„(Per)galvoti Europą“: krikščionys turi ką pasiūlyti Europos projektui

Europos istorija yra glaudžiai susijusi su krikščionybe. Ne vien ta prasme, kad krikščionybė, ypač katalikų Bažnyčios pavidalu, čia gyvavo, bet ir ta prasme, kad kūrė patį Europos veidą, formą ir turinį. Kai kurie istorikai netgi drąsiai tvirtina, kad tai popiežiai, pradedant nuo V ir VI amžiaus sandūroje gyvenusio Grigaliaus Didžiojo, „išrado“ Vakarų Europą.

Popiežiaus homilija. Prašykime malonės įeiti į Kristaus slėpinį

 

Labai svarbu būti geru krikščioniu, dalyvauti Mišiose, daryti gerus darbus, melstis, auklėti vaikus, tačiau dar svarbiau – įeiti į Kristaus slėpinį, priimti malonę, kuri nuo mūsų nepriklauso, būti priimtiems į mylinčio Viešpaties glėbį, susidurti su ta meile, iš kurios jis už mus mirė ir mums dovanoja savo atleidimą. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje, kurioje komentavo šios dienos skaitinį iš šv. Pauliaus laiško romiečiams. Tai gana sudėtingas tekstas, iš šalies žiūrint – netgi painus. Taip yra dėl to, kad iš tiesų neįmanoma žodžiais paaiškinti Kristaus slėpinio. Mes žinome, kad Viešpats pas mus ateina savo Žodyje ir Mišių aukoje, tačiau paties žinojimo negana, žodžių negana, bet reikia įeiti į patį slėpinį.

Spalio 22 Fatimoje buvo švenčiama Lietuvos diena

 

Spalio 22 d. Portugalijoje Fatimoje buvo švenčiama Lietuvos diena. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Trejybės bazilikoje dalyvavo daugiau nei 600 piligrimų iš Lietuvos bei lietuvių iš kitų šalių. Minint Mergelės Marijos apsireiškimo piemenėliams Fatimoje 100 metų sukaktį, Lietuvos vyskupai pakvietė Lietuvos tikinčiuosius drauge švęsti šią sukaktį.

Popiežius: Mokslas tetarnauja integraliai žmogaus plėtrai

 

Popiežių Vatikane aplankė Tel Avivo universiteto rektoriaus vadovaujama delegacija. Kreipdamasis į delegacijos narius, kuriems pirmadienį suteikė privačią audienciją, popiežius Pranciškus pasidžiaugė dedamomis pastangomis formuoti naująsias kartas, kurios – sakė popiežius - atstovauja dabarčiai, tačiau kartu yra visuomenės ateitis. Švietimas yra vienas iš svarbiausių ir sudėtingiausių uždavinių, nes siekia formuoti visą žmogaus asmenį.

Vatikanas ir Didžiojo sprogimo teorija

 

Šventasis Sostas ir Kazachstanas šiemet mini diplomatinių santykių dvidešimt penktąsias metines. Astanos užsienio reikalų ministerija sukakties proga paskelbtoje notoje pasidžiaugė dvišalių santykių per ketvirtį amžiaus sukurtas palankias sąlygas laipsniškam abipusio dialogo pagerinimui politiniu, humanitariniu ir moksliniu lygmeniu. Dviejų valstybių bendravimas stiprina taiką ir stabilumą, kaip ir tarpreliginį dialogą, kuris užima ypatingą vietą Šventojo Sosto ir Kazachstano bendradarbiavimo darbotvarkėje, sakoma notoje, kurią pranešime iš Romos pacitavo “Fides”, neoficialus Tautų evangelizavimo kongregacijos naujienų portalas.

Apie Jėzaus išmokytą maldą, kurią ne visi moka

Ne visi moka „Tėve mūsų“ maldą ištisai, kartais prisimena tik kelis maldos žodžius. Kunigas Marco Pozza, televizijos laidų vedėjas Italijoje, atvirai prisipažino, kad jis taip buvo įpratęs kartoti Viešpaties maldą, kad ištuštėjo turinys, jam „Tėve mūsų“ malda daugiau nebesakė nieko.

„Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Mt 22, 21)

 

Misijų sekmadienio Evangelijos tema primena kiekvieno iš mūsų pareigą Dievui ir Tėvynei. Dievo malonės dėka esame žemės ir dangaus piliečiai. Jėzaus oponentų klasta dar kartą virsta pamokančiu evangeliniu išminties perlu, kuris primena mūsų pareigą ne tik kasdieniams žemiškiems įsipareigojimams, bet, kas svarbiau, niekada nepamiršti mūsų dvasinių pareigų ir saitų dabarčiai ir amžinybei.

Vyskupas nominatas atsisveikino su Telšių vyskupijos bendruomene

2017 m. spalio mėn.15 dieną su tikinčiaisiais atsisveikino į Vilnių šios arkivyskupijos arkivyskupo metropolito augziliaru paskirtas, iki šiol ėjęs Telšių vyskupijos Katedros administratoriaus pareigas, vyskupas nominatas kun. Darius Trijonis. Jis tą sekmadienį aukojo 12 val. Šv. Mišias ir sausakimšoje tikinčiųjų Katedroje sakė pamokslą. Kalbėjo apie Dievo planą savo gyvenime, dalinosi patirtimis iš kunigiškojo kelio bei apie daugiau nei dvejus metus darbą šioje, gimtojoje parapijoje. Po Šv. Mišių gausus būrys tikinčiųjų – iš Telšių, Gargždų, Plikių, Slengių, kur jis yra kunigavęs, parapijų, įvairių įstaigų, organizacijų atstovai sveikino gruodžio 16 dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyskupo šventimus gausiantį vyskupą nominatą kunigą Darių Trijonį ir linkėjo gausios Dievo palaimos bei ištvermės sunkiose ir atsakingose naujose pareigose Bažnyčioje.

Pranciškus mokiniams: jau dabar mokykitės būti laisvi

 

Ketvirtadienio vidudienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė per 80 Lione esančios privačios katalikiškos mokyklos „Institution des Chartreux“ mokinių ir juos lydinčių suaugusiųjų. Ši mokykla pasižymi tuo, kad jos formacijoje daug dėmesio skiriama tiek tiksliesiems mokslams, tiek ekonomikos ir prekybos disciplinoms. Daug ją užbaigusių mokinių vėliau tampa studentais prestižiniuose universitetuose.

Popiežiaus homilija. Neužtrenkime durų norintiems įeiti

 

Viešpats tesuteikia mums malonę visada atsiminti, kad jis ne dėl mūsų nuopelnų, bet vien iš meilės mums dovanoja išganymą, tačiau tuo pat metu iš mūsų jis laukia gailestingumo darbų, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos Evangelijoje Jėzus kaltina fariziejus ir Rašto aiškintojus veidmainiavimu. Jie stato paminklus pranašams, kuriuos jų pačių tėvai žudė. „Vargas jums, Įstatymo mokytojai! – sakė Jėzus - Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte“.

Popiežius: Tęsti religijų bendradarbiavimą už taiką

 

Visi geros valios žmonės pašaukti darbuotis vardan taikos širdimi, protu ir rankomis. Religijų vaidmuo taikos kūrime ypatingas ir nepamainomas. Jos negali likti nešališkomis ar abejingomis taikai. Religijų tarnystė taikai brangi, nes religijos savo prigimtimi yra skirtos ugdyti taiką, kurdamos teisingumą, brolystę, skelbdamos nusiginklavimą ir beišrūpindamos kūrinija. Todėl stenkimės ir toliau eiti tarpreliginio bendradarbiavimo keliu, kuris leidžia priešintis smurtiniams konfliktams, plėsti darnų vystymąsi, saugoti žemę, pasakė popiežius Pranciškus, trečiadienį Vatikane Pasaulinės Religijų už taiką konferencijos delegacijai.

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščioniška viltis ir mirties slėpinys

 

Šiandien mes gyvename su amžino gyvenimo viltimi, tačiau tai kas šiandien yra viltis, vieną dieną taps tikrove – amžinu gyvenimu. Kiekvieną iš mūsų Jėzus paims už rankos ir tars: „Sakau tau, kelkis“. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos katechezėje apie krikščionišką viltį mirties neišvengiamybės akivaizdoje.

Evangelistas Lukas – menininkų globėjas

 „Menininkai teskleidžia tikėjimo grožį, teskelbia Dievo kūrinijos didybę ir jo begalinę meilę visiems“ – sakoma Twitterio tinkle paskelbtoje popiežiaus Pranciškaus žinutėje. Popiežius primena, kad šią dieną, spalio 18-ąją, Bažnyčia liturgijoje mini menininkų globėją evangelistą šv. Luką.

Kard. Tagle: Jėzus buvo kilęs iš Azijos

 

Kardinolas Luis Antonio Tagle, „Caritas Internationalis“ prezidentas, „tiltas“ tarp Romos ir Azijos bažnyčių, duodamas interviu italų laikraščiui „La Repubblica“,  juokdamasis sako – „Jėzus yra kilęs iš Azijos. Pirmą kartą tai supratau neeilinio Sinodo, vykusio 1998 metais, metu. Jonas Paulius II tuomet sakė Azijos vyskupams: „Prisiminkite, kad Jėzus Kristus gimė Azijoje ir iš Azijos šviesa pasklido po visą pasaulį“. Tada stojo didi, beveik nepatikli tyla. Pamiršome, kad ir Artimieji Rytai yra Rytai. Jėzus kilęs iš Rytų kultūros, jam būdingas rytietiškas gyvenimo būdas ir kalbėjimo maniera: pasakojimas vietoje abstrakcijų, žmonių bendravimas prie stalo, paprasti žodžiai perteikiant gilią prasmę“, - patikslina kard. Tagle.

Popiežius FAO: nustokime kalbėti apie badą tarsi apie nepagydomą ligą

Pirmadienį, spalio16-ąją, popiežius Pranciškus aplankė Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir Maisto agentūrą (FAO), kurios pagrindinė būstinė yra Romoje. Pirmadienį buvo minima Pasaulinė maisto diena. FAO buvo įkurta 1946 metais būtent tam, kad būtų sprendžiama badmiriavimo problema, milijonams žmonių keliaujant iš Antrojo pasaulinio karo nusiaubtų zonų, ieškant naujo gyvenimo galimybės. FAO būstinėje popiežius taip pat asmeniškai pasisveikino su septynių didžiųjų pasaulio ekonomikų (G7) žemės ūkio ministrais.

Popiežius: Krikščioniškas gyvenimas tai meilės istorija su Dievu

 

Sekmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus paskelbė trisdešimt penkis naujus šventuosius: 33 kankinius – tris vaikus, nužudytus dėl tikėjimo 1527 ir 1529 m. Meksikoje, du kunigus ir dvidešimt aštuonis pasauliečius nužudytus 1645 m. Brazilijoje, o taip pat du išpažinėjus artimo meilės liudytojus – septynioliktame amžiuje gimusį italą kapuciną ir devynioliktajame amžiuje gimusį ispaną pijorą.

Fatima, apsireiškimų šimtosios metinės ir pasaulio taika

Baigėsi Rožinio Dievo Motinos apsireiškimų šimtosios metinės. Iškilmingas jubiliejaus uždarymas penktadienį, spalio 13 dieną įvyko ten pat Fatimoje, kur apsireiškimų šimtmečio minėjimą pradėjo popiežius Pranciškus gegužės 13 dieną. Popiežius tą dieną kanonizavo du iš trijų vaikučių - regėtojų, šv. Jacintą ir šv. Pranciškų. Fatimoje 1917 metais, nuo gegužės 13 iki spalio 13, įvyko šeši Marijos apsireiškimai. Prasidėję dalyvaujant tik trims vaikams ir apylinkės gyventojams žinomoje nuošalioje vietoje, Marijos apsireiškimai žaibiškai greitai, per mažiau nei pusmetį, tapo didelį rezonansą iššaukusiu įvykiu, dėl kurio į apsireiškimų vietą Fatimoje 1917 metų spalio 13 dieną suvažiavo per 60 000 žmonių iš visos Portugalijos. Dabar Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė yra viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukianti milijonus piligrimų.

 

Powered by BaltiCode