Pranciškus ES lyderiams: kad ateitis nebūtų senatvė, nuovargis ir baimė

Sugrįžimas į Romą po šešiasdešimties metų negali būti vien atsiminimų kelionė, bet labiau troškimas atrasti gyvąją atmintį to įvykio, kad suprastume jo reikšmę dabartyje, - sakė popiežius Pranciškus, kovo 24 dienos vakare kreipdamasis į visų ES valstybių narių vadovus, jį aplankiusius Romos sutarčių šešiasdešimtmečio proga.  – Reikia įsijausti į tuometinius iššūkius, kad spręstume šiandieninius ir rytojaus. Savo pasakojimais, pilnais atsiminimų, Biblija mums pasiūlo pamatinį pedagoginį metodą: negalime suprasti mūsų dabartinio laiko be praeities,  kuri suvokiama ne kaip tolimų faktų visuma, o kaip gyvybinė limfa, maitinanti dabartį.

Popiežius Milane: Dievas eina mūsų miestų gatvėmis, ieško tikėti gebančių širdžių

Ko reikia, kad ir šiandien patirtume Evangelijos džiaugsmą mūsų miestuose? - klausė Milano tikinčiųjų popiežius Pranciškus šeštadienio popietę Moncos parke, aukodamas Viešpaties Apreiškimo iškilmės Mišias. Eucharistiją su Milano arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomene popiežius aukojo pagal vietos Bažnyčios Ambrazietiškas apeigas. Šventojo Tėvo Mišiose Moncos parke dalyvavo maždaug milijonas žmonių, sakoma oficialiame Milano arkivyskupijos pranešime.

Popiežius Milane: Tikėjimas turi persmelkti žmogiškus procesus, tačiau juose neištirpti

Popiežius, atsisveikinęs su vadinamųjų „Baltųjų namų“ kvartalo gyventojais nuvyko į Milano katedrą susitikti su arkivyskupijos kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis, nuolatiniais diakonais. Po bendros adoracijos prieš Švenčiausią Sakramentą ir šv. Karolio Boromiejaus pagerbimo, popiežius pasidalijo mintimis su maždaug keturiais tūkstančiais klausytojų, atsakydamas į tris klausimus.

Mirė kardinolas Keeler

Ketvirtadienį, kovo 23 dieną mirė Baltimorės arkivyskupas emeritas kardinolas William Keeler. JAV episkopatas savo buvusį pirmininką mena kaip uolų ir džentelmeniško būdo ganytoją, kuris per šešis dešimtmečius kaip kunigas, arkivyskupas ir kardinolas nešė krikščioniško tikėjimo viltį į žmonių gyvenimus ir tiesė solidarumo tiltus į kitų konfesijų bendruomenes, tapdamas pripažintu ekumenizmo ir tarpreliginių santykių lyderiu. Kardinolas William Keeler buvo Jungtinių Amerikos Valstijų Vyskupų Konferencijos pirmininkas nuo 1992 iki 1995 metų.

„Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis“ (Jn 9, 7)

Jau gerokai įpusėjo Gavėnios metas. Esame ketvirtajame – Džiaugsmo – sekmadienyje. Šio Gavėnios sekmadienio džiaugsmas Evangelijoje pagal Joną – neregio išgydymas. Stebuklingas neregio išgydymas anaiptol nesukelia džiaugsmo įvykusiu stebuklu, bet priešingai – to meto fariziejams iššaukia tiesiog aklą priešiškumą ir neapykantą Jėzui, nes neatitiko to meto visuomenės sampratos formalumų. Štai čia dar kartą pasitvirtina Jėzaus žodžiai, kad jo misija nėra griauti nusistovėjusių gyvenimo normų, bet naujai išpildyti Įstatymą ir Pranašus, tai yra Dievo įsakams suteikti naują prasmę. Jėzaus laikų fariziejų peiktinumas – dvasinis aklumas. Nors ir turėjo religiją, bet neturėjo Jėzaus meilės, be kurios neįmanoma atpažinti kito žmogaus kančią ir skausmą. Taigi, kai užuojauta artimui išstumiama formalumų reikalavimu, galime sakyti, kad neturime ne tik Jėzaus meilės, bet ir Šventosios Dvasios.

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas

2017 m. kovo mėn. 20 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų kasmėnesinis formacijos susirinkimas. Susitikimą pradėjo, visus susirinkusiuosius Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ vardu pasveikino jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, kuris vadovavo ir bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei.

Popiežius kanonizuos kelias dešimtis šventųjų

Kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, po popiežiaus Pranciškaus audiencijos ketvirtadienį paskelbė eilę naujų dekretų ir kitų popiežiaus sprendimų. Juose atveriamas kelias skelbti iš viso 36 naujus šventuosius, įskaitant penkis vaikus, pripažinti 40 kankinių ir tris pavyzdingo gyvenimo ir nepaprastų dorybių krikščionis.

Rusijos katalikų vyskupai atveria kelią nuolatiniams diakonams

Saratovo katalikų ganytojas Klemensas Pickelis išrinktas naujuoju Rusijos Federacijos katalikų Vyskupų konferencijos pirmininku. Rinkimai įvyko per vyskupų plenarinę asamblėja, kuri vyko kovo 16-17 dienomis, praneša italų žinių agentūra SIR. Saratovo Šv. Klemenso vyskupijos vyskupas episkopatui vadovaus vietoj antrą kadenciją pareigose užbaigusio Maskvos arkivyskupo, italų kilmės Paolo Pezzi. Vyskupų konferencijos vicepirmininku perrinktas Novosibirsko vyskupas Joseph Werth. Generaliniu sekretoriumi patvirtintas kun. Igor Kovalevsky.

Pranciškus: Ar tikrai klausomės Dievo Žodžio?

Neatsitolinkime nuo Dievo Žodžio, klausykimės jo, kad mūsų širdys netaptų sukietėjusiomis, nes atitolę nuo Dievo tampam kurčiais jo Žodžiui, tampam neištikimais katalikais, o kai kada net „katalikais ateistais“, pasakė popiežius Pranciškus ketvirtadienį kreipdamasis į Mišių dalyvius.  Popiežius rytmetį aukojo Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje ir jų metu pasakė homiliją.

Religinių lyderių balsai po atakos Londone. Popiežiaus telegrama

Britų premjerė Theresa May ketvirtadienio ryte parlamente išvardijo turimas žinias apie teroro aktą trečiadienį prie parlamento Londone, kiek leidžia dabartinė tyrimo situacija. Teroristas buvo vienas, ant Vestminsterio tilto jis padidino automobilio greitį ir rėžėsi į žmones ant šaligatvių. Žuvo du asmenys, sužeista per 40 kitų: be dvylikos britų į ligoninę pakliuvo trys prancūzų vaikai, du rumunai, keturi pietų korėjiečiai, po vieną vokietį, lenką, airį, kiną, italą ir amerikietį, taip pat du graikai. Prie parlamento iš automobilio iššokęs teroristas peiliu mirtinai sužalojo vieną policininką, kol buvo nukautas šūviais.

Popiežiaus Pranciškaus audiencija Kamerūno prezidentui

Ketvirtadienio ryte Apaštaliniuose Rūmuose įvyko popiežiaus Pranciškaus ir Kamerūno respublikos prezidento Paul Biya susitikimas. Po audiencijos pas Šventąjį Tėvą Kamerūno politinis lyderis taip pat susitiko su kardinolu Pietro Parolin ir arkivyskupu Paul Gallagher, atitinkamai Popiežiaus valstybės sekretoriumi ir Santykių su valstybėmis sekretoriumi.

Motina Teresė: atpažinti Kristų žmoguje

Andrius NAVICKAS

Šiandien tapo madinga kalbėti apie vargšus, nors iš tiesų turėtume kalbėtis su vargšais“. Tai Motinos Teresės – vienos iškiliausių XX amžiaus asmenybių, pelniusių skirtingų religijų žmonių pagarbą – žodžiai. Smulkutė, mažo ūgio albanė tapo gailestingumo ir aukojimosi kitiems simboliu. Ji rodė, kad kiekvienas iš mūsų galime daug daugiau nei drįstame sau pripažinti. Ji gydė pasaulio, kuriame vargšai buvo tapę nematomi, išstumti už akiračio, regėjimą. Ji mokė mus į kiekvieną žmogų žvelgti Kristaus žvilgsniu. Motina Teresė vargu ar buvo įsigilinusi į popiežiaus Leono XIII ar jo įpėdinių socialines enciklikas, tačiau ji pati tapo įsikūnijusiu Bažnyčios socialiniu mokymu.

Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus lankysis Taizé

Po Velykų Taizé bendruomenę aplankys ypatingas svečias: balandžio 25 dieną čia pirmą kartą lankysis Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus. Kelias valandas truksianti ekumeninio patriarcho piligrimystė  užbaigs jo pastoracinį vizitą Šveicarijoje, minint Chambésy ortodoksų centro įsteigimo penkiasdešimtmetį.

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas apie būsimus pasaulinius susitikimus

Ispanų katalikiško savaitraščio portale „Vida Nuevo“ paskelbtas ilgas interviu su kardinolu Kevinu Josephu Farrellu, kuris vadovauja Romos kurijos reformos metu į vieną organizmą sujungtoms Popiežiškosios pasauliečių ir šeimos taryboms, priskiriant ir Gyvybės akademijos sritį. Ši reforma dar nepasibaigė. Popiežiškųjų tarybų integracija smarkiai pažengė, bet nėra užbaigta. Savo eilės laukia gyvybės sričiai skirtas sektorius.

Permąstant Europą: Bažnyčia dalyvauja svarstymuose apie Europos ateitį

Europos Vyskupų asamblėja lydės apmąstymų apie Europos ateitį procesą. Kovo 24 dieną, Romos sutarčių pasirašymo 60-ųjų metinių proga, popiežius Pranciškus audiencijoje priims Europos valstybių vadovus, kur dalyvaus ir kardinolas Reinhard Marx,  Europos Bendrijos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) pirmininkas, o ES vyskupai kovo 29-31 dienomis susitiks Briuselyje, kad aptartų Europos Sąjungos ateitį.

Popiežiaus bendroji audiencija. Ištvermė ir paguoda

„Jau kelias savaites apaštalas Paulius mums padeda geriau suprasti kas yra krikščioniškoji viltis“, - sakė popiežius Pranciškus, pradėdamas bendrosios audiencijos katechezę. Šį kartą, komentuodamas trečiadienio ryto susitikimo su maldininkais pradžioje skaitytą Laiško romiečiams ištrauką, popiežius kalbėjo apie dvi krikščionių gyvenime ir tikėjime svarbias laikysenas – ištvermę ir paguodą.

Popiežius Milane pravers langą į izoliuotą kalinių pasaulį

Po kelių dienų popiežius Pranciškus lankysis Milane. Vienos dienos pastoracinis vizitas šeštadienį, kovo 25-ąją, truks maždaug aštuonias valandas. Milane popiežius liudys ypatingą dėmesį ir artumą kaliniams, panašiai kaip jau ne kartą darė tiek Romoje, tiek tarptautinių apaštališkųjų kelionių metu aplankydamas kalėjimų įnamius. Reikšminga, kad popiežiaus apsilankymas kalėjime „San Vittore“ užims daugiau kaip ketvirtį Milane praleisto laiko. Popiežius peržengs vieno didžiausių Italijos kalėjimų slenkstį 11.30 val., asmeniškai bendraus su kaliniais ir kalėjimo darbuotojais lydimas kalėjime tarnaujančių sielovadininkų. 12.30 val. popiežius Pranciškus sėsis prie bendrų pietų stalo kalėjimo trečiajame korpuse.

Kun. Aušvydas Belickas: „Išpažintis nėra vienkartinis įvykis“

erbų sekmadieniu pradėjome Didžiąją savaitę, per kurią minime ir tarsi darsyk išgyvename lemtinguosius Jėzaus Velykų įvykius. Pasirengimas Prisikėlimo sekmadienio džiaugsmui tradiciškai siejamas su pareiga kiekvienam katalikui atlikti išpažintį. Išties Katalikų Bažnyčia ragina savo narius priimti šį sakramentą „bent kartą per metus“ – turėdama omenyje tik kraštutinį minimumą. Kunigas Aušvydas Belickas apgailestauja, kad Atgailos sakramentą neretai priimame menkai pasiruošę, tad ir jo vaisiais iki galo negalime džiaugtis. Ypač svarbu, pabrėžė kunigas, atsakydamas į „Bernardinai.lt“ klausimus, – nebijoti tiesos apie save, kuri išlaisvina ir padeda kurti asmenybę ant tvirto bendrystės su Dievu pamato.

Paskirtas naujas Anglikonų centro direktorius Romoje

Paskirtas naujas Anglikonų centro direktorius Romoje. Juo tapo buvęs Burundžio Anglikonų Bažnyčios arkivyskupas Bernard Ntahoturi. Anglikonų centro direktorius taip pat yra Kenterberio arkivyskupo oficialus atstovas prie Šventojo Sosto. Anglijos Primo administracija Lambeth Palace penktadienį pranešė, kad arkivyskupas Ntahoturi Romoje pakeis kadenciją baigiantį Anglikonų centro direktorių arkivysk. David Moxon.

Popiežius žinia jaunimui. Geros kelionės į 2019 PJD!

Šiemet Pasaulinė jaunimo diena viso pasaulio vyskupijose bus švenčiama Verbų sekmadienį, balandžio 9-ąją. Jos tema – Marijos Magnificat giesmės žodžiai: „Didžių dalykų padarė man Viešpats“ (Lk 1,49). Tai bus vienas svarbių etapų besiruošiant pasauliniam susitikimui, vyksiančiam 2019 m. sausio 22-27 dienomis Panamoje.

Popiežius: Klausykla – ne valykla; reikia gėdytis nuodėmių

Gauti atleidimą ir atleisti – tai slėpinys, kurį nelengva suprasti; reikia maldos, atgailos, gėdos, - kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos pirmasis skaitinys kalba apie nuliūdusią, susigraudinusią, savo nuodėmes apgailinčią tautą. Priešingą laikyseną matome Evangelijoje. Jėzus pasakoja apie prasiskolinusį karaliaus tarną, kurio karalius pasigaili ir dovanoja jam skolą. Tačiau jis, kuriam buvo daug dovanota, yra kietas ir negailestingas savo skolininkams. Jis nesuprato ką reiškia gailestingumas.

Popiežius: Ruandoje Bažnyčia buvo išdavusi savo evangelinę misiją

Bažnyčia neužmiršta Ruandos genocido, liūdi dėl tragedijos, pareikalavusios aštuonių šimtų tūkstančių žmonių gyvybių. Popiežius Pranciškus, pirmadienį priimdamas Vatikane apsilankiusį Ruandos Respublikos prezidentą Paul Kagame patikino, kad jis, Šventasis Sostas ir visa Bažnyčia giliai liūdi dėl genocido prieš tutsių tautybės žmones 1994 metais. Popiežius per susitikimą su Ruandos valstybės vadovu taip pat išsakė solidarumą nukentėjusiems, kaip ir visiems, kurie tebekenčia dėl anų tragiškų įvykių.

Dvi dienos Fatimoje: Pranciškaus kelionės programa

Šventasis Sostas paskelbė popiežiaus Pranciškaus piligrimystės į Fatimą programą. Popiežiaus kelionė į garsiąją Portugalijos šventovę truks nuo gegužės 12 iki 13, iš viso apie pusantros paros. Popiežius išvyks iš Vatikano penktadienį, gegužės 12 d., 14 val. ir sugrįš į Romą sekančios dienos vakarą, maždaug 19 val.

Popiežiaus homilija. Šv. Juozapas temoko mus svajoti

Šventasis Juozapas tepadeda mums visiems, o ypač jauniems žmonėms, nebijoti atsakomybės, temoko svajoti ir drąsiai savo svajones paversti tikrove. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukodamas šv. Juozapo šventės Mišias. Šiemet kovo 19-oji buvo trečiasis gavėnios sekmadienis, dėl to Šventosios Šeimos ir visos Bažnyčios globėjo šv. Juozapo šventės liturginis minėjimas buvo perkeltas į pirmadienį.

Indijos Bažnyčia įsteigė nacionalinę jaunimo dieną

Kasmet pirmąjį rugpjūčio sekmadienį Indijos katalikiškas jaunimas bursis drauge ir galės liudyti Evangeliją kartu. Taip nutarė Indijos vyskupų konferencijos jaunimo komisija siekdama lydėti jaunuolius dvasinio augimo kelyje. Kovo pradžioje buvo parengtos programos skirtos jaunimo formacijai. Tarp jų – nacionalinė jaunimo diena, taip pat numatyta steigti katalikiško jaunimo judėjimus kiekvienoje vyskupijoje. Agentūra „Fides“ praneša, kad jau dabar pradedama jaunimo lyderių, jaunimo dienos organizatorių formacija vyskupijų lygmeniu.

Pagrindinė tikėjimo tiesa

„Susitaikinkite su Dievu!“ (2 Kor 5, 20)

Daugelyje mūsų planetos vietų siaučia kruvini karai, atrodo, kad jie – begaliniai, paliečia šeimas, gentis bei ištisas tautas. Dvidešimtmetė Glorija pasakoja: „Sužinojome, kad sudegino vieną kaimą ir dauguma gyventojų liko be nieko. Su savo draugais pradėjau rinkti naudingus daiktus: čiužinius, drabužius, maistą. Išvykome ir po aštuonių valandų kelionės sutikome nelaimės aptiktų žmonių. Išklausėme jų pasakojimus, šluostėme ašaras, apkabinome, guodėme... Viena šeima mums patikėjo: „Mūsų mergytė buvo name, kurį sudegino ir mums atrodė, kad mirštame su ja. Jūsų meilėje atradome jėgų atleisti tiems žmonėms, kurie visą tai padarė!“

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode