapčių suma tokia: Kristaus Kančia, Mirtis, Prisikėlimas, Žengimas į dangų ir Šv. Dvasios atsiuntimas mokiniams ir visų laikų Bažnyčiai. Kai skaitome Apaštalų Darbus, esame sukrėsti pirmų dienų Bažnyčios Šv. Dvasios proveržio darant stebuklus, kalbėjimą svetimomis kalbomis, tūkstančius atsiverčiančius į krikščionių tikėjimą. Ar šių dienų Bažnyčia ir kiekvienas iš mūsų jau esame išsisėmę ir nieko panašaus tikėtis nebegalime?

Popiežius Dvasininkijos kongregacijai: Kas jauno kunigo širdyje?

 

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su Dvasininkijos kongregacijos nariais, užbaigiančiais šiomis dienomis vykusį plenarinį posėdį. Popiežiaus audiencijoje dalyvavo maždaug šimtas žmonių – visi Kongregacijos nariai, tarp jų ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, patarėjai bei kiti plenariniame posėdyje dalyvavę asmenys.

Mirė kardinolas Lubomyras Husaras

 

Trečiadienį po sunkios ligos mirė 84 metus ėjęs Lubomyras Husaras, Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios Didysis arkivyskupas emeritas, Šventosios Sofijos bažnyčios Romoje kardinolas, tiek Ukrainos katalikų, tiek nekatalikų pripažintas ukrainiečių moralinis autoritetas.

Lietuvos vyskupų laiškas katechetams ir tikybos mokytojams

 

Mieli tikybos mokytojai ir katechetai,

baigiantis mokslo metams nuoširdžiai dėkojame Jums už ištikimą darbą, už daugybę pamokų, ruošimąsi joms, už bendravimą su mokiniais. Taip pat ir už dalyvavimą kursuose bei rekolekcijose – tai padėjo ne tik profesionaliai tobulėti, bet ir dvasiškai augti.

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščionis gyvena viltimi ir kitiems ją dovanoja

 

 „Priartėjus Sekminių iškilmei, negalime nekalbėti apie krikščioniškos vilties ryšį su Šventąją Dvasia“, - kreipėsi popiežius Pranciškus į trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius, pradėdamas šios dienos katechezę. „Šventoji Dvasia tai vėjas, kuris mus stumia pirmyn, kurio dėka mes keliaujame ir save suvokiame kaip piligrimus ir svetimšalius, kuris neleidžia mums nurimti ir tapti „sėslia“ tauta“.

Saugokime kelyje silpnesnį

 

Kas yra silpnesnis kelyje? Juo galime būti mes visi – vairuotojai, dviratininkai, pėstieji. Visi, kurie nukentėjo keliuose – žuvo ar buvo suluošinti, prarado artimuosius. Keliuose žūsta tūkstančiai, suluošinama dešimtys tūkstančių žmonių. Vaikai lieka be motinų ar tėvų, šeimos – be vaikų. Įsivaizduojate, kiek sugadinama gyvenimų?

Mirė seniausia vienuolė pasaulyje

 

 „Ji paliko šią žemę su ta ramybe, kuria pasižymėjo per visus savo 110 gyvenimo metų“, pranešė šventojo Kamilio Leliečio seserų vyresnioji, rašydama apie sesers Candidos Bellotti mirtį praėjusį šeštadienį. Sesuo Candida buvo pripažinta seniausia pasaulio vienuole.

Pranciškus: be Šventosios Dvasios tikėjimas rizikuoja tapti ideologiniu

 

Artėjant Sekminėms popiežiaus Pranciškaus žvilgsnis krypsta į Šventąją Dvasią. Ne kartą Šventasis Tėvas pabrėžė, kad krikščioniškas tikėjimas be gyvo santykio su Dievu, be įsiklausymo į Šventąją Dvasią rizikuoja tapti vien sąvokų sistema. Tai Pranciškus pakartojo ir pirmadienio, gegužės 29 dienos ryto Mišių homilijoje remdamasis skaitiniu, kuris pasakojo apie apaštalo Pauliaus susitikimą su Efeso bendruomene ir apie „Efeso Sekmines“. Bendruomenė Efese buvo gavusi tikėjimą, bet dar nebuvo gavusi Šventosios Dvasios. Tada apaštalas uždėjo ant jų rankas ir meldė Dvasios nužengimo. Kai tai įvyko, jie prabilo kalbomis, panašiai kaip po Šventosios Dvasios nužengimo Jeruzalėje.

Belgijos vyskupai: „ne“ eutanazijos taikymui psichiniams ligoniams

 

Koks turi būti atsakymas į psichinių ligonių kančias? Būti arti ir užtikrinti paliatyvinę slaugą, o ne juos apleisti. Taip rašo belgų vyskupai, ryžtingai pakartodami Bažnyčios nepritarimą bet kokiai eutanazijos formai, kuri įteisinta Belgijoje ir kuri gali būti taikoma asmenims, turintiems psichinių sutrikimų.

Popiežius: geras verslininkas nėra spekuliantas

 

Popiežiaus Pranciškaus vizitas Genujoje prasidėjo nuo susitikimo, vieno metalurgijos komplekso patalpose, su šio uostamiesčio darbo pasauliu. Pasveikinęs visus susitikimo dalyvius, popiežius atsakė į kelis šio pasaulio – verslininko, profsąjungos atstovės, darbininko ir šiuo metu bedarbės – klausimus.

Popiežius Genujoje jaunimui: „Nebūkite gyvenimo turistais“

 

Popiežius Genujos katedroje:  Krikščioniškas gyvenimas nesustoja

Apsilankęs Genujos Šv. Lauryno katedroje, kur įvyko susitikimas su arkivyskupijos vyskupais, dvasininkais, vienuoliais ir vienuolėmis, popiežius, atsakydamas į jų keliamus klausimus, pasidalijo praktiškais patarimais, drąsinančiais tęsti Evangelijos skelbimą, nepaisant šiuolaikinio pasaulio keliamų kliūčių. Problemų nemažai, tačiau svarbu mokytis iš savo klaidų, rasti atsakymus, kurie nesumenkintų, o leistų atsakyti kūrybingai, pvz. į pašaukimų krizę.

Lietuvos spaudos apžvalga (gegužės 26 d.)

Prieš svarstant Seime Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, viešu laišku į visuomenę ir politikus kreipėsi LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Laiške pastebima, kad viešojoje erdvėje pabrėžiamas visuomenės supriešinimas, alkoholio priklausomybės varginamus žmones atskiriant nuo „sveikosios“ visuomenės dalies.

Kristaus žengimas į dangų – šeštinės

 

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. ( Mt 28, 16-20)

Kanų kino festivalis: žinia apie kuriamą dokumentinį filmą su popiežiumi

 

Kuriamas naujas dokumentinis filmas „Pope Francis. A man of his word” („Popiežius Pranciškus. Žmogus, kuris laikosi savo žodžio“). Apie tai Kanų kino festivalyje pranešė kinematografinės studijos „Focus Features“ atstovai. Kuriamas ir režisuojamas vokiečių režisieriaus Wimo Wenderso, kuris triskart buvo nominuotas Oskaro apdovanojimams, filmas bus ne apie popiežių Pranciškų, ne meninis filmas, ne popiežiaus biografija, bet veikiau filmo projektas su juo. Pristatomi išskirtiniai popiežiaus interviu, kuriuose Šventasis Tėvas kreipiasi tiesiai į auditoriją  paliesdamas tokias temas kaip ekologinė atsakomybė, imigracija, vartotojiškas elgesys ir socialinis teisingumas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode