Parama
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Brangūs tikintieji,

Šiuo sunkiu laiku Kalėdų šventes sutikome kitaip nei įprastai. Saugodami vieni kitų sveikatą ir gyvybę, atsisakėme įprasto susibūrimo į iškilmingas pamaldas. Dėkojame visiems už supratimą, kantrybę ir už atsakingą laikyseną.

Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Šiandien, sausio 6 d., minima Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių (Išminčių) iškilmė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis.

Šventės esmė ir dovanų reikšmės

Pasak br. Luko Skroblo OSB, Karaliai nėra šios šventės tikrasis centras. Karalių dėka, pirmą kartą pagonių pasauliui pasirodo Jėzus kaip Mesijas. Tik šis pasirodymas įvyksta per Trijų Karalių liudijimą.

Išminčiai gimusiam Kūdikėliui Jėzui pagarbinti atnešė aukso, smilkalų ir miros. Baltazaro dovana – mira, Melchioro – auksas, Kasparo – smilkalai.

Marija Kaupaitė gali tapti pirmąja Lietuvoje gimusia šventąja

Apie garbingąją Dievo tarnaitę Mariją Kazimierą Kaupaitę pasakojama naujame filme, kuris bus rodomas per JAV katalikų televizijos kanalą EWTN sausio 6 dieną. Pusvalandžio trukmės epizodas apie kazimieriečių steigėją motiną Mariją Kaupaitę seriale „Jie galėtų tapti šventaisiais“ kalba apie Dievo tarnaitės „šventumo paslaptį“. Marija Kazimiera Kaupaitė gimė Ramygaloje 1880 ir mirė JAV 1940 metais.

Jeruzalės patriarchas: kaip įveikti nesantaiką tarp mūsų?

Būtina įveikti klerikalizmą ir apsiribojimą vien savo siauru akiračiu, nes tai labiausiai trukdo vietinėms Bažnyčioms visą savo dėmesį sutelkti į Kristų, viską grįsti Juo, kuris yra mūsų sutaikinimas, sugriovęs mus skiriančias pertvaras (plg. Ef 2, 14), sakė Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, sausio 1-ąją aukodamas Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišias, kuriomis buvo pažymėta ir Pasaulinė taikos diena.

Sausio 1-oji – Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmė

Sausio 1-oji – Kalėdų aštuntoji diena, Naujieji metai, o nuo 1969 metų – ir Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmė, kuri iki tol buvo švenčiama spalio 11 d.

Viešpaties Gimimo aštuntoji diena ir pagal Izraelio apeigas Jam vardo suteikimo diena, Šventosios Dievo Gimdytojos, kurią Efezo Visuotinis Susirinkimas (431 m.) paskelbė Theotókon, iškilmė, nes iš jos Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp žmonių, buvo Dievo Sūnus, Taikos Kunigaikštis, kuriam duotas Vardas yra aukščiausias iš visų vardų.

Trečiadienio katechezė. Padėkos malda – gyvenimo programa

Popiežius Pranciškus, tęsdamas katechezių ciklą apie maldą, paskutinę metų katechezę skyrė padėkos maldai. Kiekvienas įvykis, kiekvienas poreikis gali tapti padėkos priežastimi, sakė Pranciškus. Jis skaitė katechezę ir pasakė sveikinimo kalbas kalbinėms grupėms, nors apaštališkųjų namų bibliotekoje nebuvo maldininkų. „Vatican Media“ popiežiaus žodžius per internetą transliavo į visą pasaulį. Po katechezės Pranciškus kvietė pasitikėti šv. Juozapo, prasidedančių naujų metų globėjo, užtarimu.

Atsisakyti skiepytis reiškia padidinti riziką visuomenės sveikatai

Popiežiškoji gyvybės akademija ir Vatikano COVID-19 komisija, koordinuojanti Bažnyčios institucijų iniciatyvas, kuriomis siekiama padėti pažeidžiamiausiems žmonėms pakelti pandemijos sanitarines, ekonomines, ekologines ir socialines pasekmes, paskelbė dvidešimties punktų dokumentą, kuriame primenami kai kurie kriterijai, kuriais turėtų būti vadovaujamasi dabartiniu metu, kai pasaulyje pradedama skiepyti nuo COVID-19.

Popiežiaus dovana vargstantiesiems: 4000 COVID-19 testų

Popiežius Pranciškus Kalėdų proga padovanojo vargstantiesiems 4000 COVID-19 testų. Slovakijos valstybės popiežiui padovanotą diagnostinę medžiagą Apaštališkoji elemozinarija popiežiaus vardu perdavė Solidarios medicinos institutui, kuris nemokamai atlieka COVID-19 testus.

Popiežiaus Pranciškaus žinia 54-osios Pasaulinės taikos dienos proga: rūpinimosi kultūra kaip kelias į taiką

2021 m. sausio 1-oji

1. Prie Naujųjų metų slenksčio noriu perteikti pagarbius sveikinimus valstybių bei vyriausybių vadovams, tarptautinių organizacijų atsakingiesiems, įvairių religijų dvasiniams lyderiams bei išpažinėjams, geros valios vyrams ir moterims. Visiems perduodu geriausius linkėjimus, kad ateinančiais metais žmonija žengtų brolybės, teisingumo ir taikos tarp žmonių, bendruomenių, tautų ir valstybių keliu.

Kodėl skelbiami Šeimos metai? Kaip jie bus minimi?

Sekmadienį pranešta apie popiežiaus sprendimą skelbti Šeimos metus, kurie bus minimi nuo 2021 m. kovo 19 d., kurią liturgijoje minima Bažnyčios ir Šventosios šeimos globėjo šv. Juozapo šventė. Tą dieną taip pat sukaks penkeri metai nuo apie šeimą mūsų dienų pasaulyje ir Bažnyčioje kalbančio popiežiaus Pranciškaus posinodinio apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“ paskelbimo. Šeimos metai bus švenčiami iki 2022 m. birželio 26-osios. Tą dieną planuojama užbaigti Romoje vyksiantį dešimtąjį pasaulinį šeimų susitikimą.

Popiežius pranešė apie būsimus šeimos metus

Popiežius Pranciškus sekmadienį, gruodžio 27-ąją, Šventosios šeimos šventės dieną, pakvietė Šventosios šeimos pavyzdžiu iš naujo atrasti šeimos branduolio ugdymo vertybę. Kalbėdamas sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius patikino, jog ši šventė mums primena santuokinės ir šeimos meilės idealą, apie kurį kalba prieš penkerius metus paskelbtas apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“.

Šventoji šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

Gimus Jėzui, Marija buvo dar labai jauna. Toks buvo ir Juozapas. Dievas atskleidžia save jauniems, tiems, kurie turi viltį, kurie ilgisi ir nesibijo savo svajonių. Juk Jis yra Dievas, kuris visuomet yra jaunas, kuris mėgsta daryti nauja.

25-eri tarnystės Dievui ir žmonėms metai

Kvies ligonis. Bus naktis. Šalta žiema.

Kelias tolimas. Liga užkrečiama....

Ir Tu eisi, nešinas Dangaus raktu. /A. Janulis/

Nešti Dievą žmonijai – esminė kunigo misija. Kunigystė, paženklinta neišdildoma Šv. Dvasios žyme, įgalina veikti Kristaus vardu: krikštyti, laiminti, atleisti nuodėmes... Net sudabartinti paties Kristaus aukotą auką, paverčiant duoną Jo kūnu, o vyną – Jo krauju. „Kokia didi galybė kunigo! Jei sutikčiau angelą ir kunigą – pirmiau nusilenkčiau kunigui, nes angelas – tik Dievo draugas, o kunigas – Jo pavaduotojas“/Arso klebonas, šv. Jonas Vianėjus/.

„Pakopa po pakopos“: knyga, kuri skirta ne tik skaityti...

Knyga skirta ne skaityti, bet ir plėšyti, rašyti, klijuoti, tepti purvais ar piešti. Netikėta, tiesa? Būtent tam kviečia knygos „Pakopa po pakopos“ autorius Gabrielius Edvinas Klimenka. Teologas, VDU Katalikų teologijos fakulteto doktorantas ir šaulių kuopos vadas šiuo, Magnificat leidinių išleistu, kūriniu laužo ne tik su tikėjimu, bet ir su knygomis susijusius stereotipus.

Popiežius: pandemijos krizės paženklintos Kalėdos

Šios Kalėdos yra paženklintos pandemijos; išgyvenama sveikatos, socialinė-ekonominė ir net bažnytinė krizė nesirinkdama kirto visam pasauliui. Ši rykštė tapo nemenku išmėginimu, bet kartu tai proga susimąstyti apie krizės reikšmę, suvokti Dievo valią, atsiversti. Šiais žodžiais popiežius pirmadienį kreipėsi į kardinolų kolegiją ir Romos kuriją Kalėdų linkėjimams skirtoje audiencijoje.

Jeruzalės Bažnyčių patriarchų ir vadovų Kalėdų žinia

Jeruzalės Bažnyčių patriarchai ir vadovai 2020 m. Kalėdų žinioje išsakė viltį, kad netolimoje ateityje numatytas skiepijimas nuo COVID-19 priartins koronaviruso pandemijos pabaigą ir leis sugrįžti prie įprasto gyvenimo. Jėzus gimė, kentėjo, mirė ir prisikėlė, kad galėtume džiaugtis gyvenimo apstybe. Dievo dovana mums dabartiniais sunkiais laikais tesuteikia viltį visai kūrinijai, nes, jei Dievas yra su mumis, tai kas gi prieš mus, parašė Jeruzalės Bažnyčių patriarchai ir vadovai.

Popiežius: vartotojiškumas užgrobė Kalėdas

Popiežius sekmadienio vidudienį prieš Viešpaties Angelo maldą kvietė įsidėmėti paskutinius Marijos žodžius, ištartus angelui: „Tebūna man, kaip tu pasakei“, kad Marijos pavyzdžiu ir mes visu savo gyvenimu atsilieptume į Dievo kvietimą. „Jei Jėzaus gimimas nepalies mūsų gyvenimo, jis praeis bergždžiai“, – sakė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus žinia Pasaulinės taikos dienos proga: rūpinimosi kultūra – taikos kelias

Metų pabaiga savaime tampa proga susumuoti, kas per juos įvyko, o naujų metų pradžia – išreikšti viltis bei linkėjimus ateičiai. Tai ypač tinkama proga linkėti didžiojo taikos gėrio, be kurio neįmanoma turėti ar pasiekti daugybės kitų gėrių. Todėl kasmet sausio 1-ąją Bažnyčia kviečia minėti Pasaulinę taikos dieną. Šiai dienai tradiciškai skiriama popiežiaus žinia. Ateinančią sausio 1-ąją minėsimai 54 Pasaulinei taikos dienai popiežius skyrė žinią, kurioje dalijasi mintimis apie tai, kad taika neegzistuoja be atitinkamos kultūros, kuri taptų atsvara abejingumo, išmetimo ir konflikto kultūrai.

Kardinolas Braz de Aviz: dabartiniai sunkumai – artumo mokykla

„Pandemija apsunkino daugelio žmonių gyvenimą, tačiau vienuoliai ir pašvęstojo gyvenimo bendruomenės pasiliko su žmonėmis, stengėsi būti jiems artimi“, – sakė kardinolas João Braz de Aviz, Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos prefektas. Vatikano radijui duotame interviu apibendrindamas sunkius besibaigiančius metus kardinolas pažymėjo, kad COVID-19 nesustabdė pašvęstųjų asmenų, tarnaujančių labiausiai nepasiturintiems ir sergantiems. Moterys ir vyrai vienuoliai dosniai aukojosi.

Kalėdos ir solidarumas pandemijos metu

„Negalima laukti, kol pasikeis išoriniai veiksniai. Galbūt jie nesikeis. Bet galime keisti savo požiūrį, ir taip, kad naujieji metai būtų šviesesni“, – pareiškė Vatikano radijui / „Vatican News“ Luis Antonio Gokim Tagle, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas. COVID-19 persirgęs kardinolas Tagle sakė žinąs daugelio užsikrėtusiųjų patiriamus vargus, priminė, kaip svarbu atsiverti Jėzaus gimimui kaip vilties ir visos žmonijos atgimimo įvykiui.

Šv. Juozapas – tėvo širdimi mylėjęs Jėzų

Šv. Juozapo metų paskelbimas gruodžio 8-ąją buvo nelaukta staigmena visoje Bažnyčioje, tuo ypač gali džiaugtis visi pakrikštytieji šventosios Šeimos globėjo šv. Juozapo vardu, visos šv. Juozapo charizma gyvuojančios pašvęstojo gyvenimo bendruomenės, vyrų ir moterų vienuolijos, šv. Juozapui dedikuotos parapijos, šventovės, mokyklos, organizacijos, draugijos. Prasidėję Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, gruodžio 8-ąją, Šv. Juozapo metai tęsis dvylika mėnesių iki Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės 2021 metais. Šv. Juozapas liturgijoje minimas kovo 19 ir gegužės 1 dienomis.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode