Parama
Popiežiaus kelionėje Irake – priverstinės migracijos dramos akcentas

Popiežiaus Pranciškaus vizito Irake programoje iš anksto buvo galima susipažinti su svarbiausiais susitikimais – susitikimu su Irako krikščionimis, civilinės valdžios atstovais, musulmonų šiitų ir kitais religiniais lyderiais. Tačiau šie susitikimai nebuvo vieninteliai – prieš juos, jų metu arba po jų vyko daug kitų, mažesnių: Šventajam Tėvui buvo pristatyti įvairūs asmenys, išsiskiriantys savo darbu arba gyvenimo aplinkybėmis. Vienas iš jų – Abdullah Kurdi, Alano Kurdi tėvas. Trijų metų amžiaus Alanas Kurdi žuvo jūros vandenyse 2015 metais, jo sukniubusio kūnelio Turkijos paplūdimyje nuotrauka tapo migracijos dramos simboliu.

Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis dėl Stambulo konvencijos

Mes, Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų atstovai, tikime, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir apdovanotas prigimtiniu orumu. Dėl šio prigimtinio orumo kiekvienas žmogus – ir vyras, ir moteris – turi būti gerbiamas. Krikščioniškosios bendruomenės kviečia visus atpažinti Kūrėjo paveikslą kiekviename žmoguje, gerbti prigimtines žmogaus teises bei daryti visa, kas įmanoma, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Pastaruoju metu susirūpinimą kelia kai kurios teisėkūros iniciatyvos, kurios bando neigti žmogaus prigimtį ir kelia pavojų visuomenės bendrajam gėriui. Ypač didelį susirūpinimą kelia siūlymai ratifikuoti vadinamąją Stambulo konvenciją ir įteisinti partnerystę.

Irake viešintis popiežius Pranciškus susitiko su įtakingu šiitų dvasininku Ali Sistani

Irake viešintis popiežius Pranciškus šeštadienį pradėjo istorinį susitikimą su vienu įtakingiausių pasaulio šiitų dvasininkų – didžiuoju ajatola Ali Sistani (Ali Sistaniu).

Abu senyvi ir didelę pagarbą pelnę religijos veikėjai ryte susitiko kukliuose A. Sistani namuose šventajame Nadžafo mieste pirmojo kada nors surengto popiežiaus vizito Irake antrąją dieną.

Vyskupai kviečia melstis už pandemijos aukas

Europos vyskupai kviečia melstis už COVID-19 pandemijos aukas – simbolinis maldos tinklas suvienys visas Europos šalis, pranešė Vilniaus arkivyskupija.

„Ši maldos grandinė simboliškai apjungs Europą, kuri kaip ir visas pasaulis kovoja su pandemija. Mišiose bus prisimenami mirusieji dėl COVID-19, jų šeimos ir visi tie, kurie vis dar kenčia nuo viruso ir kurių gyvenimai skendi netikrume“, – rašoma pranešime.

Maldos už lietuvius visame pasaulyje diena

LVK išplatino laišką Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai, kurį pasirašė arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas ir prel. Edmundas J. Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams. Maldos už lietuvius visame pasaulyje diena šiemet minima sekmadienį, kovo 7 d.

Religinės organizacijos Irake: dialogas gydo

Artėjant apaštalinei popiežiaus Pranciškaus kelionei į Iraką, religinių organizacijų, veikiančių Irake, grupė kreipėsi į popiežių bendra deklaracija, kuri patvirtina jų įsipareigojimus kurti socialinę struktūrą ir sambūvį, paremtą brolyste.

Popiežius Irake. Ką reiškia vizitas Najafo mieste?

Najafo, miesto centrinėje Irako dalyje, pavadinimas daugeliui nėra girdėtas, tačiau tai Irako šiitų centras ir viena iš švenčiausių vietų musulmonams šiitams visame pasaulyje. Čia yra pirmojo šiitų imamo Ali, pranašo Mahometo pusbrolio ir žento, pirmojo islamo išpažinėjo, kapas, gaubiamas to paties vardo mečetės.

Andrea Tornielli. Popiežius Irake: Abraomo paveldas ir brolybė

Popiežius Pranciškus išvyksta į sunkiausią ir svarbiausią savo pontifikato kelionę: artumas krikščionims, parama karų ir terorizmo nusiaubto krašto rekonstrukcijai, broliams musulmonams ištiesta ranka. Pildosi Jono Pauliaus II svajonė, vedamajame rašo Andrea Tornielli, „Vatican News“ vyriausiasis redaktorius.

Pijaus XII išrinkimo metinės ir 1949 metų vasario 16-oji

Lietuvos laisvės kovų sąjūdis (LLKS) 1949 metų vasario 16 dieną paskelbė kovų su sovietų okupantu deklaraciją, laikomą Lietuvos valstybės tęstinumui reikšmingu teisės aktu. Tą pačią dieną Romoje popiežius Pijus XII išsakė „brolišką solidarumą“ tautoms ir visiems, „kurie kenčia todėl, kad gina savo tikėjimą ir laisvę“. Popiežius kalbėjo diplomatiniam korpusui prie Šventojo Sosto, sakė, kad jų susitikimas – istorinis.

Popiežius: matykime Jėzų kenčiančiuose broliuose ir seseryse

Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė Florencijoje veikiančios katalikų pasauliečių asociacijos „Pranciškonų solidarumo centras“ delegaciją. 1983 m. pranciškonų įkurtos asociacijos savanoriai padeda skurstantiems, pastovaus būsto neturintiems žmonėms, parūpina drabužių ir maisto, padeda į sunkumus patekusioms šeimoms.

Šv. Kazimieras – 400 metų Visuotinės Bažnyčios liturginiame kalendoriuje

Popiežius Paulius V 1620 metų gruodžio 11 breve karaliui Zigmantui Vazai pranešė Lietuvoje ilgai lauktą džiugią žinią: patenkintas jo prašymas, kad šv. Kazimiero šventės minėjimas būtų įrašytas į brevijorių. Popiežiaus patvirtintas Šventosios apeigų kongregacijos sprendimas reiškė, kad Apaštalų Sostas pagrindinio Lietuvos globėjo šv. Kazimiero gerbimą išplėtė visoje Bažnyčioje.

Nauja knyga: popiežius Pranciškus paskutinės dienos tikisi sulaukti Romoje

Popiežius Pranciškus tikisi numirti Romoje, vis dar būdamas katalikų popiežiumi, ir neketina savo paskutiniųjų dienų praleisti gimtojoje Argentinoje, teigiama neseniai pasirodžiusioje knygoje „Popiežių sveikata“ (The Health of Popes).

2019 metų vasarį Vatikane argentiniečių žurnalistui ir gydytojui Nelsonui Castro (Nelsonui Kastro) duoto interviu metu popiežius sakė mąstantis apie mirtį, tačiau jos nebijantis.

Pirmasis gavėnios pamokslas Vatikane. Trys atsivertimai

Penktadienį popiežius ir Romos kurijos vadovai baigė gavėnios rekolekcijas, kurios šiais metais vyko individualiai, nebuvo susitikimų ir bendros maldos. Šį penktadienį taip pat prasidėjo tradicinės popiežiaus namų pamokslininko gavėnios meditacijos. Pirmojoje iš keturių šių metų gavėnios meditacijų popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap. kalbėjo apie atsivertimą, apie tris jo aspektus.

D. Farrell: gailestingumas yra Dievo vardas

„Dievas yra gailestingumas. Jis su mumis elgiasi gailestingai. Gaudami jo gailestingumą ir mes galine liudyti gailestingumą. Priėmę jo gailestingumą galime ir turime daryti taip, kaip jis.“ Šiais žodžiais Dublino arkivyskupas Dermot Farrell užbaigė 30-ąją Dievo gailestingumo konferenciją, įvykusią internete vasario 19–21 dienomis.

Popiežiaus laiškas Plocko vyskupui: būkite gailestingumo ženklu pasauliui

Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Plocko vyskupą ir visus diecezijos tikinčiuosius gailestingojo Jėzaus pirmojo apsireiškimo šv. s. Faustinai Kowalskai, gailestingumo apaštalei, devyniasdešimtųjų metinių proga. Po pirmojo Išganytojo apsireiškimo Faustinai 1931 m. vasario 22 dieną Plocke ji patyrė kitus gailestingojo Jėzaus apsireiškimus Vilniuje. Plocko vizijoje regėtoja pirmąjį kartą išgirdo Jėzaus prašymą sukurti regėjimo atvaizdą. Pagal vienuolės mistinę patirtį buvo paskleista Dievo gailestingumo žinia, perduota Faustinos parašytame dienoraštyje ir paveiksle, 1934 metais Vilniuje dailininko nutapytame pagal jos nurodymus.

Šv. Jonas Paulius II: noriu pašvęsti visą pasaulį Dievo gailestingumui

Popiežius šv. Jonas Paulius II 1993 metais Faustiną Kowalską paskelbė palaimintąja, o 2000 metais – per Didįjį Krikščionybės jubiliejų – šventąja. Skelbdamas Faustiną Bažnyčios palaimintąja popiežius taip pat nustatė, kad antrąjį Velykų sekmadienį būtų švenčiama Dievo Gailestingumo šventė. Tokį troškimą šv. Faustina išreiškė dienoraštyje.

Šv. Petro, apaštalo sostas (mąstymas)

Vasario 22 d., pirmadienis

Evangelija (Mt 16,13-19) 

    Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“.

Mąstymas

Popiežius: „Jėzau, pasitikiu tavim!”

Popiežius prisiminė Kristaus apsireiškimo Plocke, Lenkijoje, šv. Faustinai Kowalskai devyniasdešimtąsias metines. Sekmadienį kreipdamasis į tikinčiuosius, susirinkusius Vidudienio maldai į Šv. Petro aikštę, popiežius kvietė tikėjimo kupinomis širdimis ištarti: „Jėzau, pasitikiu tavim!”

Penktoji gavėnios kelionės diena (mąstymas)

Vasario 21 d.

Evangelija (Mk 1,12-15) 

Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode