Reklama 2

Popiežiaus Pranciškaus katechezė: pašaukimo atminimas gaivina viltį

 

„Kataliko balsas“ pristato Popiežiaus Pranciškaus bendrųjų audiencijų katechezėmis paremtas trumpas meditacijas apie viltį. Šias meditacijas galima naudoti tiek maldos grupelėse, tiek asmeninės maldos metu, siekiant „apčiuopiamiau“ gyventi tikėjimu kasdienybėje, kurioje esame pašaukti tapti šventaisiais.

Meditaciją sudaro ištrauka iš Popiežiaus katechezės, pagal ją suformuluoti klausimai apmąstymui, malda ir konkretūs pasiūlymai, kaip galime gyventi tai, ką mąstėme bei už ką meldėmės.

Įdomios detalės apie krikščionybę: ar moteris yra žmogus?

Dažnai tenka išgirsti nuomonę, jog V–VI a. Katalikų Bažnyčia rimtai svarstė klausimą apie tai, ar moteris turi sielą ir ar ji apskritai gali būti vadinama žmogumi? Tad trumpai panagrinėkime, iš kur kyla tokia mintis.

585 metais Macono miestelyje (dabartinė Prancūzijos teritorija) vyko vietos vyskupų sinodas. Turo vyskupas Grigalius veikale „Frankų istorija“ rašo, jog vienas iš vyskupų redaguojant nutarimų tekstus pastebėjo, jog moters negalima vadinti žmogumi. Tačiau oficialiuose dokumentuose apie tai nieko neužsimenama. Panašu, kad tai buvo privataus pokalbio, tikėtina, vykusio pertraukos metu mestelėta frazė, kuri buvo labiau filologinio, o ne teologinio pobūdžio. 

„Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant, kaip“ (Mk 4, 27)

Eilinių metų XI sekmadienio Evangelijos žinia yra Dievo Žodžio galia. Pirmiausia Dievo Žodis palyginamas su sėkla. Tik vienam Dievui valia duoti žodžiui – sėklai – augimą, o augimas įmanomas tik dangaus karalystės aruode, kurio savininkas yra Dievas. Mes kiekvienas esame lyg savo gyvenimo sodininkas, kuris beria sėklą į dirvą, kad ji vaisingai augtų ir didėtų.

Jėzaus Dievo Karalystė yra kiekviename iš mūsų. Esame Dievo ir pasaulio akivaizdoje tik mažas grūdelis, bet kokius didžius vaisius galime megzti ir duoti savo gyvenimo pavyzdžiu, jei mūsų širdys ir protai atviri Dievo veikimui? Ir nebūtinai turime viską tiksliai žinoti ir apskaičiuoti.

Popiežiaus bendroji audiencija. Dievo įsakymai ir „sveikas nerimas“

 

Popiežius Pranciškus pradėjo naują trečiadienio bendrųjų audiencijų katechezių ciklą, skirtą Dievo įsakymams.

Pirmojoje, įvadinėje dalyje, kurios klausėsi šios trečiadienio audiencijos dalyviai, popiežius priminė Jėzaus pokalbį su jaunuoliu, prasidedantį klausimu, kurį sau kelia visų laikų žmonės: „Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ (Mk 4,17).

Kas yra laimė? Palaimintojo Teofiliaus ir popiežiaus Pranciškaus patirtis

 

Rašinys skirtas moksleivių rašinių ir piešinių konkursui „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus“.

Mes vis kažko ieškome. Ypač to, kas mūsų gyvenimą padarytų prasmingą. Šiandieninėje visuomenėje visavertės laimės ieškojimą galime palyginti su Šventuoju graliu ir jo paslaptimi. O gal mes tiesiog nežinome – kur ieškoti? Arba nesuvokiame, ko turėtume ieškoti?  

Dvasininkų dienoraščiai ne vien apie dvasinius dalykus

 

Tekstas publikuotas žurnale „Naujasis židinys“

Povilas Dogelis, KAS PERGYVENTA: 1930–1949 METŲ DIENORAŠTIS, parengė Regina Laukaitytė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017, 823 p., iliustr., 250 egz. Apipavidalinimas „Savitai“

Antanas Pauliukas, DIENYNAS, 1918–1947 M., kn. 1: 1918 m. rugsėjo 1-oji – 1926 m. birželio 30-oji, parengė Gediminas Rudis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017, 734 p., iliustr., 300 egz. Apipavidalinimas „Savitai“

O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“ (Mk 3, 33–35)

 

Dešimtasis eilinių metų sekmadienio Evangelijos skaitinys primena, kokia iššūkių gausa laukia, jei žmogus klauso Dievo, o ne pasaulio balso. Tikra tiesa – gyventi pagal Dievo mokymą – ne pats lengviausias gyvenimo kelias. Bet ar lengvi keliai atveda į reikiamus gyvenimo vaisius?

Popiežius: ekumenizmas – ne tik teologai, bet visa Dievo tauta

 

Ekumenizmas tai ne tik Bažnyčių ir krikščionių bendruomenių vadovų, ne tik elito užduotis, bet jame turi dalyvauti kiek įmanoma daugiau tikinčiųjų brolių ir seserų, drauge besimeldžiančių, vieni kitus mylinčių, kartu liudijančių savo tikėjimą, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą priėmęs liuteronų delegaciją iš Vokietijos.

Popiežiaus šv. Jono XXIII mirties 55 metinės

Sekmadienį, birželio 3 d., sukako 55 metai nuo popiežiaus šv. Jono XXIII mirties. Sukakties minėjimas buvo iškilmingai švenčiamas šiaurės Italijos Bergamo vyskupijos Sotto il Monte miestelyje, kur šventasis popiežius gimė ir kur šioms dienomis yra iš Šv. Petro bazilikos nugabenta urna su jo palaikais.

Popiežiaus vadovautos Devintinės Ostijoje. Eucharistija – mūsų maistas ir namai

 

Devintines – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę – popiežius Pranciškus šventė kartu su šalia Romos esančio Ostijos miesto gyventojais. Ostija antikos laikais buvo pagrindinis Romos uostas. Šiame mieste mirė šv. Augustino motina šv. Monika.

Devintinių Mišias popiežius Pranciškus aukojo aikštėje prie Šv. Monikos parapijos bažnyčios. Po Mišių – vadovavo eucharistinei procesijai iki kitos parapijos bažnyčios, dedikuotos Gerų Orų Švenčiausiajai Mergelei Marija. Čia iškilmės baigėsi popiežiaus suteiktu eucharistiniu palaiminimu.

Birželinės pamaldos – prancūzų Jėzuitų dovana Lietuvai

Lietuvoje katalikų liaudies pamaldumo praktikos susiformavo su pirmaisiais krikščionybės žingsniais Lietuvoje. Jas atnešė pranciškonų ir dominikonų vienuolijų misionieriai“, – pasakoja religijos mokslų daktaras Alfonsas Motuzas. Su juo susitikome pasikalbėti apie birželinių pamaldų ištakas ir tradicijas Lietuvoje. Pasirodo, kol peržengė tikinčiųjų namų slenkstį ir įsikūrė sodžiuose, pamaldos nuėjo ilgą kelią, o Lietuvą pasiekė atsidavusių piligrimų ir vienuolių dėka.

Popiežiaus Jono Pauliaus II žinia Lietuvai: „Dievas jus pašaukė į savo nuostabią šviesą“

Popiežius kreipėsi Lietuviškai:

„Kas gimė iš Dvasios, yra Dvasia“ (Jn 3, 6)

Šitaip Jėzus Kristus sako Nikodemui, Įstatymo mokytojui, gerai išmanančiam Senąjį Testamentą - šventąsias knygas, kuriose kalbama apie Dievo Sandorą su Izraeliu. Nikodemas žinojo, kas yra toji Sandora, Jahvės sudaryta su išrinktąja tauta, kurią Jis išvedė iš Egipto. Dievas tada izraelitams davė Dešimt Įsakymų, surašytų dviejose akmens plokštėse.

Powered by BaltiCode