Katalikų delegacija dalyvauja religijų kongrese Astanoje

 

Pirmasis kongresas, pagal rengėjų programinius pareiškimus, surengtas pagal šv. Jono Pauliaus II Asyžiuje 2002 metais sušauktą Pasaulinę maldų už pasaulio taiką dieną.

Šeštajame pasaulinių ir tradicinių religijų lyderių kongrese Astanoje dalyvauja taip pat katalikų delegacija. Kongreso, kuris vyksta spalio 10 ir 11 dienomis, tema: „Religijų lyderiai vardan saugesnio pasaulio“. Mišriai katalikų delegacijai vadovauja Šventojo Sosto kardinolas Francesco Cocopalmerio, Popiežiškosios Juridinių tekstų tarybos pirmininkas emeritas.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Danielius ir jo draugai kankiniai

 

Po to, kai Mažesniųjų brolių ordino broliai tapo pirmaisiais kankiniais, tarp šv. Pranciškaus pasekėjų kilo šventa konkurencija trokštant pralieti kraują dėl Kristaus Evangelijos.

1227 m. Danielius, Kalabrijos provincijolas Italijoje, ir šeši jo palydovai, broliai Angelas, Samuelis, Donulas, Leonas, Hugolinas ir Nikolas, gavę generalinio ministro palaiminimą, išvyko į Afriką skelbti Evangelijos musulmonams. Išsilaipinę Seutoje, jie pasiryžo pamokslauti šiame dideliame mieste. Prieš įžengdami į miestą, iš krikščionių pirklių jie sužinojo, kad išleistas griežtas nurodymas visiems krikščionims įeiti į miestą. Broliai pranciškonai suprato, kad jų sumanymas reiškia didžiulį pavojų, todėl iškart jam pasiruošė.

„Esame laisvi ir orūs atiduoti pagarbą savo didvyriams“

 

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Laidotuvės retai būna džiaugsmo diena, bet šiandien ji tokia yra. Džiaugsmo, kad atstatomas teisingumas ir grąžinama skola. Džiaugsmo, kad esame laisvi – laisvi ir orūs atiduoti pagarbą savo didvyriams. Džiaugsmo, kad mūsų tautos medžio šaknys liko gyvos ir leidžia atžalas. Šiandienos laidotuvės yra prisikėlimo ženklas.

Šventumas pagal Pranciškų (pabaiga): kova, budrumas ir įžvalgumas

 

Baigiame publikuoti ištrauktas iš Popiežiaus Pranciškaus dokumento „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ („Gaudete et exsultate“) apie šventumą šiuolaikiniame pasaulyje. Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių“ redakcijai (2018 m. „Bažnyčios žinių“ Nr. 5 ir Nr. 6.)

Krikščioniškasis gyvenimas yra nuolatinė kova. Norint atsispirti velnio pagundoms ir skelbti Evangeliją, reikia jėgos ir drąsos. Ši kova yra labai graži, nes leidžia mums švęsti kaskart, kai mūsų gyvenime nugali Viešpats.

Popiežius sekmadienio vidudienį: „Sužeistą meilę gali pagydyti gailestingumas“

 

Sekmadienio Evangelijoje Jėzus kalba apie santuokos kilnumą, kurį Dievas jai suteikė nuo pat pasaulio sukūrimo. Mišių Evangelijos skaitinį popiežius Pranciškus komentavo prieš sekmadienio vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldą.

Evangelisto Morkaus pasakojimas prasideda fariziejų provokacija: kaip suderinti santuokos neišardomumą su paties Mozės nustatyta norma, kad tam tikrais atvejais vyras gali parašyti skyrybų raštą? Atsakydamas, Jėzus paaiškina, kad skyrybų Dievas nesukūrė, o ši norma atsirado dėl žmogaus širdies kietumo. Mozė suteikė nuolaidą, kad būtų galima užpildyti spragas, dėl žmonių egoizmo atsirandančias visuomenės audinyje.

Vyskupų Sinodo jaunimui pradžios šv. Mišių homilija

 

„Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs“, - žodžiais iš Evangelijos pagal Joną savo homiliją pradėjo popiežius Pranciškus iškilmingose Vyskupų Sinodo jaunimui atidarymo šventosiose Mišiose trečiadienį, spalio 3-iąją dieną.

Saugi kelionė Jėzaus valtyje

 

Homilija Misisogos (Kanada) Lietuvos kankinių bažnyčioje minint jos konsekracijos 40-metį ir statytojo kun. Petro Ažubalio gimimo 100-metį bei pirmosios Šv. Jono Krikštytojo parapijos Toronte įsteigimo 90-metį.

Šv. Pranciškaus tranzitas

 

Kiekvienais metais spalio 3-iosios vakarą visa Pranciškoniškoji šeima mini tranzitą – šventojo Pranciškaus Asyžiečio perėjimą iš šio pasaulio į gyvenimą su Dievu. Tranzitas pranciškonams tradiciškai tapo svarbiu ir netgi privalomu metiniu įvykiu. Šis liturginis šv. Pranciškaus perėjimo atkartojimas yra gyvybingas ir be jo kažko svarbaus trūktų. Jis sustiprina gyvą Pranciškaus atminimą ir atnaujina pranciškonų įsipareigojimą sekti Kristų neturtėlio iš Asyžiaus būdu.

Šventieji Angelai Sargai yra mūsų kasdieniai vartai į susitikimą su Dievu

 

Šventųjų Angelų Sargų privalomo liturginio minėjimo Šventąsias Mišias antradienį popiežius Pranciškus aukojo savo namų koplyčioje Šventosios Mortos Namuose. Mišias popiežius paskyrė jose dalyvavusiai vienuolei, šią dieną atšventusiai savo vienuolinio gyvenimo dvidešimt penktąsias metines. Šventasis Tėvas Mišių homilijoje iškėlė Dievo mums pavestų Angelų Sargų vaidmenį – angelai yra mūsų gyvenimo palydovai, globėjai ir kelrodžiai, jie yra į Dievą atvertos durys.

Kardinolas R. Marx: Nesugebėjome išgirsti aukų

 

„Per ilgai žvelgėme kitur iš meilės institucijai ir norėdami apginti save, vyskupus ir kunigus“, komentavo tyrimą vokiečių vyskupų konferencijos pirmininkas, kuris pripažino, kad „dažnai buvo skatinamas klerikalizmas, kuris savo ruožtu pasitarnavo pridengiant smurtą ir prievartą“.

Popiežius: Bažnyčia patraukia kitų liudijimu

 

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos susitikime su maldininkais Šv. Petro aikštėje pristatė Mišių Evangelijos skaitinį apie vieną iškalbų momentą Jėzaus ir jo mokinių gyvenime. Mokiniai pastebėjo žmogų, kuris nepriklausė Jėzaus sekėjų grupei, tačiau Jėzaus vardu išvarinėjo demonus. Mokiniai norėjo tai uždrausti.

Prasideda Vyskupų Sinodas. Bažnyčia klausysis jaunimo balso

 

Vyskupų Sinodo asamblėjoje tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“ dalyvaus 267 Sinodo Tėvai, o tarp asamblėjos auditorių yra 34 jaunuoliai, nuo 18 iki 28 metų amžiaus, padėsiantys Sinodo Tėvams išgirsti daugelio bendraamžių balsą. Šventojo Sosto ir Kinijos pasirašyto susitarimo dėka asamblėjoje pirmą kartą dalyvaus du vyskupijai iš kontinentinės Kinijos.

Popiežius prašo melstis už Bažnyčią

 

Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.

Pranciškonas Edvinas Jurgutis: pašaukimas – tai sėsti ant čiuožyklos ir pasileisti žemyn

 

Rugsėjo viduryje pasirodė į lietuvių kalbą išversta brolio pranciškono Casey Cole knyga „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui „Taip“. Joje jaunas amerikietis brolis atvirai pasakoja apie savo pašaukimą bei kelia aštrių klausimų: Ką daryti, jeigu Bažnyčia ir bendruomenė pasirodo ne tokia, kokiai „pasirašiau“? Kas nutiks, jeigu pasišventęs Dievui beviltiškai įsimylėsiu? Ką reiškia gyventi evangeliniu neturtu ir būti mažesniuoju, jei priklausau privilegijuotųjų klasei? 

Popiežiaus homilija Taline. Esate laisva Dievo tauta

 

Kaip gi neatsiminti „dainuojančios revoliucijos“, tos dviejų milijonų žmonių grandinės, nusidriekusios nuo čia iki Vilniaus? – sakė popiežius Pranciškus Taline aukotų Mišių homilijoje.

Popiežius Pranciškus antradienį pietavo seserų brigitiečių vienuolyne Talino rytiniame pakrašty. Maža brigitiečių bendruomenė Estijos sostinėje įsikūrė iškart po nepriklausomybės paskelbimo 1991 m.

Pranciškus Rygos katalikų katedroje kreipėsi į senelius

 

Po ekumeninės maldos Rygos liuteronų katedroje popiežius persikėlė į už kelių šimtų metrų esančią šv. Jokūbo katalikų katedrą, lydimas, kaip ir visuose kituose susitikimuose, Rygos katalikų arkivyskupo Zbignevo Stankevičs. Šis tarė įvadinį žodį, trumpai pristatydamas popiežiui katedroje jo laukusius senelius, tiek pasauliečius, tiek dvasininkus ir vienuolius, vyrus ir moteris, kurie negalėjo nuvykti į šv. Mišias Agluonos šventovėje, į pagrindinį popiežiaus ir Latvijos katalikų susitikimą. Daugelis iš senelių, priminė ganytojas, patyrė ateistinio sovietinio režimo grasinimus ir persekiojimus., nepaisant to, įvairiais būdais tęsė tarnauti artimui. Ne vienas, pridūrė arkivyskupas, šiandien gyvena labai neturtingai.

Powered by BaltiCode