„Aš esu kelias“

Prieš išeidamas į savąją Tėvynę, Kristus norėjo savo mokiniams nurodyti kryptį, kurios jie turėtų laikytis tolimesniame gyvenime, nusakyti tikslą ir palikti ženklus – todėl jis jiems ir pasakė: „Kur aš einu – jūs žinote kelią!“ Tomas jam sako: „Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią?“

Popiežius: atsiminkime, kad netaptume abejingi

Sausio 20 dieną popiežius Pranciškus priėmė Simono Vyzentalio centro delegaciją. Pasak popiežiaus, kova su bet kokia antisemitizmo, rasizmo ir mažumų neapykantos forma dera su Šventojo Sosto troškimu, kad būtų gerbiamas kiekvieno asmens orumas, nepriklausomai nuo kilmės, religijos ir socialinio statuso.

Kaip elgtis bažnyčioje?

Bažnyčia – pakrikštytųjų namai. Pastatas gavo vardą nuo bendruomenės, kuri čia renkasi, vardo. Krikščionys čia mokosi ir stiprinasi, kad pajėgtų būti tuo, kuo turi būti. Tačiau nūdien dažnas užsukęs į bažnyčią nežino, kaip čia elgtis – kada galima sėdėti, kada stovėti, o kada reikia klauptis...

Pirmieji pranciškonai kankiniai

Sausio 16 d. prisimename pirmuosius pranciškonų kankinius, vadinamus Maroko kankiniais.

1219 metais, gavę šventojo Pranciškaus palaiminimą, broliai Berardas, Petras, Adjutas, Akuras, Odas ir Vitalis paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke. Keliaujant per Ispaniją, susirgo Vitalis ir broliai tęsė misiją be jo. Nuvykę į musulmonų kraštą jie pamokslavo turgaus aikštėse. Netrukus mažesniuosius brolius suėmė ir įsakė išvykti iš šalies, tačiau jie atsisakė.

Pietų Sudanas. Žingsnis link taikos artina popiežiaus kelionę

Sausio 13 dieną Romoje žengtas žingsnis link taikos Pietų Sudane. Šv. Egidijaus bendruomenei tarpininkaujant pirmą kartą susitiko visų šios vienos iš jauniausių pasaulio valstybių politinių jėgų atstovai ir pasirašė deklaraciją, kuria įsipareigojo siekti taikos.

2018 metais buvo pasirašytas taikos susitarimas tarp valdžioje buvusių jėgų ir dalies opozicijos, tačiau kita opozicijos dalis tuo metu susitarimo neparėmė. Šį kartą prisidėjo ir ji.

Daugiau pašaukimų be celibato? „Mūsų patirtis to nepatvirtina“

Kunigų celibatas pasaulietinėje žiniasklaidoje dažnai pavadinamas „problema“, taip pat ir daliai tikinčiųjų atrodo, kad celibato panaikinimas išspręstų kunigų gyvenimo disciplinos problemas ir pašaukimų stoką. Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, vadovaujantis Ukrainos graikų apeigų Bažnyčiai, kurioje kunigai gali tuoktis, tvirtino, kad taip nėra.

„Šitas yra mano mylimasis Sūnus“

Prie Jordano, kur Jonas skelbė apie ateisiantį Mesiją ir atgailos ženklan krikštijo žmones,atėjo Jėzus. Dangaus Tėvo Sūnusnusižemino ir paprašė, kad Jonas jį, kaip ir kitus nusidėjėlius, pakrikštytų. Jonas Krikštytojas pažino atėjusį Mesiją ir bandė jį atkalbėti: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ Tačiau Jėzus primygtinai prašė krikšto: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui“ (Mt 3, 14–15).

Mąstymas „Viešpatie, padėk man mylėti“

Duok man Savąsias akis, Viešpatie,

Kad galėčiau matyti kiekvieną brolį-sesę

Tavo geromis ir gailestingomis akimis,

Kad galėčiau peržengti už fizinės išvaizdos slenksčio

Ir pažinti su jautrumu jų širdis tam,

Kad neščiau paguodą, paramą ir suprasti jų poreikius;

Sausio 7 d. VYKO LVK plenarinis posėdis

2020 m. sausio 7 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Posėdis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. A. Jurevičius.

Popiežius: Naujieji metai kviečia džiaugtis ir gyventi viltimi

Dialogas, ne ginklai, yra pagrindinė priemonė nesutarimams išvengti, – priminė popiežius Pranciškus audiencijoje 183 valstybių, taip pat Europos Sąjungos ir Suverenaus Maltos Ordino diplomatams. Popiežius tradicinėje naujametinėje kalboje ketvirtadienį valstybių, palaikančių diplomatinius ryšius su Šventuoju Sostu, atstovams prašė mažinti įtampą ir taikingai spręsti konfliktus – nuo Ukrainos iki Jemeno. Pranciškus sakė, jog ypač neramina padėtis Artimuosiuose Rytuose dėl įtampos tarp Irano ir JAV, galinti rimtai pakenkti kantriai kuriamam Irako atsikūrimo procesui. Visi norime išvengti platesnio masto konflikto. Visos šalys tesistengia nedidinti sankirtos, neužgesinti dialogo ir savikontrolės žiburio, gerbti tarptautinį teisingumą.

Dievo žodis – galybė ir širdį glostanti šiluma

Viskas, kas turi pradžią, sulaukia ir pabaigos. Tik amžinai Esantysis, kuriam absoliučiai yra pavaldūs laikas ir amžinybė, niekada nesikeičia, nes visados esti aukščiausiame savo kuriančiosios meilės taške. Kiekvienas asmuo yra apdovanotas nemariąja siela, liudijančią tiesioginį panašumą į patį Dievą, nes yra pašauktas (drauge su angelais) sąmoningai Jo meile mylėti viską, išskyrus nuodėmę.  

Dievo žodis – galybė ir širdį glostanti šiluma

Viskas, kas turi pradžią, sulaukia ir pabaigos. Tik amžinai Esantysis, kuriam absoliučiai yra pavaldūs laikas ir amžinybė, niekada nesikeičia, nes visados esti aukščiausiame savo kuriančiosios meilės taške. Kiekvienas asmuo yra apdovanotas nemariąja siela, liudijančią tiesioginį panašumą į patį Dievą, nes yra pašauktas (drauge su angelais) sąmoningai Jo meile mylėti viską, išskyrus nuodėmę.  

Popiežius: liudykime Kristaus meilę ten, kur esame

Pagarbinę Kūdikį ir atnešę dovanų, trys išminčiai ilgiau neužsibuvo – atlikę tai, ką norėjo, jie pasuko atgal į Rytus, iš kur atkeliavo, tačiau žinodami apie jiems iškilusį pavojų, iškeliavo į namus kitu keliu. Taip pat mes, atradę Viešpatį, nebegalime keliauti tais pačiais keliais. Bet kokia mūsų susitikimo su Jėzumi patirtis skatina keisti įpročius, keisti mus supančios tikrovės vertinimo kriterijus, nors gyvenimo aplinkybės išlieka tos pačios.

Popiežiaus kvietimas vaikams: maldos ir dalijimosi gestais siekite šventumo

Kreipdamasis į piligrimus iš viso pasaulio, savo vyskupijos tikinčiuosius ir tradicinės Trijų Karalių eisenos dalyvius popiežius pasveikino juos, prisimindamas, kad šią dieną minima Pasaulinė vaikų misionierių diena. „Ši diena skirta vaikams ir paaugliams misionieriams, kurie į visiems skirtą kvietimą būti šventiems atsiliepia padėdami labiausiai stokojantiems savo bendraamžiams. Jei tai daro malda ir dalijimosi gestais. Melskimės už juos!“, – pasakė popiežius.

Turino drobulė bus parodyta Taizé jaunimui

Turino arkivyskupas patvirtino: 2020 metų pabaigoje vyks Kristaus kančią primenančios įkapių drobulės išstatymas, tačiau ribotam žmonių ratui. Jis įvyks Taizé bendruomenės naujametiniame Europos jaunimo susitikime Turine nuo gruodžio 28 iki 2021 metų sausio 1 d., ir bus skirtas vien tik jo dalyviams.

Neįtikėtini Pranciškaus metai

Laikas – reliatyvus dalykas ir tai puikiai įrodo popiežiaus Pranciškaus veikla per pastaruosius dvylika mėnesių. Gruodžio viduryje atšventęs kunigystės 50-metį, 83-ejų metų popiežius stebina visus savo aktyvumu bei atkaklumu. Tiesa, Naujojo pasaulio popiežiaus rėmėjai nerimauja, ar šis sugebės įgyvendinti visas reformas bei užmojus, kurių ėmėsi. Tuo tarpu kritikai neslepia, kad jau laukia šio pontifikato pabaigos... Kuo svarbūs Pranciškui buvo 2019-ieji ir kas jo laukia šiais metais?

Kodėl ortodoksai atmeta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą?

Be istorinių, Didžiosios schizmos priežasčių, egzistuoja ir papildomos, vėliau atsiradusios, kurios lėmė tai, kad ortodoksai ir katalikai liko atskiromis Bažnyčiomis. Viena šių priežasčių – naujosios Romos Katalikų Bažnyčios naujosios dogmos, paskelbtos po schizmos (1054 m.). Štai garsiausios iš tokių, dėl kurių ginčijasi katalikai ir ortodoksai:

Betliejaus šeima 2019

Evangelija pasakoja ne apie Šventosios Šeimos idilę, bet apie jos patirtus vargus. Ji neturėjo galimybės pasirinkti dieviškojo Kūdikio gimimuitinkamosvietos,ir Jis gimėten, kur nakčiai avys būdavo suvaromos. Netrukus Šventoji Šeima neteks ir mažiausio saugumo, nes angelui perspėjus apie Kūdikiui gresiantį pavojųjibus priversta palikti savo šalį ir svetur ieškoti užuovėjos.Šių aplinkybių Juozapas ir Marija negalėjo pakeisti.

Atrasti tikrąjį save per Kristų

Mūsų gyvenime apstu konformizmo, mes pasiduodame, neatsispiriame jam, taikomės prie esamų gyvenimo stilių, elgesio, vertybių ir pan. Šiuo pagrindu funkcionuoja ugdymas, auklėjimas: jis įmanomas dėl to, kad turime įgimtą tendenciją prisitaikyti prie pavyzdžių, priimti vieną ir atmesti kitą nuostatą, sekti vienais, vengti kitų ar bent jau laikytis atokiau nuo jų. Be natūralaus polinkio sekti, mokytis ir laikyti iš šalies plaukiančias įtaigas savomis, priimti siūlomus pavyzdžius būtų labai sunku įsivaizduoti bendruomenę, bičiulių grupę, Bažnyčią. Tai taikytina ir meilei. Pirmiausia ji yra stiprus troškimas sekti mylimuoju, supanašėti su juo, ir šis troškimas, atrodo, tampa mūsų gyvenimo prasme. Todėl tikinčiojo (juolab kunigo) gyvenimo tikslas yra vis tobulesnis supanašėjimas su Kristumi. Pasiremkime [šv. Jono Pauliaus II] enciklika Redemptor hominis:

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Antanas Galvao

Gruodžio 23 d. minime šv. Antaną Galvao (Guaratinguetà, Brazilija, 1739 m.–1822 m.).

Brolis Antanas gimė 1739 m. Guaratinguetà vietovėje, San Paulo valstijoje (Brazilija). Šeima buvo labai krikščioniška. Jo tėvas kapitonas priklausė pasauliečiams pranciškonams. Motina Izabelė, susilaukusi 11 vaikų, mirė būdama 38-erių, buvo itin gailestingos širdies.

Šventų Kalėdų prieangyje (4 Advento sekmadienio homilija)

Advento sekmadieniais Dievo žodis primygtinai ragino mus budėti ir ruoštis susitikimui su Betliejaus Kūdikiu. Paskutinį Advento sekmadienį Evangelija pasakoja apie įvykius prieš pačias pirmąsias Kalėdas. Šių įvykių centre yra susižadėję, bet dar atskirai gyvenantys Marija ir Juozapas. Izraelyje buvo toks paprotys, kad susižadėję jauni žmonės, nors įstatymiškai jau buvo tikra šeima, kurį laiką gyvendavo skyrium, kol vyras sužadėtinę pasikviesdavo į savo namus. Šis laukimo metas būdavo pats gražiausias kiekvieno jauno žmogaus gyvenime. Panašus jis buvo Marijai ir Juozapui.

Kodėl švęsti Kalėdas, kai pasaulyje tiek neteisybės?

Pasaulyje, kuriame kas minutę iš alkio kas nors miršta, žmoniją negailestingai ir, atrodytų, beprasmiškai maitoja žiaurūs karai, kai dėl savo įsitikinimų engiami, kankinami ir žudomi žmonės, pasaulyje, kuriame, nepaisant visos pažangos, neteisybė ir kančia greičiausiai labiau nei kada anksčiau įvairiomis formomis demonstruoja savo bauginamą galią – tokiame pasaulyje ištrūkti laimingo užsimiršimo ir prabangios šventinės pompastikos link atrodo tarsi paniekos pilnas gestas.

Dievo Gimimas žmogumi – stebuklas, prilygstantis pasaulio sutvėrimui

Prasidedantis šventinis savaitgalis jau šiandien daugybę žmonių pakvies prisėsti prie vaišių stalo. Apmąstymams ir laukimui skirtą Advento rimtį seniai užgožė margaspalvė ir triukšminga metų pabaigos mugė, įtraukianti kiekvieną, kuris peržengia prekybos centro slenkstį. Advente svarbu prisiminti kas yra pasninkas, kam skirta Kūčių vakarienė ir ką žmogui reiškia Dievo Sūnaus Gimimas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode