Diskutavo apie strategijos parengimo galimybes

     Antradienį vyko Mažeikių miesto vietos veiklos grupės (VVG) susitikimas su miesto bendruomene. Jame kalbėta apie vietos plėtros strategiją, jos parengimo galimybes ir sąlygas, diskutuota apie veiklos sritis, pateikta informacija apie ateityje planuojamus projektus, kuriais bus siekiama didinti įsidarbinimo galimybes ir skatinti bendruomenės socialinę integraciją. Šiems projektams įgyvendinti planuojama pasitelkti bendruomenę, verslą ir vietos savivaldos vadovus bei specialistus, nevyriausybines organizacijas, siekiama stiprinti jų tarpusavo ryšius

Pristatė projektą

Susitikime, kuriame dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irena Macijauskienė, Savivaldybės mero patarėjas Vygandas Ostrauskis, Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, Mažeikių miesto VVG asociacijos pirmininkė Alvyda Purauskytė informavo, kad šiuo metu įgyvendinamas projektas ,,Mažeikių miesto vietos veiklos plėtros strategijos parengimas“, finansuojamas iš Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto ir Mažeikių miesto vietos veiklos grupės lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Vietos plėtros strategijos rengimo tikslas – parengti Mažeikių miesto VVG plėtros strategiją, kuria siekiama didinti vietines įsidarbinimo galimybes ir skatinti bendruomenės socialinę integraciją pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Pasak A. Purauskytės, pateikta paraiška Europos Sąjungos struktūrinių fondų agentūrai dėl 4 tūkst. eurų paramos būtent Mažeikių miesto VVG plėtros strategijai parengti, taip pat sudaryta sutartis dėl pagalbos rengiant strategiją.

Pateikė informaciją

Susitikime dalyvavusi UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė A. Dorelaitienė supažindino,kas yra strategija, informavo, kodėl ją reikia parengti, kokios veiklos sritys numatytos strategijai kurti ir koks gali būti kiekvieno miesto bendruomenės nario indėlis, kad strategija būtų paruošta taip, jog atitiktų mažeikiškių poreikius ir pagerintų jų gyvenimo kokybę.

Pasak projektų vadovės, rengiant strategiją būtina atsižvelgti į tai, kad šiame etape orientuojamasi ne į infrastruktūros gerinimą, o į „minkštuosius“ projektus, kuriais siekiama pagerinti bendruomenės situaciją kuriant darbo vietas, padedant bedarbiams tapti aktyviais darbo rinkoje, vykdant kitokią veiklą.

A. Dorelaitienė apžvelgė, kokios priemonės skirtos strategijai įgyvendinti, kas aktualu būtent šiandien, informavo, jog veiklą koordinuoja Vidaus reikalų ministerija, kuri pateikia tam tikras taisykles, kuriomis būtina vadovautis, įvardino dokumentus, kuriais vadovaujantis rengiama strategija. Viešnia pažymėjo, jog rengiant strategiją labai svarbus miesto bendruomenės dalyvavimas, kad ji atitiktų miesto poreikius.

„Būtina atlikti tiriamąją studiją apie Mažeikių miestą, kad būtų išsiaiškintas tikras poreikis ir tikslinė grupė, – akcentavo A. Dorelaitienė. – Kitas etapas – įtraukti bendruomenę, kad jos balsas būtų išgirstas ir atsispindėtų strategijoje, kad būtų suformuluota jūsų poreikius atitinkanti strategija“. Taip pat projektų vadovė supažindino su finansuojamomis veiklomis.

Kvietė teikti pasiūlymus

Mažeikių miesto VVG asociacijos pirmininkė A. Purauskytė kvietė susirinkusiuosius teikti pasiūlymus, idėjas, kurias būtų galima įtraukti į plėtros strategiją. Susitikimo dalyviai domėjosi, kiek skiriama lėšų projektams, kas juos gali teikti, kokie tai turėtų būti projektai, kokia dalis skiriama verslui, ar paraiškas gali teikti tik smulkusis ir vidutinis verslas, ar ir stambieji verslininkai.

Patirtimi, įgyta dirbant su Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupe, pasidalijo šios grupės pirmininkė Loreta Rubežienė.

Susitikimo dalyviai domėjosi, kokie projektai būtų finansuojami, kiek jiems būtų skiriama lėšų, tačiau siūlyti savo idėjų neskubėjo, nes, pasak verslo atstovų, iš karto sunku suprasti, kaip visa tai turėtų vykti. A. Purauskytė patikino, kad svarbu noras kažką keisti, o galimybes aptarti galima bet kada, bei kvietė bendruomenės narius, nevyriausybines organizacijas, verslininkus ir kitus suinteresuotus asmenis iki lapkričio 10 dienos teikti pasiūlymus, kad būtų galima kuo greičiau parengti strategiją.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode