Reklama 2

Popiežius: Marija visada jauna; nuodėmė sendina žmogų

 

Gruodžio 8-oji – Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė. Kaip kiekvieną šventadienį, popiežius Pranciškus vidudienį kalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą kartu su į Šv. Petro aikštę susirinkusiais piligrimais ir turistais. Ką reiškia žodžiai „malonės pilnoji“, kuriais kasdien maldoje kreipiamės į Mariją? Apie tai buvo kalbama trumpoje Šventojo Tėvo meditacijoje.

Adventas: atsiminti ir laukti

 

Štai ką rašo Kirilas Jeruzalietis, IV amžiaus vyskupas ir teologas, šventasis ir Bažnyčios mokytojas: „Mes skelbiame Kristų, kuris ateis. Nes jo atėjimas nėra vienas. Taip pat yra antras, kuris bus daug šlovingesnis už pirmąjį. Juk pirmasis buvo užantspauduotas kančia. Antrasis – dieviškos karalystės karūna. (...) Du yra Jo (Kristaus) įžengimai į istoriją. Pirmą kartą atėjo neregimu ir tyliu būdu. Antrą kartą ateis ateityje švytėdamas, prieš visų akis. Per savo pirmąjį atėjimą buvo suvystytas į audeklą ir paguldytas ėdžiose, antrajame apsivilks šviesa tarsi apsiaustu. Pirmajame priėmė kryžių neatmesdamas nešlovės, antrajame žengs palydimas angelų gretų ir bus kupinas šlovės. Todėl neapsiribokime mąstydami tik apie pirmąjį atėjimą, tačiau gyvenkime laukdami antrojo“.

Popiežius liuteronams: spartinkime žingsnius visiškos vienybės link

 

Malda nuskaistina ir apvalo; malda duoda jėgų kelionei ir nušviečia kelią; malda yra tarsi kuras mūsų kelionėje į vienybę. Viešpaties meilė, kurios pasisemiame melsdamiesi, padeda mums aiškiau matyti tikslą, kurio esame pašaukti siekti, paskatina mus daryti artimo meilės darbus, suteikia kantrybės ir jėgų mūsų bendrai kelionei. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus pasveikino ketvirtadienį jį aplankiusią Pasaulinės liuteronų federacijos vadovybę, su šių metų gegužės mėnesį išrinktu nauju pirmininku, liuteronų arkivyskupu iš Nigerijos, Musa Panti Filibusu.

Popiežius Pranciškus: Jėzus visuomet ateina

 

Popiežius su Kalėdomis pasveikino italų vaikų chorą iš Bolonijos, palinkėjo kad jų atliekamos Kalėdinės giesmės visiems jų klausytojams padėtų suprasti meilę ir žavesį įvykiais Betliejuje prieš du tūkstantmečius. Mažųjų choras jau šešiasdešimt metų palydi italų TV vaikų dainavimo konkurso „Lo Zecchino d’Oro, (Aukso moneta) dalyvius.

Popiežius: Meldžiuosi už Jeruzalę – žydams, krikščionims ir musulmonams šventą miestą

 „Mintimis dabar keliauju į Jeruzalę. Negaliu nutylėti savo didelio susirūpinimo pastarosiomis dienomis susidariusia padėtimi. Kreipiuosi karštu raginimu, kad visi gerbtų miesto status quo, suderinamai su Jungtinių Tautų rezoliucijomis“. Šiais žodžiais, ištartais trečiadienio bendrosios audiencijos metu, popiežius Pranciškus reagavo į žinią apie sprendimą JAV ambasadą Izraelyje perkelti iš Tel Avivo į Jeruzalę.

„Jeruzalė tai unikalus miestas, - sakė Pranciškus, - šventas žydams, krikščionims ir musulmonams, jame gerbiantiems savo religijų šventąsias vietas, o kartu turintis ypatingą taikos pašaukimą.

Popiežiaus intencija 2017 gruodžio mėnesiui už senyvo amžiaus žmones

Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas pirmadienį paskelbė popiežiaus intencijų video žinią gruodžio mėnesiui. Šventasis Tėvas kviečia melstis už senolius, jų neužmiršti, o globoti, nes senoliai saugoja tautos patirtį, atmintį ir išmintį, ir gali prisidėti prie ateities kartų ugdymo. Intencijų video žinioje popiežius Pranciškus primena tai, ką pasakė Senolių susitikime Vatikane 2014 metais. Popiežiaus Pranciškaus vadovautame susitikime dalyvavo tūkstančiai Romos vyskupijos senolių, įskaitant popiežių emeritą Benediktą XVI. Popiežius intencijų video žinioje primena ir ragina:

Sirijoje – Kalėdų kampanija „nuo ekstremalios situacijos iki vilties“

Kalėdų laikotarpiu ne pelno siekianti organizacija „Padėkime Sirijai“ pradeda solidarumo kampaniją „Sirija - nuo ekstremalios situacijos iki vilties“. Pastaraisiais mėnesiais Sirijoje situacija keičiasi - sumažėjo kovų, tačiau nemažėja būtinos pagalbos poreikis. Tad parengti trys nauji projektai, kurie bus finansuojami per įvairias iniciatyvas. Viename projektų „Vienos dirbtuvės, dešimt darbuotojų: Alepas atgyja“ numatoma visus metus mokėti  algą dešimčiai darbuotojų, kurie Alepe darbuosis plieno dirbtuvėse.

Popiežius po kelionės: menu gyvenimo išbandytus, bet besišypsančius veidus

 

 „Šią naktį sugrįžau iš apaštalinės kelionės Mianmare ir Bangladeše. Dėkoju visiems, kurie mane lydėjo malda ir kviečiu prisidėti prie mano padėkos Viešpačiui, kuris man leido sutikti tas tautas. Ypač katalikų bendruomenes, pačiam likus sustiprintu jų liudijimo“, - sakė popiežius Pranciškus po sekmadienio „Viešpaties Angelo“ maldos, dar kartą kreipdamasis į šv. Petro aikštėje susirinkusius žmones.

I Advento sekmadienio vidudienio susitikimas: budrumas ir laukimas

 

 „Šiandien pradedame Advento kelią, kuris atves į Kalėdas. Adventas yra laikas, kuris mums duodamas, kad priimtumėme pas mus ateinantį Viešpatį, kad patikrintume savąjį Dievo siekimą, kad žvelgtume pirmyn ir ruoštumėmės Kristaus sugrįžimui“, - sekmadienio vidudienio maldos susitikime sakė popiežius Pranciškus, pridurdamas, kad Kalėdos yra Viešpaties įžengimo į istoriją, žmogaus būklės nuolankume, atmintis.

Popiežius: Drąsiai liudykime Evangeliją; jei reikia – eidami prieš srovę

 

Penktadienį po pietų apaštališkoje nunciatūroje Dakoje popiežių Pranciškų aplankė Bangladešo premjerė Sheh Hasina. Po privataus pokalbio su šalies vyriausybės vadove, Šventasis Tėvas atvyko į miesto centre esančią katalikų katedrą, dedikuotą Švč. M. Marijos Nekaltajam Prasidėjimui, pastatytą prieš šešis dešimtmečius. Aplankęs katedrą, arkivyskupijos pagyvenusių kunigų globos namuose įvyko popiežiaus susitikimas su Bangladešo vyskupais, kuriam pasibaigus Pranciškus taip pat palaimino globos namuose gyvenančius senatvės sulaukusius ir sergančius kunigus.

Popiežius: ieškokime gėrio kitame, ištieskime visiems draugystės ranką

 

Popiežius dalyvavo Bangladešo religinių ir pilietinių bendruomenių susitikime už taiką Dakos arkivyskupijos rūmų sode. Iš viso apie penki tūkstančiai musulmonų, induistų, budistų ir krikščionių atstovų klausėsi popiežiaus ir kitų religijų lyderių kalbų. Šventąjį Tėvą ir kitus tarpreliniginio ir ekumeninio susitikimo dalyvius pasveikino Dakos arkivyskupas kardinolas Patrick D’Rozario. Anglikonų atstovas perskaitė ekumeninę maldą už taiką, susitikimo dalyviai taikos lūkesčius taip pat išsakė giesmėmis ir tradiciniais šokiais.

„Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas“ (Mk 13, 35)

 

Pradedame Adventą, dvasinio susitelkimo ir apsivalymo metą. Tai laikas save patikrinti, kur mūsų dvasiniai žvilgsniai nukreipti: į žemę ar į aukštumas. Psalmininkas mus drąsina: „Keliu akis į kalnus – iš kur ateis man pagalba? Mano pagalba ateina iš VIEŠPATIES, kuris padarė dangų ir žemę. Tavo kojai suklupti jis neleis; tas, kuris tave globoja, budi“ (Ps 21, 1–3).

Mianmaras, budistiškas nacionalizmas ir krikščionys

Pastaraisiais mėnesiais Vakarų spaudoje Mianmaro vardas buvo minimas spaudimo gerbti rohinjų etninės grupės teises kontekste, įvairiems šaltiniams teikiant įrodymų apie jų pažeidimus, kartais iš tiesų brutalius. Taip pat girdimos žinios apie naują „budistišką nacionalizmą“, kuris ugningai pasisako prieš „islamizaciją“. Nusistatymas prieš rohinjų genties žmones, kurie daugiausia musulmonai, taip pat yra to dalis: tvirtinama, kad jie nėra Mianmaro dalis, tačiau nelaukiami atvykėliai iš islamiško Bangladešo, kurie turi ten ir sugrįžti.

Naujojo Testamento vertimas į baltarusių kalbą

Šeštadienį Minske buvo pristatytas Naujojo Testamento vertimas į baltarusių kalbą. Pirmas visų Naujojo Testamento knygų vertimo pristatymas buvo vienas pagrindinių momentų Minske vykusio simpoziumo, skirto Pranciškaus Skorinos pirmojo Biblijos leidimo rusėnų kalba 500 metų sukakčiai. Šešioliktojo amžiaus humanistas ir spaustuvininkas, Vilniuje ir Prahoje leidęs knygas rusėnų kalba, laikomas baltarusių raštijos pradininku.

Popiežius: Kryžiaus ženklu atmename Viešpaties gailestingumą

Laukiame dienos, kada katalikai ir rytų asirai galės švęsti prie to paties Altoriaus, pasakė popiežius Pranciškus Asirų metropolitui Meelis Zaia, kurį priėmė penktadienį Vatikane kartu su Mišrios katalikų Bažnyčios ir Rytų asirių Bažnyčios teologinio dialogo komisijos nariais. Penktadienį mišrios komisijos atstovai pasirašė bendrą deklaraciją apie sakramentinį gyvenimą. Pamatinę bendrą deklaraciją apie Įsikūnijimą abi Bažnyčios pasirašė 1994 metais. Bendra deklaracija apie Bažnyčią dar rengiama. Naujo bendro pareiškimo pasirašymas teikia dar didesnių vilčių, kad teologinis dialogas priartins labai laukiamą palaimintą dieną, kai galėsime aukoti Mišias prie vieno Altoriaus, būdami pilnutinėje vienybėje, sakė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus žinia Taikos dienai. Migracija – ne grėsmė, bet naujos galimybės

Žiūrėti į migracijos reiškinį su viltimi, suvokti jį ne kaip grėsmę, bet kaip naujas galimybes, - ragina popiežius Pranciškus savo žinioje būsimai Pasaulinei taikos dienai, kuri, kaip kasmet, bus minima sausio 1-ąją, Naujųjų metų ir Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės dieną. Popiežiaus žinios tema: „Migrantai ir pabėgėliai – taikos siekiantys vyrai ir moterys“. Būsimai Pasaulinei taikos dienai skirta popiežiaus žinia buvo pristatyta penktadienio rytą Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje.

Popiežiaus homilija. Kaip sergėti Dievo šventovę mumyse?

 

Penktadienio Mišių skaitiniai kalba apie šventyklos išvalymą. Pirmajame skaitinyje iš pirmosios Makabiejų knygos kalbama apie pagonių išniekintos Jeruzalės šventyklos atšventinimą; Evangelijoje Jėzus išvaro prekiautojus iš šventyklos. Ką turime daryti, kad mumyse esanti Dievo šventovė – tai yra mūsų širdis – nebūtų suteršta? – klausė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste“ (Mt 25, 31)

 

Pasaulis ritasi į paslėptą arba net atvirą kovą prieš krikščionybę, kai naikinami krikščioniški simboliai ne tik Kinijoje (vadinamoje Liaudies Respublikoje), bet net krikščionybės lopšyje – Europoje. Kaip antai Prancūzijoje norima panaikinti kryžių nuo paminklo Šv. Tėvui Jonui Pauliui II. Buvome visai neseniai nemaloniai nustebinti ir Vakarų pasaulio prekybos tinklų reklamų, kuriose  Kauno miesto senamiesčio bažnyčių stogai pavaizduoti be kryžių ir kitų religinių simbolių.

Popiežius paragino pranciškonus būti mažesniaisiais

 

Umbrijos pranciškonų bendruomenė, apie keturi šimtai mažesniųjų brolių, konventualų, kapucinų ir tretininkų iš viso centrinės Italijos regiono po dvejus metus trukusio „dvasinio ėjimo susitaikymo ir bendrystės keliu“ ketvirtadienio rytą susirinko Romoje, Šv. Grigaliaus VII parapijos bažnyčioje, Vatikano kalvos papėdėje, iš kurios surengė simbolinę piligrimystę į Vatikaną ir aplankė popiežių Pranciškų.

Savarankiškų ginklų pavojus: autonomija neprilygsta laisvei

 

 „Kaip kompanijos, kuriančios dirbtinio intelekto technologijas ir robotiką, kurios gali būti nukreiptos į autonominių ginklų vystymą, mes jaučiame ypatingą atsakomybę, kad apie tai perspėtume. (...) Mirtini autonominiai ginklai rizikuoja pradėti trečiąją revoliuciją kare. Jų sukūrimas leistų ginkluotiems konfliktams vykti neregėtu mastu ir didesniu greičiu, nei žmogus gali suprasti. Tai gali būti teroro ginklai, kuriuos despotai ir teroristai panaudotų prieš nekaltus žmones, neteisėtai užvaldyti ginklai, kurie veiktų nenorimu būdu. Mes nebeturime daug laiko apsispręsti veikti. Kartą atidarius šią Pandoros skrynią, ją bus sunku uždaryti“, rašoma atvirame laiške, kviečiančiame JT konvencijos būdu reguliuoti ir riboti savarankiškai veikti galinčių mirtinų ginklų kūrimą. Šį laišką pasirašė virš šimto informacinių technologijų kompanijų vadovų iš beveik trijų dešimčių šalių. Tarp jų galima atrasti „Tesla“ ir „SpaceX“ vadovo Elono Musko, vieno iš žinomiausių vardų šiuolaikinių technologijų pasaulyje, parašą.

Kazachstanas: Vargstantieji yra „kasdieninė duona“

 „Susitikimai su vargstančiaisiais yra „kasdieninė duona“. Jie visada su mumis. Visose bažnyčiose perskaitėme Šventojo Tėvo žinią Pasaulinei vargstančiųjų dienai, kurią toliau analizuos ir į kurią gilinsis įvairios Caritas grupės“, - agentūrai „Fides“ pasakoja br. Luca Baino OFM, mažesnysis brolis misionieriaujantis Almatoje.

Powered by BaltiCode