Parama
Popiežiaus gavėnios rekolekcijos: „Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“

Sekmadienį, vasario 1 dieną, prasideda Romos kurijos gavėnios rekolekcijos. Beveik visą savaitę iki penktadienio, vasario 26 dienos, nebus viešos popiežiaus veiklos ar privačių susitikimų – atšauktos visos audiencijos, įskaitant trečiadienio bendrąją audienciją. Įprastą darbą ir kitas veiklas apribos taip pat Šventojo Sosto dikasterijų vadovai, kaip ir kiti kurijos atsakingieji – kardinolai ir vyskupai, kunigai, vienuolės ir vienuoliai.

„Tutela minorum“ – maldos diena Bažnyčioje

Penktadienį, vasario 19-ąją minima Maldos diena už seksualinių nusikaltimų aukas. Maldos dienos minėjimui ypatingą dėmesį skiria „Tutela minorum“, popiežiaus Pranciškaus įsteigta Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija. Šių metų Maldos dieną komisija pristatė internetinėje svetainėje. Bažnyčia Lenkijoje pirmąjį gavėnios penktadienį paskelbė Maldos ir atsiteisimo už nepilnamečių išnaudojimo nuodėmę diena.

Popiežiškoji gyvybės akademija: suprasti dabartinio meto iššūkius

Popiežiškoji gyvybės akademija turi gerai suprasti šiuolaikinės visuomenės gyvenimą: to reikalauja dabartinių laikų iššūkiai ir ištikimybė Akademijai suteikiam mandatui, sakė Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Paglia, atidarydamas akademikams skirtą seminarą, kuris vyko internete antradienio, vasario 16-osios, popietę.

Kaip švęsti Didžiosios Savaitės liturgiją pandemijos sąlygomis?

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija trečiadienį, vasario 17 d., notoje aptarė Didžiosios savaitės apeigų tvarką koronaviruso pandemijos laikotarpiu, priminė vyskupams ir vyskupų konferencijoms prieš metus paskelbtas gaires, prašė jų laikytis atsižvelgiant į konkrečias situacijas jų kraštuose ir pasiūlė parengti liturginius vadovus, kurie padėtų melstis šeimoje ir individualiai.

Šiandien Bažnyčia pradeda Gavėnią. Tikintieji jau gali dalyvauti viešose pamaldose

40-ties dienų iki šv. Velykų laikotarpis vadinamas Gavėnia. Ji pradedama pirmąja diena po Užgavėnių – taip vadinama Pelenų diena. Kadangi šv. Velykos Bažnyčios kalendoriuje yra kilnojama šventė, tai ir Pelenų diena – Gavėnios pradžia – taip pat kasmet švenčiama skirtingomis datomis, tačiau visada trečiadieniais.

 

Radijas išlieka svarbus, o kai kur nepakeičiamas

Vatikano radijo 90 metų sukakties proga Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vadovybė sulaukė daugybės sveikinimų iš viso pasaulio. Atsimenamas svarbus istorinis Vatikano radijo vaidmuo, dėkojama ir už šiuo metu vykdomą popiežiaus ir Bažnyčios mokymo skelbimo tarnystę.

Neapykantos nusikaltimai Škotijoje. Bažnyčių pozicija

Teisės aktuose turi būti išlaikytas skirtumas tarp neapykanta motyvuotos atakos prieš asmenį ir paprasto nepritarimo arba diskusijos su ideologine pozicija ne vien religijos, bet ir lytiškumo klausimais. To bendrame komunikate prašo Katalikų Bažnyčios, didžiausios šalyje Škotijos (presbiterionų) Bažnyčios ir Škotijos evangelikų aljanso atstovai.

Šv. Valentinas

Šv. Valentinas – vienas iš trijų Romos kankinių ir Romos šventųjų. Valentinas buvo krikščionių vyskupas ir kunigas.

Romos katalikų bažnyčioje iki 1969 m. Šv. Valentino diena buvo švenčiama vasario 14 d. Kankinio Valentino gimimo diena bei metai nėra žinomi, tačiau, pagal Katalikų Enciklopediją, Valentinas gyveno III amžiuje Imperatoriaus Klaudijo II laikais. 

Pirmoji Šv. Valentino fiesta buvo surengta 496 m. popiežiaus Gelasijaus I laikais. Nuo 1969 m. Šv. Valentino diena buvo pašalinta iš katalikų švenčių kalendoriaus, tačiau, nežiūrint į tai, Šv. Valentino diena tebebuvo švenčiama Maltos Balzano parapijoje ir tuo pačiu išpopuliarėjo visame pasaulyje.

Nužudytas už tikėjimą

Romos imperatorius Klaudijus II siekė suburti kuo didesnę kariuomenę, kad gintų imperiją. Kad savo tikslą pasiektų, jis netgi buvo išleidęs įsakymą, laikinai draudžiantį tuoktis, nes manė, kad šeimos vyras negali būti geras karys, nes jam svarbesnė jo šeima. O vyskupas Valentinas išklausydavo mylinčių žmonių išpažintis ir prašymus slapčia juos sutuokti. Klaudijus II, sužinojęs, kad vyskupas paslapčia sutuokia poras, jį suėmė.

Kai Valentinas atsisakė išsižadėti savo tikėjimo į nukryžiuotąjį Jėzų, buvo mirtinai sumuštas, o vėliau, 269 metais, jam buvo nukirsta galva. Praėjus dviem amžiams, popiežius Gelazijus I vasario 14 d. paskyrė šv. Valentino atminimui.

Legenda apie šv. Valentiną

Šventasis nuo amžių gerbiamas kaip globėjas, padedantis ligoniams sergantiems epilepsija, podagra, cholera, taip pat žinomas kaip ramybės ir bitininkų globėjas. Tačiau labiausiai Valentiną pažįstame kaip įsimylėjėlių ir santuokos globėją.

Šv. Valentino dienos istorija prasideda III a. – tuo metu, kai gyveno tironas imperatorius Klaudijus II ir nuolankus krikščionis kankinys Valentinas. Klaudijus išleido įsakymą, įpareigojantį visus Romos gyventojus garbinti dvylika pagonių dievų. Visi, kurie nuspręsdavo tapti krikščionimis, buvo baudžiami mirties bausme. Tačiau Valentinas buvo pasišventęs Kristaus idealams ir net grasinimai mirtimi nesutrukdė jam išpažinti krikščionių tikėjimą. Už tai jis buvo suimtas ir įkalintas.

Paskutiniosiomis Valentino gyvenimo savaitėmis, matydamas, kad Valentinas buvo išsimokslinęs žmogus, kalėjimo prižiūrėtojas paklausė, ar jis nesutiktų mokyti jo dukrą Juliją, kuri buvo akla nuo pat gimimo. Julija buvo graži, aštraus proto mergina. Valentinas skaitė jai Romos istoriją, mokė aritmetikos ir kalbėjo apie Dievą. Ji matė pasaulį jo akimis, pasitikėjo jo išmintimi, tylioje šio vyro stiprybėje surasdama paguodą.

– Valentinai, ar Dievas tikrai išgirsta mūsų maldas? – vieną dieną paklausė Julija.

– Taip, mano vaike, Jis išgirsta kiekvieną maldą, – atsakė šis.

– Žinai, ko prašau Dievą kiekvieną vakarą? Kad praregėčiau. Aš labai norėčiau matyti viską, apie ką man kalbėjai…

– Dievas suteikia visa, kas mums yra gera, jei tik Juo tikime, – atsakė Valentinas.

– O, Valentinai, aš tikiu! – atsakė Julija, – aš tikiu! – Ir atsiklaupė, įsikibusi jo rankos. Abu jie tyliai meldėsi. Staiga kalėjimo celėje nušvito skaisti šviesa ir Julija džiaugsmingai sušuko:

– Valentinai, aš matau! Aš matau!

– Šlovė Viešpačiui! – sušuko Valentinas ir atsiklaupė šalia.

Savo mirties išvakarėse Valentinas Julijai parašė paskutinę žinutę, ragindamas ją išsaugoti prisirišimą prie Dievo. Žinutę pasirašė – „Tavo Valentinas“.

Kitą dieną prie vartų, kurie vėliau buvo pavadinti Švento Valentino vartais (Porta Valentini), jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Tai buvo 270 m. vasario 14 – oji. Šioje vietoje Romoje dabar stovi bažnyčia. Pasakojama, kad Julija ant jo kapo pasodinusi migdolmedį, žydintį oranžinais žiedais. Šiandien migdolo medis tebelieka amžinai išliekančios meilės ir draugystės simboliu.

Iki šiol kiekvieną vasario 14 – ąją, šv. Valentino dieną, dėmesio, meilės ir atsidavimo ženklais keičiamasi visame pasaulyje.

Šaltiniai: Vikipedija, etaplius.lt ir Vievio parapija

Šv. Valentinas. Ternio (miesto Italijoje) bazilikos vitražas.

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys,

netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę, kurios jókios grėsmės iš mūsų negali atimti.

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m. Gavėnios proga

„Štai keliaujame į Jeruzalę...“ (Mt 20, 18)

Gavėnia: tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas

Brangūs broliai ir seserys,

Jėzus, paskelbdamas mokiniams apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą ir taip vykdydamas Tėvo valią, atskleidžia jiems savo misijos giliąją prasmę ir kviečia juos dalyvauti šioje misijoje dėl pasaulio išganymo.

Kanizijaus kelias – virtuali piligrimystė su jėzuitais

Virtuali piligrimystė per Vidurio Europą veda į 33 stoteles. Kiekvienoje jų laukia netikėtos istorijos, dvasiniai impulsai, galvosūkiai ir žaidimai. Naujoji programėlė „Keliauk su jėzuitais“ kviečia leistis į dvasinį nuotykį per Centrinės Europos jėzuitų provinciją, kuri sujungs ligšiolines Austrijos, Lietuvos, Šveicarijos ir Vokietijos provincijas.

Vasario 11-oji - Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11 d. minima Pasaulinė ligonių diena. Šiemet – 29-oji.

Popiežius Jonas Paulius II 1992 metais vasario 11-tąją paskelbė Pasauline ligonių diena. Šią dieną esame raginami melstis už sergančius žmones ir aplankyti ligonius. Bažnyčia, kaip „karo lauko ligoninė“ ir šiandien siekia būti atvira visiems gyvenimo sužeistiesiems: tiek fizines ligas, tiek dvasines kenčiantiems žmonėms.

Popiežius pirmą kartą į aukštą postą Vyskupų sinode paskyrė moterį

Popiežius Pranciškus sulaužė Katalikų Bažnyčios tradiciją ir paskyrė moterį svarbius doktrinos klausimus sprendžiančio Vyskupų sinodo pasekretore.

Prancūzė Nathalie Becquart (Natali Bekar) yra pirmoji moteris šiame balso teisę turinčiame poste. Ji yra viena iš dviejų šeštadienį paskirtų Vyskupų sinodo generalinio sekretoriaus pavaduotojų.

Šv. Agotos duona ir vanduo – apsauga nuo gaisro

Šiandien, vasario 5-ąją, minima šv. Agotos – krikščionės kankinės, žuvusios liepsnose ir įgavusios galią valdyti ugnį, diena. Bažnyčiose šventinta duona ir vanduo – priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

Iš nė vieno žmogaus neatimti teisės į vakciną nuo COVID-19

„Caritas Internationalis“ prašo JTO Saugumo tarybos aptarti koronaviruso pandemijos sukeltą pasaulinę sveikatos saugumo problemą ir su ja susijusius klausimus. Bene svarbiausias jų – kaip užtikrinti skiepus nuo COVID-19 visiems pasaulyje, ypač vargstančiuose kraštuose. Kreipimosi autoriai prašo tarptautinės bendruomenės imtis priemonių, kad nebūtų užmirštos pietinio pusrutulio šalys, priminė Tikėjimo kongregacijos nusistatymą, jog vakcinuotis nuo COVID-19 yra morališkai patartina ir kad popiežius paragino visiems užtikrinti vakciną nuo koronaviruso vardan visų kolektyvinės gerovės.

Kard. M. Semeraro: naujai įsiklausyti į žmones

Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, Albano vyskupas kardinolas Marcello Semeraro, vienas artimiausių popiežiaus Pranciškaus bendradarbių, komentuoja „nacionalinio Sinodo“ sąvoką: „Tai būdas suprasti, ką mums sako tikrovė“.

Šiandien Bažnyčia mini šv. Blažiejų

Vasario 3-iąją minimas vyskupas, kankinys šv. Blažiejus. Apie šv. Blažiejų yra tikra tik tai, kad jis buvo vyskupas, praliejęs savo kraują dėl Kristaus. Jo kankinystės aprašyme šv. Blažiejus vaizduojamas kaip gydytojas, tapęs Sebastos Armėnijoje (dabar Sivas Turkijoje) vyskupu, persekiotas valdant Liucinijui (316 m.). Tas pasakojimas kupinas nuostabių dalykų, todėl šv. Blažiejus tapo labai populiarus tiek rytuose, tiek vakaruose ir užėmė išskirtinę vietą „Aukso legendoje“.

Pašvęstojo gyvenimo diena. Mums reikia ne herojų, o brolių

1630 metų maras šiaurės Italijoje buvo itin dramatiškas: iš tuo metu Milane gyvenusių 130 000 gyventojų teliko apie 60 000. Spėjama, kad visame regione išmirė per milijonas žmonių. Tarp tų, kurie stengėsi kovoti su maru ir bent šiek tiek palengvinti žmonių kančias, buvo šv. Kamilio Leliečio įsteigto gydytojų ir slaugytojų ordino nariai.

Rytoj – Grabnyčios arba Kristaus paaukojimo šventė

Vasario 2-ąją katalikiškame pasaulyje švenčiama Kristaus paaukojimo šventė, kitaip vadinama Grabnyčiomis. Praėjus 40 dienų po Kristaus gimimo, jo tėvai jį nunešė į šventyklą, kad paaukotų Dievui. To reikalavo tuo metu galiojęs Mozės Įstatymas. Šventieji senoliai – Simeonas bei Ona – juos pasitiko, o Simeonas naujagimį net paskelbė tautų šviesa. Jėzaus susitikimas su šventaisiais senoliais simbolizuoja ir jo susitikimą su visais tikinčiaisiais.

Pirmoji Tarptautinė žmonių brolybės diena

Vasario 4-ąją dieną visos pasaulio valstybės kviečiamos minėti pirmąją Tarptautinę žmonių brolybės dieną. Jos ištakos – popiežiaus Pranciškaus ir didžiojo Al Azharo imamo Ahmado Al Tayyebo pasirašytas „Dokumentas apie žmogiškąją brolybę“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode