Pranciškus naujiems arkivyskupams: malda yra pirmas jūsų darbas

 

Jūs, brangūs broliai, išrinkti Viešpaties, mąstykite apie tai, kad buvote išrinkti iš žmonių tarpo ir dėl žmonių, esate skirti dalykams, kurie liečia Dievą. Ne kitus dalykus. Ne dėl reikalų, ne dėl pasaulio šlovės, ne dėl politikos. „Vyskupystė“ yra tarnystės pavadinimas, o ne garbės titulas. Vyskupui dera tarnauti, o ne vyrauti, kaip yra nurodęs Mokytojas: „Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas“, - sakė popiežius Pranciškus, vadovaudamas vyskupų šventimams kovo 19 dienos vakare. Šiuose šventimuose trys kunigai buvo įšventinti arkivyskupais ir netrukus išvyks į įvairias šalis darbuotis kaip apaštaliniai nuncijai, Bažnyčios diplomatinėje tarnystėje.

Šventasis Tėvas pakvietė mąstyti apie „didelę bažnytinę atsakomybę“, kuri tenka vyskupams, primindamas, kad jie tęsia Viešpaties apaštalams patikėtą darbą. Per rankų uždėjimą nenutrūkstamai, karta po kartos perduodama iš Kristaus gauta Dvasios dovana užtikrina Tradicijos gyvybę ir Išganytojo darbo tęsimą.

Tai Kristus, per vyskupo tarnystę, toliau skelbia išgelbėjimo Evangeliją ir pašventina tikinčiuosius per tikėjimo sakramentus. Tai Kristus, per vyskupo tėvystę, užaugina naujus narius savo kūne, kuris yra Bažnyčia. Tai Kristus, per vyskupo išmintį ir patirtį, veda Dievo tautą žemiškoje piligrimystėje link amžinosios laimės, - sakė Pranciškus, linkėdamas naujiems vyskupams priimti ir vykdyti savo misiją džiugiai ir dėkingai.

Jis taip pat pabrėžė, kad pirmasis vyskupo uždavinys yra malda. Kai helenistų našlės pasiskundė, kad jomis nėra rūpinamasi vienodai, apaštalai susirinko ir, su Dvasios galia, sukūrė diakonatą, kad rūpintųsi tomis moterimis ir kitais dalykais. „Mes juos paskirsime tam darbui,  o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai“, citavo apaštalo Petro žodžius popiežius Pranciškus. Pirmas vyskupo darbas yra melstis. Jei jis nesimeldžia, neatlieka savo pareigos, neišpildo savo pašaukimo.  

Šventasis Tėvas taip pat linkėjo, kad arkivyskupams nepritrūktų tėviškos meilės ir dėmesio savo bendradarbiams kunigams, diakonams, jiems patikėtai tikinčiųjų šeimai. Ir taip pat artumo vargšams, neginamiems, atmestiems.

*

Konsekravimo apeigos įvyko Šv. Petro bazilikoje šv. Juozapo, Marijos sutuoktinio ir Visuotinės Bažnyčios globėjo iškilmės dieną. Visi trys vyskupai, po ilgametės tarnystės skirtingose Vatikano žinybose, buvo popiežiaus paskirti Apaštališkaisiais nuncijais ir netrukus išvyks į paskirtąsias Šventojo Sosto nunciatūras.

Popiežius vyskupais konsekravo iš Lenkijos kilusį Waldemar Stanislaw Sommertag, Pelplino vyskupijos kunigą, kurį paskyrė Apaštališkuoju nuncijumi Nikaragvoje, iš Maltos kilusį Alfred Xuereb, Gozo vyskupijos kunigą, paskirdamas jį Apaštališkuoju nuncijumi Korėjoje ir Mongolijoje, bei kanadietį Jose Avelino Bettencourt, Ottawa arkivyskupijos kunigą, paskirtą Apaštališkuoju nuncijumi Gruzijoje ir Armėnijoje. Naujieji nuncijai, pagal pareigas, yra popiežiaus nominuoti arkivyskupais.

Tą pačią šv. Juozapo, Marijos sutuoktinio ir Visuotinės Bažnyčios globėjo iškilmės dieną Vatikane prisimintos popiežiaus emerito, Joseph Ratzinger - Benedikto XVI vardinės ir popiežiaus Pranciškaus Petro tarnystės 5 metų sukaktis. (Vatikano radijas)

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode