Reklama 2

Pranciškus: Dievas myli kaip tėvas ir motina

 

Viešpats yra ištikimas. Jis mūsų neužmiršta. Todėl mūsų džiaugsmas kupinas vilties, priminė popiežius ketvirtadienio ryto Mišių dalyviams Šv. Mortos namų koplyčioje. Priartėjus Didžiajai savaitei Bažnyčia kviečia apmąstyti Viešpaties ištikimą meilę. Viešpaties meilė yra vidinė, todėl neužmirštanti. Argentinoje, prisiminė popiežius Pranciškus, Motinos dienos proga motinoms dovanojamos neužmirštuolės, kurios žydi dviem spalvoms – mėlynosios dovanojamos gyvoms motinoms, violetinės – mirusioms motinoms, dalijosi prisiminimais popiežius. Jis kalbėjo homilijoje apie Dievą, kuris yra ištikimas kaip tėvas ir kaip motina:

Sekmadienį prasideda Didžioji Savaitė. Popiežiaus vadovausimos apeigos

 

Sekmadienį Romoje prasidės popiežiaus vadovaujamos Didžiosios Savaitės apeigos. Sekmadienio priešpietį popiežius Pranciškus aukos Verbų, Kristaus kančios sekmadienio šv. Mišias, vadovaus procesijai Šv. Petro aikštėje. Mišiose taip pat minima XXXIII Pasaulinė jaunimo diena, kurios tema: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą“ (Lk 1,30). Popiežius palaimins verbas, vadovaus procesijai ir sekmadienio Mišioms. Verbų sekmadienio apeigų šv. Petro aikštėje pradžia – 10 val. Romos laiku.

Katechezė apie Komuniją

 

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie šventąsias Mišias, šį kartą apie Šventąją Komuniją. Tačiau visų pirmą Šventasis Tėvas visus pasveikino su pirmąja pavasario diena.

Jaunimas Lietuvoje laiko save katalikais, bet nesimeldžia

 

Artėjančiam Vyskupų sinodui jaunimo tema ruošiamasi ne tik Vatikane. Šv. Marijos universiteto Benedikto XVI religijos ir visuomenės centras Jungtinėje Karalystėje (Benedict XVI Centre for Religion and Society) bei Paryžiaus katalikiškas institutas (Institut Catholique de Paris) pristatė analizę, atskleidžiančią jaunų europiečių religingumą bei religijos praktikavimo įpročius. Šios situacijos pristatymas Sinodo dalyviams yra pagrindinis analizę sudariusiųjų tikslas.

Popiežius pasveikino su Tėvo diena

 

Jei Lietuvoje Tėvo diena minima birželio mėnesį, tai keliose šalyse – Italijoje, Belgijoje, Ispanijoje ir kitose – ji minėta kovo 19 dieną, Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minint šv. Juozapą, kuris, greta Mergelės Marijos, rūpinosi visomis kūdikėlio Jėzaus žmogiškomis reikmėmis, o jam užaugus išmokė amato.

Pranciškus naujiems arkivyskupams: malda yra pirmas jūsų darbas

 

Jūs, brangūs broliai, išrinkti Viešpaties, mąstykite apie tai, kad buvote išrinkti iš žmonių tarpo ir dėl žmonių, esate skirti dalykams, kurie liečia Dievą. Ne kitus dalykus. Ne dėl reikalų, ne dėl pasaulio šlovės, ne dėl politikos. „Vyskupystė“ yra tarnystės pavadinimas, o ne garbės titulas. Vyskupui dera tarnauti, o ne vyrauti, kaip yra nurodęs Mokytojas: „Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas“, - sakė popiežius Pranciškus, vadovaudamas vyskupų šventimams kovo 19 dienos vakare. Šiuose šventimuose trys kunigai buvo įšventinti arkivyskupais ir netrukus išvyks į įvairias šalis darbuotis kaip apaštaliniai nuncijai, Bažnyčios diplomatinėje tarnystėje.

Dienos Mišių homilija: kartais norime sugrįžti atgal, prie vergų stalo

 

Kovo 20 dienos ryto šventosiose Mišiose popiežius Pranciškus komentavo, homilijoje, išraiškingą skaitinį iš Skaičių knygos: iš Egipto vergovės išvesta Dievo tauta neteko kantrybės ir pradėjo kalbėti prieš Dievą bei Mozę: „Kodėl išvedei mus iš Egipto numirti dykumoje? Juk čia nėra nei maisto, nei vandens, – mes bjaurimės tuo niekam tikusiu maistu“. Bet kai juos pradėjo gelti „žalčiai“, jie paprašė apsaugos, sakydami: „nusidėjome, nes kalbėjome prieš Viešpatį ir prieš tave. Užtark pas Viešpatį, kad atimtų nuo mūsų žalčius“. Viešpats nurodė Mozei padirbti varinį žaltį: kas į jį pažvelgdavo, tas pagydavo nuo įgėlimo.

Vidudienio malda: ką reiškia „pamatyti Jėzų“?

 

Sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Pranciškus, kaip įprasta, komentavo dienos liturginį skaitinį, šį kartą iš Evangelijos pagal Joną, pasakojusį apie Jėzų Jeruzalėje, žydų Velykų išvakarėse, paskutinėmis savo gyvenimo dienomis. Jeruzalėn atvykę graikai, patraukti žydų tikėjimo, prisiartina prie apaštalo Pilypo ir jam pasako apie savo troškimą „pamatyti Jėzų“, didį pranašą apie kurį girdėjo kalbant. Į žodį „pamatyti“, pridūrė popiežius, evangelistas Jonas sudeda daugiau nei vien išorinį pažinimą, bet ir gilų žvilgsnį į asmens šerdį.

Dominique Wolton: Popiežiaus idėjos – revoliucingos

Kairiųjų pažiūrų prancūzų profesorius Dominique Woltonas 2016 metais dvylika kartų susitiko su popiežiumi Pranciškumi ir išleido knygą „Politique et Societé'“ (liet. „Politika ir visuomenė“), apie kurią prieš porą savaičių kalbėjo viešėdamas Lietuvoje Frankofonijos dienų proga. Šiuo metu knygos ilgumo pokalbis verčiamas ir į lietuvių kalbą. Autorius vylėsi, kad skaitytojus ji pasieks iki Pranciškaus kelionės į Lietuvą šių metų rudenį.

Šv. Juozapas ir popiežiaus Pranciškaus Petro tarnystės 5 metų sukaktis

 

„Dėkoju Viešpačiui už šias Mišias, kuriomis pradedu savąją Petro tarnystę iškilmingai minint šv. Juozapą, Mergelės Marijos sutuoktinį ir visuotinės Bažnyčios globėją. Tai labai prasmingas sutapimas. Kartu tai ir garbingojo mano pirmtako vardo diena. Esame su juo malda, kupini meilės ir dėkingumo“, - sakė popiežius Pranciškus pontifikato inauguracijos Mišių homilijoje. Šį pirmadienį, kovo 19 dieną, sukanka lygiai penkeri metai nuo Pranciškaus pontifikato inauguracijos, praėjus šešioms dienoms po jo išrinkimo, 2013 kovo 13-ąją.

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių“ (Jn 12, 24)

Penktojo Gavėnios sekmadienio Evangelija yra iššūkis modernių laikų Bažnyčiai. Jėzaus, paaukojusio savo gyvybę už pasaulio išganymą, pavyzdžiu esame kviečiami ir mes ne prisitaikyti, o veikiau numirti šio pasaulio pavidalui, kad vertai užgimtume dangui. Jėzus aiškiai kalba apie savo kančią ir po to sekantį išaukštinimą, tuo primindamas, kad be kančios nebus ir saldžių atpirkimo vaisių.

Popiežiaus homilija. Melskimės drąsiai ir ištvermingai

Ketvirtadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie maldos galią. Drąsi ir ištverminga Mozės malda išgelbėjo nuo Dievo rūstybės neištikimą, aukso veršį pradėjusią garbinti į pažadėtąją žemę keliaujančią tautą. Nors ir suprasdamas savo tautos kaltę, Mozė ją myli ir drąsiai prašo Dievą jos nebausti. Mozė negudrauja, nepataikauja, drąsiai sako Dievui tai ką galvoja. Dievui patinka tokia malda. Dievas mato nuoširdų karštą maldavimą ir jį išklauso.

„Devynios dienos už gyvybę“ JAV

 

Katalikų Bažnyčia JAV ruošiasi „Devynioms dienoms už gyvybę“, kurios bus minimos visose vyskupijose sausio 18 – 26 dienomis. Jų centre yra „Maldos už negimusio kūdikio teisinę apsaugą diena“, minima sausio 22-ąją.

Popiežiaus katechezė apie Mišias. „Tėve mūsų“ prieš Komuniją

 

Trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vyko kassavaitinė popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Prieš tai, Vatikano Pauliaus VI audiencijų salės mažojoje auloje, popiežius susitiko su Taivano taoistų delegacija iš Taipėjaus Bao’an šventyklos. Popiežius padėkojo jiems už apsilankymą, už bendra iniciatyvas su Popiežiškąja tarpreliginio dialogo taryba, taip pat už kvietimą apsilankyti Taivane. „Nuoširdžiai dėkoju. Viešpats jus telaimina ir prašau, melskitės už mane“, sakė Pranciškus.

Arkivysk. G. Grušas: Pranciškus suteiks impulsą mūsų tikėjimui

 

„Pranciškus Vilniuje pagerbs KGB aukas“ – šia antrašte pavadintas gana ilgas interviu su Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininku, Vilniaus arkivyskupu gintaru Grušu, kurį antradienį paskelbė Lenkijos katalikų žinių agentūra KAI. Nors pokalbio temų spektras gana platus, o tiksli popiežiaus vizito Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje programa dar nežinoma, lenkų katalikų žinių agentūros skelbiamame pokalbyje su arkivyskupu į pirmą vietą iškelta žinia, jog vienas popiežiaus vizito Vilniuje įvykių bus apsilankymas buvusiame KGB pastate įrengtame muziejuje ir malda už totalitarinių režimų nužudytus žmones.

Estijos katalikų vyskupas: laukiame popiežiaus vilties ir taikos žinios

 

Rugsėjo 25 d. popiežius Pranciškus lankysis Estijos sostinėje Taline. Tai bus paskutinis Lietuvoje rugsėjo 22 d. prasidėsiančios kelionės į Baltijos šalis etapas. Italijos katalikų žinių agentūrą SIR skelbia pokalbį su mažos, apie septynis tūkstančius narių turinčios, katalikų bendruomenės ganytoju, Estijos apaštališkuoju administratoriumi vyskupu Philippe’u Jourdanu.

Penkeri popiežiaus Pranciškaus metai

 

Kovo 13 dieną sukakus penkeriems popiežiaus Pranciškaus pontifikato metams, ne vienas apžvalgininkas atsiminė Šventojo Tėvo interviu vienam Meksikos televizijos kanalui 2015 metų kovo mėnesį, praėjus dvejiems metams nuo jo išrinkimo, 2013 metų kovo 13-ąją.

„Broliai ir seserys, labas vakaras“. Pranciškaus išrinkimo penktosios metinės

 

Antradienį sukanka penkeri metai nuo popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. 2013 m. kovo 13-ąją, 19.06 val. Romos laiku, virš Siksto koplyčios pasirodė balti dūmai - konklavoje dalyvavę kardinolai išrinko 265-ąjį Petro Įpėdinį. Šv. Petro bazilikos balkone pasirodęs kardinolas protodiakonas Jean-Louis Tauran aikštėje buvusiems 100 tūkst. žmonių ir visam pasauliui paskelbė naujo popiežius vardą: Pranciškus.

Popiežius Šv. Egidijaus bendruomenei: jūsų talentai – malda, taika, pagalba

 

Sekmadienio pavakare popiežius Pranciškus buvo nuvykęs į Romos Užtibrį ir susitiko su šiame rajone prieš penkis dešimtmečius susikūrusia Šv. Egidijaus bendruomene. Šiandien Romos Užtibris yra labai gyvas, turistų pamėgtas rajonas. Tačiau kai prieš penkis dešimtmečius kūrėsi Šv. Egidijaus bendruomenė, Užtibris dar buvo laikomas Romos periferija. Šiandien kai šį rajoną taip gausiai lanko pramogų ieškantys turistai, Šv. Egidijaus bendruomenei priklausanti Užtibrio Marijos bazilika yra tarsi ramybės sala.

Arkivyskupas G. Grušas: netiesa, kad nieko negalime pakeisti

„Jei valstybėje atsiranda pernelyg daug žmonių, netikinčių, kad jie yra laisvi ir lemia šios valstybės ateitį, vieną dieną jie iš tikrųjų taps nelaisvi, nes valstybę praras. Jie praras ją dėl savo netikėjimo“, – per šv. Mišias, aukotas Kovo 11-ąją, savo homilijoje teigė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Dalinamės ganytojo homilija.

„...kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 15)

Gražiai ir prasmingai šiais metais švenčiame Kovo 11-osios šventę: tai ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, ir kartu gavėnios meto sekmadienis, kuris vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Pagrindinė šio džiaugsmingo sekmadienio Evangelijos žinia ta, kad mūsų išganymas yra laisva Dievo dovana, suteikta kiekvienam, kas nuoširdžiai tiki ir gyvena Jėzaus Kristaus mokymu.

Trečias Gavėnios pamokslas Vatikane. Nuolankumas

Nemanykite, kad esate už kitus geresni (plg. Rom 12,16) – įspėja šv. Paulius. Pasak jo, nuolankumas yra fundamentali vertybė, yra antra didžioji kryptis, kartu su meile, kuria turime eiti siekdami atnaujinti savo gyvenimą ir ugdyti bendruomenę. Apie tai buvo kalbama trečiame Gavėnios pamoksle, kurį popiežiui ir Romos kurijai penktadienio rytą sakė popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Popiežius nuodėmklausių kurso dalyviams: pagarbūs sąžinei ir laisvei

 

Kovo 9 dienos, penktadienio, audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė tradiciškai Romoje rengiamo nuodėmklausių kurso dalyvius, kuriuos jam pristatė kardinolas Mauro Piacenza, Didysis Penitenciarijus. Šiemetinis kursas, artėjant Vyskupų Sinodui apie jaunimą, didele dalimi buvo skirtas sakramentinės Išpažinties ir pašaukimo išgryninimo sąsajai.

Pranciškus apie migracijos srautus: tai globali atsakomybė

 

Ketvirtadienio, kovo 8 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Katalikiškos tarptautinės komisijos migracijai kasmetinio suvažiavimo, šiais metais įvykusio Romoje, dalyvius. Ši Komisija buvo įsteigta 1951 metais, su popiežiaus Pijaus XII parama, Ženevoje, kad nustatytų būdus padėti masyviam migracijos srautui po II Pasaulinio karo, taip pat tirtų, informuotų ir koordinuotų iniciatyvas migrantams, tarpininkautų.

Powered by BaltiCode