Gailestingumo metų Žolinės atlaidai Pivašiūnuose (rugpjūčio 14–22)

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. - Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

PJD Krokuvoje: „Pranciškonų kaimas“

Jau tradiciškai Pasaulio jaunimo dienų pagrindinės savaitės metu šalia visų kitų renginių vyksta ir „Pranciškonų kaimas“ (Franciscan village), kuriame susitinka ir brolystę bei tikėjimą švenčia Pranciškoniškosios šeimos nariai iš viso pasaulio. Tai vieta, kur susitinka Pranciškoniškasis jaunimas, broliai ir sesutės pranciškonai. Į „Pranciškonų kaimą“ atvyksta ir pagrindinių pranciškonų ordinų generolai. Pranciškoniškoje programoje trečiadienį dalyvavo ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo grupė.

Antano Blužo OFM, Amando Trujillo Cano TOR ir Tomo Žymanto OFM nuotraukos

 

 

 

 

 

 

Popiežiaus atvykimas į Krokuvą nuotraukose

Trečiadienį popiet popiežius Pranciškus iš Romos atvyko į Krokuvą, kur susitiko su valstybės vadovais ir Lenkijos vyskupais. Emocingai jį pasitiko ir Pasaulio jaunimo dienų piligrimai. 

EPA nuotraukos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivyskupas Lebrun jaunimui: būkite meilės civilizacijos apaštalais

Žinia apie teroristinį užpuolimą antradienį Prancūzijos Saint Etienne du Rouvray miestelio bažnyčioje ir joje Mišias aukojusio kunigo Jacques Hamel nužudymą giliai sukrėtė daugelį žmonių Europoje ir visame pasaulyje.

Žinia pribloškė Ruano arkivyskupą Dominque Lebrun, kurio vyskupijoje yra Saint Etienne du Rouvray parapija. Jis sužinojo apie parapijinės bažnyčios užpuolimą ir vyskupijos kunigo nužudymą lydėdamas savo vyskupijos jaunimą į Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje.

Jubiliejaus katechezė: gailestingumas be darbų yra negyvas

Ketvirtadienio ryte specialią jubiliejinę audienciją popiežius Pranciškus pradėjo sveikinimo ratu tarp žmonių šv. Petro aikštėje, iš atviro automobilio visus sveikindamas ir laimindamas, kartais sustodamas palaiminti vaikų ir kūdikių.

Po to pakvietė visus išklausyti Evangelijos pagal Mato skaitinį (25,31 - 46), kuriame Jėzus tapatinasi su kaliniais, ligoniais, alkanais, nuogais, ištroškusiais. „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“.

Popiežių į Lenkiją išlydėjo grupė jaunų pabėgėlių

Popiežius Pranciškus susitiko su grupe jaunų pabėgėlių. Susitikimas popiežiaus rezidencijoje Šv. Mortos namuose Vatikane, trečiadienį 13 val. 30 min, įvyko trumpai prieš popiežiaus kelionę į Pasaulines Jaunimo Dienas Krokuvoje. Su popiežiumi susitiko iš viso penkiolika įvairių tautybių jaunuolių, devyni vaikinai ir šešios merginos. Jie neseniai atvyko į Italiją, tačiau kol kas neturi dokumentų, kuriais galėtų keliauti į užsienį. Apie susitikimą pranešė pabėgėlius globojančio Apaštališkojo išmaldininko žinyba. Jaunimas popiežiui Pranciškui palinkėjo laimingos kelionės į Lenkiją ir sėkmingų PJD. Negalintys asmeniškai dalyvauti PJD jaunuoliai renginio dalyviams užtikrino dvasinę vienybę.

Popiežius Pranciškus meldėsi prie šv. Jono Pauliaus II kapo

Popiežius Pranciškus trečiadienio priešpietį, trumpai  prieš kelionę į Lenkiją, užėjo į Šv. Petro baziliką ir pasimeldė prie šv. Jono Pauliaus II kapo. Po maldos Šventasis Tėvas susitiko su grupe sergančių vaikų, kurie su savo artimaisiais šiomis dienomis dalyvauja maldos akcijoje dvasinėje vienybėje su PJD dalyviais Krokuvoje.

Krokuvos arkivyskupas: „Sveiki atvykę į šv. Jono Pauliaus II miestą“

 

 „Išmušė trejus metu laukta valanda“, - sakė Krokuvos arkivyskupas kard. Stanislawas Dziwiszas, pradėdamas antradienio pavakare Krokuvos Blonia parke aukotas Pasaulio jaunimo dienų atidarymo Mišias. „Jos laukėme nuo pat tos dienos kai popiežius Pranciškus Rio de Žaneire paskelbė, kad kitos Pasaulio jaunimo dienos bus švenčiamos Krokuvoje“. Kardinolas paminėjo laikrodį Krokuvos senamiesčio Švč. M. Marijos bazilikos fasade, kuris rodė dienas, valandas, minutes ir sekundes iki PJD atidarymo. Tačiau, pasak kardinolo, kur kas svarbesnis yra tasai laikrodis, kuris matuoja mūsų mintis ir širdies jausmus ir kuris padėjo dvasiškai pasirengti šią dieną prasidedančiam Mokytojo iš  Nazareto mokinių susitikimui.

Algirdas Malakauskis OFM: „Šv. Pranciškus troško visiems prieinamos atlaidų malonės“

 

Šiemet rugpjūčio 2 d. švenčiamas Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejus. Ta proga bendromis Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ir „Katalikų pasaulio leidinių“ pastangomis išleista Benedikto XVI knygelė „Asyžiaus malonė“. Apie knygelę ir pačius atlaidus pasakoja Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras Algirdas Malakauskis OFM.

A+A Kunigas MYKOLAS PETRAUSKAS

(1960–1993–2016)                     

Liepos 23 d., eidamas 57-uosius savo amžiaus metus, Pajūryje (Šilalės r.) staiga mirė kun. Mykolas Petrauskas.

      Velionis gimė 1960 m. sausio 26 d. Kauno arkivyskupijos Paliepių parapijos Daujotėlių k. (Raseinių r.) katalikiškoje šeimoje. Joje buvo vyriausias tarp trijų brolių ir sesers.

Kardinolas Koch. Kelios pastabos apie santykius su ortodoksais ir musulmonais

Vokietijos katalikiškas žinių portalas „Kath.net“ paskelbė interviu su kardinolu Kurtu Kochu, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininku. Pora klausimų buvo apie istorinį Kretoje birželio pabaigoje vykusį ortodoksų Susirinkimą, ruoštą keletą dešimtmečių. Nors paskutinėmis dienomis keturios iš keturiolikos ortodoksų Bažnyčių atsisakė jame dalyvauti, tačiau kitos susirinko ir priėmė keletą svarbių dokumentų. Kardinolas Koch vadovavo Katalikų Bažnyčios stebėtojų delegacijai. Ji dalyvavo Susirinkimo atidaryme ir uždaryme, tačiau Susirinkimo diskusijos vyko už uždarų durų, jas apžvelgiant kasdienėse spaudos konferencijose.

Kard. Parolin apie padėtį Turkijoje: Esame labai susirūpinę

 

Turkijoje trims mėnesiams įvesta nepaprastoji padėtis. Laikinai sustabdomas ir Europos žmogaus teisių konvencijos galiojimas. Perversmo dalyvių ar įtariamųjų, taip pat opozicijos veikėjų ir žurnalistų areštai, kalbos apie galimą mirties bausmės sugrąžinimą, kelia vis rimtesnį susirūpinimą ir pačioje Turkijoje, ir kitose šalyse.

PJD Kryžius yra vilties ženklas pavargusiai žmonijai

 

Daugelio jaunų katalikų mintys šiomis dienomis nukreiptos į Krokuvą, į pasaulinį jaunimo sambūrį šv. Jono Pauliaus II, kuris pradėjo Pasaulio Jaunimo Dieną (PJD), gimtinę ir vyskupiją, į po kelių dienų vyksiančius jaunimo susitikimus su popiežiumi Pranciškumi. Dalyvauti 31-osios PJD renginiuose Lenkijoje bus nedaugelio išrinktųjų privilegija, tačiau PJD dvasia gyva ir tarp daugelio negalėsiančių dalyvauti. Pakistane, Faisalabado vyskupas, kreipdamasis į jaunimą, kuris ateinančiomis dienomis pasilieka namuose, pakvietė į PJD Kryžiaus piligrimystę po visas vyskupijos parapijas. Piligrimystė prasideda jau šį penktadienį, liepos 22 dieną, kai belikę mažiau nei savaitė iki popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Krokuvą.

„Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma“ (Lk 11,10)

Septynioliktojo metų sekmadienio Evangelijos pagal Luką tema – ištvermingos maldos galia. Jėzus pataria, kaip ir ko melsti iš dangiškojo Tėvo. „Tėve mūsų“ maldoje išreiškiame gyrių ir šlovę Dievui, taip pat ir keletą esminių prašymų – tai kasdienės duonos, tarpusavio susitaikymo ir dangaus apsaugos nuo piktojo žabangų. Kasdienė duona – tai mūsų dabartis išgyvenant kiekvieną gyvenimo akimirką su Dievo padėjimu. Nuodėmių atleidimas – tai susitaikymas su praeitimi. Mūsų ateitis, kai prieš piktojo žabangas per maldą pavedame savo apsaugą Dievui.

Rugpjūčio 4 d. popiežius Pranciškus aplankys Porciunkulę

Rugpjūčio 2 d. Asyžiuje iškilmingai minima Švč. M. Marijos Angelų Karalienės iškilmė ir švenčiami Porciunkulės atlaidai. Ši tradicija, pasiekusi visą katalikų pasaulį, gimė tryliktojo amžiaus pradžioje, kartu su šv. Pranciškaus Asyžiečio įkurta pranciškonų vienuolija. Mažą koplytėlę, dedikuotą Švč. M. Marijai Angelų Karalienei, stovėjusią šalia kelio, Asyžiaus miesto papėdėje, 1209 m. savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Ši vieta, dar prieš Asyžiaus vienuolynų pastatymą, buvo pirmasis pranciškonybės centras. 1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Šiemet Porciunkulės atlaidams sukanka 800 metų. Jau prieš kelis šimtmečius buvo pastatyta Porciunkulės koplytėlę gaubianti didinga Švč. M. Marijos Angelų Karalienės bazilika.

Kard. Sepe: arkivyskupijos namai – vargšams

Neapolio arkivyskupija rengiasi padovanoti jai priklausančias patalpas nepasiturintiems gyventojams. Tai pranešė Neapolio arkivyskupas kardinolas Crescenzio Sepe, pristatydamas pastoracinį laišką:  „Nuogus aprengti“, kuriame nurodomos vyskupijos ateinančių metų darbo kryptys.

Mirė Carmen Hernandez, Neokatechumenų kelio steigėja

Liepos 19 dieną, eidama 85 metus Madride mirė Carmen Hernandez, kartu su Kiko Arguello ir t. Mario Pezzi įsteigusi ar, tiksliau sakant, sukūrusi Neokatechumenų kelią, vieną iš didžiausių ir reikšmingiausių katalikiškų sąjūdžių XX amžiaus antroje pusėje, po Vatikano II Susirinkimo. Šiandien pasaulyje gyvuoja tūkstančiai Neokatechumenų bendruomenių, daugybėje pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje.

Popiežius Pranciškus: Lai Jėzus suvienija skirtingų tautų, rasių ir kalbų žmones

 

 „Sparčiai artėja 31-osios Pasaulio jaunimo dienos. Laukiu susitikimo su jaunais žmonėmis, susirinkusiais į Krokuvą iš viso pasaulio, o taip pat laukiu galimybės susitikti su mylima lenkų tauta. Mano visas vizitas šiais jubiliejiniais metais bus įkvėptas Gailestingumo ir palaiminto Šv. Jono Pauliaus II, kuris inicijavo Pasaulio jaunimo dienas ir buvo Lenkijos žmonių vedlys jų istorinėje kelionėje į laisvę“, – kalbėjo popiežius Pranciškus.

Venesuelos vyskupai: „Šalies padėtis kritiška“

 

Apie 35000 venesueliečių kirto sieną su Kolumbija, kad įsigytų būtiniausių prekių

Venesuelos sostinės arkivyskupas kardinolas Jorge Urosa šalies gyventojų vardu prašo pagalbos. Kalbėdamas per Vatikano radiją kardinolas sakė, jog būtina venesueliečiams užtikrinti maistą, leisti iš užsienio įvežti medikamentus ir išspręsti krašto žmones slegiančią gilią socialinę ir ekonominę krizę.

Popiežius dominikonams: „Skelbkite gailestingumą žodžiais ir gyvenimu“

Bolonijoje liepos 14 – rugpjūčio 4 dienomis vyksta Pamokslininkų ordino, paprastai pagal steigėją šv. Dominyką vadinamo dominikonais, generalinė kapitula. Į ją susirinkę visame pasaulyje veikiančių ordino provincijų vadovai ir atstovai aptaria einamuosius savo vienuolijos tapatybės, gyvenimo ir sielovados reikalus, o kartu, visos Bažnyčios švenčiamų Gailestingumo metų kontekste, mini savo ordino įkūrimo 800 metų sukaktį. Šiemet prieš pat Kalėdas sukaks lygiai 800 metų nuo tos 1216-ųjų gruodžio 22 dienos kai popiežius Honorijus III patvirtino šv. Dominyko įkurtą Pamokslininkų ordiną.

Naujasis evangelizavimas Filipinuose

 

Neskubėkime teisti kitų, verčiau atraskime „malonę“ kiekviename asmenyje. Šiuo paraginimu Manilos arkivyskupas kardinolas Antonio Tagle užbaigė trečiosios konferencijos apie naująjį evangelizavimą Filipinuose Mišias sekmadienį.

„Amoris Laetitia“: Atleidimo ar abipusio baudimo erdvė?

Popiežius Pranciškus dokumente apie meilę šeimoje komentuoja Himno meilei sąvokų prasmę. Tad publikuojame dar vieną „Amoris Laetitia“ ištrauką. Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių“ redakcijai.

Atleidimas

Jei negeram jausmui leidžiame persmelkti visas mūsų gelmes, atveriame vartus piktumui, susisukančiam lizdą širdyje. Pasakymas logizetaito kakon reiškia „nepamiršti blogio“, „jį pasižymėti“, t. y. rūstauti. Priešingybė yra atleidimas, grįstas teigiama nuostata mėginant suprasti kitų silpnybes ir surasti kitam asmeniui pateisinimą, kaip sakė Jėzus: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“ (Lk 23, 34).

Neseniai paskirtas arkivyskupas kanadietis išbandė benamio duoną

Liepos 11 dieną popiežiaus potvarkiu naujuoju Regina arkivyskupijos, Kanadoje, ganytoju buvo paskirtas Donald Bolen, iki tol buvęs Saskatoono diecezijos vyskupu. Tris savaites prieš šį paskyrimą, 55 metų amžiaus ganytojas dalyvavo eksperimente – 36 valandas pabuvo benamiu, prašė išmaldos ir nakvojo nakvynės namuose. Nors pabūti vargšų kailyje nėra nauja idėja, tačiau arkivyskupas po pusantros paros šiame vaidmenyje patvirtino seną tiesą: tiesioginė patirtis visai kitaip nuspalvina supratimą apie vieną ar kitą dalyką, suvokiamą labiau teoriškai.

Mirė kun. Jeronimas Petrikas (1937–1987–2016)

2016 m. liepos 14 d. vakare Ignalinos ligoninėje, eidamas 79-uosius metus, mirė Kaltanėnų parapijos klebonas kun. Jeronimas Petrikas.

Velionis gimė 1937 m. rugsėjo 12 d. Ukmergės apskrityje, Mažeikių kaime, Taujėnų parapijoje, tikinčioje šeimoje, kurioje užaugo kartu su dviem broliais. Su pagarba prisiminė savo tėvelį, talkinusį laisvės gynėjams.

Pomirtinį pasaulį išvydęs JAV neurochirurgas: „Mūsų sąmonė egzistuoja ir be kūno“

„Tikrasis mąstymas yra ne smegenų produktas“, – sako JAV neurochirurgas Ebenas Aleksanderis, patyręs komą ir joje išbuvęs septynias dienas. Gydytojas pasinėrė į mirčiai artimą būseną, iš kurios grįžęs suprato – žmogaus sąmonė nepriklauso nuo žemiškojo kūno ir yra amžina. Komoje patirtus išgyvenimus jis aprašė knygoje „Gyvas dangaus įrodymas“, kuri JAV žaibiškai tapo bestseleriu, o neseniai pasirodė ir lietuvių kalba.

„Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno“ (Lk 10, 41)

Liepos mėnesio vidurio sekmadienio Evangelija mums pasakoja apie dvi seseris – Mortą ir Mariją. Jos gyveno maždaug dvi mylios nuo Jeruzalės, mažame Betanijos kaime. Jų brolis buvo Lozorius, kurį iš mirties prikėlė Jėzus. Tai buvo geri Jėzaus draugai ir bičiuliai, kurie visada laukdavo ir šiltai priimdavo Jėzų jo kelionių metu.

Powered by BaltiCode