Popiežius Pranciškus: Mylėti svetimšalį taip, kaip save

 

Popiežius Pranciškus Marijos Ėmimo į Dangų liturginės šventės dieną pasirašė, o po kelių dienų paskelbė žinią, skirtą katalikų Bažnyčioje minimai Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai. Kasmetinę pasaulinę dieną skirtą migrantams ir pabėgėliams katalikų Bažnyčia mini jau daugiau kaip šimtą metų. 2018 metais bus minima jau 104 Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena, įvesta popiežiaus Benedikto XV trumpai po to kai 1914 metais, Pirmojo pasaulio karo išvakarėse, buvo išrinktas popiežiumi. Jo prašoma Šventoji Konsistorijos Kongregacija, kurios įpėdinė yra dabartinė Vyskupų kongregacija, pasiuntė visiems katalikų vyskupams laišką „Skausmas ir rūpestis“. Nors tuomet Romos prelatams labiausiai rūpėjo italų migrantų, tokių kaip popiežiaus Pranciškaus senelių, iš Italijos emigravusių į užjūrius, dalia ir sielovada, ilgainiui Romos vyskupai ėmė kreipti Bažnyčios dėmesį į visus pasaulyje nuo visokių nelaimų bėgančius, užuovėjos ieškančius migrantus, kad kiek galėdami jiems krikščioniškai padėtų darbais, aukomis, malda.

Popiežius: Bažnyčia artima vergovės aukoms

 

Popiežius Pranciškus per socialinio tinklo paskyrą užtikrino Bažnyčios artumą visiems nukentėjusiems ir tebekenčiantiems nuo senų ir naujų vergovės formų. „Viešpats yra arti visų tapusių senų ir naujų vergovės formų aukomis: nežmoniško darbo, nusikalstamos prekybos žmonėmis, išnaudojimo“, skelbiama popiežiaus Pranciškaus Twitterio paskyroje.

„Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ (Mt 16,13)

 

Rugpjūčio mėnesio paskutinio sekmadienio Evangelijos tema – Jėzaus dievystės išpažinimas ir Petro primatas. Trumpai tariant, Petras išpažįsta Jėzų kaip viso savo gyvenimo Viešpatį ir Gelbėtoją.  Jėzus patvirtina Petro žodžius:  „Pažadu Petrą padaryti savo Bažnyčios uola, kurios jokie pragaro vartai nenugalės“ (Plg. Mt  16, 19). Šis Jėzaus klausimas ir Petro išpažinimas yra kertinis kiekvieno iš mūsų gyvenimo prasmės klausimas ir atsakymas. Jeigu mūsų atsakymas yra kaip Petro: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ (Mt 16, 16),  tuomet  jokios dvasinės audros ir žemės drebėjimai nesujauks mūsų dvasios ramybės. O pragaro vartų užmačios yra tik vienos: nusivylimas, baimė, tušti pažadai ir netikėjimas. Štai kas šiandien kausto dabarties pasaulį, kuris atsitraukia nuo gyvojo Dievo ir klaidžioja piktojo tamsos labirintuose.

Liko metai iki Pasaulinio šeimų susitikimo Dubline

 

Airijoje, likus lygiai metams, pradėtas atbulinis skaičiavimas iki Pasaulinio šeimų suvažiavimo Dubline pradžios 2018 metų rugpjūčio 21 d. ir pristatyta pasirengimo programa. Pirmadienį Airijos vyskupijų atstovai iš visų 26 diecezijų dalyvavo susitikime su Pasaulinio šeimų suvažiavimo rengėjais Airijos katalikų Nacionalinėje Knock Marijos šventovėje, rytinėje Airijoje. Susitikime, kuris truko nuo priešpiečio iki pavakarės, Diarmuid Martin, IX Pasaulinio šeimų suvažiavimo Dubline prezidentas ir Dublino arkivyskupas, pašventino Pasaulinio šeimų suvažiavimo altorėlį su Šventosios Nazareto Šeimos paveikslu, perskaitė maldą ir, kaip minėta, pradėjo pasirengimą tarptautiniam tikėjimo festivaliui, kurį, tikimasi, savo dalyvavimu pagerbs popiežius Pranciškus.

„Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas!“ (Mt 15, 28)

 

Sekmadienio Evangelijoje po Žolinių šventės išgirstame kananietės merginos išgydymo istoriją. Tiksliau apie gydymo ypatumus nesužinosime nieko, bet visa tai, kas lemia sėkmingą gydymą, pasakyta Evangelijoje  su kaupu – tai kananietės moters stiprus tikėjimas Jėzumi.  Jos dukra sunkiai serga, deja, ji ne išrinktosios tautos žmogus, todėl Jėzus kurį laiką nekreipia dėmesio į jos maldavimus ir prašymus. Šis pasakojimas – tai dar vienas evangelinis perlas apie šeimininko stalą ir duonos trupinius, nukritusius šunyčiams. Jėzus nuolat mus stebina savo dieviška išmintimi, bet mūsų sutikta sekmadienio Evangelijoje kananietė moteris nustebina ir patį Jėzų, galbūt pasakysime žodžių gražumu, išplėtotu palyginimu apie šunyčius, kurie šeimininko namuose nėra svetimi, o tikra dalis šeimos gyvenimo. Tai pasakojimas apie kiekvieną iš mūsų, kad ir kaip nutolusius nuo Dievo meilės. Ir tai priminimas, jei kartais mūsų gyvenimas yra tik maži duonos trupiniai, tai veikiau yra mūsų, o ne Dievo pasirinkimas ribotai Jam veikti mumyse.

Arkivysk. L, Virbalas: Švenčiame Marijos pergalę, jos džiaugsmo pilnatvę

 

Tegu kiekvieną įprastoje kasmetinėje ir vis kitokioje Žolinių šventėje Pažaislyje Viešpats paliečia savaip, duoda tai, ko labiausiai mums reikia dabar“, – sakė kun. Artūras Kazlauskas, aiškinęs liturgiją kauniečiams, kurie Lietuvos Šv. Kazimiero kongregacijos seserų kvietimu tradiciškai gausiai susirinko į Pažaislio vienuolyną švęsti Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų.

Popiežius Žolinės vidudienį: Tepadeda mums Marija susitikti su ja danguje

 

 „Marijai, Taikos Karalienei, kurią šiandien kontempliuojame dangaus garbėje, norėčiau dar kartą pavesti sielvartą ir skausmą žmonių, kurie daugelyje pasaulio kraštų kenčia dėl stichinių nelaimių, socialinės įtampos ir konfliktų“, - sakė popiežius Pranciškus antradienio, Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės vidudienį. „Mūsų dangiškoj Motina visiems teišmeldžia paguodą ir ramią, taikią ateitį“.

Italų laikraštis apie popiežių atostogų istoriją

 

Turine leidžiamas italų dienraštis „La Stampa“ paskelbė gana ilgą straipsnį, kuriame pasakojama popiežių atostogų istorija, pradedant tryliktą amžių siekiančiais pirmais dokumentais, pasakojančiais apie popiežių vasaros poilsį, ir baigiant mūsų laikais – neatostogaujančiu popiežiumi Pranciškumi.

Devynioliktasis eilinis sekmadienis

Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisiąs minią. Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuojau juos prakalbino: „Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“ Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu“. Jis atsakė: „Eik!“ Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“ Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!“ Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!“ (Mt 14,22-33)

Popiežius sekmadienio vidudienį: Su Jėzumi įveiksime gyvenimo audras

 

Sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, kreipdamasis į romiečius ir piligrimus, susirinkusius į Šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie audringu ežeru plaukusius apaštalus, apie jų išgąstį ir apie Jėzų, kuris juos ramina atėjęs vandens paviršiumi. „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu“, tarė Jėzui apaštalas Petras. „Eik!“, atsakė jam Jėzus. Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi, bet pamatęs vėjo smarkumą, jis išsigando ir pradėjo skęsti. Tuojau Jėzus ištiesė jam ranką ir išgelbėjo.

Popiežius prašo sustabdyti eutanazijos vykdymą

 

Popiežius Pranciškus įsakė Belgijos katalikų Artimo meilės brolių kongregacijai sustabdyti eutanazijos vykdymą savo psichiatrinėse ligoninėse, praneša iš Londono tarptautinė žinių agentūra „Associated Press“. Šventojo Sosto spaudos salė ketvirtadienį patvirtino, kad popiežius tikrai įsakė „Artimo meilės broliams“ („Broeders van Liede“) sustabdyti eutanazijos vykdymą jos administruojamose psichiatrinėse ligoninėse.

„Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“ (Mt 14, 27)

 

Eilinių metų  devynioliktojo sekmadienio Evangelija mums primena Jėzaus ėjimo vandeniu stebuklą. Jėzus ne stebuklais rūpinosi pasitikrinti savo reitingus mokinių akivaizdoje, bet veikiau Jis patikrino mokinių tikėjimą. Šio sekmadienio Evangelijos žinia aiški – tikėjimas įgalina mus gyventi visavertį dvasinį gyvenimą. Be tikėjimo mūsų gyvenimas skęsta  audrose ir bangų šėlsme.

Popiežius: Žudynės Nigerijos bažnyčioje – gėdingas nusikaltimas

 „Trokštu, kad liautųsi bet kokia neapykantos ar prievartos forma ir kad niekados daugiau nesikartotų tokie gėdingi nusikaltimai kulto vietose, į kurias tikintieji susirenka melstis“. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus užbaigė trečiadienio bendrąją audienciją pažymėdamas, kad jį giliai įskaudino žudynės, įvykusios praėjusį sekmadienį vienoje Nigerijos bažnyčioje, kurioje buvo nužudyti nekalti žmonės.

Pranciškus: Jėzaus širdis gailestinga

 

Trečiadienio rytą įvyko antroji po vasaros laikotarpio pertraukos Popiežiaus bendroji audiencija; šį kartą dėl aukštos oro temperatūros ji vietoj įprastos vietos šv. Petro aikštėje surengta kur kas vėsesnėje audiencijų salėje. Maldininkams skaitytoje katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Jėzaus Gailestingąją širdį ir jo galią atleisti nuodėmes. Popiežius prisiminė biblinę Jėzaus mokymo sceną apie atgailaujančią nusidėjėlę.

Popiežius: Dėkokime Dievui už šv. Dominyką

 

Rugpjūčio 8 d. liturginis kalendorius minėjo šv. Dominyką Guzmaną, Pamokslininkų ordino, paprastai vadinamo dominikonais, įkūrėją. Šia proga popiežius Pranciškus trumpa žinute kreipėsi į savo sekėjus Twitterio tinkle: „Šiandien šloviname Tėvą už darbus, kuriuos nuveikė šv. Dominykas, tarnaudamas Evangelijai, skelbdamas ją žodžiu ir gyvenimu“.

Popiežius sekmadienio vidudienį: vasarą pailsėkime, bet neužmirškime kenčiančiųjų

Nors Romoje šiomis dienomis karšta – temperatūra pakyla iki 36-37 laipsnių – sekmadienio vidudienį kalbėti kartu su popiežiumi „Viešpaties Angelo“ maldą į Šv. Petro aikštę, Vatikano žandarmerijos duomenimis, buvo susirinkę apie 10 tūkst. žmonių. Jiems sakytoje kalboje, Pranciškus komentavo sekmadienį liturgijoje minėtą Viešpaties Atsimainymą ant Taboro kalno.

„Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa“ (Mt 17, 2)

 

      Viešpaties Atsimainymo sekmadienis mums primena Jėzaus neblėstančią šlovę ne tik Jo gyvenimo pavyzdžiu dulkėtoje Galilėjos krašto žmonių kasdienybėje, bet ir artimiausių mokinių akivaizdoje. Jėzaus veidas ir drabužiai suspindi akinama šviesa, kuri šviečia, bet nedegina tų, kurie ieško atsakymų į amžinojo gyvenimo klausimus. 

Aštuntasis Dievo įsakymas: Nekalbėk netiesos

 

Aštuntasis įsakymas draudžia iškreipti tiesą bendraujant su kitais žmonėmis. Ta moralinė nuostata išplaukia iš šventosios tautos pašaukimo liudyti Dievą, kuris yra tiesa ir nori tiesos. Nusižengti tiesai – tai žodžiais ar darbais atsisakyti pareigos būti tiesiam moraline prasme, tai didelė sandoros pamatus apimanti neištikimybė Dievui. Senasis Testamentas tvirtina: „Dievas yra visokios tiesos šaltinis. Jo žodis yra tiesa.“

Žinia Pasaulinei turizmo dienai: „Darnus turizmas, plėtros įrankis“

 

Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija pirmą kartą paskelbė žinią Jungtinių Tautų paskelbtos Pasaulinės turizmo dienos proga. Pasaulinė turizmo diena minima kasmet rugsėjo 27 dieną. 2017 metai be to JT Generalinės asamblėjos paskelbti Darniojo turizmo skatinimo metais. Todėl ir Pasaulinė turizmo organizacija 2017 metų Pasaulinei turizmo dienai parinko temą „Darnus turizmas: plėtros įrankis“.

Powered by BaltiCode