Pasninkas nėra vien tik valgis

„Krikščionybės didybė yra ta, kad ji ieško ne dieviškų vaistų nuo kančios, o dieviškojo jos reikalingumo.“ 

Simone Weil

Po triukšmingų ir sočių Užgavėnių prasideda keturiasdešimt dienų (iki šv. Velykų) truksiantis Gavėnios laikas. Kas gi yra Gavėnia ir ką ji gali duoti mūsų gyvenimui? Gavėnios metu Bažnyčia mini: 40 dienų visuotinio tvano; 40 metų Izraelitų kelionės į pažadėtąją žemę; 40 dienų, kurias Mozė praleido ant Sinajaus kalno, kur gavo iš Jahvės 10 įsakymų.

Mintimis apie Gavėnią ir pasninką jos metu dalinasi Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras, Tauragės krašto skautų dvasios vadas kun. rel. m. mgr. br. Antanas Mačius OFM.

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėnios proga

Vasario 26-ąją – Pelenų trečiadienį – prasideda gavėnia. Pirmadienį buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų gavėnios proga. Jos tema – šv. Pauliaus raginimas: „Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ (2 Kor 5, 20)“.

Milano arkivyskupas: nekelkime panikos

Laikykimės visų vietinės valdžios nurodymų, tačiau prašome nekelti nepagrįstos panikos, sakė Vatikano radijui Milano arkivyskupas Mario Delpini, komentuodamas dėl koronaviruso grėsmės keliuose Šiaurės Italijos regionuose įvestas prevencijos priemones.

Trečiadienio katechezė: romumas nėra bailumas

Vasario 19 dieną popiežius Pranciškus pratęsė katechezių ciklą apie aštuonis palaiminimus ir šio trečiadienio audiencijoje kalbėjo apie trečiąjį palaiminimą. Katechezės pradžioje buvo perskaityti šie 37 psalmės žodžiai: „Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera, gyvensi krašte ir būsi saugus. Susilaikyk nuo įniršio, atsisakyk pykčio – neapmaudauk, – tai tik į pikta veda. Juk nedorėliai bus pakirsti, bet tie, kurie laukia Viešpaties, paveldės žemę. Dar valandėlė, ir nedorėlio nebebus – žvalgysies po vietą, kur jis buvo, jis bus dingęs. Bet kuklieji paveldės žemę, gėrėsis gausia gerove“ (Ps 37, 3.8–11)

Šv. Antano vienuolystės 800 metų jubiliejus

Antanas Paduvietis, vienas iš žinomiausių Vakarų krikščionybės šventųjų, davė vienuolinis įžadus prieš 800 metų. Kilmingas pasaulietis Fernando tapo pranciškonų mažesniuoju broliu Antanu. Lisabonoje gimęs Bažnyčios mokytojas šv. Antanas Paduvietis savo gimtinėje žinomas kitu nei kitur pasaulyje vardu. Visoje Portugalijoje jis vadinamas Antanu Lisaboniečiu, nors gyvendamas šiaurinėje Italijoje jis buvo vadinamas Antanu Forliečiu.

Kun. S. Stumbra: „Kunigystės pašaukimas sunkus tada, kai jis nereikalingas“

„Beveik 17 metų esu kunigas – džiaugiuosi, kad tai netapo „darbu“, netapo „hobiu“ – džiaugiuosi, kad man kunigystė yra gyvenimas“, – kalba Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, relig. ir muz. m. mgr., soc. m. dr. kun. Saulius Stumbra. Anot jo, svarbiausia nepamiršti pagrindinio uždavinio – tarnauti Bažnyčiai, ruošiant ateities kunigus. Kun. S. Stumbra buvo vienas pirmųjų Telšių kunigų seminarijos seminaristų, o nuo 2018-ųjų tapo jos rektoriumi. Apie studijavimą seminarijoje rektorius atsiliepia šiltai: „Klierikavimo metus prisimenu labai šviesiai – mes degėme idealizmu – gal todėl buvo ne taip svarbu, kad gyvenimo sąlygos nekokios ir maistas prėskas – degėme troškimu būti kunigai.“

JAV vyskupai: būtina visiškai atsisakyti branduolinio ginklo

JAV vyskupai pakartojo savo prieš beveik tris dešimtmečius paskelbtą kreipimąsi dėl branduolinio ginklo, primindami valstybių moralinę pareigą ženkliai sumažinti turimus arsenalus, kad būtų galima jų visiškai atsisakyti. Kreipdamiesi į visas branduolinį ginklą turinčias valstybes, pirmiausia į savo krašto vyriausybę, JAV katalikų vyskupai padėkojo popiežiui Pranciškui už tai, kad jis primena branduolinio nusiginklavimo būtinumą.Vyskupai penktadienį Vyskupų konferencijos tarptautinio teisingumo ir taikos komisijos pareiškimu kreipėsi į JAV vyriausybę, ją kviesdami atnaujinti savo įsipareigojimą „kurti pasaulio taiką ir teisingumą, paremtą ne branduolinio sunaikinimo baime ar grasinimu, bet teisingumu ir žmonijos solidarumu“.

Kardinolas M. Czerny: reikia daugiau drąsos ir kūrybingumo

Užbaigdamas pernai spalio mėnesį vykusį Amazonijai skirtą Sinodą popiežius pažadėjo iki metų pabaigos paskelbti jo darbus apibendrinantį posinodinį paraginimą. Šventasis Tėvas pažadą ištesėjo, nes jau praėjusių metų gruodžio 27 dieną dokumentas buvo atiduotas galutinei peržiūrai ir netrukus pradėta jį versti į kitas kalbas, sakė Vatikano radijui kardinolas Michael Czerny, buvęs pernai vykusio Sinodo ypatingasis sekretorius. Jis taip pat dalyvavo trečiadienio rytą vykusiame popiežiaus apaštališkojo paraginimo „Querida Amazonia“ pristatyme.

Pasitikėk manimi ir...

Jėzaus sieloms: Kodėl jūs susipainiojate nerimaudami? Leiskite, kad aš pasirūpinčiau jūsų reikalais, ir viskas nurims. Iš tiesų jums sakau, kad kiekvieno tikro, aklo, visiško man atsidavusio akto efektas būna toks, kurio trokštame, ir tai išsprendžia visas spygliuotas situacijas.

Man atsiduoti – tai nereiškia nertis iš kailio, susijaudinti ir nusivilti, o po to tik į mane kreiptis nerimastinga malda, kad aš jumis sekčiau, pakeičiant nerimavimą į maldą. Atsiduoti reiškia: užverti tyliai sielos akis, nukreipiant mintis nuo kamuojančių dalykų, sugrįžti prie manęs iš naujo, kad tokiu būdu tik vienas aš veikčiau, sakydami: tuo pasirūpink Tu. Atsidavimui esminiai priešingas yra susirūpinimas, nerimavimas ir noras galvoti apie fakto pasekmes.

Pasaulinė ligonių diena Lurde

Pasaulinės ligonių dienos, kuri pirmą kartą buvo švęsta 1993 metais, įsteigimo laiške popiežius Jonas Paulius II ją susiejo su Lurdo Dievo Motinos liturginiu minėjimu vasario 11-ąją dieną.

Popiežiaus audiencijoje – Kolumbo riteriai

Popiežius pirmadienio priešpietį audiencijoje priėmė Kolumbo riterių narius, dalyvaujančius organizacijos karitatyvinės veiklos Romoje pradžios šimtmečio sukakties piligrimystėje, atskirai susitiko su Kolumbo riterių vyriausiuoju riteriu prof. Carl A. Andersonu. Pranciškus padėkojo už liudijamą artumą stokojantiesiems ir persekiojamiems dėl tikėjimo, kaip ir už besąlygišką ištikimybę apaštalo Petro įpėdiniui.

Kaip Jėzaus mokinys gyvena ir liudija?

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo plačiai žinomą Evangelijos palyginimą apie tai, kad jo mokiniai turi būti druska ir šviesa. Šiais simboliniais įvaizdžiais Viešpats nurodo, kaip jo mokiniai turi gyventi ir liudyti.

Mąstymas: „Išmintis“

„Žmogui galimi trys keliai išmintingai elgtis: pirmasis – susimąstant; antras – sekant ką nors (tai lengviausia); trečias – per gyvenimo patirtį (tai sunkiausias ir skausmingiausias išminties radimo kelias“. (Konfucijus)

Leonardo Sandri: mokytis iš šv. Agotos kaip dovanoti gyvenimą

„Visuomenė privalo budėti, kad visada būtų ginamas moters vaidmuo, niekuomet neleisti moters žeminimo vulgariais ir smurtą kurstančiais žodžiais“, – pasakė kardinolas Leonardo Sandri trečiadienį pietinės Sicilijos Katanijos mieste, kur vadovavo miesto globėjos šv. Agotos liturginiam minėjimui, šventųjų Mišių aukai ir procesijai su šventosios kankinės relikvijomis.

Popiežius: pasaulio nelygybės problemos yra išsprendžiamos

Popiežius Pranciškus trečiadienį paragino nepasiduoti nevilčiai pasaulio nelygybės akivaizdoje. Pasak Pranciškaus, pasaulio nelygybės problemos yra išsprendžiamos, problema nėra išteklių stoka. Popiežius kalbėjo trečiadienį Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos konferencijoje apie naujas solidarumo formas.

Patriarchas Baltramiejus. Religijos vaidmuo nėra antraeilis

„Šiandien susiduriame su greitai kintančiu pasauliu, kuriame daug neregėtų pokyčių ir naujų iššūkių. Sprendžiant šias situacijas, kokia turėtų būti religijų laikysena? Kaip jos galėtų geram panaudoti savo vertingą dvasinį paveldą, gilias antropologines žinias ir filantropines vertybes?“ – klausė Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus, vienas iš Arabų žiniasklaidos forumo Abu Dabyje svečių, pakviestų minėti Deklaracijos apie žmogiškąją brolybę pasirašymo lygiai prieš metus sukaktį.

Pasiaukojimo vertė ir džiaugsmas

Evangelistas Lukas pasakoja apie Betliejaus Kūdikio paaukojimą Jeruzalės šventykloje. Juozapas ir Marija vykdė tai, ko reikalavo Įstatymas: paaukoti pirmagimį vaikelį Dievui ir ta proga šventovei palikti auką. Dievo Dvasios paragintas senelis Simeonas atėjo į šventyklą ir pasitiko Jėzaus gimdytojus; paėmęs Kūdikį ant rankų jis džiaugsmingaišlovino Dievą, kad jam buvo leista pamatyti pasaulio Gelbėtoją, tapsiantį pagonims šviesa ir Izraelio tautos garbe (plg. Lk 2). Ta proga Simeonas motinai Marijai pasakė pranašiškus žodžius: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas“ (Lk 2, 34–35).

Popiežius sekmadienio vidudienį: pašvęstieji – Bažnyčios turtas

Sekmadienio vidudienį kreipdamasis į „Viešpaties Angelo“ maldai Šv. Petro aikštėje susirinkusius piligrimus ir romiečius, popiežius priminė, kad šią dieną, minėdama Jėzaus paaukojimą Jeruzalės šventykloje, Bažnyčia dėkoja Dievui už jam gyvenimą pašventusius vienuolius. Ištikimai sekdami Kristų ir gyvendami pagal Evangeliją, pašvęstieji yra labai brangus Bažnyčios turtas, sakė Pranciškus.

Mąstymas: Ką tu matai?

Vieną dieną senovės Graikijos išminčius buvo paklaustas vieno iš savųjų mokinių: „Kodėl prašai, kad tie, kurie nori tapti tavo pasekėjais, pažvelgtų į šį tvenkinį ir tau pasakytų ką matą?“ „Tai – labai paprasta“, – „Tam, kad išgirsčiau jų atsakymą: jei man pasako, kad tvenkiny mato plaukiojančias žuvis, juos priimu; jei man sako, kad mato savo veidą, jų nepriimu; kadangi tai yra ženklas, kad yra įsimylėję į save pačius“.

Popiežius: civilizuota visuomenė gina kiekvieno žmogaus gyvybę

Krikščioniškasis mokymas – tai ne griežta ir savyje užsidariusi doktrina ir ne kartu su laikų kaita kintanti ideologiją, bet dinamiška tikrovė, kuri, būdama ištikima savo pagrindui, iš kartos į kartą vis atsinaujina, skelbdama prisikėlusį Jėzų Kristų, sakė popiežius Pranciškus, ketvirtadienio rytą audiencijoje priimdamas į kasmetinę plenarinę sesiją susirinkusius Tikėjimo mokymo kongregacijos narius.

Popiežius: Dievo Žodis mus veda į gilumą

Po metų, Dievo Žodžio sekmadienis bus švenčiamas sausio 24 dieną. Šią naują kasmetinę šventę įvedė popiežius Pranciškus nurodydamas ją minėti kasmet trečiąjį eilinį metų sekmadienį. Romos vyskupijoje sausio 26 dieną pirmą kartą švęstą Dievo Žodžio sekmadienį, be popiežiaus vadovautų Mišių Šv. Petro bazilikoje, vyskupijos tikintieji savanoriai vienoje Romos senamiesčio bažnyčioje pakaitomis skaitė visą Morkaus Evangeliją.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode