7 būdai siekti šventumo pagal Šv. Kazimierą

 GABRIELIUS SATKAUSKAS

Ką pasakytumėte apie žmogų, kuris būdamas vos 14 metų vadovavo 12 000 vyrų kariuomenei? Tiesa, jam tai nebuvo prie širdies, tad netrukus jis atsiribojo nuo karybos. Savo įtakingos šeimos bei giminės skatinamas jis ėmėsi politikos bei diplomatijos ir čia atskleidė turįs nepaprastą gyslelę.

Arkivyskupas Gintaras Grušas: kiekvienas pasaulėžiūrinis mūšis yra tai, kas mus liečia

 VALDAS KILPYS

Su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu kalbama religijos ar tikėjimo laisvės bei krikščionių persekiojimo pasaulyje temomis.

Šiemet Europoje bus švenčiamos 30-osios Santiago de Compostela deklaracijos paskelbimo metinės. Nuo ankstyvųjų viduramžių Šv. Jokūbo kelias tapo tikėjimo stiprinimo, piligrimystės atitikmeniu. Alegoriškai galima sakyti, kad visa Europa išvagota Kelio atšakų, kurios vingiuoja ir per Lietuvą. Žvelgiant į žemėlapį nekyla abejonių, kad Lietuva yra Europos dalis. Ką Jums tai reiškia?

Gavėnios iššūkis: atmesti nesveiką pyktį

SES. THERESA ALETHEIA NOBLE

Pradžiai: nesimaudykime kito žmogaus įniršyje

Mūsų dienomis visur aplink pilna pykčio. Pykčio emocija pati savaime nėra joks blogis. Tomas Akvinietis sako netgi tai, kad kartais reaguojant į tam tikrus dalykus nesupykti gali būti ydinga, nes protingumas kartais reikalauja pykti, pavyzdžiui, susidūrus su neteisingumu ir nuodėme.

Tačiau pyktis yra labai staigiai įsiplieskianti ir pavojinga emocija. Tad krikščionio uždavinys – rūpestingai stengtis sveiku būdu ją nukreipti.

Gundymas ir pergalė

1 Gavėnios sekmadienio homilija

Pirmąjį gavėnios sekmadienį Dievo žodis pasakoja apie pirmųjų tėvų gundymą neklausyti Dievo. Edeno sode velnias įtikinėja Ievą, kad Dievas yra pavydus ir dėl to uždraudęs valgyti vaisių nuo gero ir pikto pažinimo medžio. Moteris patiki gundytojo žodžiais; panašiai pasielgia ir Adomas. Jie abu norėjo būti laimingi, tik, būdami laisvi, pasirinko paklausyti ne Dievo, bet gundytojo.

Popiežiaus rekolekcijos ir žinutės Gavėniai: atsiverskime, sugrįžkime

Paskutiniosiose savo žinutėse socialiniame Twitter tinkle popiežius Pranciškus dar kartą priminė, kaip ir pastarųjų dienų ryto Mišių homilijose, jog Gavėnia yra pasikeitimo arba atsivertimo laikas.

„Gavėnia mus stipriai kviečia atsiversti: esame kviečiami sugrįžti pas Dievą visa širdimi“, - parašė popiežius Pranciškus šeštadienį, kreipdamasis į milijonus žmonių, kurie yra užsiprenumeravę žinutes iš jo paskyros šiame virtualiame tinkle, devyniomis kalbomis. Jų šiuo metu yra per 32 milijonus.

Popiežius: Stengtis pilnai „įkultūrinti“ sakralinę muziką

Šeštadienį Klemenso salėje  popiežius priėmė sakralinės muzikos pasaulio atstovus. Kreipdamasis į  kovo 2 – 4 dienomis vykusios konferencijos apie „Bažnyčią ir muziką: kultas ir kultūra praėjus 50 metų po instrukcijos „Musicam sacram“ paskelbimo“ dalyvius, popiežius akcentavo, kad konferencija ekumeninės ir tarpdisciplininės perspektyvos šviesoje siekė pagilinti santykį tarp sakralinės muzikos ir šiuolaikinės kultūros, tarp krikščionių bendruomenių muzikinio repertuaro ir vyraujančių muzikinių tendencijų. Vatikano II Susirinkimo tėvai, paskelbdami konstituciją apie šventąją liturgiją „Sacrosanctum Concilium“, pabrėžė, kaip sudėtinga tikintiesiems dalyvauti liturgijoje, kurios kalbos ir ženklų jie nesupranta.

Indija: krikščionis nukankintas lediniame vandenyje

Šventųjų medžių garbinimo kultą palikęs ir į krikščionybę atsivertęs vyras buvo įleidžiamas ir ištraukiamas į šaltą vandenį septyniolika valandų, kad išsižadėtų savo tikėjimo, tačiau atsisakė ir galiausiai mirė. Nors panašios scenos vaizduojamos neseniai kino teatruose pasirodžiusiame filme „Tyla“ apie krikščionių lemtį XVII amžiaus Japonijoje, čia kalbama apie įvykius šiandieninėje Indijoje.

Italų vyskupai: „Geriau jokie negu netinkami krikštatėviai“

 Krikšto tėvai ir motinos – deja, neretai jais tampa asmenys, „pernelyg nutolę nuo tikėjimo“. Žmonės, kurie aiškiai „nesuvokia jiems tenkančios krikščioniškos pareigos“. Jų gyvenimo pavyzdys „vargiai ar leidžia aptikti kokių nors evangelinių principų pėdsakų“. Ką daryti, kad nebūtų pasiduodama įsivyraujančiai srovei, kai Krikšto bei Sutvirtinimo tėvais ir motinomis pakviečiami asmenys, vargiai ar sugebėsiantys tinkamai palydėti vaiką bei rodyti jam įtikinamą pavyzdį?

Telšių vyskupo ganytojiškasis laiškas

Mieli Broliai Seserys Kristuje, Telšių vyskupijos tikintieji, Jėzų Kristų, Jo Bažnyčią ir kunigus mylintieji!

Pradedame Gavėnios, t.y. apmąstymų, susikaupimo, atgailos ir pasitaisymo laiką. Šiuo Gavėnios laiku noriu Jus pakviesti apmąstyti savo santykį su Jūsų parapijose tarnaujančiais kunigais ir parapijine bendruomene, t.y., kiekvienu arti Jūsų esančiu tikinčiu žmogumi.

Popiežius kunigams: Ugdykime savo tikėjimą, kad galėtume padėti jį ugdyti kitiems

Popiežius – Romos vyskupas – ketvirtadienį susitiko su savo vyskupijos kunigija. Tokie popiežiaus susitikimai su Romos vyskupijos kunigais vyksta kasmet pirmosiomis Gavėnios dienomis. Kaip ir kitais metais, susitikimas vyko ne Vatikane, bet Romos katedroje – Laterano bazilikoje, dedikuotoje Švenčiausiajam Išganytojui, šv. Jonui Krikštytojui ir apaštalui šv. Jonu.

Trečiasis Dievo įsakymas: Švęsk sekmadienį

„Atmink ir švęsk šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas; nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenantis tavo gyvenvietėse. Juk per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose, bet septintąją dieną ilsėjosi. Todėl Viešpats septintąją dieną palaimino ir pašventino“ (Iš 20,8–11).

Dievas ir netobulos Biblijos šeimos

Ses. Ona VITKAUSKAITĖ MVS

Vieną šaltą rytą katedroje kunigas, komentuodamas vyno padauginimą Kanos vestuvėse, pasakė: „Žmonės kartais piktinasi, kad Biblijoje daug karų ir žudynių, bet nepastebi, kad ten dar daugiau vestuvių ir vyno.“ Žmonija prasideda, galima sakyti, vestuvėmis Edeno sode, kai sukuriamas žmogus ir jo žmona. Ir vos tik jie susitiko, vos apžiūrėjo nuostabius naujus namus, juodu ištiko krizė – padarė nuodėmę, kuri sukėlė netvarką, kaip atspindi šie Viešpaties žodžiai moteriai: „Skausme gimdysi vaikus, – bet aistringai geisi savo vyro, o jis tave valdys“ (Pr 3, 16). Tad šeimos krizė visuomet yra teologinė, t. y. ir Dievo, problema.

Pirmasis vyskupo M. K. Valančiaus laiškas apie blaivybę

     „Motiejus Kazimieras Valančiauskis, Dievo ir Šv. Apaštališko Sosto malone, Žemaičių vyskupas, savo aveles meilingai sveikina.

         Ar nenumanot, vaikai mano, jog Dievas neapsakomai didžią malonę jums padarė, atsiųsdamas blaivybę arba nusitūrėjimą nuo apgirdančių gėrimų? Ir jūs didžiai gražų paveikslą parodėte, klausydami balso savo vyskupo ir savo kunigų.

Pelenų dienos pamokos

 Jeffrey F. Kirby

Pelenų trečiadienis atveria gavėnios duris. Nors kalendoriuje šiemet ši diena yra gan vėlai, tačiau vis tiek mus užklumpa netikėtai. O! Ar tikrai jau Pelenų trečiadienis ir gavėnios pradžia?

Ši nuostaba yra daugiasluoksnė ir iš dalies kyla kaip reakcija į šventadienį, įsiterpiantį į kasdienybės šurmulį bei sumaištį. Nuolat skubančius ir užsiėmusius žmones Pelenų trečiadienis verčia stabtelti ir peržiūrėti savo gyvenimo situaciją: „Prisimink, dulkė esi ir į dulkę pavirsi.“

Atsiverskite ir tikėkite Evangelija

Keturiasdešimties dienų prieš Velykas metas, mūsų vadinamas Gavėnia, yra labai svarbus metas. Žvaigždė, lydinti mus tikėjimo kelionėje, yra Kristaus Prisikėlimas. Teoriškai mes visi, pakrikštytieji, esame Prisikėlimo vaikai, tačiau, kokie mes iš tikrųjų esame, tai priklauso nuo to, kiek giliai mūsų širdyse yra įaugęs Kristus. Todėl Gavėnios metu, ruošiantis Kristaus Prisikėlimo šventei, verta dažniau sustoti prie kelių ypač svarbių krikščioniškojo tikėjimo momentų.

Biologinės įvairovės nykimas ir žmogus: konferencija Vatikane

Popiežiškosios mokslų akademijos būstinė

Vasario 27 dieną Vatikane prasidėjo mokslinis seminaras apie biologinės įvairovės nykimą, tvarų vystymąsi ir tai, ką galima padaryti. Jį rengia abi didžiausios Popiežiškosios akademijos – Popiežiškoji mokslų akademija ir Socialinių mokslų akademija. Tad tarp seminaro dalyvių – žinomi biologai, evoliucionistai, ekonomistai, sociologai, pasaulyje garsių universitetų profesoriai. Galima priminti, kad Popiežiškosios mokslų akademijos pirmininkas yra Werner Arber, šveicaras, Nobelio premijos laureatas medicinos srityje.

Pranciškus tarp anglikonų: nebežvelgiame vienas į kitą įtariai ir priešiškai

Popiežius Pranciškus sekmadienį po pietų aplankė Romos anglikonų Visų šventųjų parapiją, mininčią 200 metų sukaktį nuo įsikūrimo. Atvykęs į šios bendruomenės bažnyčią, esančią Romos centre, netoli Ispanijos aikštės, popiežius dalyvavo popietinėje Žodžio liturgijoje, panašioje į katalikų Mišparus, jos metu pasakė homiliją. Į Visų šventųjų bažnyčią atvykusį popiežių pasitiko vyskupas Robert Innes, vadovaujantis visoms anglikonų bendruomenėms kontinentinėje Europoje, savo katedrą turintis Gibraltare, taip pat Kenterberio arkivyskupo asmeninis atstovas Romoje vyskupas David Moxon.

Dievas mano uola – aš nedrebėsiu

8 eilinio sekmadienio homilija

Pranašas Izaijas, matydamas savo tautiečių moralinį nuosmukį ir jų neviltį, drąsino juos pasitikėti Dievu: „Zionas sako: „Paliko mane VIEŠPATS, užmiršo mane Dievas. Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo įsčių sūnui? Net jeigu ji užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu“ (Iz 49,14-15).

Nuotrupos. Kardinolo Audrio Juozo Bačkio 80-mečio proga

Apie Jo Eminenciją daug prikalbėta – ir gera, ir bloga, kalbėta rūmuose (liaudiškai „palociuose“) ir tvarteliuose, paplonintu balsu ir sensacingomis antraštėmis pirmuosiuose puslapiuose. Iš tiesų Nepriklausomos Lietuvos scenoje jis negali likti nepastebėtas, ir ne tik valstybiniu ir katalikų bend­ruomenės lygiu, bet pirmiausia ir kaip asmuo, savo pavyzdžiu liudijęs ištikimybės Bažnyčiai ir žmogui nuostatas.

Popiežiaus žinia Gavėniai. Dievas mums dovanoja savo Žodį ir kitą žmogų

„Gavėnia – tai nauja pradžia, tai kelias, vedantis į patikimą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį. Gavėnios metas tai garsiai skambantis kvietimas atsiversti: krikščionis kviečiamas sugrįžti visa širdimi pas Dievą, nesitenkinti vidutinišku gyvenimu, brandinti draugystę su Viešpačiu“. Šiais žodžiais prasideda popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų Gavėnios proga. Vatikano spaudos salė popiežiaus dokumentą paskelbė antradienio vidudienį. Žinios tema: „Žodis yra dovana. Kitas žmogus yra dovana“. Popiežius Pranciškus joje komentuoja garsųjį Kristaus palyginimą apie Lozorių ir turtuolį (plg. Lk 16,19-31).

Popiežius: Žodyje „Sandora“ – daug reikšmių, suartinančių žydus ir krikščionis

Popiežius ir rabinas Abraham Skorka

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį priešpiet susitiko su devyniomis dešimtimis Argentinos žydų bendruomenės atstovų, kurie jam padovanojo naują specialų Toros – Senojo Testamento Pankiaknygės – leidimą. Žydų bendruomenės iš popiežiaus Pranciškaus gimtojo miesto delegacijai vadovavo jo senas bičiulis Buenos Airių rabinas Abraham Skorka.

Kovo 5 – Maldos už lietuvius pasaulyje diena

Brangūs lietuviai, jau ketvirtą kartą kovo mėnesio pirmąjį sekmadienį kartu melsimės už lietuvius visame pasaulyje. Jūs, lietuviai, pasklidę po visą pasaulį, esate svarbi ir labai reikalinga Lietuvos dalis.

Kviesdamas melstis vieniems už kitus, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio metus šiemet paskelbė Lietuvos vyskupai. Praėjusio amžiaus kankinys arkivyskupas Teofilius gerai pažinojo Lietuvos vaikų visame pasaulyje dalią ir rūpesčius. Tris kartus kalintas sovietiniuose kalėjimuose, persekiotas ir tremtas kunigas rūpinosi su juo esančiais žmonėmis, sielų gerove. Dvasininkas tarnavo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Rusijoje, kur stengėsi atsiliepti žmonėms ta kalba, kuria jie kalba.

Padėka Dievui už „Marijos radiją “ Kaune

Vasario 21 dieną mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune buvo švenčiamos Padėkos Mišios už „Mariją radiją“, jos darbuotojus, savanorius, rėmėjus, klausytojus.

Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją pasakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Koncelebravo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Panevėžio vyskupai emeritai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, LVK generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir daugiau kaip dvi dešimtys kunigų.

Powered by BaltiCode