Parama
Spalio 5 d. – šv. Faustinos minėjimas

Spalio 5 d. pirmą kartą šv. Faustino Kowalskos liturginis minėjimas buvo švenčiamas visoje Bažnyčioje. Šių metų gegužės 18 d., šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtųjų metinių proga, buvo paskelbtas Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretas, skelbiantis, jog popiežiaus Pranciškaus sprendimu Šv. Faustinos Kowalskos minėjimas įrašomas į visos Bažnyčios liturginį kalendorių.

Visi esame seserys ir broliai. Naujoji Pranciškaus enciklika

„Fratelli tutti“, – rašė šventasis Pranciškus Asyžietis, kreipdamasis į visus brolius ir seseris, siūlydamas jiems gyvenimą pagal Evangeliją“. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus pradeda spalio 3-ąją, Pranciškaus šventės išvakarėse, Asyžiuje pasirašytą savo encikliką. Oficialus naujojo popiežiaus Pranciškaus mokymo dokumento pavadinimas Fratelli tutti italų kalba reiškia ne tik brolius, bet visus šeimos vaikus – brolius ir seseris. Šeštadienį Asyžiuje pasirašyta popiežiaus enciklika paskelbta sekmadienį, spalio 4-ąją – Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną.

A. Savickio kunigystės auksinis jubiliejus: „Dievo dvasia veda prasmingu gyvenimo keliu“

Prieš trejus metus išgyventas insultas nekliudo kunigui Alfonsui Savickiui visa širdimi ir mintimis toliau aukotis dvasininko gyvenimui ir pašaukimui. 50 kunigystės metų pašaukimas jam daug reiškia: „Nors nebesu toks aktyvus, kaip ankščiau, vis tik toliau vadovaujuosi įsitikinimu, kad Dievas mane pašaukė, kad atsiliepčiau, o tai formuoja mano atsakomybę gyvenime“, – sako kun. Alfonsas Savickis. Australijoje gyvenantis lietuvių kilmės dvasininkas, kunigystės auksinio jubiliejaus proga pasidalijo dvasininko pašaukimo patirtimi ir įspūdžiais Perto arkivyskupijos (Australija) internetiniame laikraštyje therecord.com.au

Popiežiaus laiškas minint šv. Jeronimo mirties 1600 metų sukaktį

Prieš 1600 metų – 420 m. rugsėjo 30 d. – mirė garsusis Bažnyčios tėvas, Šventojo Rašto vertėjas ir komentuotojas šv. Jeronimas. Trečiadienį Vatikane buvo paskelbtas šiai sukakčiai skirtas popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas „Sacrae Scripturae affectus” („Pamilęs Šventąjį Raštą“).

100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo

„Neturėjau ir neturiu jokių abejonių, kad tokių dvasinių aukštumų žmogus, kaip kardinolas Vincentas Sladkevičius, nesutiko su KGB pasiūlymais – tai buvo per daug tiesi asmenybė“, – sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius ketvirtadienį Seime vykusioje spaudos konferencijoje „100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo”. Kardinolui S. Tamkevičiui pritarė ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas: „Mūsų išgyventas kruvinų okupacijų laikotarpis buvo toks sudėtingas, kad jo negalima sudėti į paprastas sistemas ar instrukcines klišes. Todėl turime savęs klausti: ar visada agentais galime vadinti tuos, kuriuos savo agentais įvardino KGB? Atsakymas – ne visada.

Popiežius: tarnystė reiškia atsivertimą

Popiežius šeštadienį Šv. Petro bazilikoje aukojo Mišias Vatikano žandarmerijos pajėgoms jų dangiškojo globėjo Šv. Mykolo Arkangelo šventės proga. Popiežius pasakė homiliją apie nuolankią ir brolišką tarnystę.

Popiežiaus laiškas Europos ganytojams dėl pandemijos

Popiežius prašo Europos katalikiškas bendruomenes suvokti Bažnyčios ateities uždavinius po pandemijos. Pranciškus laišku kreipėsi į Europos vyskupų konferencijų tarybą plenarinės asamblėjos proga. Prahoje virtualiai sušauktos asamblėjos tema: „Bažnyčia Europoje po pandemijos. Galimybės kūrinijai ir bendruomenei“.

Neapolio arkivyskupijoje – nauja palaimintoji

Rugsėjo 26 dieną Neapolio arkivyskupas kardinolas Crescenzio Sepe vadovavo iškilmingoms beatifikacijos apeigoms, kurių metu palaimintąja pripažinta Švč. Sakramento Marija Liudvika, vienuolė, kongregacijos steigėja.

Švęsti atlaidai ir pašventintas kryžius

Sekmadienį Pikelių Švč. Trejybės bažnyčioje (Mažeikių dekanatas) švęsti Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, bažnyčios šventoriuje pašventintas restauruotas kryžius.

Kelios intencijos

Atlaidus vedė Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras kun. Darius Vazinskas, šv. Mišias koncelebravo parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas. Mišių metu ir po jų giedojo parapijos ateitininkai.

Homilijoje kun. D. Vazinskas akcentavo angelų – pasiuntinių –misiją ir jų vaidmenį žmonių gyvenime.

Be kitų intencijų melstasi ir už keliautojus, vairuotojus bei žuvusius eismo įvykiuose – būtent jų paminėjimui skirtas rugsėjo paskutinis sekmadienis.

Pavogta šv. Jono Pauliaus II relikvija

Centrinės Italijos Spoleto arkivyskupijos katedros bendruomenė pasigedo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II relikvijos. Trečiadienio vakarą katedros zakristijonė pastebėjo, kad trūksta Kryžiaus koplyčioje išstatyto relikvijoriaus su šv. Jono Paulius II kraujo lašu ampulėje.

Pandemijos iššūkiai ir popiežiaus linkėjimai katalikiškoms mokykloms Filipinuose

Popiežius linki jaunimą ugdyti, kad būtų ne tik pavyzdingais moksleiviais, bet ir nuoširdžiais tikėjimo liudytojais, parašė Vatikano valstybės sekretorius sveikinimo žinioje filipinų mokytojams, dalyvaujantiems rugsėjo 21–25 dienomis vykstančiame metiniame kongrese. Jį surengusi Filipinų katalikų švietimo asociacija vienija per 1 500 krašto katalikiškų mokyklų mokytojų. Kongreso darbai dėl pandemijos surengti nuotoliniu būdu socialiniuose tinkluose.

Kardinolas M. Czerny: kartu su vidaus pabėgėliais kurti visuomenės gerovę

Trečiadienį Romoje surengtas virtualus susitikimas Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos tema, kuri šiemet ypač skirta valstybių viduje perkeltiems asmenims. Į susitikimo dalyvius kreipėsi kardinolas Michael Czerny SJ, Šventojo Sosto migrantų ir pabėgėlių skyriaus pasekretoris. Skyriaus, kuris veikia Popiežiškosios tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sudėtyje, vadovas yra popiežius Pranciškus. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena nuo 1914 metų Bažnyčioje minima paskutinįjį rusėjo sekmadienį – šiemet rugsėjo 27 dieną.

„Iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų“. Subsidiarumo principas

Rugsėjo 23 dienos bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie tai, kaip gydyti pasaulį po pandemijos. Šios katechezės pagrindinė tema – gydyme turi dalyvauti visi, tarpusavio santykius reguliuodami pagal subsidiarumo principą. Audiencijos pradžioje buvo perskaityta apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams ištrauka apie tai, kad esame vienas kūnas, kurio nariai yra organiškai tarpusavyje susiję.

Popiežius Bažnyčiai Lietuvoje: neužmirškite kankinių, jie – šventieji

„Mano misija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje buvo naujai skelbti toms tautoms Evangelijos džiaugsmą ir švelnumo, gailestingumo revoliuciją“, pasakė popiežius Pranciškus 2018 metais po kelionės į tris Baltijos šalis. Antrąją vizito Lietuvoje dieną rugsėjo 23–ąją popiežius Vilniuje lankėsi buvusiame KGB kalėjime, jame meldė, kad „visagalis Dievas visuomet suteiktų Lietuvos žmonėms savo susitaikinimo ir taikos malones“. Tos pačios dienos rytą lankydamasis Kaune popiežius per susitikimą su dvasininkais ir pašvęstaisiais prašė atminti kankinius.

Popiežius: senų ir sergančių dvasininkų tarnystė Bažnyčiai neantraeilė

Popiežius laišku pasveikino Lombardijos dvasininkus, globojamus slaugos namuose, – senukus ir ligonius. Lombardijos bažnytinė bendruomenė šiaurinėje Italijoje jau daug metų iš eilės skiria specialią dieną baigiantiems savo amžių dvasininkams aplankyti ir pasimelsti su jais Karavadžo Madonos šventovėje. Pranciškus pasidžiaugė, kad dvasininkai su vyskupais ir šiemet pratęsė gražią tradiciją, nepaisant reikalingų ir neišvengiamų pandemijos ribojimų žmonių susibūrimams.

„Fratelli tutti“ – visiems geros valios žmonėms, tiek vyrams, tiek moterims

Augant susidomėjimui dėl būsimos popiežiaus enciklikos, Vatikano spaudos salė patikslino, kad trečiasis popiežiaus aplinkraštis – tai reiškia žodis „enciklika“ lotyniškai – „Fratelli tutti“ bus paskelbtas dieną po to, kai popiežius jį pasirašys Asyžiuje spalio 3-ąją, t.y. spalio 4-ąją, sekmadienį, kai Bažnyčios liturgija mini šv. Pranciškų Asyžietį

Vyskupas Jašeuskis: Malda – vienintelė baltarusių stiprybė

„Šiuo laikotarpiu malda yra mūsų vienintelė stiprybė“ – sako Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Aliaksandras Jašeuskis italų katalikų naujienų interneto svetainei SIR. „Visi krašto katalikai kaimų bažnyčiose ir miestų katedrose, taip pat išpažįstantys kitas religijas žmonės Baltarusijoje meldžiasi už taiką ir už sostinės arkivyskupo Tadeuszo Kondrusiewicziaus sugrįžimą į tėvynę“.

Mišių transliacija negali pakeisti asmeninio dalyvavimo

Per žiniasklaidos priemones transliuojamos Mišios negali pakeisti asmeninio dalyvavimo. Kur tik sąlygos leidžia, reikia kuo greičiau sugrįžti prie įprastinio Mišių su žmonėmis šventimo, rašo Kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas kardinolas Robert Sarah, kreipdamasis į viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkus. Kardinolo laišką rugsėjo 3 d. aprobavo popiežius Pranciškus.

Popiežius: Bažnyčia visada teskatina dialogą

Sekmadienį po „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius paminėjo neramumų ir socialinės įtampos proveržius, kuriuos šiuo metu matome kai kuriose šalyse. Pranciškus prašė, kad protesto akcijos nevirstų smurtu, kad ir valdantieji atsižvelgtų į teisėtus žmonių reikalavimus, o Bažnyčia tose šalyse visada skelbtų susitaikinimą ir padėtų siekti dialogo.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode