Reklama 1

Popiežiaus interviu: migracija, moterų kunigystė, charizminis judėjimas

Tradiciškai, grįžtant iš apaštalinės kelionės, popiežius atsako į žurnalistų klausimus. Taip buvo ir šį kartą, Pranciškui esant pakeliui į Romą, po dviejų dienų Švedijoje, ekumeniškai pradėjus Reformacijos penkių šimtų metų minėjimą.

Pirmasis klausimas buvo apie imigraciją į Europą, kurios daug kas baiminasi ar netgi mano, kad ji yra grėsmė Europos krikščioniškai kultūrai. Štai ir Švedija, garsėjusi ilga pabėgėlių priėmimo tradicija, pradeda uždaryti savo sienas.

Popiežius: pašvęstieji – brangi dovana bažnyčiai

„Dievui pašvęstas gyvenimas yra Bažnyčiai skirta dovana, kuri gimsta Bažnyčioje, auga Bažnyčioje ir tarnauja Bažnyčiai“, sakė popiežius Pranciškus penktadienį susitikęs su dviem šimtais vyskupų ir kunigų, vietinėse Bažnyčiose atsakingų už bendradarbiavimą su Dievui pašvęsto gyvenimo bendruomenėmis. Jie dalyvauja šiomis dienomis Romoje vykstančiame suvažiavime.

Savęs paieškos ir kryptis Dievop

Kunigas Danielis P. Horanas OFM 2014 m. pasirodžiusioje knygoje Pranciškoniška Thomo Mertono širdis (The Franciscan Heart of Thomas Merton) rašė, jog Thomo Mertono tikėjimo gyvenimas vestas troškimo atsakyti į du kryptį teikusius klausimus: kas esu aš, kas yra Dievas? Pasak pranciškono, šios paieškos neatskiriamos – manoji tapatybė susijusi su Dievo radimu (p. 96). Tuo tarpu Los Andželo vyskupas Robertas Barronas trapistų vienuolį mini tarp tų, kurie XXI a. žmogui galėtų padėti grįžti prie kontempliatyviosios maldos. Mat pastaroji – „krikščionybės šerdis, gyvenimo sutelkimas apie Dievą“. Ieškome Dievo, tačiau „tą akimirką, kai Jį randame, Jis jau pradingęs!“ – rašo T. Mertonas. Tikslas, į kurį einama, kurio siekiama (juo juk gali tapti ne Dievas, o kas nors kitas), kaip ir šerdis, apie kurią sutelkiame gyvenimą, keičia ir formuoja patį žmogų. Tad rasti teisingą kryptį labai svarbu.

Vėlinės. Teisiųjų mirusiųjų diena

Tai visų teisiųjų mirusiųjų diena. Jie atsisveikino su šiuo pasauliu būdami pašvenčiamojoje Dievo malonėje, neturėdami neatleistų sunkių nuodėmių, bet tik nesuspėję pilnai atlikti bausmių už jau dovanotas sunkias nuodėmes ar už nedovanotas lengvąsias nuodėmes. Tas bausmes teisiųjų sielos atlieka skaistykloje. 

Šiaulių vyskupo 2017 m. kalendoriaus pristatymas

Spalio 30 d. Sekmadienį šiauliečiams pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendorius „Išganytojo relikvijos“, skirtas 2017 m.

11 val. Šiaulių katedroje vyskupas aukojo šventąsias Mišias. Po jų rinktasi Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje. Renginį režisavo ir vedė Šiaulių valstybinio dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė. Smuiku grojo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos auklėtinė Rūta Klungevičiūtė.

Amžinybės ramybė

Kapuose nutilęs žemiškasis gyvenimas. Amžinybės ramybė. Vėlinių dieną ir mes ateiname parymoti toje ramybėje.

Stoviu prie artimųjų kapų, ir tas apsilankymas yra viltingas po Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus ir Jo prisikėlimo. Vėlinių dieną degančios žvakės ant kapo lyg plazdanti regima gyvybė, lyg ženklas tikėjimo, kad nutrūkęs žemiškasis gyvenimas tęsiasi. Žvakių liepsnelėse gyva tikėjimo dvasia amžinuoju gyvenimu. Aš ateinu ne tik prie artimųjų kapų – ateinu bendrauti su šventaisiais. Ateinu ne prie kadaise supilto kapo, bet prisiliečiu prie mirusiojo dabarties Danguje. Prisiliečiu prie gyvojo Danguje. Atminimai apie išėjusiuosius priartina naują jų tikrovę prie manęs. Mano tikėjimas teigia amžinąjį gyvenimą ir prie to gyvenimo aš prisiliečiu prisiminus išėjusiuosius iš šio pasaulio.

Popiežius Pranciškus Švedijoje

 

 „Šioji kelionė yra svarbi bažnytinė kelionė“, pasakė lėktuve pakeliui į Švediją popiežius Pranciškus. Popiežiaus lėktuvas nutūpė Malmės tarptautiniame oro uoste pirmadienį, kelias minutes prieš vidudienį Lietuvos laiku. Pasveikinęs su juo iš Romos į Malmę keliavusius žurnalistus, popiežius pasidžiaugė, kad jie savo darbu padės žmonėms suprasti, jog jo kelionė yra bažnytinė, vykstanti ekumeninėje sferoje.

Bendros ekumeninės pamaldos. Kodėl Lundo katedroje?

 

Pirmadienio popietę popiežius Pranciškus Lundo liuteronų katedroje dalyvavo bendrose ekumeninėse pamaldose, kartu su Švedijos Bažnyčios ir Pasaulinės liuteronų federacijos vyresniaisiais. Lundo katedra kadaise buvo ne tik Švedijos, bet visos Skandinavijos krikščionybės centras. Karaliui Erikui I paprašius įsteigti visą Skandinaviją apimančią vyskupiją ir šiam tikslui surengusiam piligrimystę į Romą, popiežius Paskalis II patenkino prašymą įsteigdamas Lundo arkivyskupiją. Vyskupas Asser tapo pirmuoju visos Skandinavijos arkivyskupu 1104 metais. Kriptos altorius buvo dedikuotas kankiniui šv. Laurynui 1145 metas. Lundas tapo viso krašto religiniu centru.

Lapkričio 1 - ąją pagerbsime laimėjusius gyvenimo kovą

 

Priešais Avinėlio sostą

Mokame švęsti Kalėdas, Velykas, bet nemokame džiugiai švęsti Visų šventųjų šventės. Gal dėl to, kad mūsų dėmesį prikausto Vėlinės - mirusiųjų minėjimas. Iš tikrųjų, Visų šventųjų šventė turėtų būti viena iš pačių brangiausių ir gražiausių švenčių, nes ji kalba apie mūsų ateitį – amžinąjį gyvenimą Dievo šviesoje.

KIPŠAS TEBERAŠO

 

Kas gi tau pasidarė, kad parašei tokį liūdną ir nerimastingą laišką? Jeigu toks nusiminęs esi dėl to, kad iškart 9 tavo pavaldiniai raportuoja apie nesėkmes savo globos darbe – atvirai kalbant, esi skystablauzdis. Taigi 9  tavo pavaldinių globotiniai išklydo iš mums palankių trajektorijų ir puolė melstis. O tau reikia mano patarimo ir pagalbos.

„AMORIS LAETITIA": BŪTI VAIKAIS, SENELIAIS, BROLIAIS IR SESERIMIS

 

Gyvenimas platesnėje šeimoje

Nedidelis šeimos branduolys neturėtų izoliuotis nuo platesnės šeimos, aprėpiančios tėvus, dėdes ir tetas, pusbrolius ir pusseseres, net kaimynus. Tokioje didelėje šeimoje gali būti tokių, kuriems reikia paguodos. Šiandienis individualizmas kartais paskatina užsisklęsti nedideliame saugiame lizde ir kitą suvokti kaip grėsmingą pavojų. Tačiau toks izoliavimasis neatneša daugiau ramybės ir laimės, bet užveria šeimos širdį ir atima platų egzistencijos horizontą.

„Mortos grupės“ susitikimas Vatikane. Arkivyskupo G. Grušo interviu

27/10/2016 17:23

Popiežius: Negalima nepaisyti vyro ir moters savitumo

22/10/2016 12:10

Gailestingumo metų audiencija. Nerėkime, dialoguokime

20/10/2016 00:00

Indija: krikščionys ir induistai kartu vardan kūrinijos išsaugojimo

11/10/2016 16:29

Centrinės Afrikos Respublikos pirmasis kardinolas – bebaimis taikytojas

08/10/2016 11:57

Alepo vaikų malda už taikSpalio 24 dieną, ketvirtadienį, baigėsi dviejų dienų trukmės „Mortos grupės“, kurie vienija įvairių šalių policijos vadovus, vyskupus, vienuolijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, įsipareigojusius kovoti prieš prekybą žmonėmis, susitikimas.

Popiežiaus homilija. Matydamas ką žmonės daro, Dievas verkia

„Dievas verkia. Mato žmoniją, nepriimančią jo meilės, ir verkia“, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangelijoje skambėjusius Jėzaus žodžius: „Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti“.

Popiežius: Negalima nepaisyti vyro ir moters savitumo

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą naujų mokslo metų proga priėmė Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų instituto akademinę bendruomenę. Sveikindamas vadovus, dėstytojus ir studentus, popiežius sakė, jog šiandien džiaugiamės matydami kaip pasiteisino Jono Pauliaus II toliaregiška įžvalga, paskatinusi jį prieš trisdešimt penkerius metus įkurti šį institutą.

„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ (Lk 19, 10)

Spalio mėnesio paskutiniojo sekmadienio Evangelinė žinia – beribė Dievo meilė, neišmatuojamas gailestingumas ir žmogaus atsivertimo stebuklas Dievo malonės dėka. Muitininkas Zachiejus yra pavyzdys tikro Dievo malonės prisilietimo be jokios žmogiškosios klastos. Praėjusį sekmadienį turėjome progos susipažinti su klastingojo fariziejaus malda. Šio sekmadienio Dievo malonės grybštelėjimas Zachiejų perkeičia iš širdies gelmių atgailauti ir atitaisyti padarytą žalą. Šiandien galime išvysti daug gyvenimiškų figūrų, kurios žėri paviršutinišku ir apgaulingu patrauklumu, tačiau iš esmės jie yra godūs vilkai, tik prisidengę nekaltų ėriukų kailiu.

Kankinystė ir medijos (II): Trys paradoksai

Valdas KILPYS

Dialogui su nutolusiais nuo tikėjimo žmonėmis užmegzti puikiai tinka aiškūs ir iškalbingi gyvenimo pavyzdžiai, teigia VDU teologijos fakulteto doktorantas Valdas Kilpys. Pirmojoje straipsnio dalyje Kankinystė ir medijos, autorius pabrėžė, jog sekuliariam postkrikščioniškam pasauliui ypač gerai suprantama kalba yra kankinystės istorija. Antrojoje dalyje pateikiami dabarties konteksto keliami iššūkiai.

„Nebijok per daug atleisti“: Knyga apie nuodėmklausio tarnystę

Popiežius Pranciškus parašė pratarmę Italijoje šiomis dienomis pristatomai argentiniečio kunigo Luiso Dri knygai „Nebijok atleisti“. Knygos autorius yra Buenos Airių vyskupijoje tarnaujantis žinomas ir žmonių labai gerbiamas nuodėmklausys, nuo seno asmeniškai pažįstamas su popiežiumi Pranciškumi, beje, ir jo nuodėmklausys. Knygoje, parašytoje talkinant  dviem Bažnyčios aktualijas komentuojantiems žurnalistams, kunigas dalijasi mintimis apie nepaprastos atsakomybės ir delikatumo reikalaujančią nuodėmklausio tarnystę.

Bažnyčia ir Vatikanas atveria archyvus Argentinos karino režimo aukoms

Argentinoje atsiveria naujos galimybės sužinoti tiesą apie diktatūros aukas ir jų likimus. Nukentėjusieji ir aukų artimieji galės susipažinti su karinės diktatūros laikotarpio nuo 1976 iki 1983 metų archyvine medžiaga, saugoma Argentinos Vyskupų konferencijos, Vatikano Valstybės sekretoriato ir Apaštališkosios nunciatūros Buenos Airėse. Neseniai buvo užbaigtas juose esančių dokumentų skaitmeninimas ir katalogų tvarkymas. Netolimoje ateityje bus paskelbtas aktas, leisiantis Argentinoje be pėdsako dingusių asmenų – desparesidos – ir kalinių artimiesiems ir nukentėjusiems, o jei aukos buvo vienuoliai arba kunigai, jų vyresniesiems susipažinti su archyvai.

Naujasis vysk. E. Bartulio nuotraukų kalendorius pasakoja apie Išganytojo relikvijas

Mielieji, esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Restauruokime savo širdis, kad galėtume būti linksmi ir džiūgautume, nes mūsų laukia gausus atlygis danguje“, - primindamas Evangelijos pagal Matą žodžius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristato savo naująjį 2017 m. kalendorių. Bažnytinio paveldo muziejuje, Vilniuje, kalendoriaus pristatymas įvyks spalio 26 d. 17 val.

Artimas šventasis

Spalio 22 d. Bažnyčios liturgijoje minime šventąjį Joną Paulių II. Esame įpratę minėti šventuosius, kurie gyveno seniai ir toli. O štai šventasis, kurį kai kurie iš mūsų esame sutikę gyvą, bendravome su juo, jį sveikinome. Labai tikroviškas ir artimas šventasis rodo, kad pats šventumas mums visiems yra tikroviškas ir artimas, kiekvienam pasiekiamas. Juk šventumas – tai visų pirma atsivėrimas Dievui, Jo priėmimas, gyvenimas su Dievu.

Powered by BaltiCode