„Jei tu pažintum Dievo dovaną“

Išėjimo knyga pasakoja apie dykumoje ištroškusią tautą ir jos maištą prieš Mozę, išvedusį iš patogios Egipto vergijos į tolimą nežinomybę, neapibrėžtą Pažado žemę. Po euforijos ištrūkus iš persekiojančios Egipto kariuomenės ateina išbandymo laikas. Dykumoje trūksta esminių dalykų – maisto ir vandens. Atrodo, suprantami priekaištai tam, kuris paskatino leistis į tokią avantiūrą. Kur vanduo, ten gyvybė. Nėra vandens, nėra gyvybės – lieka tik mirtis. Kurgi tas Dievas, kuris kalbėjo Mozei? Kas dabar pasotins ir pagirdys, t. y. kas suteiks gyvybę? Paaiškėja, kad ne Egiptas ir net ne Mozė – tik Viešpats, kuris veda ir nepaliauja ėjęs kartu.

Susitikimas su Dievu

3 Gavėnios sekmadienio homilija

Šventajame Rašte yra ne vienas pasakojimas apie žmogaus susitikimą su Dievu. Pirmasis iš jų aprašytas Pradžios knygoje; Dievas sukūrė pirmuosius žmones, paliepė jiems viešpatauti gamtai ir naudotis jos vaisiais.

Popiežius sekmadienio vidudienį. Atsiminkime Krikštą

„Krikšto dieną mūsų širdyse buvo išlietas vanduo, kuris duoda amžinąjį gyvenimą; Dievas mus perkeitė ir pripildė savo malonės“, kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelą“ komentuodamas trečiojo gavėnios sekmadienio Evangelijoje girdėtą Jėzaus pokalbį su samariete. Popiežius ragino branginti krikšto dovaną, kuri šiandien dažnai yra užmiršta, laikoma tik nereikšmingu biografiniu faktu.

„Vieni iš mūsų“: pažintis su broliu pranciškonu Algirdu Malakauskiu

Kovo 18 d. startuoja ciklas „Vieni iš mūsų“ apie vienuolių gyvenimą. Kas yra tie, kurie apsisprendžia tapti vienuoliais? Kas lemia tokį neįprastą pasirinkimą? Ką jie veikia? Kokie jų pomėgiai ir kasdienybė? Ar jiems rūpi tie patys dalykai, kurie rūpi mums? Ar nepasigenda šeimos gyvenimo? Į šiuos ir panašius klausimus atsakys filmukų ciklas. Pirmasis savo istoriją pasakoja brolis pranciškonas Algirdas Malakauskis iš Vilniaus.

Trečiasis Gavėnios sekmadienis

Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“. (Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto.) Samarietė atsakė: „Kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai nebendrauja su samariečiais.)

Gyvojo vandens tėkmė

Nors Jėzų, atėjusį į Samarijos miestą, lydėjo kaitri Izraelio saulė ir Jis jautė fizinį nuovargį, bet Jo dvasia buvo žvali, pasirengusi priimti bet kokį gyvenimo netikėtumą. Jis atsisėdo prie Jokūbo šulinio, kurio keli vandens gurkšniai būtų bent iš dalies sumažinę troškulį. Bet Jėzus užmiršo savo poreikius, nes visą dėmesį sutelkė į atėjusią vandens pasisemti samarietę, į kurios širdies šulinį netrukus tekės gyvojo vandens čiurkšlė, paverčianti ją apaštale, skelbiančia Mesijo atėjimą savo gentainiams.

Paul Gallico. „Nepalaužiamas žmogus“: Patriko universitetai

Kovo 17 d. minima Airijos globėjo šv. Patriko diena. Šia proga siūlome ištrauką iš Paul Gallico knygos „The Steadfast Man“ („Nepalaužiamas žmogus“), kurią vertė Tomas J. Čepaitis.

Žvelgiant į tragediją, įvykusią prieš du tūkstančius metų ant Golgotos kalno Vidurio Rytų miesto Jeruzalės pakraštyje, darosi aišku, kad ne taip lengva suprasti ir įvertinti, kokia artima ir gyva penktojo amžiaus žmonių mintyse buvo Kristaus Kančia.

Kard. A. Bagnasco: Šv. Juozapas – išminties ir nuolankumo pavyzdys

Smulkus amatininkas, turintis mažą dailidės dirbtuvėlę, kurios dėka išlaiko savo mažą, ypatingą šeimą, paprastoje, toli gražu ne globalioje visuomenėje. Šv. Juozapas mums nurodo dvi savo atsižadėjimo kelio ašis: nuolankumas ir išmintis. Šiais žodžiais kardinolas Angelo Bagnasco, Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, pradėjo Mišių homiliją Genujos katedroje Šv. Juozapo iškilmės proga. Kardinolas pabrėžė, kad nuolankumas tai reiškia protingai pripažinti, kad mums visiems reikia kitų, visada ir visur. Nuolankumas tai ir gebėjimas pripažinti savo ribas  ir klaidas, kartu su talentais, kuriuos gerasis Dievas dovanoja kiekvienam skirtingai.  Protingas nuolankumas apsaugo nuo pavydo, nuo noro visuomet būti dėmesio centre, nuo noro būti giriamais.

Naujas Bažnyčios palaimintasis: Juozapas Mayr – Nusser

Juozapas Mayr – Nusser (1910-1945) yra naujasis Bažnyčios palaimintasis. Antrojo pasaulinio karo kankinį į Altorių garbę iškėlė popiežiaus atstovas kardinolas Amato. Beatifikacijos iškilmės įvyko šeštadienio priešpietį šiaurinės Italijos dvikalbio italų ir vokiečių regiono sostinėje Bolzano – Bozen. Pasak apeigoms vadovavusio Šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto kardinolo Amato, palaimintasis Juozapas šiandien gali pamokyti trijų dalykų:

Trys Pranciškaus patarimai nuodėmklausiams

Penktadienį, kovo 17 dieną, popiežius priėmė kasmet Romoje rengiamo nuodėmklausių kursų dalyvius. Šie kursai rengiami Apaštalinės Penitenciarijos.

Visus pasveikinęs Pranciškus sakė, kad toks teismas, kaip Penitenciarijos, jam iš tiesų patinka. Nes tai yra „gailestingumo teismas“ į kurį kreipiamasi ieškant to nepakeičiamo vaisto, kuriuo mūsų sieloms yra dieviškasis Gailestingumas.

Gavėnios pamokslas. Tikiu Jėzų – Dievą, gimusį, bet nesukurtą

Penktadienio rytą popiežiui ir Romos kurijai sakytame antrame gavėnios pamoksle t. Raniero Cantalamessa OFM Cap. tęsė prieš savaitę pradėtą meditaciją apie Šventosios Dvasios mums atskleidžiamą Kristaus slėpinį. Pirmame pamoksle buvo komentuojami Tikėjimo išpažinimo žodžiai „Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų“. Šį kartą meditacija buvo skirta Nikėjos susirinkime 325 m. pridėtiems žodžiams: „...prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu“.

Arkiv. Teofilius Matulionis (11): piligrimystė Šventojoje Žemėje

Niujorkas – Egiptas – Jeruzalė

Plast – vyskupas Teofilius pakėlė akis į staiga nuo stiebo nėrusį baltą paukštį. Tolumoje boluoja kalnagūbriais raižytas Šventosios Žemės krantas. Neužilgo Jaffos, arkos po didžiojo potvynio statytojo Nojaus sūnaus garbei pavadintas uostas, piligrimams atkels vartus ir jie su kun. Dominyku Mikšiu pagaliau žengs žingsnį…

Mirė kardinolas Miloslav Vlk

Šeštadienį, kovo 18 d., eidamas 85-uosius metus, mirė Prahos arkivyskupas emeritas kard. Miloslav Vlk.

„Meldžiu Dievą, kad suteiktų amžiną atilsį uoliam ir dosniam ganytojui ir dvasia vienijuosi su vyskupijos bendruomene, kurioje jis rūpestingai vykdė savo tarnystę“, - rašo popiežius Pranciškus dabartiniam Prahos arkivyskupui kard. Dominikui Dukai pasiųstoje užuojautos telegramoje. Popiežius mini velionio kardinolo ištvermingą ištikimybę Kristui persekiojimų laikais, jo vaisingą plačią apaštališkąją veiklą, įkvėptą troškimo visiems liudyti Evangelijos džiaugsmą, siekimą autentiško atsinaujinimo, klausant Šventosios Dvasios balso. Popiežius prašo perduoti užuojautą velionio kardinolo artimiesiems, o visai Prahos arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomenei suteikia apaštališkąjį palaiminimą.

Popiežius „skaitmeniniame kontinente“

„Popiežius yra šalia jūsų savo malda ir savo palaiminimu“, - 2009 metų Žinioje Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai parašė Benediktas XVI, kreipdamasis į „skaitmeninės kartos“ jaunus katalikus, kurie veikia „skaitmeniniame kontinente“.

Atgailos liturgija Šv. Petro bazilikoje

Penktadienio pavakare popiežius Pranciškus vadovavo Šv. Petro bazilikoje vykusiai Atgailos liturgijai. Tai buvo paankstintos „24 valandos Viešpačiui“ – popiežiaus raginimu prieš kelerius metus visose pasaulio vyskupijose pradėtos švęsti atgailos ir susitaikinimo pamaldos. „24 valandos Viešpačiui“ Vatikane paankstintos dėl to, kad kitą šeštadienį, kovo 25-ąją, yra numatytas popiežiaus Pranciškaus vizitas Milane.

Europoje daugėjant apleistų bažnyčių, jos perdaromos į viešbučius ir knygynus

Gal dar prisimenate, kad Šventojo Kazimiero bažnyčioje kadaise buvo ateizmo muziejus, Vilniaus katedroje – paveikslų galerija, o ne viena bažnyčia buvo paversta paprasčiausiu sandėliu? Mums tai atrodė šventvagystė, bet laikai keičiasi. Europoje mažėjant tikinčiųjų atsiranda vis daugiau apleistų bažnyčių. Europiečiai randa įvairių būdų, kaip jas išsaugoti. Belgijoje viena bažnyčia buvo perdaryta į prabangų viešbutį, o Nyderlandų karalystėje – į knygyną.

Religija, tiesa ir išganymas

Ištrauka iš kardinolo Josepho Ratzingerio (popiežiaus emerito Benedikto XVI) straipsnio Tikėjimas, tiesa ir kultūra - apmąstymai remiantis enciklika Fides et ratio, lietuviškai pasirodžiusio „Bažnyčios žiniose“ Nr. 6 (256) 2006.

Lenkijos vyskupai paragino iškelti ES kūrėjus į Altorių garbę

Lenkijos ganytojai Vyskupų konferencijos asamblėją užbaigė kvietimu melstis už Europą. Malda už Europą apima pagarbą Dievo tvarkai ir kiekvienam asmeniui mūsų žemyne. Varšuvoje kovo 13 ir 14 dienomis į plenarinę asamblėją susirinkę Lenkijos vyskupai taip pat parėmė pastangas iškelti į Altorių garbę Europos bendrijos idėjos kūrėjus Alcide de Gasperį ir Robertą Schumaną. Asamblėjos dabai buvo pradėti Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Salvatore Pennacchio Mišiomis, kuriose paminėtos popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžios ketvirtosios metinės.

Prasidėjo Kanados vyskupų vizitai Ad limina

Kanados vyskupai pradėjo vizitą Ad limina. Ketvirtadienio rytą popiežius susitiko su pirma grupe – su dešimčia ganytojų, vadovaujančių vyskupijoms, priklausančioms Kanados Vyskupų konferencijos Atlanto regionui. Ateinančiomis savaitėmis į Romą atvyks dar kitos trys grupės Kanados ganytojų, vadovaujančių vyskupijoms priklausančioms Vakarų, Kvebeko ir Ontario regionams.

„24 valandos Viešpačiui“ Vatikane – jau šį penktadienį

Penktadienį po pietų popiežius Pranciškus vadovaus Šv. Petro bazilikoje vyksiančiai atgailos liturgijai. Tai bus paankstintos „24 valandos Viešpačiui“ – popiežiaus Pranciškaus raginimu prieš kelerius metus visose pasaulio vyskupijose pradėtos švęsti atgailos ir susitaikinimo pamaldos. „24 valandos Viešpačiui“ Vatikane paankstintos dėl to, kad kitą šeštadienį, kovo 25-ąją, yra numatytas popiežiaus Pranciškaus vizitas Milane.

Kard. A. Sodano: Fatimos apsireiškimų šimtmetis neša vilties žinią

„Švenčiant Marijos apsireiškimų šimtmetį mus pasiekia vilties žinia“. Taip kalbėjo kardinolas Angelo Sodano, kovo 15 dieną Portugalijos ambasadoje prie Šventojo Sosto susitikęs su diplomatinio korpuso atstovais. Susitikimas vyko gegužės 12-13 dienomis numatyto popiežiaus vizito į Fatimą, skirto paminėti apsireiškimų šimtmetį, šviesoje. Skelbiame jo kalbos, kurią publikavo Vatikano laikraštis „L’Osservatore Romano“, santrauką.

Popiežiaus homilija. Ką jaučiu sutikęs išmaldos prašantį žmogų?

Būkime atsargūs, kad nepasuktume tuo keliu, kuris nuo nuodėmės veda į sugedimą, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos Evangelijoje Viešpats pasakoja palyginimą apie lėbaujantį turtuolį ir elgetą Lozorių. Tai, pasak popiežiaus, įspėjimas mums, kad neužsidarytume savyje, neatsitvertume nuo mūsų miestuose gyvenančių vargšų. Kai žmogus gyvena savo uždaroje aplinkoje, - sakė Pranciškus, - kai mato tik savo turtus, kai yra patenkintas savimi, kai pasitiki tik savimi ir tuo, ką turi, jis praranda sveikus orientyrus.

„O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“ (Jn 4, 14)

Trečiojo Gavėnios sekmadienio Evangelijos žinia – Jėzaus katekezė samarietei moteriai apie tai, kas yra gyvasis Dievas ir kaip išsaugoti gyvąjį tikėjimą visą gyvenimo kelią. Jėzus atėjo numalšinti mūsų Dievo artumos troškulio, bendrystės troškulio, prasmės troškulio. Jis taip pat apreiškia, kad gerdami iš Dievo meilės ir gailestingumo šaltinių, mes patys tapsime meilės ir gailestingumo šaltiniais. Mums reikia Jėzaus malonės gyvenimo kelyje, idant laimingai pasiektume amžinybę, kuri tik viena yra kiekvieno žmogaus tikroji gyvenimo laimė ir gyvenimo prasmės sąlyga. Tačiau tai dar ne viskas. Ne mažiau svarbi žinia yra ir ši: Jėzus leidžiasi į pokalbį su nusidėjėle samariete ne todėl, kad ją pasmerktų, bet kad ją perkeistų, grąžintų jai gyvenimo prasmę ir vertę bei padarytų Dievo žinios skleidėja. Ar tai nėra didžiausia žmogaus laimė – nešti Dievo žinią į artimo namus, vietoj taip dažnai nešiojamų paskalų, blogų naujienų ir apkalbų?

Atgyjanti ortodoksų Saidnayos šventovė atvira visiems Sirijos krikščionims

Viena brangiausių krikščionims vietų Sirijoje – Dievo Motinos ortodoksų vienuolynas, Saidnaya, iškilęs ant 1339 metrų kalno, esančio maždaug už 35 kilometrų į šiaurės rytus nuo Damasko. Čia dar kalbama aramėjiškai, Jėzaus kalba. Manoma, kad tai viena seniausių Marijos šventovių pasaulyje. Vienuolynas pastatytas 547 m. imperatoriaus Justiniano įsakymu, kuris, pasak tradicijos, du kartus vykdamas į medžioklę, toje vietoje regėjo Mergelę Mariją.

Tarp bendrosios audiencijos dalyvių – ministras L. Linkevičius

Tarp bendrosios audiencijos dalyvių buvo ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, lydimas ambasadorės prie Šventojo Sosto Irenos Vaišvilaitės ir kelių kitų asmenų. Ministerijos pranešime primenama, kad ministras pasveikino popiežių su jo pontifikato metinėmis, įteikė Lietuvoje išleistą pašto ženklą Žemaičių vyskupijos įkūrimo jubiliejui, analogišką išleistam Vatikane. Ministras taip pat susitiko su artimais popiežiaus bendradarbiais,  Popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu bei sekretoriumi santykiams su užsienio valstybėmis arkivyskupu Paulu Gallagheriu.

Austrijos vyskupų asamblėja

Austrijos vyskupų konferencija plenarinei asamblėjai po penkiolikos metų sugrįžo į Feldkircho vyskupiją. Ganytojai savaitės pradžioje vadovaujant Vienos arkivyskupui kard. Christoph Schönborn susirinko istorinėje benediktinų Šv. Geroldijaus abatijoje, nuo 960 metų Austrijos Forarlbergo žemės dvasiniame, kultūriniame ir socialiniame centre Alpėse, prie Kostancos ežero, Lichtenšteino ir Šveicarijos.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode