Reklama 1

Vyskupas Kęstutis Kėvalas: „Pašaukimas į gyvenimą įsiveržė tarsi viesulas“

 

Vyskupas Kęstutis Kėvalas (gimė 1972 m. vasario 17 dieną) – vienas jauniausių Lietuvos vyskupų ir, regis, vienintelis, kuris profesionaliai groja akordeonu ir gilinasi į laisvosios rinkos ekonomiką. Teologijos mokslų daktaras (disertaciją apsigynė 2008 metų pradžioje), paragavęs ir žurnalisto duonos (2010–2012 metais „Marijos radijo“ laidų direktorius). Žmogus, kurio gyvenime Šventoji Dvasia nuolat pokštauja netikėtais kasdienės veiklos vingiais. Šančių vaikėzas, kuris bepročiu būtų pavadinęs kiekvieną, pranašauajantį jam dvasininko kelią. Svajojo būti vestuvių muzikantu ar garso režisieriumi, bet tikrai ne kunigu (Kauno arkiv. Sigito Tamkevičiaus įšventintas kunigu 2000 m. birželio 29 dieną).

Telšių vyskupijos kunigai paminėjo vysk. J. Staugaičio gimimo 150-ąsias metines

 

2016 m. rugpjūčio 18 dieną Telšiuose įvyko tradicinis kasmėnesinis Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas. Ryte susirinkę dvasininkai kartu meldėsi, kalbėdami liturginių valandų Rytmetinę, kuriai vadovavo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis. Po bendros maldos visus susirinkusius dvasininkus pasveikino ir susirinkimą pradėjo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ. Ganytojas aptarė svarbius, einamuosius vyskupijos gyvenimo klausimus.

Sukrėtė puolusi moteris

 

Vyskupo Jono Kaunecko kelias į tarnystę buvo klotas erškėčiais: vaikystėje klykdamas iš siaubo žengė per sumaitotus partizanų kūnus, į kunigų seminarijos duris beldėsi net 14 metų, sesuo nuo sovietų persekiojimo išprotėjo, vyskupai kratėsi kaip ekstremisto, o saugumiečiai laiškuose grasino sutraiškysią su visu jo dviračiu.

Vedę vyrai prie altoriaus – nauja Bažnyčios era

 

Katalikų Bažnyčios lotynų rite santuoka ir šventimai dar visai neseniai buvo nesuderinami. Visi, priėmę šventimus, buvo saistomi celibato disciplinos. Vatikano II Susirinkimui atkūrus nuolatinį diakonatą ir leidus vedusiems anglikonų kunigams grįžti į Katalikų Bažnyčią bei tęsti kunigystę, mes įžengėme į visiškai naują erą.

Žolinė Pažaislyje

 Lietuvos Šv. Kazimiero kongregacijos seserys ir šiemet pakvietė į Pažaislį švęsti Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidų. Rugpjūčio 15-ąją jie prasidėjo 11 val. šv. Mišiomis Pažaislio Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje. Popiet pamaldos persikėlė į kiemą – šventoriuje priešais bažnyčią, prie altoriaus su maloninguoju Pažaislio Gražiosios Meilės Motinos atvaizdu, buvo švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms pirmą kartą vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Ypač gausiai susirinkę kauniečiai bei miesto svečiai buvo kviečiami ir turėjo galimybę (nemažai žmonių ja pasinaudojo) susitaikyti su Dievu, atlikdami asmeninę išpažintį – išpažinčių čia pat, vienuolyno kiemelyje, klausė miesto parapijose tarnaujantys Kauno I dekanato kunigai. Šv. Mišiose tradiciškai giedojo prof. Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras. Pasibaigus pamaldoms choras surengė XXI Pažaislio muzikos festivalio koncertą.

 

Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų

 Žolinė – tikėjimo ir vilties žinia

Žolinė – Marijos Ėmimo į dangų šventė visada šviesi, pakylėjanti ir drauge artima, paprasta. Esame čia su lūkesčiu širdyje šventės išsiskleidimo – pamaldomis, vaizdais ir melodijomis, prašome palydėjimo ir palaimos sau ir artimiesiems. Nesvarbu, kas būtume – žemdirbiai, mokytojai, studentai, darbininkai, verslininkai, šis lūkestis atveria širdis tam, kas turi ateiti, kas mūsų laukia, ir taip norisi, kad tai būtų gera, sėkminga, laiminga.

 

Kunigo kelias – į Mažeikius

Sekmadienį Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikintiesiems prisistatė neseniai Telšių vyskupo Jono Borutos SJ į šią parapiją paskirtas klebono pareigoms kun. Gintaras Lengvinas. Dvasininką parapijiečiai sutiko šiltai. Po Sumos šv. Mišių celebrantą ir naująjį parapijos vadovą sveikino bažnyčios organizacijos, Sumos choras ir pavieniai tikintieji. Pats kun. G. Lengvinas prisistatydamas sakė, jog jo, kaip kunigo, gyvenimo kelias šiemet atvedė čia.

Jėzus pasakė: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“ (Lk 13, 24)

Rugpjūčio mėnesio antros pusės sekmadienio Evangelijoje sutinkame Jėzų, keliaujantį į Jeruzalę per miestelius ir kaimus, mokantį žmones dangaus karalystės paslapčių. To meto žmogus, skirtingai nuo mūsų laikmečio žmogaus, ypač domėjosi amžino gyvenimo viltimi. Buvo aiškiai suprantama, kad joks pasaulio gėris nėra galutinis žmogaus gyvenimo prasmės tikslas, taip pat buvo jaučiamas žemiškų tikslų ir siekiamybių trapumas bei laikinumas.

Nerijus Čapas OFS: „Nuolatinis diakonatas neskirtas kompensuoti kunigų trūkumą“

 Šiemet paskutiniuosius studijų ir pastoracinės praktikos metus pradeda pirmieji šeši studentai, kurie po nepilnų metų turėtų būti įšventinti nuolatiniais diakonais. Šią tarnystę atliks šeimų vyrai, kurie galės krikštyti, laiminti santuokas, skelbti Evangeliją. Tačiau nuolatinių diakonų tarnyba dar sunkiai skinasi kelią Lietuvoje. Kokia yra jos specifika? Kodėl dalis kunigų bijo įsileisti diakonus? Ar diakonai gali kompensuoti mažėjantį kunigų skaičių? Apie visa tai kalbėjomės su Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro studentu akolitu Nerijumi Čapu OFS.

UNICEF misija į Afriką – kelionė sausroje prie neišsenkančios vilties šaltinių

Dalinamės šių metų UNICEF Lietuva misijos „Už kiekvieną vaiką“ dalyvio kunigo Ričardo Doveikos dienoraščiu, rašytu Svazilande. Pirmųjų dienų įspūdžiai ir mintys vos nusileidus Afrikoje, Svazilande, kurį kunigas iškart pavadino tikėjimo ir vilties žeme. „Tikėjimas ir viltis – tai stipriųjų privilegija, kurios niekas negali atimti“, – griaudamas nusistovėjusius stereotipus sako R. Doveika.

Moteris apsisiautusi saule

 

Apaštalas Jonas Apreiškimo knygoje aprašo regėtą vaizdą: „Ir pasirodė danguje didis ženklas: moteris apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12,1). Bažnyčia šioje saule apsisiautusioje moteryje regi Jėzaus Motiną Mariją ir rugpjūčio 15 d. švenčia jos gyvenimo brangiausią momentą, kai ji buvo paimta į dangų.

Vyskupo kreipimasis į Žolinės atlaidų piligrimus

 Rugpjūčio 13–15 dienomis svarbiausioje mūsų vyskupijos, švenčiančios savo 90-ąjį gyvavimo jubiliejų, Marijos šventovėje Krekenavos bazilikoje švenčiame Didžiuosius Žolinės atlaidus. Švenčiame mums brangios ir mūsų tikėjimui svarbios Marijos, Dievo Motinos, į dangų paėmimo iškilmę. Džiaugdamiesi ta garbe, kuria Dievas apdovanojo Mergelę Mariją, jau čia žemėje gauname progą patirti, kokia garbe Dievas nori apdovanoti ir kiekvieną iš mūsų. Marijos paėmimas į dangų – mūsų būsimo amžinojo gyvenimo viltis ir patvirtinimas. Marija nori ta garbe ir tuo džiaugsmu dalintis su kiekvienu, kas tik patiki ir seka Jos Sūnumi Jėzumi.

 

Atidengta Benedikto XVI statula Bavarijos Altöttingo šventovėje

 

Popiežiaus namų prefektas inauguravo popiežiaus emerito Benedikto XVI statulą Altöttingo Marijos šventovėje pietų Vokietijoje. Šventovėje kaip tik prieš dešimt metų lankėsi ir jos koplyčioje Mišias aukojo popiežius Benediktas XVI. Popiežiaus Benedikto apsilankymas Bavarijos šventovėje įvyko per jo antrąją kelionę į Vokietiją 2006 metų rugsėjo 9-14 dienomis.

Popiežius pietavo su sirais pabėgėliais

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį Šventosios Mortos namuose pietavo kartu su sirais pabėgėliais, kurie jo kvietimu atvyko į Romą iš Graikijos Lesbo salos. Dvi pabėgėlių šeimos atskirdo į Romą kartu su popiežiumi, po jo vizito Lesbo saloje balandžio 16 d. Kitos dvi šeimos atvyko birželio vidury. Popiežiaus kvietimu į Romą atvykusiais sirais pabėgėliais rūpinasi Šv. Egidijaus bendruomenė.

„Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!“ ( Lk 12, 49)

Eilinių metų dvidešimtojo sekmadienio Evangelijoje Jėzus kalba apie žmogų, kuris turi būti ne tik dvasiškai gyvas, bet ir degti, spinduliuoti bei skleisti dvasinę šilumą aplinkiniam pasauliui. Kiekvienas krikščionis turi būti lyg ošiantis ąžuolas-galiūnas: telkti ir skleisti Jėzaus mokymą, kurio kertinė dalis yra kiekvieno iš mūsų prisiimtas Krikšto sakramentas. Šio sekmadienio Evangelija kviečia kiekvieną iš mūsų suvokti ir pajausti savyje pranašą, nešantį per pasaulį Jėzaus tikėjimo, vilties ir meilės ugnį.

„Amoris Laetitia“ apie meilę, nepaisant visko

 

Šventojo Pauliaus himne apie meilę aptinkame kai kuriuos tikros meilės bruožus: „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kad buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Jis visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13, 4–7).

Powered by BaltiCode