Reklama 2

Popiežiaus katechezė apie Mišių Garbės himną ir Pradžios maldą

 

Prieš savaitę trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje aiškinęs kas yra Mišių Gailesčio aktas, kuris mums padeda atsisakyti savo išdidumo ir stoti Dievo akivaizdon tokiais, kokie iš tiesų esame – tai yra nusidėjėliai, kuriems reikia atleidimo, šį kartą popiežius Pranciškus kalbėjo apie kitus Mišių pradžios elementus – Garbės himną ir Pradžios maldą.

Artėja maldų savaitė už krikščionių vienybę

 

Jau netrukus, sausio 18-25 dienomis bus minima tradicinė maldų savaitė už krikščionių vienybę. Šiemet jos pradžia sutaps su popiežiaus Pranciškaus kelione į Lotynų Ameriką, tačiau grįžęs iš kelionės, sausio 25 d. popiežius vadovaus ekumeninę savaitę užbaigiantiems Šv. Pauliaus atsivertimo šventiems antriesiems mišparamas, Apaštalui dedikuotoje bazilikoje, kuriuose kasmet kartu meldžiasi Romoje gyvenančių krikščioniškų bendruomenių atstovai.

Popiežius: Vis labiau skverbiasi atmetimo kultūra

 

Pirmadienį, sausio 15 dieną, popiežius Pranciškus šeštąjį kartą lankysis Lotynų Amerikos žemyne, per aštuonias dienas aplankys Čilę ir Peru, kraštus, kurių istorija jam gerai žinoma. Priartėjus kelionei popiežius Pranciškus pasiuntė video sveikinimą abiejų kraštų gyventojams, pažymėdamas, kad atvysta kaip Evangelijos džiaugsmo piligrimas, trokštantis, kad visi Čilėje ir Peru būtų kartu su juo sutvirtinti to paties Prisikėlusio Kristaus tikėjimo ir vilties:

Filipinų katalikų liaudies pamaldumo formos viršija rekordus

 

Nekaltai pradėtoji Marija yra Filipinų, skaitlingiausio Azijoje katalikų daugumos krašto dangiškoji globėja, o nuo šių metų gruodžio 8-oji, Marijos Nekaltojo prasidėjimo liturginė iškilmė, Filipinuose drauge yra valstybės minima šventė. Dekretą, skelbiantį šventę, pasirašė Filipinų prezidentas Rodrigo Dutere. Nacionalinio šventės statuso suteikimas nereiškia automatiškai, kad gruodžio 8-oji  bus laisva nuo darbo diena. Tą dieną nedirbs mokyklos ir valdžios įstaigos, tačiau kas tą dieną nedirbs, negaus atlyginimo, kaip paprastai šventinėmis nedarbo dienomis. Filipinuose panašiai pripažintos kitų religinių bendruomenių šventės.

Popiežiaus homilija: dviveidžiai ganytojai – Bažnyčios žaizda

 

 „Jėzus mokė kaip turintis galią“, - sako šv. Morkus antradienio Mišių metu skaitytoje Evangelijos ištraukoje. Artumas, nuoširdus rūpinimasis, įsijautimas į žmonių bėdas –šiais bruožais Jėzaus mokymas skyrėsi nuo kitų, sakė popiežius Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Ir kiti mokytojai galbūt sakė tiesą, tačiau jie kalbėjo žiūrėdami į žmones iš aukšto ir jų žodžiai nepasiekdavo širdies. Jėzus kalba su Tėvo suteikta galia ir dėl to jam suprantamos žmonių problemos, skausmai, nuodėmės.

Popiežiaus homilija. Silpnojo niekinimas – velnio darbas

Po Kalėdų laikotarpio pertraukos, pirmadienio rytą popiežius Pranciškus vėl aukojo Mišias su homilija Šv. Mortos namų koplyčioje. Lietuvoje, dėl į sekmadienį perkeltos Viešpaties Apsireiškimo šventės, į pirmadienį buvo perkelta Viešpaties Krikšto šventė. Vatikane Krikšto šventė buvo minima sekmadienį, tad pirmadienį popiežius aukojo pirmosios eilinio laiko savaitės pirmadienio Mišias ir jų metu sakytoje homilijoje komentavo pavydo ir neapykantos epizodą, apie kurį kalbama šios dienos skaitinyje iš pirmosios Samuelio knygos.

Popiežiaus naujametinis susitikimas su diplomatiniu korpusu

Pirmadienio rytą įvyko tradicinis naujametinis popiežiaus Pranciškaus susitikimas su diplomatiniu korpusu – beveik visos pasaulio valstybių bendruomenės atstovais, akredituotais prie Šventojo Sosto. Kaip paprastai šiomis progomis, diplomatams sakytoje kalboje popiežius apžvelgė pasaulio gyvenimo panoramą, paminėjo svarbiausius pastarųjų vienerių metų įvykius, konfliktų ir neteisingumo situacijas, kurios jau daug metų laukia sprendimo, taip pat priminė pagrindinius principus ir vertybes, kuriomis vadovaudamasis Šventasis Sostas dalyvauja tarptautinės bendruomenės gyvenime.

Popiežius liuteronams: spartinkime žingsnius link visiškos vienybės

 

Malda nuskaistina ir apvalo; malda duoda jėgų kelionei ir nušviečia kelią; malda yra tarsi kuras mūsų kelionėje į vienybę. Viešpaties meilė, kurios pasisemiame melsdamiesi, padeda mums aiškiau matyti tikslą, kurio esame pašaukti siekti, paskatina mus daryti artimo meilės darbus, suteikia kantrybės ir jėgų mūsų bendrai kelionei. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus pasveikino ketvirtadienį jį aplankiusią Pasaulinės liuteronų federacijos vadovybę, su šių metų gegužės mėnesį išrinktu nauju pirmininku, liuteronų arkivyskupu iš Nigerijos, Musa Panti Filibusu.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Ar žinai savo krikšto datą?

Šiandien minima Viešpaties Krikšto šventė užbaigia Kalėdų metą ir kviečia pamąstyti apie mūsų pačių krikštą, sakė popiežius Pranciškus, sveikindamas sekmadienio vidudienį į Šv. Petro aikštę susirinkusius maldininkus. Vatikane ir Italijoje liturgijoje buvo minimas Kristaus Krikštas Jordane. Viešpaties Apsireiškimo – Trijų Karalių iškilmė – nebuvo nukelta į sekmadienį, kaip Lietuvoje, bet buvo minima sausio 6-ąją.

„Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2)

 

Graikiškas žodis – Epifanija (gr. Epiphaneia – apsireiškimas), reiškiantis pasirodymą, arba manifestaciją – apsireiškimą, mums primena Kristaus pirmąjį apsireiškimą šiam pasauliui. Pirmutinė šio žodžio reikšmė skirta karaliui, kuris lanko savo provincijų žmones. Krikščionys nuo seniausių laikų šio žodžio reikšmę supranta kaip Dievo Apsireiškimą Jėzaus – Dievo Sūnaus – asmenyje. Viešpaties Apsireiškimas, Trijų Karalių šventė, Bažnyčioje švenčiama jau nuo antrojo amžiaus po Kristaus ir pradėta švęsti anksčiau negu pati Kalėdų šventė.  Reikia nepamiršti, kad Viešpaties Apsireiškimas suprantamas ne vien kaip tik Trijų Karalių apsilankymas, užgimus Jėzui. Šios šventės ryškus aidas yra ir pats Jėzaus krikštas Jordano upėje po trisdešimties metų, pirmas Jėzaus pasirodymas sinagogoje bei pirmas Jėzaus stebuklas Kanos vestuvėse.

Jeruzalės arkivyskupas: Taika yra visų. Visų mūsų likimas yra surištas

 

 „Taika yra visų, ne vien dabartinių lyderių. Bergždžia prašyti didžiųjų taikos, jei jos nekuria mažieji, savo kukliomis pastangomis.  Visų mūsų likimas yra surištas, tiek vienų, tiek kitų“. Šiais žodžiais Jeruzalės patriarchato administratorius arkivyskupas Pizzaballa kreipėsi į tikinčiuosius Dievo Gimdytojos iškilmės Mišiose pirmadienį. Arkivyskupas, administruojantis lotynų patriarchato bažnyčias Šventojoje Žemėje, priminė visos katalikų bendruomenės pareigą darbuotis vardan taikos.

Trečiadienio audiencija ir katechezė. Atgailos aktas

Pirmojoje 2018 metų bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie šventąsias Mišias. Šventasis Tėvas kalbėjo apie vieną iš įvadinių eucharistinio šventimo žingsnių – kunigo kvietimą sukalbėti atgailos aktą: kodėl jis ištariamas, ką jis reiškia, ką jis suteikia Mišių dalyviui.

Kard. Cupich: Karo lauko ligoninės iššūkis lydi Bažnyčią nuo pat pradžios

 

 „Popiežiaus Pranciškaus leksikonas“ yra naujas JAV leidyklos Liturgical Press veiklas. Per penkiasdešimt autorių, žinomi pasaulio krikščionių lyderiai ir apžvalgininkai, tarp jų ne vienas JAV kardinolas, aiškinasi popiežiui Pranciškui būdingas temas pagal paties popiežius vartojamą savitą žodyną. Jėzuitų portalas „America“ savo skaitytojams pristatė kardinolo Blase Cupich, Čikagos arkivyskupo, knygoje publikuotą apybraižą apie popiežiaus Pranciškaus iškeltą Bažnyčios, kaip karo lauko ligoninės įvaizdį. Šis stulbinantis įvaizdis, pasak kardinolo, yra raginimas katalikams permąstyti savo bažnytinį gyvenimą.

Popiežius prašo dosniau padėti pabėgėliams

 

Popiežius paprašė per naujuosius metus kurti solidaresnį ir svetingesnį pasaulį. Sausio 1-ąją minėdamas Pasaulinę taikos dieną, šiemet skirtą taikos ieškantiems migrantams ir pabėgėliams, Šventasis Tėvas prašė neužgesinti vilties liepsnos migrantų ir pabėgėlių širdyse, nenuslopinti jų taikos lūkesčių. Popiežius susirinkusius į pirmąją 2018 metų Viešpaties Angelo maldą, pašvęstą Dievo Motinai Marijai, kvietė pirmąją kalendoriaus dieną kreipti žvilgsnius į Dievo Gimdytoją, kad motiniškai globojami tęstume kelionę laiko keliais.

Popiežius: Žiūrėdami į Mariją atraskime kas tikrai svarbu

 

Dievo Motina. Pradedame naujus metu, kreipdamiesi į Mariją pačiu svarbiausiu ir kilniausiu jos titulu. Kodėl  Dievo Motina, o ne Jėzaus Motina? Kai kas anksčiau norėjo, kad būtų apsiribojama šiuo vardu, tačiau Bažnyčia patvirtino: Marija yra Dievo Motina. Turime būti už tai dėkingi, nes šiuose žodžiuose glūdi nuostabi tiesa apie Dievą ir apie mus, sakė popiežius Pranciškus pradėdamas pirmosios metų dienos rytą aukotų Marijos Dievo Gimdytojos iškilmės Mišių homiliją.

Popiežius: Dėkojame Dievui už laiko pilnatvę

 

Kaip kasmet paskutinę metų dieną, sekmadienio vakarą popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje vadovavo pirmiesiems mišparams, įvedantiems į pirmadienį švenčiamą Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmę ir su ja – į naujuosius metus. Tradiciniai Mišparai užbaigti padėkos už ką tik praėjusius metus himnu ir eucharistine adoracija.

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja – Naujieji metai

 

Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta. Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose. (Lk 2, 16–21)

Kas yra Kalėdų oktava?

 

Dvi didžiausios krikščionių šventės – Viešpaties prisikėlimas, Velykos ir Gimimas, Kalėdos  - švenčiamos aštuonias dienas, tai yra oktavą. Pirmiausiai krikščionių tradicijoje, jau trečiajame amžiuje, atsirado Velykų oktava, prasidedanti Viešpaties Prisikėlimo budėjimo naktį ir užsibaigianti Atvelykiu, tai yra antruoju Velykų sekmadieniu. Kalėdų oktava žinoma nuo ketvirtojo amžiaus. Ji prasideda pirmosiomis Kalėdų Mišiomis ir baigiasi sausio 1 švenčiama Marijos Dievo Gimdytojos iškilme. Bažnyčios istorijoje būta ir kitų oktavų, po aštuonias dienas švęstos ir kitos šventės, tačiau ilgainiui jos nunyko, o po Vatikano II Susirinkimo reformų paliktos tik dvi oktavos – Velykų ir Kalėdų.

Taizé vyresniojo pasiūlymas 2018 metams: mąstykime apie džiaugsmą

 „Pirmą kartą Europos susitikimas vyksta trijų šalių ir dviejų kalbų kryžkelėje. Bazelis yra europietiškas miestas. Sienos kirtimas čia kasdienybė. Atvykdami čia, norime pareikšti, kad Europos kūrime negalima žengti atgal. Bazelis taip pat yra miestas XVI a. paženklintas protestantų reformacija ir kuriame šiandien imamasi daug ekumeninių iniciatyvų. Susirinkdami čia, mes taip pat žengiame žingsnį krikščionių vienybės link, kurią norėtume paskatinti“, rašo brolis Alois, Taizé bendruomenės vyresnysis, artėjant tradiciniam bendruomenės naujametiniam susitikimui.

Vienai populiariausių kalėdinių giesmių – 200 metų

 „Tyli naktis, šventa  naktis“ – „Stille Nacht, heilige Nacht“ - viena populiariausių pasaulyje kalėdinių giesmių, giedama beveik visomis krikščionių kalbomis, buvo sukurta prieš 200 metų. Jos žodžius 1816 m. parašė Austrijos kaimo Oberndorfo, netoli Zalcburgo, parapijos klebonas kun. Josephas Mohras. Melodijos autorius – tos pačios parapijos vargonininkas Franzas Xaveras Gruberis. Pirmą kartą giesmė viešai atlikta tos pačios parapijos bažnyčioje 1818 m. Kalėdų Piemenėlių Mišių metu. Savo parapijiečiams giesmę dviem balsais pagiedojo jos autoriai – klebonas ir vargonininkas.

Popiežius: Drąsiai liudykime Jėzų, nebijodami, kad už tai teks sumokėti

 

Paminėję Jėzaus gimimą pasaulyje, šiandien minime pirmojo kankinio šv. Stepono gimimą dangui. Ir nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tarp šių dviejų minėjimų nėra nieko bendra, iš tiesų juos sieja labai stiprus ryšys, - sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į romiečius ir piligrimus antrosios Kalėdų dienos vidudienį susirinkusius į Šv. Petro aikštę.

Powered by BaltiCode