SSC

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišių homilija arkikatedroje

Šventųjų Mišių Dievo žodis (Rom 4, 13–18) mūsų dėmesį kreipia į tikėjimo dovaną ir kaip tikėjimo pavyzdį rodo Abraomą, kuris patikėjo Dievu, kai nebuvo jokios vilties. Dievas buvo pažadėjęs Abraomui, kad iš jo kils didelė ainija, kurios nebus galima suskaičiuoti, tačiau netrukus paprašė, kad paaukotų savo viengimį sūnų Izaoką. Koks stiprus turėjo būti Abraomo tikėjimas, kad pasitikėtų Dievu, kai jam paliepė paaukoti vienintelį sūnų.

Garbės slėpiniai išėjusiems atminti su giedotojų grupe „De profundis

Lapkričio 1 d. 17 val. pasitinkant visų išėjusiųjų Amžinybėn dieną – Vėlines, gedulinio giedojimo grupės „De profundis” nariai Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje mirusiųjų atminimą pagerbs ir už juos melsis šimtmečių gelmes siekiančia tradicine malda – giedodami Švč. Jėzaus Vardo rožinį. Bus giedama trečioji rožinio dalis – Garbės slėpiniai. Vėlinėms skirtame maldos ir susikaupimo vakare taip pat dalyvaus skaitovas – Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Henrikas Savickis, kuris maldų ir giesmių pynę prasmingai papildys refleksijai ir susikaupimui skatinančiais tekstais.

Popiežiaus Pranciškus. Klerikalizmas yra iškrypimas

„Klerikalizmas yra tikras iškrypimas Bažnyčioje. Ganytojas eina kaimenės priešakyje ir rodo kelią, atsistoja viduryje jos ir stebi, kas dedasi jos viduje, taip pat gale kaimenės, kad įsitikintų, jog niekas nebuvo paliktas. Tuo tarpu klerikalizmas nori, kad ganytojas visada būtų priekyje, nustatytų kryptį, baustų ekskomunika tą, kuris nutolo nuo kaimenės: trumpai tariant, tai yra priešingybė Jėzaus elgesiui. Klerikalizmas baudžia, atskiria, plaka, niekina Dievo tautą“, – šiais žodžiais popiežius dar kartą pasmerkė klerikalinį mentalitetą Bažnyčioje, atsakydamas į jėzuito Joaquimo Biriate SJ klausimą. Popiežiaus pokalbis su Mozambiko ir Madagaskaro jėzuitais, įvykęs jo paskutinės kelionės Afrikoje metu, buvo paskelbtas paskutiniame jėzuitų žurnalo „Civiltà Cattolica“ numeryje.

Šv. Jono Pauliaus II liturginis minėjimas: „Atverkite Kristui duris“

Popiežius Pranciškus antradienį, spalio 22 dieną, minit Šv. Jono Pauliaus II liturginį minėjimą, priminė savo pirmtako paraginimą „Atverkite Kristui duris“, išsakytą 1978 metais per iškilmingos pontifikato inauguracijos Mišias. Pranciškus per tvirterio paskyrą @pontifex dėkojo Viešpačiui už visą gėrį, lenko popiežiaus padarytą pasaulyje ir žmonių širdyse žodžiais, veiksmais ir šventumu.

Prasidėjo trečioji Sinodo savaitė: parengtas baigiamojo dokumento projektas

Bažnyčiai Amazonijoje skirto Vyskupų Sinodo dalyviai pradėjo trečią darbo savaitę. Pirmadienį priešpiet įvyko keturioliktasis bendras visų dalyvių posėdis, kurio metu buvo pristatytas šios asamblėjos baigiamojo dokumento pirmasis projektas.
Sinodo posėdyje dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Pradžios maldai vadovavo perujietis arkivyskupas Miguel Cabrejos Vidarte, šiuo metu vadovaujantis Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų tarybai. Jis paragino „visiems kartu eiti vieną šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasinės kelionės atkarpą“.

Misijų diena Lietuvoje – išeiti iš savo ribotumo, dovanotis kitam

„Kiekvienas katalikas dėl savo priklausymo Bažnyčiai kviečiamas džiaugtis tikėjimo malone ir pasidalyti ja su pažįstamais bei artimais žmonėmis. Todėl savotiškai šį spalio mėnesį būti misionieriais į Lietuvą yra siunčiami visi katalikai. Net 2 milijonai!“ – sako Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. Alessandro Barelli SDB.

Trečiadienio katechezė. Visų Viešpats nėra šališkas

Bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus komentavo Apaštalų darbų 10 skyrių apie Šventosios Dvasios išliejimą pagonims. Maldininkams ir piligrimams šv. Petro aikštėje įvairiomis kalbomis buvo perskaitytos šios eilutės: „Tada, atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė gerąją taikos naujieną. Šitas yra visų Viešpats“ (Apd 10, 34).

Pranciškus: Jėzus taip pat patyrė vargstančiųjų dalią

Popiežius Pranciškus video žinioje pasveikino asociaciją „Brolis“ Lurde lapkričio 14–17 dienomis įvyksiančio asociacijos narių susitikimo proga. Asociacija „Brolis“ darbuojasi vargstančiųjų ir pažeidžiamųjų globos srityje, jos atstovai susirinks Lurde lapkričio 17 minimos ir popiežiaus įsteigtos Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, šiemet minimos iš eilės trečią kartą.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Per mane išreiškė dėkingumą visiems...“

Dievas yra apdovanojęs žmogų laisva valia. Asmuo pats, savo valia turi rasti jėgų, nepalūžti, neprarasti svarbiausios dvasinės vertybės – tikėjimo – net tada, kai likimas siunčia išbandymus. Lietuvių tauta okupacijos metais patyrė sunkius išbandymus, buvo siekiama, kad ji atsižadėtų tikėjimo ir tautiškumo. Jai išlaikyti savo vertybines orientacijas padėjo gražus mūsų močiučių, tėvelių auklėjimas ir drąsių žmonių, ištikimai sekančių Jėzaus Kristaus pėdomis, pavyzdys. Anot kardinolo Sigito Tamkevičiaus,< ...> Jei Dievas mums leidžia nešti kokį nors kryžių – persekiojimo, ligos ar kitokį – ir mes tą kryžių apkabiname, tuomet mūsų tikėjimas dar labiau sužydi. Šie žodžiai – ne iškalba apdovanoto žmogaus retorika, ne pakartota knygų išmintis, o gilios gyvenimo pamokų išvados.

Nuncijus P. Rajičius apie Lietuvą: išdidi, dievą ir savo šalį mylinti tauta

Liepos pradžioje į Lietuvą atvyko naujasis apaštalinis nuncijus arkivyskupas PETARAS RAJIČIUS. Pas mus arkivyskupas sugrįžo po dviejų dešimtmečių, 1996–1998 m. jis ėjo nunciatūros Vilniuje patarėjo pareigas, tad susipažindami su ekscelencija, taip pat klausėme, ar Lietuva pasikeitė, kokia mūsų vieta Visuotinės Bažnyčios žemėlapyje, kokie iššūkiai ir darbai laukia sugrįžus į Lietuvą.

Sirų arkivyskupas: vėl rizikuojama nekaltųjų žudynėmis

Turkijos kariuomenė pradėjo sausumos operaciją Sirijos teritorijoje. Tai nebuvo staigmena, nes jai buvo ruošiamasi ne vieną mėnesį. Turkijos oficialus pretekstas yra siekimas sutramdyti ginkluotus kurdų separatistus ir sukurti 500 kilometrų ilgio ir keliasdešimties kilometrų pločio buferinę zoną, į kurią žadama perkelti Turkijoje esančius sirų pabėgėlius. Galima priminti, kad iki šiol Turkijos kariuomenė, kuri priklauso didžiausių ir labiausiai finansuojamų kariuomenių pasaulyje dešimtukui, tiesiogiai vengė kištis prezidento Asado režimo, sukilėlių ir džihadistų tarpusavio kovą.

Vyskupų sinodas Amazonijai: diskusijos tęsiasi

Spalio 9 dienos rytinėje ir popietinėje Vyskupų sinodo Amazonijai sesijose buvo apžvelgta daug temų. Visų pirmiausia – prekybos narkotikais ir jos pasekmių drama. Narkotikų prekybai skirtų kokos augalų augintojai skverbiasi į regioną, jie jau yra užsėję tūkstančius hektarų ir toliau didina plotus. Tuo pačiu didėja nusikalstamumas ir poveikis aplinkai. Kalbant apie pastarąjį, tai dar didesnį poveikį daro hidroelektrinių statybų ar jų darbo poveikis, tyčiniai gaisrai, nelegalios išteklių kasybos.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Danielius ir jo draugai kankiniai

Po to, kai Mažesniųjų brolių ordino broliai tapo pirmaisiais kankiniais, tarp šv. Pranciškaus pasekėjų kilo šventa konkurencija trokštant pralieti kraują dėl Kristaus Evangelijos.

1227 m. Danielius, Kalabrijos provincijolas Italijoje, ir šeši jo palydovai, broliai Angelas, Samuelis, Donulas, Leonas, Hugolinas ir Nikolas, gavę generalinio ministro palaiminimą, išvyko į Afriką skelbti Evangelijos musulmonams.

Trečiadienio katechezė. Sauliaus tapimas Pauliumi

Bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Apaštalų darbus, šį kartą apie Sauliaus atsivertimą, apie persekiotojo virsmą į evangelizuotoją. Prieš katechezę buvo perskaitytos apie tai pasakojančios eilutės (žr. Apd 9): „Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ Jis klausė: „Kas tu esi, Viešpatie?“ Šis atsakė: „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą; tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti“ . Po šios patirties, priduriama pasakojime, Saulius tapo „rinktiniu įrankiu“ nešti Viešpaties vardą tautoms.

Amazonijos Sinodas: kai trūksta kunigų, vienuolės klauso išpažinčių

Nuo pirmadienio ryto Vatikane vyksta Amazonijai skirto Vyskupų sinodo generalinės kongregacijos, t.y. bendrieji posėdžiai, kurių metu Sinodo tėvai, remdamiesi iš anksto suderinto darbo dokumentu schema, pateikia savo pastabas, įžvalgas ir pasiūlymus. Pasisakymų tematika labai plati – nuo ekologijos ir socialinio teisingumo iki labai konkrečių pasiūlymų sielovadai.

Vysk. K. Kėvalas: turėtume kalbėti apie gerovės, o ne apie globos valstybę

Lietuvos Caritui minint savo įkūrimo 30-metį, rugsėjo 30 d. Seime įvyko konferencija „Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame?“, kurios dalyvius sveikino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir Europos Caritas generalinė sekretorė Maria Nyman, pranešimus skaitė LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Kęstutis Kėvalas, sociologai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Bendroji audiencija. Šventoji Dvasia įkvepia skelbti Evangeliją

Evangelijos skelbimo misijoje pagrindinė veikėja yra Šventoji Dvasia, o pagrindinis misiją vykdančių krikščionių bruožas turi būti džiaugsmas, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos metu tęsdamas katechezę apie Apaštalų darbų knygą. Šį kartą buvo kalbama apie apaštalą Pilypą, pakrikštijusį Etiopijos didžiūną.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode