Katalikai kviečiami melstis Sekminių noveną

Nuo gegužės 11 d. devynias dienas, kasdien iki Sekminių išvakarių, katalikai bažnyčiose ar namie raginami melstis Šventajai Dvasiai. Įprastai kalbamas arba giedamas Sekminių himnas „Dvasia, Viešpatie, ateik“ (Veni Sancte Spiritus). 

„Veni Sancte Spiritus“ yra tradicinė krikščionių malda, viena iš penkių sekvencijų, sutinkamų iškilmingoje liturgijoje. Sekvencija – tai giedamas rimuotas pasakojimas, kuriam pradžią davė 9 a. Prancūzijos vienuolynai. Tokia rimuota forma padėjo vienuoliams geriau įsiminti liturginį tekstą. 

Viduramžiais sekvencijos labai išpopuliarėjo, jų buvo sukurta tūkstančiai. Šiandien katalikų Bažnyčioje oficialiai išlikusios tik penkios tokio pobūdžio giesmės.

Manoma, kad šios sekvencijos Šventajai Dvasiai autorius yra arba Kenterberio arkivyskupas Steponas Langtonas arba abatas Notker Balbulus. 

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,*
žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, *
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *
mielas atgaivintojas.

Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, *
Tu – paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, *
stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, *
viskas – atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *
tiesink vingius mūs takų.

Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *
dovanas septynerias.

Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *
kviesk į džiaugsmą amžiną.

Kun.: Atsiųsk savo dvasią ir visa bus sukurta, aleliuja.

Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Kun.: Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Pabaigoje sukalbama TĖVE MŪSŲ, SVEIKA MARIJA, GARBĖ DIEVUI.

Bernardinai.lt

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode