Sąžinės ugdymas yra viso gyvenimo uždavinys

 

„Savo sąžinės gelmėse žmogus atranda įstatymą, kurio nėra pats sau paskelbęs, bet kuriam privalo paklusti ir kurio balsas nuolat ragina mylėti ir daryti gera, o vengti bloga; ten, kur reikia, jis girdimas širdimi (…). Tai žmogaus širdyje įrašytas įstatymas (…). Sąžinė yra intymiausia ir slapčiausia vieta žmoguje, jo šventovė, kurioje jis lieka vienas su Dievu ir Jo balsas aidi žmogaus širdyje“ (GS 16). Žmogaus viduje slypinti sąžinė reikiamu momentu jam liepia daryti gera ir vengti bloga. Ji taip pat įvertina konkrečius pasirinkimus, geriems pritardama, o blogus smerkdama. Klausydamas sąžinės, žmogus gali išgirsti kalbant Dievą.

Sąžinė yra proto sprendimas, kuriuo žmogus suvokia konkretaus ketinamo atlikti ar jau atlikto veiksmo dorinę vertę. Kiekvienam reikia labai susikaupti, kad išgirstų sąžinės balsą ir jo paklausytų. Juo labiau būtina gilintis į savo vidaus balsą, jei gyvenimas retai tesuteikia mums progą bent kiek susimąstyti, ištirti save ar pakeisti savo sprendimą. Žmogus asmens orumui būdinga ir būtina, kad jo sąžinė būtų teisinga, kad būtų stipri, o jos sprendimai aiškūs.

Sąžinė suteikia galimybę prisiimti atsakomybę už atliktus veiksmus. Sąžinės nuosprendis laiduoja viltį ir pasigailėjimą. Pripažindamas savo kaltę, žmogus gali prašyti atleidimo, vėl daryti gera ir, Dievo malonės padedamas, ugdyti savo dorybes.

Žmogus turi teisę elgtis pagal sąžinę ir asmeniškai apsispręsti dorinėje srityje.

Žmogaus negalima versti, kad jis veiktų prieš savo sąžinę, tačiau negalima ir trukdyti jam elgtis pagal sąžinę, ypač religijos srityje.

Sąžinė turi būti ugdoma. Deramai išugdyta sąžinė ką nors spręsdama klauso proto balso, derina savo sprendimus su tikruoju gėriu, kurio nori Kūrėjo išmintis. Ypač būtina sąžinę ugdyti tiems, kuriems nuolat daroma bloga įtaka ir kurie nuolat gundomi atsižvelgti į madingą kitų nuomonę, savo pačių įgeidžius, o ne paklusti Dievo balsui.

Sąžinės ugdymas yra viso gyvenimo uždavinys. Jau nuo mažens vaikai turi būti pratinami pažinti savo sąžinę. Sumanus auklėjimas moko gyventi dorai, saugo arba išvaduoja iš baimės, egoizmo ir puikybės, iš nesveiko kaltės jausmo ir noro puikuotis savimi, kurie kyla dėl žmogiškų silpnybių ir klaidų. Sąžinės ugdymas užtikrina laisvę ir teikia širdžiai ramybę. Ugdant sąžinę, kelią turėtų nušviesti Dievo žodis, kurį reikia priimti ir pagal jį gyventi.

Įškilus dorinio pasirinkimo reikalui, sąžinė gali padaryti teisingą arba, atvirkščiai, klaidingą sprendimą. Kai žmogus nežino arba negali apsispręsti, kaip elgtis, turėtų paklausti patarimo to, kuris daugiau žino. Žmonės, norėdami gyventi moralų, Dievo laiminamą gyvenimą, turėtų laikytis šių trijų taisyklių:

  • Niekada nevalia daryti blogo, norint padaryti gera.
  • „Auksinė taisyklė“: „Visa, ko jūs norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“ (Mt 7, 12).
  • Meilė visada gerbia artimą ir saugo jo sąžinę: „Nusikalsdami broliams ir sužeisdami jų silpnas sąžines, jūs nusikalstate Kristui“ (1 Kor 8, 12). „Verčiau (…) vengti visko, kas pastūmėtų brolį į nuodėmę“ (Rom 14, 21).

Žmogus visada turi paklusti tikram savo sąžinės sprendimui. Jeigu jis savo valia pasielgtų priešingai, pats save pasmerktų. Tačiau pasitaiko, kad dėl neišmanymo sąžinė klaidingai sprendžia apie ketinamus daryti arba jau padarytus veiksmus.

Jeigu sąžinės sprendimas klaidingas ne dėl savo kaltės, padarytas blogis negali būti žmogui priskiriamas. Vis dėlto blogis lieka blogiu, tad reikia taisyti sąžinės klaidas. Kai nuolat sąžinės, ji gali tapti nejautri arba imti klysti.

Sąžinę ugdyti padeda savęs pažinimas ir kitų patarimai, nuolatinis Dievo ir Bažnyčios įsakymų prisiminimas, Švento Rašto skaitymas ir pamokslų klausymas, sąžinės tyrimas kas vakarą, dažna išpažintis ir šv. Komunija, rekolekcijos. Suprantama, ištyrę sąžinę ir pastebėję, kad blogai pasielgėme, išmintinga dėl to gailėtis. Be to, būtina norėti pakilti, taisytis ir gyventi kitaip.

Dievas dovanojo mums visą gyvenimą ir kviečia per tą laiką pasiruošti amžinybei, kur mes būsime su Juo ir kitais žmonėmis. Tad ir dabar skirkime daugiau laiko Dievui, artimui ir vidiniam savo gyvenimui, o ne kūno poreikiams tenkinti.

Vievio Šv. Onos parapija

Bernardinai.lt

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode