Reklama 2

Popiežius sekmadienio vidudienį. Džiaukimės, melskimės, dėkokime

 

Trečiasis Advento sekmadienis vadinamas „Džiaugsmo sekmadieniu“. Šv. Paulius šios dienos antrajame skaitinyje ragina: „visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite“. Šie trys raginimas, šios trys laikysenos turi lydėti visą krikščionio gyvenimą. Tai ypatingai aktualu dabartiniu Advento metu, kai ruošiamės pasitikti į pasaulį ateinantį įsikūnijusį Dievą. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo sekmadienio vidudienį į Šv. Petro aikštę susirinkusiems piligrimams.

Pranciškaus susitikimas pasaulietinės ir katalikiškos žiniasklaidos atstovais

 

Šeštadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė dviem didelėms asociacijoms priklausančius žiniasklaidos darbuotojus Italijoje: Italijos periodinės spaudos sąjungos (USPI) ir Italijos katalikiškų savaitraščių federacijos narius (FISC). Šios organizacijos vienija per tris tūkstančius didesnių ir mažesnių leidinių, skelbiamų popieriniu, skaitmeniniu ar abiem pavidalais, informacinio, komercinio ar visuomeninio pobūdžio.

Šventųjų skelbimo kongregacijos instrukcija dėl relikvijų

Relikvijos gerbiamos ir skiriamas joms ypatingas dėmesys, nes prisikelsiantys palaimintųjų ir šventųjų kūnai žemėje buvo Šventosios Dvasios buveinės ir įrankiai šventumo, kurį Bažnyčia pripažino beatifikacijos ar kanonizacijos apeigomis, - sakoma šeštadienį Vatikane paskalbtoje Šventųjų skelbimo kongregacijos instrukcijoje „Relikvijos Bažnyčioje – tikrumas ir saugojimas“.

Popiežiaus gimimo dieną pradeda veikti naujas Vatikano žinių portalas

 

Popiežiui Pranciškui 81 metai. Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu. Kaip jis pats ne kartą yra pasakojęs, apsisprendimą siekti kunigystės nulėmė išpažintis. Vieną kartą visai netyčia jis užėjo į vieną Buenos Airių bažnyčią ir, pamatęs klausykloje laukiantį kunigą, atliko išpažintį. Nuo tos akimirkos jam buvo aišku, kad jis nori paaukoti gyvenimą kunigo tarnystei.

„Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą“ (Jn 1, 8)

 

Trečiasis Advento sekmadienis vadinamas džiaugsmo sekmadieniu, nes Mišios prasideda maldos žodžiais: „Gaudete in Domino semper“ – „Visada džiaukitės Viešpačiu“. Šį sekmadienį Advento vainike uždegama rožinė žvakė, kunigas velkasi rožinės spalvos arnotą.  Šitokiu būdu išreiškiamas didelis džiaugsmas,  artėjant Kūdikėlio Jėzaus užgimimo šventei. Šio sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai primena apie Jėzaus Kristaus buvusį, esamą ir laukiamą atėjimą, kaip pagrindinę tikinčio žmogaus priežastį džiaugtis ir nepaliaujamai būti Viešpaties artumoje.

Popiežius Pranciškus. Sukaktys ir Kalėdų programa

 

Trečiadienį sukako popiežiaus Pranciškaus kunigystės šventimų keturiasdešimt aštuntosios metinės. Jorge Mario Bergoglio įstojo į Jėzaus Draugiją 1958 metų kovo 11 dieną ir buvo įšventintas kunigu 1969 metų gruodžio 13 dieną. Būdamas kunigu jis davė amžinuosius įžadus 1973 metų balandžio 22 dieną. Tais pačiais metais buvo išrinktas Argentinos jėzuitų provincijos provincijolu. Trečiąjį Advento sekmadienį, Bažnyčioje vadinamą „džiūgavimo sekmadieniu“, gruodžio 17 dieną, popiežiui Pranciškui sukanka aštuoniasdešimt pirmieji metai.

Penkeri popiežių metai Twitter tinkle ir 43 milijonai sekėjų

 

Lygiai prieš penkerius metus, 2012 metų gruodžio 12-ąją,  popiežius Benediktas XVI pasiuntė pirmąją žinutę populiariame, trumpoms žinutėms skirtame socialiniame Twitter tinkle, kuri skambėjo taip: „Brangūs draugai, su džiaugsmu prisijungiu prie jūsų per Twitter. Ačiū už jūsų dosnų atsaką. Jus laiminu iš širdies“.

Žinia Ligonių dienai. Galime džiaugtis ilgos tarnystės ligoniams istorija

 

Jau dabar piligrimai ruošiasi vykti į Lurdą, į miestelį Prancūzijoje, Pirėnų kalnų papėdėje, 2018 vasario 11-ąją paminėti 160-ąsias metines nuo Dievo Motinos apsireiškimų paprastai mergaitei Bernadetai Soubirous. Nuo pat pradžių, Lurdui pradėjus tapti piligrimystės vieta, jis taip pat tapo daugelio išgijimų vieta, ten ištryško gydantis šaltinis. Virš 7200 žmonių yra paliudiję apie gautas malones, o 69 atvejais, po labai išsamių, kartais dešimtis metų trukusių tyrimų, šie išgijimai pripažinti mediciniškai nepaaiškinamais, o tikėjimo perspektyvoje - stebuklingais. 1992 metais šv. Jono Pauliaus II potvarkiu Lurdo Dievo Motinos liturginės šventės diena, vasario 11-oji, taip pat paskirta „Pasauline ligonio diena“, kuriai yra skiriama speciali žinia.

„Mažosios jaunimo dienos“ Durbane: Be sodinukų miškas išnyks

Sekmadienį Durbane pasibaigęs pietinės Afrikos jaunimo suvažiavimas buvo didelis pasisekimas, tvirtina kardinolas Wilfrid Napier, Durbano ganytojas. Keturi tūkstančiai jaunuolių iš penkių kraštų – Pietų Afrikos, Botsvanos, Svazilendo, Zimbabvės ir Mozambiko – gruodžio 6-10 dienomis dalyvavo pietinės Afrikos „Mažojoje jaunimo dienoje“. Pagrindinis suvažiavimo tikslas buvo pasirengti Vyskupų Sinodui jaunimo tema 2018 metais ir Pasaulinei jaunimo dienai Panamoje 2019 metais. Kardinolas, komentuodamas „Mažąją jaunimo dieną“, kvietė įsidėmėti, kad jaunimas yra Bažnyčios ateitis:

Popiežius aukos Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos Mišias

 

Papildytas Popiežiaus liturginis kalendorius. Šventasis Tėvas sausio 14 dieną, Antrąjį eilinį metų sekmadienį, aukos Mišias Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Popiežius Pranciškus Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai paskelbtoje žinioje paragino katalikus tikinčiuosius priimti, apginti ir integruoti nuo karų, persekiojimų, stichinių nelaimių ir vargo bėgančius žmones.

Ninevėje atšventinta pirma katalikų bažnyčia

 

Iš Ninevės siunčiama vilties ir pergalės žinia: „ISIS siekė ištrinti krikščionių pėdsakus, tačiau džihaistai pasitraukė, o mes sugrįžome“. Šiais žodžiais vyskupas Basharas Matti Warda kvietė savo tikinčiųjų bendruomenę džiūgauti, kad po ISIS išniekinimo sugrįžo į atstatytą ir atšventintą Tellskufo katalikų Šv. Jurgio bažnyčią. Bažnyčios atšventinimo apeigos įvyko Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, gruodžio 8-ąją. Pasak vyskupo, vėl atidaryta ir veikianti bažnyčia yra stipri paskata sugrįžti visiems krikščionims ne tik į Tellskufą, bet į visą Ninėvės lygumų regioną šiauriniame Irake.

Popiežius sekmadienio vidudienį. Tiesinkime gyvenimo kelius

Antrąjį Advento, pasirengimo Kalėdoms laikotarpio, sekmadienį liturgija kalba apie du šio laikotarpio aspektus – tai metas, kuriuo turime atpažinti savyje tuščias vietas, slėnius ir juos užpilti, o taip pat metas pašalinti iš savo gyvenimo visus nelygumus, ištiesinti kelią pas mus ateinančiam Viešpačiui. Taip popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį komentavo Mišių skaitinius.

Popiežiaus homilija. Leiskime Viešpačiui mus paguosti

 

Priimkime Viešpaties paguodą, neleiskime, kad mūsų gyvenimą užvaldytų  nepasitenkinimams ir nuoskaudos, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos pirmajame skaitinyje pranašas Izaijas skelbia Dievo paguodą tremtyje esančiai išrinktajai tautai. Taip pat ir Evangelija pasakoja apie labai konkretų Jėzaus suteiktos dieviškosios paguodos atvejį – paralyžiuoto žmogaus pagydymą, o taip pat apie stebuklą lydėjusią vienų nuostabą, o kitų murmėjimą.

Mariologinis kongresas Trakuose

 

Artėjant Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos karūnacijos 300 metų jubiliejui, gruodžio 8-10 d. Trakuose vyko Mariologinis kongresas. Gruodžio 8 d., penktadienį, į baziliką rinkosi arkivyskupijos jaunimas. Vakaras prasidėjo jėzuito Eugenijaus Puzynios katecheze. Jo žodis įvedė jaunimą į Rožinio maldą, padėjo atrasti Mariją savo gyvenime, melstis neišsiblaškius, o žvelgiant Marijai į akis.

Šventasis Sostas: išvengti naujo smurto Artimuosiuose Rytuose

 

Šventasis Sostas su dideliu dėmesiu seka situaciją Artimuosiuose Rytuose, ypač kiek tai liečia Jeruzalę, viso pasaulio krikščionims, žydams ir musulmonams šventą miestą, sakoma Šventojo Sosto Spaudos salės paskelbtame komunikate. Šventasis Tėvas, išsakydamas skausmą dėl pastarosiomis dienomis aukų pareikalavusių susirėmimų, kartoja savo prašymą, kad visi elgtųsi išmintingai ir atsargiai ir karštai meldžiasi, kad tautų vadovai šiuo ypatingai rimtu laikotarpiu įsipareigotų vengti naujo smurto, žodžiais ir darbais atsiliepdami į kenčiančio regiono gyventojų taikos, teisingumo ir saugumo troškimą.

Airija: po išnaudojimų skandalo – pašaukimų sumažėjimas

 

Airija išgyvena stiprios sekuliarizacijos etapą, mažėja kunigų, vienuolių skaičius. Tačiau tai gali būti palankus metas naujai Bažnyčios, ištikimos Evangelijai pradžiai; Bažnyčia, kuri gali atsiliepti į dvasinį alkį, apgaubusį egzistencinę tuštumą, kurią patiria žmonės, skelbiama tyrime, kurį užsakė Vienuolijų asociacija, besirūpinanti pašaukimais.

Popiežius. Liudykime artumą migrantams

Popiežius šeštadienį priėmė kelis šimtus Motinos Cabrini dvasinės šeimos vienuolių, priminė didžius steigėjos darbus migrantams, kalbėjo apie stipriai išaugusią ir kaip niekad aktualią migrantų tikrovę. Popiežius su Švč. Jėzaus Širdies misionierių kongregacijos vienuolėmis paminėjo Šv. Pranciškos Ksaveros Cabrini mirties šimtąsias metines.

Popiežius: Marija visada jauna; nuodėmė sendina žmogų

 

Gruodžio 8-oji – Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė. Kaip kiekvieną šventadienį, popiežius Pranciškus vidudienį kalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą kartu su į Šv. Petro aikštę susirinkusiais piligrimais ir turistais. Ką reiškia žodžiai „malonės pilnoji“, kuriais kasdien maldoje kreipiamės į Mariją? Apie tai buvo kalbama trumpoje Šventojo Tėvo meditacijoje.

Adventas: atsiminti ir laukti

 

Štai ką rašo Kirilas Jeruzalietis, IV amžiaus vyskupas ir teologas, šventasis ir Bažnyčios mokytojas: „Mes skelbiame Kristų, kuris ateis. Nes jo atėjimas nėra vienas. Taip pat yra antras, kuris bus daug šlovingesnis už pirmąjį. Juk pirmasis buvo užantspauduotas kančia. Antrasis – dieviškos karalystės karūna. (...) Du yra Jo (Kristaus) įžengimai į istoriją. Pirmą kartą atėjo neregimu ir tyliu būdu. Antrą kartą ateis ateityje švytėdamas, prieš visų akis. Per savo pirmąjį atėjimą buvo suvystytas į audeklą ir paguldytas ėdžiose, antrajame apsivilks šviesa tarsi apsiaustu. Pirmajame priėmė kryžių neatmesdamas nešlovės, antrajame žengs palydimas angelų gretų ir bus kupinas šlovės. Todėl neapsiribokime mąstydami tik apie pirmąjį atėjimą, tačiau gyvenkime laukdami antrojo“.

Popiežius liuteronams: spartinkime žingsnius visiškos vienybės link

 

Malda nuskaistina ir apvalo; malda duoda jėgų kelionei ir nušviečia kelią; malda yra tarsi kuras mūsų kelionėje į vienybę. Viešpaties meilė, kurios pasisemiame melsdamiesi, padeda mums aiškiau matyti tikslą, kurio esame pašaukti siekti, paskatina mus daryti artimo meilės darbus, suteikia kantrybės ir jėgų mūsų bendrai kelionei. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus pasveikino ketvirtadienį jį aplankiusią Pasaulinės liuteronų federacijos vadovybę, su šių metų gegužės mėnesį išrinktu nauju pirmininku, liuteronų arkivyskupu iš Nigerijos, Musa Panti Filibusu.

Popiežius Pranciškus: Jėzus visuomet ateina

 

Popiežius su Kalėdomis pasveikino italų vaikų chorą iš Bolonijos, palinkėjo kad jų atliekamos Kalėdinės giesmės visiems jų klausytojams padėtų suprasti meilę ir žavesį įvykiais Betliejuje prieš du tūkstantmečius. Mažųjų choras jau šešiasdešimt metų palydi italų TV vaikų dainavimo konkurso „Lo Zecchino d’Oro, (Aukso moneta) dalyvius.

Popiežius: Meldžiuosi už Jeruzalę – žydams, krikščionims ir musulmonams šventą miestą

 „Mintimis dabar keliauju į Jeruzalę. Negaliu nutylėti savo didelio susirūpinimo pastarosiomis dienomis susidariusia padėtimi. Kreipiuosi karštu raginimu, kad visi gerbtų miesto status quo, suderinamai su Jungtinių Tautų rezoliucijomis“. Šiais žodžiais, ištartais trečiadienio bendrosios audiencijos metu, popiežius Pranciškus reagavo į žinią apie sprendimą JAV ambasadą Izraelyje perkelti iš Tel Avivo į Jeruzalę.

„Jeruzalė tai unikalus miestas, - sakė Pranciškus, - šventas žydams, krikščionims ir musulmonams, jame gerbiantiems savo religijų šventąsias vietas, o kartu turintis ypatingą taikos pašaukimą.

Popiežiaus intencija 2017 gruodžio mėnesiui už senyvo amžiaus žmones

Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas pirmadienį paskelbė popiežiaus intencijų video žinią gruodžio mėnesiui. Šventasis Tėvas kviečia melstis už senolius, jų neužmiršti, o globoti, nes senoliai saugoja tautos patirtį, atmintį ir išmintį, ir gali prisidėti prie ateities kartų ugdymo. Intencijų video žinioje popiežius Pranciškus primena tai, ką pasakė Senolių susitikime Vatikane 2014 metais. Popiežiaus Pranciškaus vadovautame susitikime dalyvavo tūkstančiai Romos vyskupijos senolių, įskaitant popiežių emeritą Benediktą XVI. Popiežius intencijų video žinioje primena ir ragina:

Powered by BaltiCode