„Amoris Laetitia“: Kas keičiasi Bažnyčios mokyme apie santuoką ir šeimą?

Kun. Vidas Balčius

Prof. kun. Vidas Balčius padeda „Bernardinai.lt“ skaitytojams geriau suprasti posinodinio popiežiaus Pranciškaus dokumento „Amoris Laetitia“ turinį. Šįkart atsako į klausimą, kas iš esmės keičiasi ligšiolinėje santuokos ir šeimos sielovados praktikoje. Kaip šis dokumentas palies kiekvieną kataliką asmeniškai? Ar didesnės kompetencijos suteikimas vyskupui ir bažnytiniam teismui neatveria durų lengvabūdiškai piktnaudžiauti, kaip baiminasi dokumento kritikai?

Kalinių jubiliejų lapkričio 7-ąją Kauno arkivyskupija ir „Caritas“ kviečia švęsti aplankant nuteistąjį

Kas tai?
Galimybė susitikti nuteistąjį ir atlikti vieną iš gailestingumo darbų - kalinį aplankyti.

Tai ypatinga tarnystė, kai dalijamės savo pažinimu su žmonėmis, kurie atlieka bausmę už įvairias savo gyvenimo klaidas. Tai galimybė pamatyti pasaulį, egzistuojantį tarsi už mūsų visuomenės ribų, proga suprasti, jog šie žmonės tokie pat kaip mes ir jiems labai reikia vilties ir šviesos. Tai iššūkis - nutiesti tiltą iš laisvės į nelaisvę! Arba atvirkščiai...

Kardinolas Robertas Sarah apie savo knygą „Tylos jėga“ ir triukšmo diktatūrą

Išsamiame interviu su „La Nef“ kardinolas Sarah pristato savo naująją knygą, išleistą Prancūzijoje, sakydamas: „Gyvendami su tyliu Dievu ir Jame, mes ir patys tampame tylūs.“

Šis kardinolo Roberto Sarah interviu pasirodė prancūzų laikraščio La Nef 2016 m. spalio numeryje. Interviu buvo duotas kardinolo naujos knygos „La Force du silence“ (liet. „Tylos jėga: prieš triukšmo diktatūrą“) išleidimo proga. Angliška interviu publikacija pasirodė naujienų portale „Catholic World Report“.

Tikėjimo kelionė po vyskupijas: svarbiausi šių metų įvykiai (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

 Nacionalinis Gailestingumo kongresas

Gegužės 6 d. Vilniuje prasidėjo Nacionalinis gailestingumo kongresas: atidarymo šv. Mišios, įvairūs renginiai „Gailestingumas mieste“: spektaklis, šlovinimo vakarai, sakraliniai šokiai ir kt. Šv. Jonų bažnyčioje vyko giesmių, judesio, poezijos ir liudijimų vakaras „Gyvenimo eskizai“. Renginio metu skaitytos šv. Rašto ištraukos, giedotos giesmės, atlikėjai liudijo apie Dievo darbus jų gyvenimuose.

Vykdyta evangelizacija „Šviesa naktyje“. Savanoriai, pasklidę po Vilniaus senamiestį, kvietė žmones ateiti į arkikatedrą susitikti su Dievu, vyko Švč. Sakramento adoracija.

„Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti“ (Lk 18, 1)

Misijų sekmadienio evangelinis palyginimas apie suktą teisėją ir įkyrią našlę mums primena atkaklios ir ištvermingos maldos svarbą mūsų gyvenime. Nuolatinė ir kasdienė mūsų malda įgalina mūsų tikėjimą pasipuošti darbais ir artimo meilės veiksmais. Įkyri našlė yra Jėzaus pavyzdys visų laikų Bažnyčiai, kaip reikia pasitikėti Dievu ir niekuomet nenuleisti rankų.

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo sveikinimo kalba švenčiant Šiluvos koplyčios nacionalinėje JAV šventovėje 50-mečio iškilmes

Jūsų Ekscelencijos arkivyskupai, gerbiamieji kunigai, aukštieji svečiai, jubiliejaus minėjimo komiteto nariai, mielieji tautiečiai ir visi šios šventės dalyviai, brangūs Marijos radijo klausytojai,

džiugu švęsti Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejų Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinėje šventovėje Gailestingumo jubiliejaus metais. Čia turime ir Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Mus subūrė Marija – Jėzaus ir mūsų Motina, kuri pasirodė Šiluvoje ir kvietė garbinti jos Sūnų. Šiluva mums simbolizuoja nepalaužiamą lietuvių ryžtą išlaikyti savo tikėjimą, kalbą, tradicijas, o kartu skatina prisiminti švelnų Marijos motiniškumą, jos rūpestį dėl savo vaikų, kurį patiria daugybė ir dabar į Šiluvą atvykstančių žmonių.

Arkivysk. J. E. Kurtz: Šiluvos Marijos ašarų stebuklas atgaivino katalikų tikėjimą

Vašingtone sekmadienį iškilmingai švęstos Šiluvos Marijos koplyčios JAV Nacionalinėje Nekaltojo Prasidėjimo šventovėje pašventinimo penkiasdešimtosios metinės. Iškilmės Mišioms vadovavo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Joseph E. Kurtz, koncelebravo Apaštališkasis nuncijus JAV arkivysk. Christophe Pierre, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, Vašingtono arkivyskupijos ir užsienyje tarnaujantys lietuviai kunigai.

Popiežius maldauja tuoj pat nutraukti ugnį Sirijoje

Popiežius Pranciškus trečiadienį paprašė neatidėliojant nutraukti ugnį Sirijoje ir paragino paskelbti bent paliaubas, kad civiliai, o ypač vaikai, galėtų evakuotis iš Alepo miesto, negailestingai bombarduojamo iš oro.

„Noriu pabrėžti ir pakartoti apie savo artumą visoms nežmoniško konflikto Sirijoje aukoms“, – sakė jis per savo savaitinę audienciją Šv.Petro aikštėje Vatikane.

Keturi nauji Garbingieji Dievo tarnai

Dievo tarnais šnekamojoje kalboje kartais vadinami kunigai; taip pat ir vienas popiežiaus titulų yra „Dievo tarnų tarnas“. „Dievo tarnu“ galime visiškai pagrįstai pavadinti kiekvieną žmogų, kuris stengiasi tarnauti Dievui. Tačiau bažnytinėje kalboje terminas „Dievo tarnas“ turi ir labai konkrečią reikšmę – tai pavyzdingai gyvenęs krikščionis, kuriam pradedama skelbimo palaimintuoju ir šventuoju byla.

Venecijos arkivyskupas: „Diakonas tai ne „super-pasaulietis“ ar „beveik-kunigas“

„Diakonas nėra „super-pasaulietis“, ar „beveik kunigas“. Priešingai, diakonas yra diakonas, tai yra tas, kuris Bažnyčioje primena tarnystę kaip institucijai priklausančią tikrovę ir kuris taip pat ir asketiniu-dvasiniu būdu išreiškia tą bažnytinę tikrovę, - Sarmelos mieste šeštadienio rytą aukotų Mišių homilijoje sakė Venecijos arkivyskupas Francesco Moraglia.

Žemaičių Kalvarijos Marijos paveikslo karūnavimo dešimtosios metinės

2016 m. spalio mėn. 9 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko iškilmė – švęstos dešimtosios, Stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu popiežiaus pašventintomis karūnomis, karūnavimo metinės. 

2006 m. spalio mėn. 8 dieną popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis, nuo XVII a. vidurio stebuklais garsėjantis paveikslas Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, dalyvaujant visiems Lietuvos vyskupams ir to meto apaštaliniam nuncijui, Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ buvo karūnuotas.

Senas albanų kunigas, kankinys, pakeltas kardinolu

Tarp tų, kurie lapkričio 19 dieną taps kardinolais, yra nemažai ganytojų, kurie vadovauja didžiulėms vyskupijoms įvairiuose kraštuose ir kuriems popiežius Pranciškus norėjo suteikti didesnę galimybę duoti savo indėlį visai visuotinei Bažnyčiai ateinančiais metais. Tačiau kuklaus ir paprasto senelio kunigo iš Albanijos atvejis yra kitas – kardinolystė jam suteikta už krikščionišką herojiškumą.

Senas albanų kunigas, kankinys, pakeltas kardinolu

Tarp tų, kurie lapkričio 19 dieną taps kardinolais, yra nemažai ganytojų, kurie vadovauja didžiulėms vyskupijoms įvairiuose kraštuose ir kuriems popiežius Pranciškus norėjo suteikti didesnę galimybę duoti savo indėlį visai visuotinei Bažnyčiai ateinančiais metais. Tačiau kuklaus ir paprasto senelio kunigo iš Albanijos atvejis yra kitas – kardinolystė jam suteikta už krikščionišką herojiškumą.

Popiežius Pranciškus paskirs septyniolika naujų kardinolų

Popiežius Pranciškus po sekmadienio Vidudienio maldos Šv. Petro aikštėje pranešė, kad paskirs septyniolika naujų kardinolų šeštadienį, lapkričio 19 dieną, šventųjų Gailestingumo durų uždarymo išvakarėse sušauktoje kardinolų skyrimo Konsistorijoje. Trylika naujų kardinolų yra Bažnyčios ganytojai ir Šventojo Sosto atstovai iš penkių žemynų.

Alepo vaikų malda už taiką

Sirijoje be perstojo bombarduojamo Alepo miesto vaikai ketviradienį surengė įspūdingą taikos akciją. Šimtai mokyklinio amžiaus vaikų, krikščionys ir musulmonai, lydimi brolių pranciškonų, susitiko prašyti taikos savo gimtajam miestui Alepui ir visai Sirijai. Vaikai meldėsi, kiekvienas pagal savo religiją, prašydami, kad liautųsi pastaruoju metu suintensyvėję antpuoliai, nuo kurių nukentėjo ypač daug vaikų ir bejėgių žmonių. Maldos už taiką akcijos dalyviai pasirašė ir dėjo savo pirštų atspaudus po pareiškimu, kuriuo prašė pasaulio galiūnus sustabdyti žmonių žudynes Sirijoje.

Marijos jubiliejaus Mišios: sugrįžkime padėkoti

 

Žmonių pripildytoje šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus sekmadienio šventąsias Mišias, kurios buvo Marijos jubiliejinio savaitgalio Romoje pagrindinis įvykis. Savo homilijoje Šventasis Tėvas pakvietė visus pripažinti, su nuostaba ir dėkingumu, Dievo dovanas.

Gydantis Dievo žodis

 

Karalių knygoje yra pasakojimas apie kariuomenės vadą Naamaną, susirgusį raupsų liga. Blogiau ir būti negalėjo. Jo laimei, tarnaitė žydė papasakojo apie pranašą Eliziejų, kuris, pasak jos, tikriausiai galėtų padėti. Pagonis vyras pasiėmė daug dovanų – aukso ir sidabro – ir iškeliavo pas pranašą. Pranašas Eliziejus paliepė vyrui septynis kartus pasinerti Jordano vandenyje. Išdidus vyras nenoromis pakluso, nes jam atrodė, ką gali padėti Jordano vandenys. Argi jis tam vyko pas pranašą, kad pasinertų drumzliname vandenyje? Vis dėlto tarnų paragintas paklauso ir pasveiko. Ne drumzlini vandenys, bet Dievas pagydė kariuomenės vadą. Pagydytasis pasiryžo nuo dabar neaukoti aukų jokiam kitam dievui, tik vienam Viešpačiui. (2 Kar 5,14-17).

Popiežius: Bažnyčia Europoje tebūna vis labiau „išeinanti Bažnyčia“

 

Popiežius Pranciškus palinkėjo, kad Bažnyčia Europoje būtų vis labiau „išeinanti Bažnyčia“. Popiežius kreipėsi laišku į Europos Vyskupų konferencijų tarybos pirmininką kardinolą Peterį Erdo ir į visus Europos Vyskupų konferencijų pirmininkus tarybos plenarinės asamblėjos proga. Europos Vyskupų konferencijų tarybos nariai susirinko į plenarinę asamblėją Monako kunigaikštystėje. Darbai už uždarų durų tęsis iki sekmadienio. Pagrindinės asamblėjos temos – krikščionių diskriminacija Europoje, iššūkiai Bažnyčioms kituose žemynuose, dialogas su ortodoksų Bažnyčia. Europos Vyskupų konferencijų tarybai priklausančių Vyskupų konferencijų pirmininkai asamblėjoje išrinks naują tarybos prezidiumą penkerių metų kadencijai, nuo 2016 iki 2021 metų.

Jėzaus draugija rinks naują vadovą

Jėzaus draugijos Generalinė kongregacija priėmė generalinio vyresniojo t. Adolfo Nicolas SJ prašymą atleisti iš pareigų. Netrukus įvyks naujo vyresniojo rinkimai. 215 Jėzaus draugijos elektorių per ateinančias dienas išrinks 30-ąjį Ordino steigėjo šv. Ignaco Lojolos įpėdinį. 36-osios Generalinės kongregacijos dalyviai penktadienį, spalio 7 dieną, eis procesijoje pro Šventąsias Gailestingumo duris į Vatikano baziliką.

Pašventintas Grigiškių bažnyčios kertinis akmuo

Spalio 2 d. Grigiškių Šventosios Dvasios parapijoje buvo pašventintas naujos bažnyčios kertinis akmuo. Kertinį akmenį pašventinęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sveikino parapijiečius prisiėmus gražų, tačiau nelengvą bažnyčios statybos darbą, ir linkėjo tapti tikra tikinčiųjų bendruomene, susibūrusia prie naujoje parapijos šventovėje lauksiančio Kristaus.

„Ir beeidami jie pasveiko“ (Lk 17, 14)

Šis, 28 eilinis liturginių metųspalio mėnesio sekmadienis tikrai galėtų būti švenčiamas kaip Padėkos Sekmadienis. Ne vien dėl to, kad renkame naują Lietuvos Seimą (tai tik gražus sutapimas), bet Evangelijoje išvystame Dieviškąjį Mokytoją, kuris lygiai taip pat, kaip ir kiekvienas iš mūsų, yra pasiilgęs padėkos ir dėkingumo.

Bendras popiežiaus Pranciškaus ir anglikonų primo J. Welby pareiškimas

Minėdami penkiasdešimt metų po pirmojo istorinio popiežiaus Pauliaus VI ir anglikonų arkivyskupo Michael Ramsey susitikimo Romoje, popiežius Pranciškus ir anglikonų primas Justin Welby, po kartu švęstų Mišparų Romos šv. Grigaliaus Didžiojo bažnyčioje, paskelbė bendrą pareiškimą. Jame primenama, kad 1966 m. vykusio susitikimo metu buvo įsteigta bendra tarptautinė katalikų-anglikonų komisija, kuri vestų rimtą teologinį dialogą siekiant tos vienybės, už kurią Kristus meldėsi.

Popiežius pristato maldos intenciją spalio mėnesiui: už žurnalistus

„Dažnai pagalvoju: kaip komunikavimo priemonės galėtų labiau tarnauti susitikimo kultūrai? Reikia žiniasklaidos, kuri ugdytų žmonijos ir visos planetos gerovę. Melsk kartu su manimi, kad žurnalistai, atlikdami savo darbą, visuomet vadovautųsi pagarba tiesai ir stipriu etikos jausmu. Padėsi man paskleisti šią maldos intenciją?".Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode