SSC

„Pasilik su mumis! Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti...“ (Lk 24, 29)

 Kristaus Prisikėlimas yra ir nuotykis, ir paslaptis nuo pirmų akimirkų, kai buvo aptikta, kad dieviškojo Mokytojo kapas tuščias. Pasakojimas apie mokinius iš Emauso – tai pasakojimas apie kiekvieną iš mūsų: kai esame sužeisti ir nusivylę, būkime ramūs, – tada ypač Dievas yra su mumis. Kas mūsų gyvenime yra atgaivos šaltinis, kai patenkame į dvasios dykumą? Mokinių iš Emauso nuotykis su Prisikėlusiu Kristumi turi priminti – tai Eucharistija ir Šv. Raštas.

Ugdyti kunigiškąją brolystę

Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana maloniai sutiko atsakyti į „Bažnyčios žinių“ klausimus. Publikuota „Bažnyčios žinios“ Nr. 3 (441), 2017.

Jūsų Ekscelencija, susitikimuose su Lietuvos kunigais ne kartą minėjote klerikalizmo žalą, remdamasis Šventojo Tėvo mokymu. Ar įžvelgiate mūsų kraštui būdingas klerikalizmo apraiškas, nulemtas istorinės krikščionybės raidos, pokomunistinio palikimo ar kitų veiksnių?

„Popiežius Ukrainai“: daugiau nei 60 humanitarinės pagalbos projektų

Prieš metus, balandžio 24 d., startavo iniciatyva „Popiežius Ukrainai“, kuria Šventasis Tėvas norėjo padėti įveikti karinių veiksmų, vykdomų Ukrainos regionuose Donecke ir Luhanske, pasekmes. Vykdoma daugiau nei 60 skirtingų humanitarinės pagalbos projektų įvairiuose sektoriuose: teikiant medicinos pagalbą, maistą, higienos priemones, drabužius, padedant atstatyti apgriautus namus ir padedant apšildyti būstus tose vietose, kur namai likę be dujų ir šildymo, - pasakoja vyskupas Jan Sobilo, iniciatyvos „Popiežius Ukrainai“ techninio komiteto vadovas. Lankydamasis Psichologinės reabilitacijos centre, kuris teikia pagalbą karo traumas patyrusiems  vaikams, vyskupas pasidalijo pastabomis apie iniciatyvos eigą Rytų Ukrainoje.

Popiežiaus dovana žmonėms su negalia: parama išlaikant rekreacinę zoną pajūryje

Popiežius padovanojo lėšas, kurios padengs metines nuomos išlaidas „Madoninos“ pliaže. Ši paplūdimio struktūra atvira visiems, taip pat ir žmonėms su negalia. Šv. Aloyzo Gonzagos asociacija, kuri prižiūri struktūrą, popiežiaus dovaną gavo su „entuziazmu ir nuostaba“. Tai pasakoja popiežiaus elemozinarijus, vyskupas Konrad Krajewski, kuris Šventojo Tėvo vardu įteikė auką paremti socialinį projektą, skirtam negalią turintiems žmonėmis.

Pranciškus: Pasauliui labai reikia krikščioniškos vilties liudijimų

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą priėmė kelis šimtus labdaros fondo Papal Foundation atstovų. Fondas kasmet skiria stipendijas ir paramą popiežiui įvairiems Bažnyčios darbams, nuo lyderių ugdymo iki vargšų globos. Fondo portale didžiuojamasi, kad nuo įsikūrimo prieš daugiau kaip dvidešimt penkerius metus fondas paskyrė per šimtą milijonų JAV dolerių paramos projektams visame pasaulyje.

Popiežiaus homilija. Krikščionis – klusnumo liudytojas

„Buvimas krikščionimis tai ne socialinis statusas. Krikščionis tai Jėzaus pavyzdžiu sekantis klusnumo Dievui liudytojas“, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų kalba apie apaštalus, pastatytus prieš šventyklos teismo tarybą. Į vyriausiojo kunigo reikalavimą nekalbėti apie Jėzų, Petras atsako vėliau plačiai pagarsėjusiais žodžiais: „Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių“. Pasak Pranciškaus, šie Petro žodžiai labai panašūs į Alyvų darželyje prieš pat kančią ištartus Jėzaus žodžius: „tebūna ne mano, bet tavo valia“.

Popiežius Katalikų akcijai: nelaukite kol kiti jums pasakys ką daryti

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su trimis šimtais Katalikų akcijos tarptautinio forumo dalyvių. Jiems sakytoje kalboje Pranciškus priminė keturis pagrindinius šio jau pusantro šimtų metų veikiančio katalikų judėjimo principus  – maldą, formaciją, pasiaukojimą ir apaštalavimą. Kad ir kokios būtų istorinės visuomenės ir tikinčiųjų bendruomenės gyvenimo sąlygos, jūsų veikla remiasi šiomis keturiomis kolonomis. Šiandien, pasak Pranciškaus, pirmenybė turi būti skiriama misionieriškam apaštalavimui. Tačiau tuo pat metu mes aiškiai suprantame, kad apaštalavimas ir misionieriškas tikinčiųjų pašaukimas būtų bevaisis, jei nesiremtų malda, pasiaukojimu ir savęs ugdymu.

Iš Kauno – tarnauti žemaičiams

Popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupo augziliarą ir generalinį vikarą vyskupą Kęstutį Kėvalą paskyrė Telšių vyskupijos koadjutoriumi. 45 metų kaunietis K.Kėvalas bus Telšių vyskupo Jono Borutos padėjėjas, įgaliotas perimti Telšių vyskupo sostą.

„Prašykime Šventosios Dvasios galybės“

„Apaštalų darbai duoda pavyzdį, kokią turi būti Bažnyčia šiandien“, – sakė viešnia iš JAV, Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos Vatikane Doktrininės komisijos pirmininkė dr. Mary Healy balandžio 23 d. Kaune, Atsinaujinimo dienoje, minint charizminio atsinaujinimo 50-metį. Iš vakaro, balandžio 22 d., dr. Healy dar dalyvavo charizminėje konferencijoje „Šventoji Dvasia įgalina mus naujam gyvenimui ir misijai“, kuri taip pat vyko Kaune.

Kaip Dievas atvedė iki neįgaliųjų teatro

Jau aštuonerius metus sėkmingai gyvuoja Naujasis teatras. Iš kitų jis išsiskiria tuo, kad jame dirba vien tik negalią turintys žmonės. Be to, čia neišgirsite keiksmų, nepamatysite šiuolaikinių efektų, o po spektaklio jausitės apsivalę, nes čia statomos pjesės propaguoja krikščioniškas vertybes. Pokalbis su šio teatro įkūrėja, meno vadove ir direktore Svetlana Laima Zemleckiene.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Zita

Balandžio 27 d. minime šv. Zitą.

Zita (1218-1278) gimė Monte Sagrati, netoli Lukos, Italijoje. Būdama 12 metų ji tapo vilnos pirklio tarnaite ir toje Fatinellių šeimoje pasiliko dirbti visą gyvenimą. Ji sakydavo: „tarnaitė negali būti šventa, jeigu ji neužsiėmusi“.

Ateitininkų atstovų konferencija Panevėžyje

Balandžio 22-23 d.d. Panevėžyje vyko ateitininkų atstovų konferencija ir Studentų bei Moksleivių sąjungų suvažiavimai. Šv. Mišias ta proga Panevėžio katedroje aukojo kun. Gediminas Jankūnas, kun. Algirdas Dauknys ir vysk. Jonas Kauneckas. Vysk. Jonas Kauneckas mišiose prisiminė, jog ‘Dievo patvarkymu’ jis liko ištikimas ateitininkams. Šiandien ir vėl džiaugiasi galėdamas melstis drauge.

Popiežiaus kalba TED2017: „Mums reikia vieniems kitų“

Popiežius Pranciškus kalbėjo globalios bendruomenės TED metinėje konferencijoje, organizacijos pakviestas pasidalyti mintimis kalbėjo apie pasaulį ir žmoniją, ateitį ir solidarumą. Konferencija tema „Ateitis Tu“ įvyko antradienio vakarą vietos laiku Vankuveryje, Kanadoje, kai Vatikane buvo gili naktis, maždaug 3.30 valanda; konferencijoje buvo parodytas Vatikane iš anksto parengtas popiežiaus kalbos vaizdo įrašas.

Posėdžiavo popiežiaus Patarėjų Taryba

Vatikane nuo pirmadienio iki trečiadienio posėdžiavo C-9, iš devynių kardinolų susidedanti popiežiaus Patarėjų Taryba. Posėdžiuose dalyvavo visi tarybos nariai, popiežius Pranciškus nedalyvavo tik trečiadienio ryto posėdyje dėl tuo pačiu metu vykusios bendrosios audiencijos.

Trečiadienio katechezė: inkaras danguje

Trečiadienio bendrosios audiencijos pradžioje, prieš popiežiaus Pranciškaus katechezę, buvo perskaitytos paskutinės Evangelijos pagal Matą eilutės:

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. (...) Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.

Bažnyčių piligrimai

Žinau ir seniai pastebėjau, kad esu toks ne vienas. Mūsų nėra daug. Bet mūsų yra visur. Kiekviename mieste. Kiekvienoje bažnyčioje. Esame piligrimai. Savanoriai tremtiniai. Mus visus sieja tai, kad tam tikru savo gyvenimo etapu sąmoningai savęs neidentifikuojame su viena konkrečia parapija. Kada tik norime, tada laisvai migruojame iš vienos bažnyčios į kitą. Ir mes jau vienas kitą pažįstame. Ką ne visada gali pasakyti apie daugumos nuolatinių parapijos lankytojų tarpusavio santykius.

Evangelistas Morkus, apaštalų Pauliaus ir Petro bendražygis

Balandžio 25 dieną Bažnyčios liturginiame kalendoriuje buvo minimas šv. Morkus, vienas iš keturių autentiškų evangelistų, vienas iš labiausiai žinomų vardų krikščioniškojoje tradicijoje. Jau šį savaitgalį popiežius lankysis Egipte ir susitiks su koptais ortodoksais, kurie save kildina iš Morkaus apaštalavimo ir laiko jį savo pirmuoju vyskupu, čia ir mirusiu.

Antradienio ryto Mišias popiežius aukojo už Koptų Bažnyčią ir jos Patriarchą

Antradienio ryto Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje kartu su popiežiumi koncelebravo kardinolai, priklausantys popiežiaus patarėjų tarybai, dalyvaujantys šiomis dienomis Vatikane vykstančiame posėdyje. Šią dieną Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo evangelistą šv. Morkų, kuris yra Egipto Aleksandrijos Bažnyčios pradininkas, dėl to popiežius Pranciškus antradienio Mišias aukojo už patriarchą Tawadrosą II ir Koptų Bažnyčios  tikinčiuosius, su kuriais susitiks jau po kelių dienų lankydamasis Egipte. „Šiandien minime evangelistą šv. Morkų, Aleksandrijos Bažnyčios įkūrėją - sakė Pranciškus. Aukoju šias Mišias už man brolį Popiežių Tawadrosą II, Aleksandrijos Koptų patriarchą, prašydamas, kad Viešpats laimintų mūsų Bažnyčias savo Šventosios Dvasios gausa“.

Popiežiaus žinia Egiptui: Mūsų pasauliui reikia taikos!

Penktadienį, balandžio 29 d. prasidės aštuonioliktoji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Popiežius lankysis Egipte dvi dienas, penktadienį ir šeštadienį. Likus kelioms dienoms iki kelionės popiežius pasiuntė sveikinimo video žinią Egiptui, joje pasidžiaugė galįs į Egiptą atvykti kaip draugas, taikos pasiuntinys ir piligrimas.

Popiežius susitiko su Kanados katalikų vyskupais

Antradienį Šventąjį Tėvą aplankė grupė vyskupų iš Kanados. Ganytojai į Vatikaną atvyko su „Ad Limina Apostolorum“ vizitu. Su popiežiumi Pranciškumi susitiko Ontario regiono vyskupų asamblėjos nariai, iš viso 22 ganytojai, įskaitant vyskupus augziliarus ir emeritus.

Nuoskauda Bažnyčioje: kelionės vadovas sužeistiems katalikams

„Bažnyčiai pavykdavo gerai atlikti savo misiją kaskart, kai ji sugebėdavo – ištikimų ir pasišventusių krikščinių gyvenime – įkūnyti pasiaukojančią meilę, sekant savo dieviškojo Sužadėtinio pavyzdžiu“, – rašo kunigas Thomas Bergas savo naujoje knygoje Hurting in the Church: A Way Forward for Wounded Catholics („Nuoskauda Bažnyčioje: kelionės vadovas sužeistiems katalikams“). Tačiau tai, ką dauguma žinome apie Bažnyčią šiandien, „yra tie atvejai, kada jos nariai nesugebėjo įvykdyti šios didžios užduoties, tie kartai, kai mes nesugebėjome atsiliepti į savojo Gelbėtojo mandatą mylėti vienas kitą „kaip aš jus mylėjau“.

Koncertas Benedikto XVI 90 metų sukakčiai

Sekmadienį, balandžio 23 d., prof. Leopoldo Digrio iniciatyva Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje įvyko koncertas, skirtas popiežiaus emerito Benedikto XVI 90-ies metų sukakčiai paminėti. Vargonininkas, Religinės muzikos centro įkūrėjas prof. Leopoldas Digrys prieš dešimtį metų su muzikų delegacija buvo Romoje ir sveikino Benediktą XVI 80 metų sukakties proga, o dabar paminėjo jo 90-ąją sukaktį Lietuvoje. Prof. Leopoldas Digrys atliko C. Francko Choralą vargonams; Irena Milkevičiūtė, Vytautas Juozapaitis, Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras „Krantas“, vargonininkė Renata Marcinkutė atliko Bacho, Bizet, Francko, Nybergo, Abario, Augustino kūrinius. Koncertą įrašė Lietuvos radijas. Tikimasi koncerto įrašą perduoti su sveikinimais ir linkėjimais Benediktui XVI.

Nuotrauka: Popiežius emeritas Benediktas XVI - AP

 

Mirė kardinolas Attilio Nicora

Mirė kardinolas Attilio Nicora

Popiežius Pranciškus su Kardinolų kolegijos atstovais išlydėjo į paskutiniąją kelionę šeštadienį Romoje mirusį kardinolą Attilio Nicora. Gedulingas Mišias pirmadienį Vatikano bazilikoje aukojo Kardinolų kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano. Po Mišių laidotuvių apeigoms prie velionio karsto vadovavo popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas pareiškė užuojautą velionio artimiesiems, Milano Bažnyčiai, iš kurios jis buvo kilęs, prisiminė kardinolo ypatingą tarnystę Bažnyčiai ir visuomenei Italijoje.

Popiežius: Klausykime Dvasios; skelbkime tikėjimo konkretumą

Pirmadienio rytą po Didžiosios savaitės ir Velykų oktavos pertraukos, popiežius Pranciškus vėl sakė homiliją, aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos pirmasis skaitinys kalba apie drąsų apaštalų Petro ir Jono liudijimą, Evangelija pasakoja apie Jėzaus pokalbį su Nikodemu. Ir vienu, ir kitu atveju iškeltas Šventosios Dvasios vaidmuo. Tai ji įkvepia apaštalams drąsos skelbti Kristų; tai ji yra to naujo gyvenimo pradas, be kurio neįmanoma kurti Dievo karalystės.

Popiežius sekmadienį: Gailestingumas – mūsų tikėjimo konkretumas

Dievo gailestingumo sekmadienis mums sako, kad smurtas, nuoskaudos, kerštas neturi jokios prasmės. Liudyti gailestingumą – tai ir pagrindinė Bažnyčios misija, ir kiekvieno iš mūsų tikėjimo konkretumo matas. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, iš Apaštališkųjų rūmų lango kreipdamasis į dešimtis tūkstančių žmonių, susirinkusių į Šv. Petro aikštę.

Šiuolaikinės stabmeldystės formos

Neturėsi kitų dievų, tiktai mane. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydusDievas (Iš 20, 3–5).

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode