Popiežius pradeda vizitą Kaukazo šalyse

Popiežiaus Pranciškaus penktadienį pradedamas vizitas Gruzijoje ir Azerbaidžane neramiuose regionuose taiką skatinanti misija, pareiškė Vatikano pareigūnai.

Popiežius ten su vizitu lankysis praėjus trims mėnesiams viešnagės Armėnijoje.

Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

 Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai,

Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą. Laisvė yra ne tik duotis, bet ir nuolatinė užduotis. Tai - mūsų dalyvavimas visuomenės gyvenime.

Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“ (Lk 17, 5)

Spalis Bažnyčios gyvenime yra maldų už misijas mėnuo. Simboliška, kad pirmo spalio mėnesio sekmadienio Evangelija kalba apie tikėjimo reikšmę žmogaus ir visuomenės gyvenime. Mokiniai prašo Jėzaus sustiprinti jų tikėjimą. Tuo tarpu Jėzus primena, kad tikėjimo kokybė yra daug svarbiau už kiekybę. Palyginimu apie garstyčios grūdelį Jėzus primena, kad mokėtume pastebėti dieviškus dalykus pačiuose mažiausiuose ir paprasčiausiuose gyvenimo įvykiuose.

Lenkijos „Caritas“ aukcione parduos popiežiaus automobilius ir už gautas lėšas gelbės Sirijos pabėgėlius

 Popiežiaus Pranciškaus Lenkijoje per Katalikų Bažnyčios pasaulio jaunimo dienų renginius naudoti automobiliai pirmadienį buvo išstatyti aukcione, o už juos gautos lėšos bus skirtos Sirijos pabėgėliams.

Lenkijos „Caritas“ aukcione parduos tris automobilius, kuriais liepą važinėjosi pontifikas. Šis internetinis aukcionas tęsis iki spalio 9 dienos.

Baltramiejus I: „Taikai reikia teisingumo“

 

Ekumeninio patriarcho Baltramiejaus I pasisakymas Pasaulio religijų maldos už taiką susitikime Asyžiuje rugsėjo 18–20 d.

Mums visiems kartu susirinkus, šis Tarptautinis susitikimas suteikia  galimybę pažvelgti vienas kitam į akis, kalbėtis sąžiningai, klausytis vienam kito, gėrėtis vienas kitu ir iš esmės tapti draugais.

„Amoris laetitia“: Santuoka ir mergeliškumas

 

Ištrauka iš „Amoris Laetitia“ – popiežiaus Pranciškaus dokumento apie meilę šeimoje. Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių“ redakcijai.

„Daug asmenų, kurie gyvena nesusituokę, ne tik yra atsidavę savo pradinei šeimai, bet ir daro daug naudinga tarp savo draugų, bažnytinėje bendruomenėje ir profesiniame gyvenime. Be to, daugelis savo talentus skiria krikščionių bendruomenės tarnystei įsitraukdami į gailestingumo darbus ir savanorystę. Dar kiti nesituokia, nes savo gyvenimą pašvenčia Kristaus ir brolių meilei. Jų atsidavimas labai praturtina šeimą Bažnyčioje ir visuomenėje“.

Jaunimo įspūdžiai iš piligriminio žygio Aušros vartai – Trakai

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras jau 10 kartą organizavo jaunimo piligriminį žygį nuo Aušros Vartų į Trakus. Šio žygio ištakos siekia 1604 metus, kai visi Vilniaus gyventojai susibūrę ir besimelsdami nužygiavo į Trakus, prie Dievo Motinos Lietuvos globėjos paveikslo. Tąkart nustojo gamtą darkusios liūtys ir baigėsi badmetis. Šiomis dienomis, atrodo, nebevyksta nei tokių negandų, nei tokių stebuklų... O piligrimų būrys taip pat kur kas mažesnis. Ar Vilnių dabar kankina nebe liūtys laukuose, o sausra žmonių širdyse? Ar įvykęs žygis palaistė jaunimo širdis?

„Gyveno kartą vienas turtuolis“ (Lk 16, 19)

Jėzus turtuolio ir vargšo Lozoriaus palyginimu paskutiniojoje rugsėjo mėnesio sekmadienio Evangelijoje primena, kad besaikis turto vaikymasis, nepastebint šalia stokojančio artimo, yra sunki nuodėmė ne tik prieš tūkstančius metų, bet lygiai tokia pati sunki nuodėmė ir šiandienos pasaulyje, neigiančiame bet kokią nuodėmę. Gal todėl šiandien kaip niekad daug šiuolaikinės vergovės atmainų. Nors maisto pagaminama ir išmetama beprotiškai daug, žmonių, badaujančių mūsų planetoje, vis daugiau ir daugiau. Šiuolaikinio pasaulio prasme turtuolis buvo pasmerktas ne dėl turtų gausos, bet dėl Dievo ir Bažnyčios mokymo neklausymo ir gyvenimo tik pagal savo norus bei pageidimus.

Slengių parapija. Pašventintas būsimos bažnyčios kertinis akmuo

 

Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje rugsėjo 21 – oji – apaštalo ir evangelisto, šventojo Mato šventės diena. Ta diena tapo ypatinga ir istorine 2015 m. sausio mėnesį Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ dekretu įkurtos Slengių parapijos, netoli Klaipėdos miesto, tikintiesiems – tą dienos pavakare iškilmingai pašventinti, jų iniciatyva ir Vėžaičių bei Slengių parapijų klebono rūpesčiu statomos, naujosios bažnyčios pamatai ir kertinis akmuo. 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis

 2016 m. rugsėjo 20 dieną Šiauliuose vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Posėdis prasidėjo šv. Mišiomis Šiaulių pastoracinio centro koplyčioje. Jų metu Lietuvos ganytojai malda už taiką jungėsi su Šv. Tėvu Pranciškumi ir viso pasaulio tikinčiaisiais.

Popiežius Asyžiuje. Ekumeninė meditacija

Antradienio, rugsėjo 20 dienos ryte, popiežius Pranciškus malūnsparniu atskrido į Asyžių, šv. Pranciškaus miestą, dalyvauti Maldos už taiką susitikime, kuris vyksta 30-ąjį kartą. Popiežių pasitiko vietos vyskupas Domenico Sorrentino ir vietinės valdžios atstovai, tuoj po to Šventasis Tėvas nuvyko į pranciškonų vienuolyną, kur jį pasitiko vienuolyno vyresnysis, Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, sirų ortodoksų patriarchas Efremas III, anglikonų primas Justin Welby, musulmonų, žydų ir budistų atstovai.

Pranciškus: pasaulyje karas, pasaulis kenčia; neužsikimškime ausų kenčiančių šauksmui

Negalime užsikimšti ausų dėl karo kenčiančių mūsų brolių ir seserų šauksmui, pasakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje, prieš kelionę į Asyžių, dalyvauti tarptautiniame maldos susitikime už taiką. Šventasis Tėvas homilijoje paaiškino, kad visų religijų vyrai ir moterys šiandien vyko į Asyžių melstis už taiką. Ir visur, sakė Pranciškus, primindamas neseniai laiške išsakytą prašymą, viso pasaulio vyskupai surengė maldos susitikimus, į kuriuos pakviesti visi - katalikai, krikščionys, tikintieji ir geros valios žmonės, bet kokios religijos žmonės, kad melstųsi už taiką, nes pasaulyje karas, pasaulis kenčia.

Garsiausi Lietuvos Dievo Motinos paveikslai įamžinti aukse

Lietuvoje skaičiuojama keliasdešimt šventųjų paveikslų, iš kurių net 12 – su garsiausių Lietuvos Dievo Motinų atvaizdais – bus įamžinti pirmojoje grynu auksu dengtų luitelių kolekcijoje, kurios unikali serija pavadinta „Garsiausi Lietuvos Dievo Motinos paveikslai“ vardu.  Bendrovės „Monetų namai“ išleistoje kolekcijoje atvaizduoti žymiausi Švenčiausios Mergelės Marijos paveikslai: Aušros vartų, Trakų, Lukiškių, Sapiegų ir kiti.

Vatikano žandarmerijai 200 metų

Sekmadienį savo tarnybos dviejų šimtų metų sukaktį paminėjo Vatikano žandarmerija. Pusantro šimto Vatikano žandarmerijos pareigūnų vykdo policijos funkcijas Vatikano Miesto Valstybėje, rūpinasi popiežiaus ir Vatikaną lankančių žmonių saugumu. Žandarmerijos korpusą 1816 m. įkūrė popiežius Pijus VII.

Vyriausiam vyskupijos kunigui 100 metų

Panemunėlio parapijos kunigui-jubiliatui Vladui Kremenskui rugsėjo 12 d. sukako 100 metų. Šio garbingo jubiliejaus proga kunigą pasveikino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, generalvikaras Eugenijus Styra, vyskupas-emeritas Jonas Kauneckas, Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas, Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis. Kunigas-jubiliatas dar šių metų sausį šventęs 75-uosius kunigystės metus spindėjo žvalumu. Už ilgus gyvenimo ir tarnystės metus dėkojame Dievui ir meldžiame sveikatos bei stiprybės.

PVK

Kardinolas P. Turksonas lankėsi Lietuvoje

Rugsėjo 14-15 dienomis Lietuvoje lankėsi Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Peteris Turksonas. Kardinolas dalyvavo atkurtos Lietuvos Respublikos tarptautinio pripažinimo ir narystės Jungtinių Tautų Organizacijoje dvidešimt penktųjų metinių proga Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos surengtoje konferencijoje „Vieninga, laisva ir taiki Europa 2040“.

Padėkos diena užbaigti didieji atlaidai Šiluvoje

Paskutinė didžiųjų atlaidų dieną Šiluvoje kartu su visa Bažnyčia buvo švenčiama Švč. M. Marija Sopulingoji ir sykiu Padėkos diena – už atlaidų malones, kurias patyrė daugiatūkstantiniai piligrimai, kurie visas dienas gausiai lankė piligrimę šventovę ir šventė Marijos Gimimą. Atsiliepdami į Kauno arkivyskupijos kvietimą šiais jubiliejiniais metais Šiluvoje švęsti ir Gailestingumo jubiliejų, daugybė žmonių atviromis širdimis priėmė Dievo gailestingumą ir buvo apdovanoti šia malone bei su jos žinia iškeliavo į savo kasdienybę, šeimas, darbo ar studijų aplinką, nešė ją čia esantiems žmonėms.

Arkivysk. L. Virbalas Šiluvoje: „Kunigystė ne drabužis, o raugas“

Švęsdami Mergelės Marijos, Jėzaus Motinos, Gimimo šventę vėl prisimename išskirtinį, nepakartojamą ir stulbinamą Dievo prakalbinimą. Dangaus ir žemės Kūrėjas, visatos Viešpats ne tik suranda menką dulkelę tarp milijardų galaktikų, kokia yra žemė, bet ir laiko savo dieviškoje širdyje tai, kas joje vyksta. Maža to – ateina padėti žmogui, kuriam nelabai sekasi, o tiksliau sakant, visiškai nesiseka keliauti šios planetos keliais laimės link.

Vienuoliui J.Sasnauskui skirta Vaižganto premija

 Šių metų Juozo Tumo-Vaižganto premija skirta buvusiam disidentui, kunigui, pranciškonui, publicistui, rašytojui Juliui Sasnauskui.

Jis įvertintas už knygą „Kaip buvo pradžioje“ bei pastarųjų metų publicistinę veiklą, prasmingai atskleidžiančią ėjimą prieš srovę ir kasdienį gražių esmių teigimą, pranešė Lietuvos žurnalistų sąjunga.

Žudyti vardan Dievo yra velniška

Popiežius Pranciškus trečiadienį aukojo šventąsias Mišias už liepos 26 dieną Prancūzijoje barbariškai nužudytą katalikų kunigą Jacques‘ą Hamelį. 85 metų kunigui buvo perpjauta gerklė kai aukojo Eucharistiją savo parapijos bendruomenėje. Šventosios Mortos namų koplyčioje 7 val. ryto popiežiaus aukotose Mišiose dalyvavo kelios dešimtys tikinčiųjų iš Normandijos, kun. Hamelio artimieji, jo parapijos ir Ruano arkivyskupijos tikintieji. Mišių homilijoje, kuri dalyviams buvo verčiama į prancūzų kalbą, popiežius sugretino kun. Hamelio gyvybės auką ir Jėzaus Kryžiaus išaukštinimo šventę, rugsėjo 14-ąją švenčiamą visoje Bažnyčioje.

Apaštališkojo Nuncijaus arkivyskupo Pedro López Quintanos sveikinimo žodis Šiluvoje

Garbingieji broliai vyskupystėje, Garbieji valdžios atstovai, Mieli broliai ir seserys,

kaip jūs kiekvienais metais, taip ir aš šiandien, atsiliepęs į jūsų brangaus vyskupo Liongino Virbalo kvietimą, atlikau piligrimystę į šią nuostabią baziliką, Švenčiausiosios Mergelės šventovę, į visos Lietuvos privilegijuotą mariologinio pamaldumo centrą, pažymėtą dangiškosios Motinos buvimu.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode