Budri širdis

 

Visi esame Dievo vaikai. Ir tie, kurių didelės širdys, ir tie, kurių ištreniruotas protas. Todėl Jis ištiesia ranką, kad ir į ką atsimuštume, kad ir kokiame gyvenimo ežere kapanotumės. Svarbiausia, kad būtume budrūs ir jos nusitvertume.

Apologetika – intelektualus krikščionybės pagrindimas

 

Žodis apologetika yra kilęs iš graikų kalbos žodžio apologia (ἀπολογία) ir reiškia žodinę gynybą, atsakymo davimą. Senovės Graikijoje šis terminas vartotas teisminiuose ginčuose, kuriuose kaltinamajam būdavo suteikiama galimybė atsakyti į jam pateiktus kaltinimus ir apsiginti. Bibliniame kontekste, konkrečiai – Naujajame Testamente, kuris buvo parašytas graikų kalba, šis žodis daiktavardžio (apologia) arba veiksmažodžio (apologeomai) formomis yra minimas 18 kartų ir kiekvieną kartą gali būti verčiamas kaip gynyba ar išteisinimas.

Džiaugsmo diena: trečiasis advento sekmadienis

 

Maldininkams šv. Petro aikštėje Pranciškus priminė, kad trečiasis advento sekmadienis yra vadinamas „džiaugsmo sekmadieniu“. Šį sekmadienį, anot popiežiaus, liturgija kviečia džiaugtis. „Krykštauk iš džiaugsmo, Ziono dukra, šauk, Izraeli! Visa širdimi džiaukis ir džiūgauk, dukra Jeruzale!“, citavo eilutę iš pranašo Sofonijo knygos Šventasis Tėvas (žr. Sof 3). Šventojo Miesto gyventojai kviečiami džiaugtis, nes Viešpats atšaukė savo nuosprendį, atleido, nepanoro nubausti. Todėl nebėra priežasties liūdėti, baimintis, tik dėkingai džiūgauti, nes Viešpats panoro išgelbėti tuos, kuriuos myli. Myli taip, kaip tėvas savo vaikus ar sutuoktinis savo sutuoktinę.

Popiežius paragino valstybes siekti visuotino mirties bausmės panaikinimo

 

„Bažnyčia moko Evangelijos šviesoje, kad mirties bausmė niekuomet nepriimtina, nes yra pasikėsinimas į asmens neliečiamumą ir orumą“.

Popiežius paragino valstybes, toliau vykdančias mirties bausmę, paskelbti moratoriumą siekiant visiškai panaikinti šią žiaurią bausmės formą. Šventasis Tėvas išsakė savo prašymą kalboje, kurios tekstą įteikė Tarptautinės komisijos prieš mirties bausmę delegacijai, kurią priėmė audiencijoje pirmadienio rytą.

 

Popiežius Pranciškus asmeniškai padėkojo Komisijai už darbą siekiant visuotinio mirties bausmės uždraudimo, jos nariams už pastangas pasiekti kompromisą, leidžiantį panaikinti mirties bausmę savo kraštuose.

Praeityje, anot popiežiaus, kai neturėjome atitinkamų priemonių, kurias dabar turime visuomenei apsaugoti ir nebuvo tokio žmogaus teisių apsaugos supratimo kaip dabar, mirties bausmė kai kada galėjo atrodyti kaip logiška ir teisinga išvada. Taip pat Popiežiaus valstybėje buvo taikoma ši nežmoniška bausmės forma, užmirštant gailestingumo pirmumą prieš teisingumą.

„Todėl katalikų Bažnyčios katekizmo nauja redakcija šiuo klausimu verčia mus prisiimti atsakomybę už praeitį ir pripažinti, kad šios bausmės formos pripažinimas buvo epochos mentaliteto pasekmė. Bažnyčios katekizmo redakcija jautriu mirties bausmės klausimu nėra prieštaravimas praeities mokymui. Bažnyčia moko Evangelijos šviesoje, kad mirties bausmė niekuomet nepriimtina, nes yra pasikėsinimas į asmens neliečiamumą ir orumą“, – sakoma komisijos delegacijai įteiktame popiežius tekste.

Šventasis Tėvas priminė, kad JT rezoliucijos dėl mirties bausmės vykdymo moratoriumo, kuriuo siekiama sustabdyti jos vykdymą organizacijos narėse yra kelias, kuriuo reikia eiti toliau iki visuotino mirties bausmės atsisakymo.

Popiežius taip pat paragino kraštus, kuriuose ligi šiol nepanaikinta mirties bausmė, tačiau nebėra bevykdoma, toliau tęsti tarptautinį kompromisą; kad paskelbtas moratoriumas būtų taikomas ne tik mirties bausmės vykdymo, bet ir mirties bausmės skyrimo atveju.

Savaime suprantama, kad kraštai, siekdami panaikinti mirties bausmę tam tikruose kontekstuose turės pradėti sudėtingus politinius procesus.

Egzekucijų įšaldymas ir mirtimi baudžiamų nusikaltimų sumažinimas, kaip ir šios bausmės formos taikymas nepilnamečiams, nėščioms, asmenims su proto ar intelekto negalia yra mažiausi tikslai, dėl kurių pasaulio lyderiai gali daryti kompromisus. (SAK / Vatican News)

Popiežiaus audiencija ambasadoriams: taikos ir pažangos misija

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė aštuonis Romoje nereziduojančius ambasadorius prieš Šventojo Sosto: Šveicarijos, Maltos, Bahamų, Žaliojo Kyšulio, Estijos, Islandijos, Turkmėnistano, Grenados, Kataro ir Gambijos, kurie įteikė savo paskyrimo raštus. Savo kreipimesi Šventasis Tėvas paminėjo dvi sukaktis: 100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos ir 70 metų nuo Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos paskelbimo. Popiežius pasidalijo keliomis mintimis apie tai, ką šios sukaktys reiškia.

Popiežius prašo skirti didesnį dėmesį jaunimui

 

Džiaugsmo Evangelija kviečia labiau įsipareigoti ugdymui. Ugdyti jaunimą Evangelijos mokykloje visų pirma reiškia buvo vienintelio Žodžio, kuris gelbsti, liudytojais.

Popiežius pasveikino italų katalikų televiziją „Telepace“ įsteigimo keturiasdešimtmečio proga ir paragino atnaujinti įsipareigojimą būti bebalsių balsu.

Pas Gvadalupės Dievo Motiną

 

Vakar, minint Meksikoje, apsireiškusią Švč. M. Mariją, per du milijonus maldininkų apsilankė Gvadalupės bazilikoje, esančioje šalies sostinėje.

Dievo Motina apsireiškė 1531 metais gruodžio 9 dieną actekui Jonui Didakui, neseniai atsivertusiam į krikščionybę. Ji davė nurodymus toje vietoje pastatyti bažnyčią ir paliko savo atvaizdą, stebuklingai atsispaudusį ant Didako apsiausto. „Aš esu Motina tikrojo Dievo, kuris viską sutvėrė ir viskam davė gyvybę. Eik pas Meksiko vyskupą ir pasakyk jam, kad pastatytų šventovę, iš kurios aš galėčiau rūpintis šios žemės vaikais, juos mylėti ir atjausti, nes aš esu Gailestingumo Motina“, – sakė Švenčiausioji Mergelė.

Kodėl popiežius Pranciškus kartais tyli?

 

2018 metus popiežiaus Pranciškaus pontifikato istorijoje, ko gero, labiausiai paženklino nepilnamečių išnaudojimo Bažnyčioje skandalai. Kunigų padaryti nusikaltimai ir kai kurių vyskupų pastangos juos dangstyti metų pradžioje užtemdė popiežiaus kelionę į Peru ir Čilę. Balandį Čilės vyskupams skirtame laiške Pranciškus atsiprašė, kad vizito metu padarė klaidą viešai užstodamas vyskupą Barrosą, nors aukos kaltino jį dangsčius vieną lytiniu išnaudojimu kaltinamą kunigą. Birželio pradžioje popiežius pritarė šio ir dar kelių Čilės vyskupų atsistatydinimui.

Kas yra kalėdojimas?

 

Prasidėjus adventui bažnyčiose išgirstame skelbimą apie kalėdojimą, siūloma pasikviesti kunigą į namus. Liškiavos parapijos klebonas kun. Jonas Cikana pasakojo apie tai, kas yra kalėdojimas, kaip jam ruoštis ir ko tikėtis iš kalėdojančio kunigo.

Dalindami Betliejaus ugnį skautai skleis žinią apie taiką

 

Gruodžio 18 d. į Lietuvą tradiciškai atkeliauja Betliejaus taikos ugnis, uždegta nuo žibinto Jėzaus gimimo grotoje Betliejuje.

Iki pat Šv. Kalėdų įvairių skautiškų organizacijų atstovai kartu su Lietuvos lenkų harceriais dalins žvakeles su Betliejaus ugnimi įvairiausiose vietose: bažnyčiose, ligoninėse, globos namuose, kalėjimuose, mokyklose, geležinkelio stotyse, aukščiausiose šalies valdžios institucijose ir kitose organizacijose. Akcija siekiama, kad ugnis apkeliautų visą Lietuvą ir įžiebtų tikėjimą, viltį, ramybę bei taiką žmonių širdyse.

Kodėl jaunimas palieka Bažnyčią?

 

Europa sensta nevienodai. Yra šalių, ypač Rytų Europoje, kurių bažnyčiose dar gausu jaunimo, reikalingos Mišios jaunoms šeimoms su kūdikiais, o dėl vis didėjančio ilgaamžiškumo mūsų bažnyčios ir šiaip dažnai dar perpildytos. Nepaisant to, atidžiau pažiūrėjus ateities perspektyva ramybės neįkvepia: jaunimo Bažnyčioje vis mažiau. Pavyzdžiui, JAV jau ne pirmą dešimtmetį stebimas vadinamųjų „nones“ – tai yra religijai visiškai abejingų asmenų skaičiaus didėjimas.

Pasaulinė ligonių diena bus minima Kalkutoje

 

Bažnyčia privalo siekti susitikimo su žmogumi visų pirma jo kančios kelyje. Šiame susitikime žmogus tampa „Bažnyčios keliu” ir šis kelias yra vienas svarbiausiųjų jos kelių.

Popiežius paskyrė Dakos (Bangladešas) arkivyskupą, kardinolą Patricką D’Rozario, C.S.C., savo ypatinguoju pasiuntiniu į Pasaulinės ligoninių dienos minėjimą, kuris įvyks vasario 9-11 dienomis Kalkutoje, Indijoje.

Trečiadienį minima Gvadalupės Švč. M. Marija

 

Gruodžio 12-ąją Bažnyčia liturgijoje mini Gavadalupėje apsireiškusią Švč. M. Mariją, o gruodžio 9-ąją švenčiamas ją regėjusio šv. Jono Didacho liturginis minėjimas.

Per šias šventes didžiulės maldininkų minios aplanko Gvadalupės šventovę Meksikoje. Popiežius Pranciškus Gvadalupės Marijos šventę kasmet pamini kartu su Romoje gyvenančiais imigrantais iš Lotynų Amerikos. Taip pat šių metų gruodžio 12-osios, trečiadienio, vakarą jie susirinks į popiežiaus aukojamas Mišias Šv. Petro bazilikoje.

Ar Dievui reikia „like’ų“?

Visi pažįstame reklamą – be šios „damos“ neapsieina nė vienas, norintis išpopuliarinti savo prekę ar idėją. Šiais laikais yra reklamuojamos ne vien stulbinančios priemonės nuo raukšlių ar nešvarių kanalizacijos vamzdžių, bet ir atitinkamas elgesys su savo artimu: sąmoningas ir blaivus vairavimas bei pagarba sėdinčiam šalia automobilyje, tiek fizinio, tiek psichologinio smurto nenaudojimas prieš augančius vaikus ar pakančią žmoną, jautrus požiūris į negalią turinčius asmenis ir dar daugiau kitų mums žinomų pavyzdžių. Tačiau ką mes, kaip katalikai, galime reklamuoti? Ar mes, kaip Bažnyčios dalis, turime padėti jai augti, pasitelkdami reklamą? Ar Bažnyčios vizijai pelnyti sielų išganymą reikalingas populiarumas?

Adventas: įsiklausyti į sąžinės balsą

 

Adventas, laikas įsiklausyti į kuklų, bet veiksmingą mūsų Viešpaties buvimą mūsų širdyse. Šiais benueinančiais metais vykusio Sinodo jaunimo tema baigiamasis dokumentas pabrėžė įsiklausymo svarbą. Advento pamąstymui – vysk. Gualtiero Sigismondi, vieno iš Sinodo tėvų, pamąstymas, pristatytas Massimo Travascio knygos „Sąžinės diakonija“ įvade.

Popiežius Pranciškus: teisių pažeidimai paliečia visus

 

Lygiai prieš 70 metų, 1948 gruodžio 10 dieną, Jungtinių Tautų Organizacijos asamblėja Paryžiuje priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Po Antrojo pasaulinio karo visai Europai ir kitoms šalims virtus griuvėsiais, po pasibaisėtinos paniekos žmogaus gyvybei metų, po grožio, tvarkos ir civilizacijos, kuria šalys anksčiau didžiavosi, baisaus sužalojimo ar visiško sunaikinimo reikėjo naujų visuomeninių ir tarpvalstybinių santykių principų. Juos pasiūlė vienu iš iškiliausių amžiaus dokumentų tapusi Visuotinė žmogaus teisių deklaracija.

Kalėdos. Dievas įsiterpia į žmogaus prigimtį

 

Grigalius Nysietis, „Dievas įsiterpia į žmogaus prigimtį. Kalėdų homilijos“, yra Vatikano leidyklos naujovė.

Grigalius Nysietis, „Dievas įsiterpia į žmogaus prigimtį. Kalėdų homilijos“, yra Vatikano leidyklos naujovė. Veikalo autorius, Cezarėjos vyskupas ir šventasis, dabartinės Turkijos teritorijoje IV amžiuje gyvenęs Grigalius Nysietis yra Bažnyčios tėvas, kai kurie apžvalgininkai jį vadina vienu iš svarbiausių Rytų Bažnyčios tėvų. Jo raštai per pusantro tūkstančio metų buvo ir yra pamatinis krikščioniško mokymo lobynas, iš kurio sėmėsi nesuskaičiuojami dvasininkai ir teologai, ypač Rytuose. Vatikano leidyklos išleistas Grigaliaus Nysiečio veikalas „Dievas įsiterpia į žmogaus prigimtį. Kalėdų homilijos“ pirmą kartą išvertas į modernią kalbą. Graikiškai parašytas tekstas dabar išleidžiamas italų kalba.

Drąsiai ženkime savo keliu

Tikroji ramybė – tai Kristaus ramybė, neužglaistyta, taurę iki dugno turinčio išgerti Dievo Sūnaus, viską matančio, nepagražinančio ir nepasmerkiančio, ramybė. Jis nesusieja nuodėmės su nusidėjėliu, nes tai du skirtingi dalykai. Mes dažniausiai pjaunam iš peties – nuteisiam ir pasmerkiam. O iš tiesų juk vargšas Judas buvo įkalintas blogo savo poelgio.

Loreto Dievo Motina – dangiškoji karaliaus Jono Sobieskio globėja ir sukilėlių užtarėja

 

Pirmosios gruodžio pusės liturginis kalendorius nestokoja Švč. Mergelės Marijos garbei skirtų iškilmių ir švenčių. 

Gruodžio 8 d. pagerbiamas Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas, 1854 m. gruodžio 8 d. popiežiaus Pijaus IX paskelbta Romos katalikų tikėjimo dogma. Gruodžio 12 d. švenčiama ypač Lotynų Amerikos tikintiesiems svarbi Gvadelupės Dievo Motinos šventė, menanti pirmąjį oficialiai pripažintą Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Katalikų Bažnyčios istorijoje. 

Adventas. Laukimo laikas

Kas yra adventas? Kiek jis trunka? Kokius liturginius rūbus dėvi kunigai? Kaip prasmingai išgyventi šį liturginį laiką? Kokie Mišių skaitiniai? Pristatome laikraščio „Avvenire“ atsakymus į šiuos klausimus.

Popiežius vienuoliams mercedarams: „Išlaisvinkite įkalintus“

Ketvirtadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė per 120 mercedarų vienuolių, vyrų ir moterų. Šis ordinas buvo įsteigtas 1218 metais Ispanijoje ir šiuo metu švenčia 800 metų sukaktį.

Jo nariai įsipareigojo išpirkti į musulmonų nelaisvę to metų kovų kontekste pakliuvusius krikščionis, o kai kuriais atvejais netgi susikeisti su jais. Vienas iš motyvų buvo padėti jiems išbandymuose neprarasti  tikėjimo. Vėlesniais amžiais, keičiantis istorinėms aplinkybėms, ordinas buvo reformuotas – jo dėmesys nukrypo į vergų sielovadą, o kai vergovė pagaliau buvo panaikinta, į kalinių sielovadą.

Šventumas pasiekiamas per meilę

 

Religija yra asmeninis santykis tarp žmogaus asmens ir Absoliutaus Asmens. Žmogus aktyviai dalyvauja šiame santykyje. Reikia pastebėti, kad kiekviena kultūrinė, moralinė, estetinė, pažintinė žmogaus veikla vysto jo dvasinę dimensiją. Tačiau labiausiai žmogaus asmenį tobulina ta veikla, kuri puoselėja santykį su Dievu. Pavyzdžiui, moraliniai veiksmai nors ir tobulina patį subjektą, tačiau yra nukreipti į kitų asmenų gėrį, pažinimas dažnai siekia praktinių rezultatų, panašiai ir kūrybinė veikla tobulindama kažkokią medžiagą pereina į kūrinį. Tuo tarpu religinis veiksmas tobulina patį subjektą, patį žmogų. Religinis veiksmas telkia į visumą visas kitas tik žmogui būdingas galias: pažinimą, valią, jausmus. Religiniame veiksme dalyvauja visas žmogaus asmuo.

Powered by BaltiCode