Popiežius: būti katechetu – ne „amatas“, bet gyvenimo forma

 

Popiežius Pranciškus pasveikino Argentinos Popiežiškajame katalikų universitete vykstančio katechezės simpoziumo dalyvius. Liepos 11 – 14 dienomis Buenos Airėse vykstančiame renginyje, tarp kitų, dalyvauja ir naujasis Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas arkivysk. Luis Francisco Ladaria.

Paminėtas „Jūros sekmadienis“

 

„Patikiu jūreivius, žvejus ir visus esančius sunkumuose, toli nuo namų, motiniškai Marijos, Jūros Žvaigždės, apsaugai“, sekmadienį Twitter socialiniame tinkle parašė popiežius Pranciškus, primindamas tą dieną minėtą „Jūros sekmadienį“. Toks minėjimas Bažnyčioje įsteigtas norint atkreipti dėmesį į daugybę žmonių, kurie gyvena ir dirba jūroje, į jų materialinius ir dvasinius poreikius ir į jų įnašą į daugelio šalių gerovę, žinant, kad jūra pergabenama dauguma dalykų ir daiktų, kuriais naudojamės.

Jėzus – tikroji atgaiva: atverkime Jo šviesai tamsiąsias gyvenimo zonas

 

Evangelijoje Jėzus sako: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28). Jėzus šiais žodžiais kreipiasi ne vien į kai kuriuos savo mokinius, o į visus, kurie yra gyvenimo išvarginti ar prispausti. Kas iš mūsų gali jaustis neliečiamas šio kvietimo? Viešpats žino, kad gyvenimas gali būti sunkus. Žino, kad daugelis dalykų gyvenime prislegia širdį: praeities žaizdos ir nusivylimai, neteisingumas, kurį reikia iškęsti dabartyje, netikrumas ir rūpesčiai dėl ateities.

„Aš pasirinkau tave“: iš futbolo aikštės kunigu prie altoriaus

 

 „Šiandien Dubline brolis Philipas Mulryne OP buvo pašventintas kunigu Dominikonų ordine. (...) Džiaugiamės šią gražią dieną su broliu Philipu ir jo šeima. Prašome atsiminti brolį Philipą savo maldose, jam žengiant naują žingsnį dominikono gyvenime kaip kunigui“, liepos 8 dieną rašyta Airijos dominikonų interneto portale.

Popiežius Pranciškus: moterų indėlis turi augti

 

Birželio 9-ąją baigėsi Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos kasmetinis suvažiavimas, kurio tema buvo apie „Moters vaidmenį ugdant visuotinei brolystei“. Kaip Vatikano radijui komentavo kardinolas Jean Louis Tauran, šios tarybos pirmininkas, krikščionybė ypatingai pabrėžė visų žmonių lygų orumą. Apaštalas Paulius rašė, kad Kristuje esame lygiaverčiai Jo Kūno nariai. Suvažiavime keturis pagrindinius pranešimus skaitė moterys.

Keturioliktasis eilinis sekmadienis

 

 „Aš romus ir nuolankios širdies“

Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“. (Mt 11, 25–30)

Vatikano diplomatas: senelių orumas yra toks pat, kaip ir kitų

 

Seneliai tarp mūsų neproporcingai kenčia nuo skurdo, blogos sveikatos, neįgalumo, socialinės izoliacijos, prievartos, apleidimo, piktnaudžiavimo, nuo deramo maisto, orios pastogės, kokybiškos sveikatos priežiūros, patikimų komunikacijos priemonių ir bendruomeninių ryšių trūkumo. Dažnai jiems tenka sunkiausia našta dėl gamtinių katastrofų, ginkluotų konfliktų ir finansinių krizių, - vardijo arkivyskupas Bernardino Auza, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO būstinėje Niujorke, dalyvaudamas seminare apie senėjimą ir apie senesnių žmonių indėlį į socialinį vystymąsi.

Popiežiaus videožinia kongreso „Scholas“ dalyviams: kurkime susitikimo kultūrą

 

Liepos 2-5 dienomis Jeruzalėje, Hebrajų universitete vyko kongresas „Scholas“, kurio tema – „Tarp universiteto ir mokyklos, kuriant taiką per susitikimo kultūrą“. Renginio uždarymo ceremonijoje buvo pristatyta popiežiaus videožinia, kuria Šventasis Tėvas pasveikino į kongresą atvykusius įvairių universitetų akademikus.

Septintas Dievo įsakymas: „Nevok“

 

Nevogsi (Iš 20,15; Įst 5,19)

Nevok (Mt 19,18)

Luko Evangelijoje sakoma: “Jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų (...). Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį” (Mt 19, 17-19). Apaštalas Paulius savo ruožtu įspėja: “Nei vagys, nei gobšai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės” (1 Kor 6,10). Taigi, septintas Dekalogo įsakymas priklauso tiems įsakams, kurie yra neišvengiami, norint laimėti amžinąjį gyvenimą.

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!” (Mt 11, 28)

 

Liepos mėnesio antro sekmadienio Evangelija atveria mums dangaus karalystės slėpinių paslaptis. O Jėzaus paslapčių esmė kaip niekad svarbi šiandienos pasaulyje: kuo žmogus mažiau žino, tuo labiau yra laimingas. O tai reiškia, kad kuo mažiau žmogus renka į save šio pasaulio šiukšlių (ilgos valandos prie televizijų ekranų ir kompiuterių) tuo labiau turtingas tampa savo vidumi.

Vidudienio malda: kuo arčiau Jėzaus, tuo arčiau Dievo tautos

 

Vidudienio maldos susitikime, šv. Petro aikštėje, popiežius Pranciškus komentavo dienos skaitinį iš Evangelijos Matą, pasakojantį apie Jėzaus pamokymus apaštalams, kuriuos pirmą kartą siuntė į misiją Judėjos ir Galilėjos kaimuose. Anot popiežiaus, Jėzus nurodė du dalykus, kurie yra esminiai jo mokinio ir misionieriaus gyvenime. Pirma, ryšys su Jėzumi yra stipresnis už kitus ryšius. Antra, misionierius perteikia ne save patį, bet Jėzų, o per tai ir dangiškojo Tėvo meilę. Šie du dalykai yra tarpusavyje susiję, nes kuo labiau Jėzus yra mokinio širdyje ir gyvenime, tuo labiau mokinyje šviečia Jo buvimas.

XIII eilinis sekmadienis

Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl mnęs – atras ją“.

Popiežius Pranciškus: vėžio prevencija turėtų būti taikoma visiems

 

Skleisti informaciją apie vėžio prevenciją ir skatinti savanorystę, kuri rūpintųsi onkologiniais ligoniais. Tai Italijos kovos prieš vėžį asociacijos misija ir užduotis, sakė popiežius Pranciškus, susitikęs su 150 šios institucijos narių. Popiežius išreiškė troškimą, kad vėžio prevencija taptų prieinama visiems visuomenėje, kuri turėtų būti labiau įtraukianti.

Popiežius Pranciškus: bendradarbiauti nereiškia laukti, kol padarys kitas

 

Penktadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė per du šimtus asmenų, kurie priklauso Italų – Lotynų Amerikos organizacijai, mininčiai 50 metų sukaktį. Popiežiui tai tapo proga pasidalinti keliomis mintimis apie savo gimtąjį žemyną, į kurį jis netrukus grįš: jau yra patvirtintos dvi būsimos kelionės į Kolumbiją, rugsėjo mėnesį, ir į Peru bei Čilę, 2018 sausio mėnesį.

Petrinių ir Paulinių iškilmė Romoje su Pranciškumi

 

Popiežius Pranciškus, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus liturginės iškilmės Mišiose palaimino naujųjų ganytojų palijus. Naujieji arkivyskupai metropolitai, iš viso 36, koncelebravo šv. Mišias su Romos vyskupu, Šv. Petro Sosto įpėdiniu Pranciškumi, kuris po Mišių kiekvienam asmeniškai įteikė Gerąjį ganytoją simbolizuojančią palijaus juostą.

„Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“ (Mt 10, 42)

 

Liepos mėnesio pirmojo sekmadienio Evangelija mums primena svetingumo svarbą ir reikšmę krikščioniško gyvenimo kelyje. Svetingumas yra gyvas Dievo buvimo ženklas mumyse. Krikščioniškas svetingumas yra daugiau negu mums įprastas (neretai  apsimestinis ar net veidmainiškas) svetingumas. Jis kviečia mus rodyti meilę ir užuojautą tam, iš kurio mažiausiai tikimės sulaukti dėkingumo ir supratimo.

Popiežiaus Pranciškus vyskupystės sidabrinis jubiliejus

 

Antradienį popiežius Pranciškus šventė vyskupystės sidabrinį jubiliejų. Jorge Mario Bergoglio buvo konsekruotas Buenos Airų vyskupu pagalbininku 1992 metų birželio 27 dieną, gaudamas Auca vyskupo titulą. Po penkerių metų Argentinos sostinės vyskupas augziliaras buvo paskirtas Buenos Airių vyskupu koadiutoriumi ir kaip koadiutorius paveldėjo Buenos Airių arkivyskupo sostą 1998 metais, dar po trijų, 2001 buvo paskirtas kardinolu. Romoje  2013 metais buvo išrinktas Romos vyskupu, kuris pagal pareigas taip pat yra visos katalikų Bažnyčios popiežius, ir pasivadino Pranciškaus vardu. Dvidešimt penktąsias vyskupystės metines popiežius šventė Mišių aukoje, kurią koncelebravo Pauliaus koplyčioje su Romoje reziduojančiais kardinolais, kurių didžioji dauguma yra arba praeityje buvo Romos kurijos vadovai.

Popiežiaus vyskupystės 25 metinės

 

Popiežius Pranciškus pirmadienio rytą, kaip įprasta, aukojo Šv. Mišias Šventosios Mortos namų koplyčioje. Jos buvo paskutiniosios prieš vasaros laikotarpį, kai gerokai sumažėja popiežiaus veikla, įvyksta kur kas mažiau popiežiaus privačių audiencijų. Tačiau jau kitą dieną, antradienį, popiežius aukos ypatingas šventąsias Mišias Apaštališkųjų rūmų Pauliaus koplyčioje. Popiežius Pauliaus koplyčioje vadovaus visų Romoje gyvenančių kardinolų mišioms savo vyskupystės sukakties proga. Antradienį, birželio 27 dieną sukanka popiežiaus konsekravimo dvidešimt penktosios metinės. Popiežius Pranciškus buvo konsekruotas Buenos Airių vyskupu augziliaru 1992 metų birželio 27 dieną. (Vatikano radijas)

Popiežius: nereikia horoskopų, einame Dievo staigmenų keliu!

 

Popiežius Pranciškus pirmadienio rytmečio mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje komentavo pirmąjį skaitinį pasakojantį apie Abraomo iškeliavimą iš gimtinės, pagal Viešpats prašymą. Krikščionis, kuris nepasijudina, nėra tikras krikščionis. Tikras krikščionis ne tas, kuris nusėda vietoje, o tas kuris pasitiki Dievu ir leidžia jam vadovauti ėjimui Dievo staigmenų keliu, pasakė popiežius Pranciškus.

Pijusė ar mitra, alba ar arnotas?

 

Kokia yra liturginių drabužių reikšmė per religines apeigas? Ką reiškia spalvos ir simbolika, naudojamos krikščioniškoje liturgijoje? Norintiems pagilinti savo žinias apie tai siūlome tekstą, parengtą pagal kun. Mozės Mitkevičiaus paskaitą, skaitytą Bažnytinio paveldo muziejuje.

Popiežius ragina Lietuvos jaunimą priartėti prie Jėzaus

 

Popiežius ragina Lietuvos jaunimą priartėti prie Jėzaus

Vilniuje švęstos Lietuvos Jaunimo dienos dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus. Jo linkėjimą jaunimui liudyti taip, kad visas jaunimas susitiktų ir pažintų Viešpatį Jėzų, atsiuntė Popiežiaus Valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parolin:

Kankinys arkivyskupas Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju

 

Teofiliaus Matulionio metų kulminacija. Arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju. Beatifikacijos dekretą popiežiaus Pranciškaus vardu per beatifikacijos Mišias Vilniuje paskelbė Popiežiaus legatas, kardinolas Angelo Amato, S.D.B., Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Popiežius plaukikams: sportuoti kartu brolybės dvasioje

 

Šeštadienio vidudienį popiežius audiencijoje priėmė Italijos plaukimo federacijos narius ir atletus, dalyvaujančius Romoje vykstančiose varžybose „Sette Colli“ (Septynios kalvos). Šios dienos džiaugsmingos jums ir sportininkams, aistruoliams, kurie jumis seka, nes sportas irgi yra šventė. Šventė, kuri liudija vis reikalingesnes vertybes mūsų visuomenėje, kuri apibūdinama kaip „taki“, neturinti tvirtų atramos taškų. Jūs sportuojate vandenyje, tačiau tai nėra „skysta“, priešingai, tai labai „tvirta“, reikalauja nuolatinio įsipareigojimo ir ryžtingos dvasios, - kalbėjo popiežius susirinkusiems.

Dvyliktasis eilinis sekmadienis

 

 „Taigi nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode