Marijos jubiliejaus Mišios: sugrįžkime padėkoti

 

Žmonių pripildytoje šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus sekmadienio šventąsias Mišias, kurios buvo Marijos jubiliejinio savaitgalio Romoje pagrindinis įvykis. Savo homilijoje Šventasis Tėvas pakvietė visus pripažinti, su nuostaba ir dėkingumu, Dievo dovanas.

Gydantis Dievo žodis

 

Karalių knygoje yra pasakojimas apie kariuomenės vadą Naamaną, susirgusį raupsų liga. Blogiau ir būti negalėjo. Jo laimei, tarnaitė žydė papasakojo apie pranašą Eliziejų, kuris, pasak jos, tikriausiai galėtų padėti. Pagonis vyras pasiėmė daug dovanų – aukso ir sidabro – ir iškeliavo pas pranašą. Pranašas Eliziejus paliepė vyrui septynis kartus pasinerti Jordano vandenyje. Išdidus vyras nenoromis pakluso, nes jam atrodė, ką gali padėti Jordano vandenys. Argi jis tam vyko pas pranašą, kad pasinertų drumzliname vandenyje? Vis dėlto tarnų paragintas paklauso ir pasveiko. Ne drumzlini vandenys, bet Dievas pagydė kariuomenės vadą. Pagydytasis pasiryžo nuo dabar neaukoti aukų jokiam kitam dievui, tik vienam Viešpačiui. (2 Kar 5,14-17).

Popiežius: Bažnyčia Europoje tebūna vis labiau „išeinanti Bažnyčia“

 

Popiežius Pranciškus palinkėjo, kad Bažnyčia Europoje būtų vis labiau „išeinanti Bažnyčia“. Popiežius kreipėsi laišku į Europos Vyskupų konferencijų tarybos pirmininką kardinolą Peterį Erdo ir į visus Europos Vyskupų konferencijų pirmininkus tarybos plenarinės asamblėjos proga. Europos Vyskupų konferencijų tarybos nariai susirinko į plenarinę asamblėją Monako kunigaikštystėje. Darbai už uždarų durų tęsis iki sekmadienio. Pagrindinės asamblėjos temos – krikščionių diskriminacija Europoje, iššūkiai Bažnyčioms kituose žemynuose, dialogas su ortodoksų Bažnyčia. Europos Vyskupų konferencijų tarybai priklausančių Vyskupų konferencijų pirmininkai asamblėjoje išrinks naują tarybos prezidiumą penkerių metų kadencijai, nuo 2016 iki 2021 metų.

Jėzaus draugija rinks naują vadovą

Jėzaus draugijos Generalinė kongregacija priėmė generalinio vyresniojo t. Adolfo Nicolas SJ prašymą atleisti iš pareigų. Netrukus įvyks naujo vyresniojo rinkimai. 215 Jėzaus draugijos elektorių per ateinančias dienas išrinks 30-ąjį Ordino steigėjo šv. Ignaco Lojolos įpėdinį. 36-osios Generalinės kongregacijos dalyviai penktadienį, spalio 7 dieną, eis procesijoje pro Šventąsias Gailestingumo duris į Vatikano baziliką.

Pašventintas Grigiškių bažnyčios kertinis akmuo

Spalio 2 d. Grigiškių Šventosios Dvasios parapijoje buvo pašventintas naujos bažnyčios kertinis akmuo. Kertinį akmenį pašventinęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sveikino parapijiečius prisiėmus gražų, tačiau nelengvą bažnyčios statybos darbą, ir linkėjo tapti tikra tikinčiųjų bendruomene, susibūrusia prie naujoje parapijos šventovėje lauksiančio Kristaus.

„Ir beeidami jie pasveiko“ (Lk 17, 14)

Šis, 28 eilinis liturginių metųspalio mėnesio sekmadienis tikrai galėtų būti švenčiamas kaip Padėkos Sekmadienis. Ne vien dėl to, kad renkame naują Lietuvos Seimą (tai tik gražus sutapimas), bet Evangelijoje išvystame Dieviškąjį Mokytoją, kuris lygiai taip pat, kaip ir kiekvienas iš mūsų, yra pasiilgęs padėkos ir dėkingumo.

Bendras popiežiaus Pranciškaus ir anglikonų primo J. Welby pareiškimas

Minėdami penkiasdešimt metų po pirmojo istorinio popiežiaus Pauliaus VI ir anglikonų arkivyskupo Michael Ramsey susitikimo Romoje, popiežius Pranciškus ir anglikonų primas Justin Welby, po kartu švęstų Mišparų Romos šv. Grigaliaus Didžiojo bažnyčioje, paskelbė bendrą pareiškimą. Jame primenama, kad 1966 m. vykusio susitikimo metu buvo įsteigta bendra tarptautinė katalikų-anglikonų komisija, kuri vestų rimtą teologinį dialogą siekiant tos vienybės, už kurią Kristus meldėsi.

Popiežius pristato maldos intenciją spalio mėnesiui: už žurnalistus

„Dažnai pagalvoju: kaip komunikavimo priemonės galėtų labiau tarnauti susitikimo kultūrai? Reikia žiniasklaidos, kuri ugdytų žmonijos ir visos planetos gerovę. Melsk kartu su manimi, kad žurnalistai, atlikdami savo darbą, visuomet vadovautųsi pagarba tiesai ir stipriu etikos jausmu. Padėsi man paskleisti šią maldos intenciją?".Sesuo Faustina ir kunigas Mykolas: keliai susikirto Vilniuje

Spalio 5 d. minime šventąją vienuolę seserį Faustiną. Ta proga skaitytojų dėmesiui – ištrauka iš Ewos K. CZaczkowskos knygos „Sesuo Faustina: šventosios biografija“ (Katalikų pasaulio leidiniai, 2016)

Svarbiausias dalykas Faustinos buvimo Vilniuje metu siejasi su vidiniu jos gyvenimu ir Jėzaus pavedimų vykdymu. Vilniuje ji pagaliau sutiko kunigą, kurio ilgai meldė, – dvasios vadovą ir pagalbininką Jėzaus valiai žemėje įvykdyti. Tokio žmogaus karštai meldė nuo gyvenimo Plocke. Pagaliau sutiko jį Vilniuje, tačiau Jėzus jau daug anksčiau buvo leidęs jai du kartus viduje regėti žmogų, kurio pavardės dar nežinojo: pirmą kartą probacijos Varšuvoje metu, antrą – Krokuvoje prieš amžinuosius įžadus. Pažadėtasis nuodėmklausys buvo kun. Mykolas Sopočka.

ŠV. FAUSTINA KOWALSKA, VIENUOLĖ

Spalio 5 d. Visuotinė Bažnyčia mini šv. Faustiną.

Šventąją seserį M. Faustiną Kowalską,šiandien visam pasauliui žinomą Dievo Gailestingumo apaštalę, teologai priskiria žymiausių Bažnyčios mistikų būriui.

Katalikiškumo žiburys jaunime – ateitininkai

Ateitininkai – lietuviška katalikiška jaunimo organizacija, įkurta 1910 metais. Jos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra, ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius, pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Prasidėjo Jėzaus Draugijos generalinė kongregacija

215 tėvų ir brolių jėzuitų, atstovaujančių visame pasaulyje veikiančioms savo vienuolijos provincijoms, pradėjo 36-ąją Jėzaus Draugijos generalinę kongregaciją. Sekmadienį, Romos Švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje, saugančioje jėzuitų įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos žemiškuosius palaikus, buvo aukojamos kongregacijos atidarymo Mišios. Joms vadovavo dominikonų ordino generalinis vyresnysis t. Bruno Cadoré OP.

Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve

Sekmadienio vakarą iš Baku į Romą skrendančiame lėktuve įvyko tradicinė spaudos konferencija, kurios metu, atsakydamas į drauge keliavusių žurnalistų klausimus, popiežius Pranciškus kalbėjo apie ką tik pasibaigusį vizitą Kaukaze, apie jo metu paliestas kai kurias specifines temas, taip pat apie būsimas apaštališkąsias keliones.

Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą!

Jėzaus mokiniai prašė sustiprinti jų tikėjimą. Geras prašymas. Ir mes galėtume dažniau maldoje prašyti Dievo ne tiek sveikatos ar pasisekimo gyvenime, kiek sustiprinti mūsų tikėjimą. Nuo tikėjimo gylio priklauso mūsų gyvenimo kokybė.

Popiežius Azerbaidžanui linkėjo skirtumų harmonijos ir taikos su kitais

Sekmadienio popietę Šventasis Tėvas oficialiai aplankė Azerbaidžano prezidentą Ilhamą Heydarą oglu Alijevą jo rūmuose. Kiek vėliau Pranciškus privačiai pabendravo su prezidentu, kuris taip pat pristatė savo šeimą, buvo apsikeista dovanomis. Prezidentui popiežius padovanojo stilizuotą Romos miesto bažnyčių atvaizdą, o jo sutuoktinei – rankų darbo indą, pagamintą Meksikoje.

Kartu su Azerbaidžano vadovu popiežius nuvyko prie Paminklo žuvusiems už nepriklausomybę, čia buvo atlikti šalių himnai, o Šventasis Tėvas stabtelėjo maldai.

Popiežius Baku mečetėje: Religijos tetampa taikos aušromis ir keliais į susitaikinimą

Paskutinis popiežiaus kelionės į Kaukazą ir vizito Azerbaidžane įvykis buvo apsilankymas mečetėje sekmadienio pavakare. Naujutėlėje, 2014 m. pabaigoje atidarytoje mečetėje, pavadintoje pirmojo Azerbaidžano prezidento Heidaro Alijevo vardu, popiežių Pranciškų priėmė Kaukazo musulmonų šeichas Alahšukuras Pašazade. Susitikime taip pat dalyvavo Azerbaidžano žydų bendruomenės vadovas ir Baku Ortodoksų vyskupas.

Gyvūnų globos dienos renginiuose lankysis Vatikano atstovas

Šeštadienį Kaune minima Šv. Pranciškaus, gyvūnų globėjo, diena. Ketvirtus metus iš eilės Kauno senamiesčio bendruomenės organizuojamas renginys savo dydžiu ir renginių gausa jau peraugo į tarptautinio masto įvykį, suburiantį tūkstančius gyvūnų mylėtojų ir augintojų.
Šiais metais kauniečius savo vizitu pagerbs ir Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje apaštališkasis nuncijus Pedro López Quintana, aukosiantis Šv. Mišias.

Popiežius pradeda vizitą Kaukazo šalyse

Popiežiaus Pranciškaus penktadienį pradedamas vizitas Gruzijoje ir Azerbaidžane neramiuose regionuose taiką skatinanti misija, pareiškė Vatikano pareigūnai.

Popiežius ten su vizitu lankysis praėjus trims mėnesiams viešnagės Armėnijoje.

Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

 Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai,

Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą. Laisvė yra ne tik duotis, bet ir nuolatinė užduotis. Tai - mūsų dalyvavimas visuomenės gyvenime.

Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“ (Lk 17, 5)

Spalis Bažnyčios gyvenime yra maldų už misijas mėnuo. Simboliška, kad pirmo spalio mėnesio sekmadienio Evangelija kalba apie tikėjimo reikšmę žmogaus ir visuomenės gyvenime. Mokiniai prašo Jėzaus sustiprinti jų tikėjimą. Tuo tarpu Jėzus primena, kad tikėjimo kokybė yra daug svarbiau už kiekybę. Palyginimu apie garstyčios grūdelį Jėzus primena, kad mokėtume pastebėti dieviškus dalykus pačiuose mažiausiuose ir paprasčiausiuose gyvenimo įvykiuose.

Lenkijos „Caritas“ aukcione parduos popiežiaus automobilius ir už gautas lėšas gelbės Sirijos pabėgėlius

 Popiežiaus Pranciškaus Lenkijoje per Katalikų Bažnyčios pasaulio jaunimo dienų renginius naudoti automobiliai pirmadienį buvo išstatyti aukcione, o už juos gautos lėšos bus skirtos Sirijos pabėgėliams.

Lenkijos „Caritas“ aukcione parduos tris automobilius, kuriais liepą važinėjosi pontifikas. Šis internetinis aukcionas tęsis iki spalio 9 dienos.

Baltramiejus I: „Taikai reikia teisingumo“

 

Ekumeninio patriarcho Baltramiejaus I pasisakymas Pasaulio religijų maldos už taiką susitikime Asyžiuje rugsėjo 18–20 d.

Mums visiems kartu susirinkus, šis Tarptautinis susitikimas suteikia  galimybę pažvelgti vienas kitam į akis, kalbėtis sąžiningai, klausytis vienam kito, gėrėtis vienas kitu ir iš esmės tapti draugais.

„Amoris laetitia“: Santuoka ir mergeliškumas

 

Ištrauka iš „Amoris Laetitia“ – popiežiaus Pranciškaus dokumento apie meilę šeimoje. Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių“ redakcijai.

„Daug asmenų, kurie gyvena nesusituokę, ne tik yra atsidavę savo pradinei šeimai, bet ir daro daug naudinga tarp savo draugų, bažnytinėje bendruomenėje ir profesiniame gyvenime. Be to, daugelis savo talentus skiria krikščionių bendruomenės tarnystei įsitraukdami į gailestingumo darbus ir savanorystę. Dar kiti nesituokia, nes savo gyvenimą pašvenčia Kristaus ir brolių meilei. Jų atsidavimas labai praturtina šeimą Bažnyčioje ir visuomenėje“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode