Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija švenčiant Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų

 Žolinė – tikėjimo ir vilties žinia

Žolinė – Marijos Ėmimo į dangų šventė visada šviesi, pakylėjanti ir drauge artima, paprasta. Esame čia su lūkesčiu širdyje šventės išsiskleidimo – pamaldomis, vaizdais ir melodijomis, prašome palydėjimo ir palaimos sau ir artimiesiems. Nesvarbu, kas būtume – žemdirbiai, mokytojai, studentai, darbininkai, verslininkai, šis lūkestis atveria širdis tam, kas turi ateiti, kas mūsų laukia, ir taip norisi, kad tai būtų gera, sėkminga, laiminga.

 

Šv. Hiacintas (Jackus) – Lietuvos globėjas

 

Rugpjūčio 17 d. Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo rytų ir šiaurės Europos apaštalą dominikoną šv. Hiacintą – liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Jackumi (pagal lenkišką jo vardo formą – Jacek). Jis yra ir vienas iš Lietuvos globėjų.

Kunigo kelias – į Mažeikius

Sekmadienį Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikintiesiems prisistatė neseniai Telšių vyskupo Jono Borutos SJ į šią parapiją paskirtas klebono pareigoms kun. Gintaras Lengvinas. Dvasininką parapijiečiai sutiko šiltai. Po Sumos šv. Mišių celebrantą ir naująjį parapijos vadovą sveikino bažnyčios organizacijos, Sumos choras ir pavieniai tikintieji. Pats kun. G. Lengvinas prisistatydamas sakė, jog jo, kaip kunigo, gyvenimo kelias šiemet atvedė čia.

Jėzus pasakė: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“ (Lk 13, 24)

Rugpjūčio mėnesio antros pusės sekmadienio Evangelijoje sutinkame Jėzų, keliaujantį į Jeruzalę per miestelius ir kaimus, mokantį žmones dangaus karalystės paslapčių. To meto žmogus, skirtingai nuo mūsų laikmečio žmogaus, ypač domėjosi amžino gyvenimo viltimi. Buvo aiškiai suprantama, kad joks pasaulio gėris nėra galutinis žmogaus gyvenimo prasmės tikslas, taip pat buvo jaučiamas žemiškų tikslų ir siekiamybių trapumas bei laikinumas.

Nerijus Čapas OFS: „Nuolatinis diakonatas neskirtas kompensuoti kunigų trūkumą“

 Šiemet paskutiniuosius studijų ir pastoracinės praktikos metus pradeda pirmieji šeši studentai, kurie po nepilnų metų turėtų būti įšventinti nuolatiniais diakonais. Šią tarnystę atliks šeimų vyrai, kurie galės krikštyti, laiminti santuokas, skelbti Evangeliją. Tačiau nuolatinių diakonų tarnyba dar sunkiai skinasi kelią Lietuvoje. Kokia yra jos specifika? Kodėl dalis kunigų bijo įsileisti diakonus? Ar diakonai gali kompensuoti mažėjantį kunigų skaičių? Apie visa tai kalbėjomės su Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro studentu akolitu Nerijumi Čapu OFS.

UNICEF misija į Afriką – kelionė sausroje prie neišsenkančios vilties šaltinių

Dalinamės šių metų UNICEF Lietuva misijos „Už kiekvieną vaiką“ dalyvio kunigo Ričardo Doveikos dienoraščiu, rašytu Svazilande. Pirmųjų dienų įspūdžiai ir mintys vos nusileidus Afrikoje, Svazilande, kurį kunigas iškart pavadino tikėjimo ir vilties žeme. „Tikėjimas ir viltis – tai stipriųjų privilegija, kurios niekas negali atimti“, – griaudamas nusistovėjusius stereotipus sako R. Doveika.

Moteris apsisiautusi saule

 

Apaštalas Jonas Apreiškimo knygoje aprašo regėtą vaizdą: „Ir pasirodė danguje didis ženklas: moteris apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12,1). Bažnyčia šioje saule apsisiautusioje moteryje regi Jėzaus Motiną Mariją ir rugpjūčio 15 d. švenčia jos gyvenimo brangiausią momentą, kai ji buvo paimta į dangų.

Vyskupo kreipimasis į Žolinės atlaidų piligrimus

 Rugpjūčio 13–15 dienomis svarbiausioje mūsų vyskupijos, švenčiančios savo 90-ąjį gyvavimo jubiliejų, Marijos šventovėje Krekenavos bazilikoje švenčiame Didžiuosius Žolinės atlaidus. Švenčiame mums brangios ir mūsų tikėjimui svarbios Marijos, Dievo Motinos, į dangų paėmimo iškilmę. Džiaugdamiesi ta garbe, kuria Dievas apdovanojo Mergelę Mariją, jau čia žemėje gauname progą patirti, kokia garbe Dievas nori apdovanoti ir kiekvieną iš mūsų. Marijos paėmimas į dangų – mūsų būsimo amžinojo gyvenimo viltis ir patvirtinimas. Marija nori ta garbe ir tuo džiaugsmu dalintis su kiekvienu, kas tik patiki ir seka Jos Sūnumi Jėzumi.

 

Žolinės. Istorija ir liaudies tradicijos

 

Rugpjūčio 15 d. Bažnyčia švenčia Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę; iškilmingai išpažįsta tikėjimą, kad Jėzaus Motina Marija su kūnu ir siela paimta į amžiną savo Sūnaus šlovę.

Atidengta Benedikto XVI statula Bavarijos Altöttingo šventovėje

 

Popiežiaus namų prefektas inauguravo popiežiaus emerito Benedikto XVI statulą Altöttingo Marijos šventovėje pietų Vokietijoje. Šventovėje kaip tik prieš dešimt metų lankėsi ir jos koplyčioje Mišias aukojo popiežius Benediktas XVI. Popiežiaus Benedikto apsilankymas Bavarijos šventovėje įvyko per jo antrąją kelionę į Vokietiją 2006 metų rugsėjo 9-14 dienomis.

Romą aplankė 13 milijonų Gailestingumo metų piligrimų

 

Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba, atsakinga už Gailestingumo jubiliejaus renginius Vatikane, informuoja, kad nuo Šventųjų metų pradžios – praėjusių metų gruodžio 8 d., iki šių metų rugpjūčio 7 d. į Šv. Petro baziliką pro Šventąsias duris įžengė 13 302 689 piligrimai.

Popiežius pietavo su sirais pabėgėliais

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį Šventosios Mortos namuose pietavo kartu su sirais pabėgėliais, kurie jo kvietimu atvyko į Romą iš Graikijos Lesbo salos. Dvi pabėgėlių šeimos atskirdo į Romą kartu su popiežiumi, po jo vizito Lesbo saloje balandžio 16 d. Kitos dvi šeimos atvyko birželio vidury. Popiežiaus kvietimu į Romą atvykusiais sirais pabėgėliais rūpinasi Šv. Egidijaus bendruomenė.

„Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!“ ( Lk 12, 49)

Eilinių metų dvidešimtojo sekmadienio Evangelijoje Jėzus kalba apie žmogų, kuris turi būti ne tik dvasiškai gyvas, bet ir degti, spinduliuoti bei skleisti dvasinę šilumą aplinkiniam pasauliui. Kiekvienas krikščionis turi būti lyg ošiantis ąžuolas-galiūnas: telkti ir skleisti Jėzaus mokymą, kurio kertinė dalis yra kiekvieno iš mūsų prisiimtas Krikšto sakramentas. Šio sekmadienio Evangelija kviečia kiekvieną iš mūsų suvokti ir pajausti savyje pranašą, nešantį per pasaulį Jėzaus tikėjimo, vilties ir meilės ugnį.

„Amoris Laetitia“ apie meilę, nepaisant visko

 

Šventojo Pauliaus himne apie meilę aptinkame kai kuriuos tikros meilės bruožus: „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kad buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Jis visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13, 4–7).

Kuo išskirtinė yra gailestingumo metų piligrimystė?

 

Gailestingumo jubiliejus išsiskiria žengimu pro Šventąsias duris. Šios durys reiškia visada mūsų laukiantį Dievą. Tačiau jos pačios juk netampa stebuklin­gos, stebuklas turi įvykti mano širdyje. Kaip man žengti pro Šventąsias duris, kad šis veiksmas būtų prasmingas?

Paskirtas naujas nuncijus Lenkijoje

 

Italą arkivyskupą Salvatore Pennacchio, lig šiol ėjusį nuncijaus Indijoje ir Nepale pareigas, popiežius Pranciškus paskyrė nuncijumi Lenkijoje. Jis nunciatūroje Varšuvoje pakeičia arkivyskupą Celestino Migliore, kuris po šešerių metų tarnystės Lenkijoje, šių metų gegužės 28 d. buvo paskirtas nuncijumi Rusijos Federacijoje.

Pal. Kalkutos Motinos Teresės kanonizacija – rugsėjo 4-ąją

 

 

Popiežius Pranciškus rugsėjo 4 dieną vadovaus pal. Kalkutos Motinos Teresės kanonizavimo Mišioms. Apeigos dvidešimt trečiąjį eilinį sekmadienį Šv. Petro aikštėje prasidės 10 val. 30 min. Romos laiku. Pranešdamas apie šį Bažnyčios gyvenimui svarbų Gailestingumo metų įvykį popiežiaus liturginių apeigų vadovas mons. Guido Marini priminė galimiems kanonizacijos Mišių koncelebrantams įprastinę liturginių apeigų tvarką.

„Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Lk 12, 40)

Rugpūčio mėnesio pirmo sekmadienio Evangelijoje Jėzus primena Bažnyčiai dvasinio budėjimo ir jautrumo artimui svarbą. Bažnyčios Tėvai šioje Evangelijos ištraukoje aiškiai regi du dvasinius pradus: antras Kristaus atėjimas ir kiekvieno iš mūsų mirtis šiam pasauliui neša neišvengiamą susitikimą su Kūrėju akis į akį ir apyskaitą už praleistas žemiško gyvenimo dienas. Bet jei gyvename kasdiene malda ir tikėjimo darbais, ko mums drebėti ir bijoti, tuo labiau, jei Viešpats yra kiekvieno iš mūsų asmeninis draugas?

Religinės šventės (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Bažnyčios liturginiuose metuose šventės susietos arba su savaitės, arba su mėnesio dienomis, todėl susidaro du tarpusavyje persipynę švenčių ciklai: liturginių laikų ciklas ir švenčių ciklas.

Liturginės dienos gali būti sekmadieniai, eilinės savaitės dienos, vigilijos (švenčių išvakarės), oktavos (didelių švenčių minėjimas per aštuonias dienas) bei šventės. Visos šios dienos dar skirstomos į keturias iškilmingumo klases, taip pat yra kai kurių švenčių minėjimai.

Šį kartą kalbėsime apie šį mėnesį vyksiančius Žolinės atlaidus.

„Neužmirškite mūsų“ – prašymas iš Pietų Sudano

„Neužmirškite mūsų“ – tai pagalbos prašymas, kuriuo vyskupas Kussala, Pietų Sudano Respublikos Tombura-Yambio katalikų vyskupas kreipėsi ypač į Europą: Jei Pietų Sudanas liks nepastebėtas, banga pabėgėlių pasiekiančių Europos krantus dar labiau išaugs, sako jis.

Kalbėdamas tarptautinei katalikiškai žinių agentūrai „Fides“, vyskupas Barani Eduardo Hiiboro Kussala visų prima paprašė tarptautinės bendruomenės atidžiai stebėti poslinkius sunkmečio kaustomoje jauniausioje Afrikos valstybėje. Anot jo, svarbu, kad toliau būtų daromas spaudimas Pietų Sudano prezidentui Salva Kiir ir buvusiam vice prezidentui Riek Machar, kad jie sugrįžtų prie pokalbių stalo ir nuspręstų pasidalyti valdžia pagal praėjusių metų rugpjūčio mėnesį pasirašytą susitarimą.

Popiežius Porciunkulėje: Prašykime atleidimo ir atleiskime

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus aplankė Porciunkulę – Pranciškaus Asyžiečio prieš aštuonis šimtmečius atstatytą koplyčią, nuo kurios prasidėjo pranciškoniškojo dvasingumo ir Mažesniųjų brolių ordino istorija. Ši vieta tai pat davė pradžią garsiesiems Porciunkulės atlaidams. Prieš 800 metų, Pranciškaus Asyžiečio prašomas, popiežius Honorijus III suteikė galimybę pelnyti visuotinius atlaidus visiems kas rugpjūčio 2-ąją lankys Porciunkulės koplyčią. Iš pradžių atlaidų privilegija buvo suteikta tik Porciunkulės koplyčiai; dabar jie švenčiami visame pasaulyje.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode