Vedamasis: Šeštosios pontifikato metinės: žvelgiant į esmę

 

Kovo 13 dieną sukanka šeštosios popiežiaus Pranciškus pontifikato metinės. Per ateinančius kelis mėnesius Šventasis Tėvas tęs intensyvią veiklą naujomis kelionėmis ir sinodu. Šeštieji popiežiavimo metai buvo paženklinti išnaudojimo skandalo ir skausmo dėl patirtų vidinių puolimų. Atsakymas į tai buvo kvietimas sugrįžti prie tikėjimo esmės, rašo vedamajame straipsnyje „Pontifikato metinės, žvelgiant į esmę“ Šventojo Sosto žinių tarnybos vyriausias redaktorius Andrea Tornielli.

Gavėnios iššūkis – pasninkas už klimatą

 

Pradėjome gavėnios laikotarpį, kai vėl prisimename įprastą dvasinę praktiką – maldą, pasninką ir išmaldą. Kaip ir kasmet, esame kviečiami apriboti savo asmeninius poreikius ir padėti stokojantiesiems. Pastaruoju metu tapo įprasta ieškoti naujų netradicinių pasninko formų, atsisakant to, ką labiausiai mėgstame, ar kam jaučiame tam tikrą priklausomybę (pradedant kava ir baigiant kompiuteriniais žaidimais). Tad ir šiemet keliu klausimą – kokio pasninko reikia šiandien ir kas tie vargšai, į kurių šauksmą turime atsiliepti? Ar mėsa tikrai yra tai, ko iš tiesų turime atsisakyti?

„Bažnyčia dėkoja už visas moteris ir už kiekvieną“

 

Kovo 8 dieną minimos Tarptautinės moters dienos ištakos siekia 20 amžiaus pradžios socialistinį judėjimą, siekusį moterims balsavimo teisės ar lygybės darbe. Šiandien Tarptautinė moters diena, jau seniai išaugusi pradinį kontekstą, gali tapti proga tiek padėkai moterims, tiek kritiškam pripažinimui, jog visuomenėje ir Bažnyčioje jos nėra traktuojamos teisingai.

Popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai: „Kad mūsų sienose atsivertų vartai“

 

Straipsnis skelbtas vasario mėnesio „Artumos” numeryje.

Tęskime bandymą geriau išgirsti popiežiaus kalbas Lietuvoje ir šįkart pasigilinkime į Pranciškaus kalbą Aušros Vartuose. Ši kalba yra tarsi tąsa jo minčių, pasakytų prie Prezidentūros, o sykiu ir atsakas į tai, ką Pranciškus išgyveno eidamas gatve Aušros Vartų link, kur jo laukė žmonės, turintys negalią, bei šeimos, įvaikinusios ar globojančios vaikus. Prisilietęs prie šių žmonių Šventasis Tėvas akivaizdžiai atgijo, pradžiugo, nušvito anksčiau nei saulė, kuri pasirodė virš apsiniaukusio Vilniaus jam išvykstant iš Aušros Vartų!

Popiežiaus katechezė: „Teateinie tavo karalystė“

 

„Teateinie tavo karalystė“ – tai antroji „Tėve mūsų“ maldos invokacija, antrasis prašymas, kuriuo, Jėzus pamokyti, kreipiamės į mūsų dangiškąjį Tėvą. Trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus tęsė pagrindinei krikščionių maldai skirtą katechezę.

Gavėnia – metas investuoti į nenykstantį turtą

Išmalda, malda ir pasninkas mus sugrąžina į tris tikroves, kurios yra vienintelės nepraeinančios: malda sugražina mūsų ryšį su Dievu, išmalda – su artimu, pasninkas – su mumis. Dievas, broliai ir mano gyvenimas yra tie trys dalykai, kurie nesibaigia nieku. Tai trys dalykai, į kuriuos reikia investuoti.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Rožė iš Viterbo

 

1252 m. popiežius Inocentas IV norėjo paskelbti ją šventąja ir įsakė pradėti kanonizacijos procesą, kuris tikriausiai niekada ir neprasidėjo. Tačiau dėl to jos šventumo garsas anaiptol nemenkėjo, ir 1457 m. Kaliksto III iniciatyva pradėtas naujas procesas, kuris vyko normalia eiga. Tačiau popiežius mirė, o Rožė taip ir liko iškilmingai nekanonizuota. Nepaisant to, jos vardas minimas tarp šventųjų jau 1583 m. sudarytame Romos šventųjų sąraše (Martyrologium romanum).

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2019 m. gavėnios proga

 

Gavėnia ragina krikščionis intensyviau ir konkrečiau įkūnyti Velykų slėpinį asmeniniame, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime, ypač per pasninką, maldą ir išmaldą.

„Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)

Kiekvienais metais per Motiną Bažnyčią Dievas kviečia tikinčiuosius, kad „sąžinę apsivalę, džiaugsmingai lauktume šventųjų Velykų“, naudodamiesi atgimimo sakramentais pasiektume Dievo vaikų malonės pilnatvę (I gavėnios dėkojimo giesmė). Tuo būdu nuo Velykų iki kitų Velykų galime siekti išganymo pilnatvės, kurią jau esame gavę dėl velykinio Kristaus slėpinio: „Tuo tarpu mes esame išgelbėti viltimi“ (Rom 8, 24). Tas išganymo slėpinys, veikiantis mumyse jau žemiškajame gyvenime, yra dinaminis procesas, apimantis taip pat istoriją ir visą kūriniją. Šventasis Paulius net sako: „Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19). Šiuo požiūriu noriu pasidalyti su jumis keliais apmąstymais, kad jie mus lydėtų atsivertimo kelyje per ateinančią gavėnią.

Gavėnios lažybos

Pelenų dienos žinia – paprasta ir aiški. Dulkė esi. Iš dulkių atėjai ir į jas sugrįši. Nepaisant viso dabartinio tavo gyvenimo rafinuotumo. Atsiversk ir tikėk. Tikėk? Evangelija?

Kodėl tikėjimo Evangelija atnaujinimas – gavėnios širdis? Užmojis. Savotiškos lažybos.

Gavėnia – tai laikas, kai krikščionis tarsi vėl iš naujo išgyvena savo kelią į krikštą. Savo įsijungimą į Kristų ir Jo Kūną – Bažnyčią. Žiemos žvarbumas ir vasaros glamonės galimai nukreipė mano dėmesį kitur. Į sunkumus ir stoką, į pasiekimus ir gerovę. Gavėnios metas kviečia: atsigręžk vėl į Mane.

Pelenų trečiadienis

Pelenų ženklas žymi gavėnios pradžią, kai sudeginame tai, kas nenaudinga ir gali trukdyti žengti pirmą žingsnį, išvykti toliau, palikti tai, kas iki tol atrodė labai patogu, tačiau buvo nereikalinga.

Popiežiaus Pranciškaus žinia Gavėniai

„Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)

Kiekvienais metais per Motiną Bažnyčią Dievas kviečia tikinčiuosius, kad „sąžinę apsivalę, džiaugsmingai lauktume šventųjų Velykų“, naudodamiesi atgimimo sakramentais pasiektume Dievo vaikų malonės pilnatvę (I gavėnios dėkojimo giesmė). Tuo būdu nuo Velykų iki kitų Velykų galime siekti išganymo pilnatvės, kurią jau esame gavę dėl velykinio Kristaus slėpinio: „Tuo tarpu mes esame išgelbėti viltimi“ (Rom 8, 24). Tas išganymo slėpinys, veikiantis mumyse jau žemiškajame gyvenime, yra dinaminis procesas, apimantis taip pat istoriją ir visą kūriniją. Šventasis Paulius net sako: „Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19). Šiuo požiūriu noriu pasidalyti su jumis keliais apmąstymais, kad jie mus lydėtų atsivertimo kelyje per ateinančią gavėnią.

Po metų atveriamas Pijaus XII archyvas

 

„Šis nuolatinis ir nelengvas jūsų ir jūsų bendradarbių įsipareigojimas man šiandien leidžia, minint reikšmingą sukaktį, pranešti apie sprendimą tyrinėtojams atverti archyvinius popiežiaus Pijaus XII dokumentus“, – sakė popiežius pirmadienio, kovo 4 dienos, audiencijoje Vatikano archyvo vadovams ir personalui. Šventojo Tėvo paminėta sukaktis yra aštuoniasdešimt metų nuo Pijaus XII išrinkimo 1939 kovo 2-ąją. Šio popiežiaus pontifikatas truko beveik 20 metų, iki mirties 1958 spalio 9-ąją. Popiežius Pranciškus nurodė, kad Pijaus XII archyvas bus laisvai prieinamas visiems tyrinėtojams lygiai po metų – nuo 2020 kovo 2 dienos.

Pijus XII: šv. Kazimieras – šauniausias jaunuolis

Šv. Kazimiero šventė – kovo 4-oji – suteikia progą prisiminti lietuvių tautai labai reikšmingą Pijaus XII sprendimą. 1948 metų birželio 11-osios breve popiežius Pijus XII Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės kunigaikštį šv. Kazimierą paskyrė ypatinguoju dangiškuoju Lietuvos jaunimo globėju.

Pranciškus: dialoge svarbu ne vien „apie ką“, bet ir „kaip“

Tie, kurie domisi XX amžiaus Katalikų Bažnyčios istorija ir vienu svarbiausių šio periodo įvykių – Vatikano II Susirinkimu, ne kartą susiduria su Augustino Bea vardu. 1881 metų gegužę gimęs jėzuitas pirmiausia buvo Biblijos profesorius, artimas popiežių bendradarbis, prisidėjęs prie kelių enciklikų rašymo. 1959 metais popiežiaus Jono XXIII jis buvo pakeltas kardinolu, o 1960 metų birželį paskirtas pirmuoju Krikščionių vienybės sekretoriato pirmininku, ėjęs šias pareigas iki mirties 1968 lapkričio mėnesį. 1962 metų balandį įšventintas arkivyskupu.

Popiežius prašo visiškai panaikinti mirties bausmę

Popiežius parėmė tarptautinę kampaniją už visišką mirties bausmės panaikinimą. Kreipdamasis video žinioje trečiadienį į 7-jo Pasaulinio kongreso prieš mirties bausmę dalyvius Briuselyje, Šventasis Tėvas pakartojo, kad kiekvieno žmogaus gyvybė yra gėris, jo orumą būtina gerbti be išimčių. Todėl mirties bausmė yra rimtas kiekvieno žmogaus teisės į gyvybę pažeidimas.

Trečiadienio katechezė: „Teesie šventas tavo vardas“

Nuo šio trečiadienio, vasario 27 dienos, bendrosios audiencijos sugrįžta į šv. Petro aikštę: žieminis oras jau traukiasi iš Italijos ir sugrįžta šiltos dienos. Kreipdamasis į saulėta diena galėjusius džiaugtis piligrimus ir maldininkus popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie „Tėve mūsų“ maldą, apmąstydamas maldavimą: „Teesie šventas tavo vardas“.

Kard. Da Rocha: popiežius padėjo suvokti problemos rimtumą

 

Šiandien geriau suvokiame nepilnamečių išnaudojimo sunkumą, ypač jei nusikaltimus vykdė dvasininkai, taip pat labiau įsisąmoninome ir teisingumo bei pagalbos aukoms poreikį. Taip Brazilijos vyskupų konferencijos svetainėje rašo kardinolas Sergio da Rocha, Brazilijos arkivyskupas ir vyskupų konferencijos pirmininkas.

Azijos vyskupai skelbia pabėgėlių krizę prioritetu

 

Bangladeše vykusioje konferencijoje sutarta teikti koordinuotą atsaką į augančią pabėgėlių problemą.

Vasario 11-17 dienomis Bangladeše vyko Azijos vyskupų konferencijų federacijos surengtas tarptautinis seminaras dėl migrantų, pabėgėlių, persikelti priverstų žmonių, prekybos žmonėmis ir atsinaujinančios energijos problemų. Seminaras, kuriame dalyvavo apie 50 dalyvių, tarp jų – Dakos arkivyskupas kardinolas Patrick D’Rozario, 8 arkivyskupai ir kiti 11 Azijos šalių atstovai, vyko Cox Bazare, kuriame šiuo metu gyvena daugiau nei milijonas Rohinja pabėgėlių iš Mianmaro. Dalyviai lankė Kutupalongo pabėgėlių stovyklą, pristatė ataskaitas apie Katalikų Bažnyčios programas, padedančias migrantams, skirtas kovoti su prekyba žmonėmis, stiprinančias žmogaus teises.

Popiežiaus žinia gavėniai: kas tiki Dievą – myli žmones ir gerbia kūriniją

 

Žmogaus ir pasaulio istorija – tai kelionė į Kristaus mums padovanoto išganymo pilnatvę. Išganymo slėpinys, veikiantis žmogaus gyvenime, yra dinamiškas procesas, apimantis ir istoriją bei visą kūriniją. Taip rašo popiežius Pranciškus savo žinioje šių metų gavėniai, ragindamas išganymo perspektyvoje atsiminti žmogaus ir kūrinijos sąsajas, žmogaus atsakomybę už mūsų bendrus namus.

Pranciškus: technologijai reikia etikos

 

Pirmadienio ryte popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios gyvybės akademijos kasmetinio suvažiavimo dalyvius, kurie diskutuoja tema „Roboetika: žmonės, mašinos ir sveikata“. Akademija taip pat mini 25 metų jubiliejų. Šventasis Tėvas dalijosi mintimis apie technologinę pažangą – ne vien robotikoje, bet ir informacinių technologijų srityje, kurioje daug kalbama apie „dirbtinio intelekto“ technologiją ir milžinišką jos pritaikymo potencialą. Dideliais žingsniais pirmyn žengia biotechnologijos, kurios pradeda ne vien stebėti, bet ir manipuliuoti smegenų procesais, susijusiais su kognityvine veikla. Tokios technologijos ne vien atsako į klausimus, ne vien sprendžia problemas, bet keičia žmonių santykius, visuomenės raidą. Todėl tai nebėra vien technologijų, bet ir etikos klausimas.

Nepilnamečių išnaudojimas yra pasaulinė problema, bet Bažnyčioje daugiau skausmo

Bus rimtai tiriamas kiekvienas nepilnamečių išnaudojimo atvejis, nes kiekvienas atvejis yra baisus. Nesąžiningų Dievo tarnų išnaudotų mažutėlių šauksmas turi sukrėsti širdis, netekusias jautrumo dėl veidmainystės ar valdžios troškimo, sakė popiežius Pranciškus po baigiamųjų susitikimo Mišių apibendrindamas pastarosiomis dienomis vykusių diskusijų rezultatus.

Popiežius: mokykimės gailestingumo kultūros ir ja gyvenkime

 

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio susitikime kvietė gerai įsisąmoninti šventus Jėzaus žodžius: darytike gera nelaukdami atsilyginimo, visur liudykite meilės pergalę.

Sekmadienio vidudienį po Mišių su viso pasaulio episkopatų pirmininkais popiežius „Viešpaties Angelo“ maldos apmąstyme priminė krikščionišką pareigą daryti gera nelaukiant atlyginimo. Visur liudykite meilės pergalę, pasakė popiežius Pranciškus. Pasak Šventojo Tėvo, Jėzaus žodžiai yra aiškūs, krikščionis privalo mylėti savo priešus: „Jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus“.

Powered by BaltiCode