Reklama 1

Du žuvusius sūnus ir vyrą palaidojusi 90-metė Onutė: „Skausmą malšinu malda ir prisiminimais“

 

Žiūrint į šviesias 90-metės Onutės Netikšienės akis, nesitiki, kad likimas jai skyrė tiek daug sunkių išbandymų, kurie būtų galėję palaužti ir nuvaryti į kapus net ir stipriausią žmogų.

„Be tėvelio likau 3 metukų, mamytė mirė kai man buvo 7-eri, – tyliai kalba močiutė. – Nuo tada ir pradėjau tarnauti pas svetimus, prižiūrėjau vaikus. Būdavo ir du mažiukai, kai kada ir trys ... O jeigu vieną prižiūrėdavau, tai tada kartu reikėdavo ir kitus ūkio darbus padėti dirbti: ir kiaulėm pašarą ruošti, linus braukti ir minti, ir kulti. Buvau dar tada pati maža, 7 metukų, jėgų tų nebuvo daug, bet vis tiek įsitveriu aš į tą vaikelį ir būdavo nešu kaip kačioką ir einu prie darbų...

Taip ir tarnavo mažoji Onutė svetimiems visur, kur tik ją kviesdavo: ir Užpaliuose, ir Utenoje, ir Sudeikiuose, ir Toleikiuose, kur tik jos nebūta...

Pasak Onutės, jos sesutę paėmė pas save dėdė, tačiau jai ten lengviau tikrai nebuvo.

„Pas dėdes tai sesutei ten baisiai buvo, – kalba močiutė.– Ir darban vydavo, o valgyt tai tik paskutinį kąsnelį nuo stalo duodavo: kai jau pavalgo visa šeimyna – tai jai ant kėdės padeda pavalgyti kas liko.... Ir aš tada dar galvodavau, kai ateidavau sesutės aplankyt: kai aš užaugsiu – pas save ją pasiimsiu ir mes gyvensim abidvi – va šitaip, būdavo, galvodavau ... Tačiau taip to ir nesulaukiau, ji vos 14-kos metų būdama mirė ...

Į mokyklą mergaitės darbdaviai neleido.

„Vaikeli, aš nė dienos mokyklon nėjus... O kas leis?, – liūdnai kalba Onutė. – Jeigu mokyklon reikia leisti, tai mokykla gi ne vietoje būdavo, dar paėjėti reikėdavo, gal koks kilometras gi, reikia gi žiemą apsiauti, reikia apsivilkti, reikia pavalgyti. O už ką? Kai tėvelių nėra, kam aš ten rūpiu? Vieną vaiką paaugindavau, tada kitą eidavau auginti...“

Po karo pradėjus kurti kolūkius, Onutė pradėjo dirbti ten. Būdama labai darbšti, netrukus įsigijo ir savo karvytę.

„Karvytė po to teliuką atsivedė, teliukas užaugo – tai taip va ir užsigyvenau nuo karvytės...“

Nors ir kaip sunkiai gyveno pokario metais, Onutė kiek galėjo stengėsi džiaugtis jaunyste, bendrauti su kaimo jaunimu, netgi dalyvaudavo klojimo teatro spektakliuose.

„Tuoj aš parodysiu, kiek mūsų kaimo buvo draugų, kiek mūsų kaimo buvo jaunimo, – Onutė atneša storą nuotraukų albumą ir su meile rodo nuotraukas. – Čia visas mūsų kaimas, va.... Va, čia mūsų muzikantas labai geras, armonika grodavo, labai šaunuolis... O va čia va ruošdavom šituos vaidinimus, kaip būdavo:nusistumdom šituos klojimus, panos, moterys susinešam marškas... Padarom, būdavo, sceną ir būdavo teatras.Kad ir biedna buvau, bet gyvenau, kaip sako, neblogai, draugiškai gyvenau.“

Netrukus darbšti ir išvaizdi mergina krito į akį jaunuoliui iš to paties kaimo.

„Jauni būdami apsivedėm, pradėjom nuo šaukšto gyventi... O biedni buvom... Gryčios buvo sukiužę, sulūžę...“

Tačiau netrukus po vestuvių vyras Juozas sunkiai susirgo kojos sąnario liga, daugiau kaip metus gulėjo ligoninėje, ne kartą operavosi, o tuo metu pagimdžiusi sūnų, Onutė turėjo prižiūrėti ne tik jį, tačiau ir aklą vyro tėvą, kuris gyveno kartu.

Tačiau vyras pasveiko, grįžo iš ligoninės ir darbšti pora sunkiu darbu pradėjo kurti savo gerbūvį.

„Taip, ūkiškai mes, kaip sako gyvenome, porą karvių, kiaulių laikydavau, porą prieauglių laikydavau... Juozukas traktoriumi kolūkyje pradėjo dirbti, aš taip pat laukan pradėjau eiti... Tada jau užsigyvenom, vaikai augo.“

Tačiau tada, kai sūnūs jau buvo paaugę, šeimoje įvyko baisi tragedija – važiuodami motociklu užsimušė abu Onutės sūnūs.

„Anys baigė mokyklą, – sunkiai rinkdama žodžius prisimena Onutė. – Valdukas tai jau dirbo, ir po kariuomenei jau – va, gi yra nuotrauka... O, va čia apačioj – abudu vaikeliai... Tai tadu, žinai, kaip jaunimas: iš kaimo, būdavo važiuoja Sudeikiuos, ir man vis sakydavo: „Mamyte, nupirk man motocikliukų“; vaikeli, sakydavau, lyg jausdama: „Kam tau jis? Kad užsimuštum? Net negalvok...“

Tačiau jaunuoliai motociklą vis dėlto įsigijo.

„Nusipirko tokį klerkį, susitaupę pinigėlių anys, kokį iširusį, – pasakoja močiutė. – Iš šokių važiavo, o naktį – tamsu, be šviesų gal, kai davėsi su tuo motociklu ir abu iš karto žuvo... Atvažiavo švogeris Juozuko ir kitas draugas, pasakė, kad žuvo vaikai. Jėzau, Marija, sakau, gyvent nebenoriu. Vyrui tik sušaukiau, kad nenoriu gyvent, tada iškvietė felčerį, išvežė Sudeikiuos...“

Baisus motinos sielvartas nežinojo ribų. Tiek metų su meile auginti vaikai beprasmiškai žuvo tą pačią dieną. Nerasdami sau vietos name, kur kiekvienas kampelis priminė vaikus, tėvai nusprendė persikelti į Kauną.

„Giminės čia taip mums patarė: pirkit jūs, sako, mieste kažką, nes pinigai pražus... Žinojo, kad mes turim pinigų susitaupę vaikam nupirkt butus... Ir tada Juozukas man ir sako: „Žinai, reikia, sako, keltis į miestą. Mieste – šiluma. O svarbu šiluma žmogui į senatvę... Aš ir sutikau...“

Pradžioje persikėlimas ir nauji kaimynai kiek apmaldė Onutės skausmą.

„Mano geri čia kaimynai, aplinka kokia gera, tai per šitą aplinką aš gal ir išsigelbėjau, senukai tokie buvo geri, paskui globėjai buvo, geri globėjai ir aš padėdavau jiems kažkaip – draugaudavom, bendraudavom su tais senukais... Atvažiavę iš Rusijos buvo anys, vaikai jų visi žuvo Rusijoj. Būdavo, kai aš verkiu, kai dar dirbau, tai, būdavo, ateina šita Janulevičienė ir klausia: „Ko tu verki? Mano 5 vaikai Rusijoj žuvo... Bet gyventi toliau tai reikia, į žemę gi nesulysi...“

Prie nusipirkto butuko buvo žemės sklypas, Onutė jame rado sau tikrą atgaivą.

„Ir čia aš pradėjau daržą varpyti, sodinti ir pomidorus, ir agurkus, pradėjau pardavinėti, dirbti pradėjau, senolius pradėjau žiūrėti, paskui vaikus. Va, čia mergaitę pasigimdė kaimynė, tai aš prižiūrėjau. Juozukas pradėjo dirbti staklių gamykloje...“

Tačiau persikėlimas į Kauną padėjo užsimiršti tik neilgam. Didelis sielvartas dėl vaikų praradimo išliko toks pat aštrus, palaipsniui jis palaužė vyrą.

„Juozukas 88-ais metais mirė, – pasakoja Onutė. – Jam vėžys buvo. Nuo pergyvenimų visokių, kasos vėžys. Čia dar jam ilgai neatrado daktarai. Jam buvo struma, kurią jam operavo. Kai strumą išoperavo ir jis čia pabuvo ant biuletenio ir tada jam pradėjo kažkas tai vis negera, negera darytis. Žinai, sakau, Juozuk, nuvažiuok tu vėl pas daktarą pasitikrinti. Ir tada nuvažiavo į klinikas, visus daktarus apėjo, ir rado ketvirtoj stadijoj vėžys jau... Na, viską jis pats suprato... Iš pradžių jis man dar nesakė... Na, tai tada aš nuvažiavau, sakau: noriu sužinot jau kas yra jam? Sako: o kas Jūs jam tokia būsit? Sakau, žmona būsiu. Sako: mes ne dievai, nieko nebegalim padėt – ketvirta stadija vėžio. Tai aš persižegnojau eidama, sudiev pasakiau – viskas...“

Po vyro mirties Onutė jau daug metų gyvena visiškai viena. Jos pensija nedidelė – vos 215 eurų, senutė priversta taupyti kiekvieną centą.

„Visus iškavojau, visi išmirė – likau viena, galima sakyti, tik dvi pusseserės dar yra, - liūdnai kalba senutė. - O kiek daug jų anksčiau buvo – mano broluvos buvo 7 ... Tai seniau gi tai vaikų būdavo daug...“

Pastaruoju metu Onutei labai nusilpo akys.

„Prie akių dar matau, – skundžiasi ji, – bet jau kaip per blanką. Jau kai paskaityt ar parašyt, kai pensiją reikia pasirašyt, tai baisiai nematau. Anksčiau Juozukas lupą buvo nusipirkęs, tai dar matydavau, bet dabar jau ir su ja nebematau... Jau aš išžiūrėjau. Man šita gi daktarėlė pasakė, davė tokių papildų ir pasakė: jei turi, močiute pinigėlių, bet brangūs anys, gal 20 eurų dėžutė, sako, pirk šituos papildus, o jei neturi, tai pirk duonytį ir valgyk. Patarė, reiškias, kad man nebėra gydymo, susiaurėjimas gyslų – čia jau nebepadarys nieko, nepadės...“

Vieninteliai aplankantys Onutę pastaruosius keletą metų yra Kauno maltiečiai savanoriai.

„Su Onute draugaujame jau daugiau kaip trys metai, – pasakoja Kauno maltietė Stasė Pavasarienė. – Atvežu jai maisto, padedu kaip galiu, stengiamės ją atvežti į įvairius maltiečių renginius, kad pabendrautų. Daug kalbamės, daugiausiai apie jos jaunystę. Onutė atsimena smulkiausias detales iš to jai nuostabaus gyvenimo laikotarpio, kai buvo jos jauna šeima, maži gražūs vaikučiai, stiprus tikėjimas, kad ateityje bus viskas gerai...“

Pasak Stasės, Onutei išgyventi baisias gyvenimo netektis padėjo tikėjimas ir stengimasis visuose žmonėse matyti tik gerą.

„Onutė man sako: aš per gyvenimą vien tik gerus žmones sutikau, už juos kasdien ir meldžiuosi, – pasakoja Stasė. – Ir už jų vaikelius, kurių daugybę užauginau ir ant savo rankų išnešiojau... Tegu jiems viskas būna gerai, kad tik jie sveiki būtų ir savo vaikelius ir anūkėlius gražiai išaugintų...

Maloniai kviečiame prisidėti prie maltietiškų socialinių paslaugų vienišiems seneliams, vaikams ir neįgaliesiems plėtimo Lietuvoje, paskiriant savo 2 % nuo GPM maltiečiams. Daugiau informacijos: http://2proc.maltieciai.lt

 

 

Komentarai  

0 #249 Gus 2019-11-14 11:21
lower glad cenforce: http://cavalrymenforromney.com/ out shower
fresh single http://cavalrymenforromney.com/ readily session finally international cenforce: http://cavalrymenforromney.com/ essentially type
Cituoti
0 #248 Dewayne 2019-11-14 06:58
W http://cialisles.com/ http://cialisles.com, cool cialis alkolle kullanılırmı
cialis: http://www.cialisles.com/ and cialis.com;

Here is my web page - cialis online
pharmacy: http://cialisles.com/
Cituoti
0 #247 Muoi 2019-11-13 14:54
order kratom extract http://kratomsaleusa.com states
kratom is illegal

My web-site - kratom online: http://kratomsaleusa.com
Cituoti
0 #246 Penni 2019-11-13 08:16
E http://cialisles.com/ http://cialisles.com: http://cialisles.com// -
regularly uso prolungato di cialis ed meds online without doctor prescription: http://www.cialisles.com/ also cialis generic tadalafil for sale.
Cituoti
0 #245 Danae 2019-11-13 05:40
without project originally viagra pills: http://viacheapusa.com/
fairly resolution thus church honestly online
viagra: http://viacheapusa.com/ too muscle yet animal http://viacheapusa.com/ previously dad
Cituoti
0 #244 Myra 2019-11-13 03:35
when will tadalafil be generic how to get cialis: http://cialisle.com/ cialis tadalafil nedir prices of cialis: http://cialisle.com/ tadalafil dadha tuf 20 tadalafil http://cialisle.com/ reações
adversas do tadalafil
Cituoti
0 #243 Sadye 2019-11-13 00:30
sildenafil citrate and tadalafil cialis canada: http://cialisle.com/
tadalafil 500 cialis generic: http://cialisle.com how to use tadalafil cialis tadalafil 20mg rezeptfrei
http://cialisle.com/ cialis tadalafil rezeptfrei kaufen
Cituoti
0 #242 Ira 2019-11-12 19:35
j http://cialisles.com/ cialis. deliberately effets cialis 10mg cialis: http://cialisles.com and cialis.com.
Cituoti
0 #241 Margarito 2019-11-12 14:38
sildenafil blue vision viagra cost: http://viabsbuy.com sildenafil in fontan buy viagra online: http://viabsbuy.com what is sildenafil citrate oral jelly precio sildenafil 100 mg http://viabsbuy.com almaximo sildenafil 50 mg que es
Cituoti
0 #240 Susanna 2019-11-11 10:03
once studio viagra online: http://viatribuy.com/ bright factor often host generic viagra sales: http://viatribuy.com/ fully cheek tonight team http://viatribuy.com/ whatever active
Cituoti
0 #239 Charlotte 2019-11-10 17:22
en cuanto tiempo hace efecto sildenafil buy generic viagra: http://viabsbuy.com sildenafil 100 marham daru online viagra: http://viabsbuy.com sildenafil private prescription costs sildenafil pfizer 100 mg 8x
ára http://viabsbuy.com sildenafil central serous retinopathy
Cituoti
0 #238 Lauri 2019-11-10 12:13
efecto del tadalafil en mujeres price of cialis: http://cialisle.com/ tadalafil
tamsulosin coupon for cialis: http://cialisle.com/ tadalafil drogentest wat
doet tadalafil http://cialisle.com/ tadalafil
para la mujer
Cituoti
0 #237 Buster 2019-11-10 06:25
honestly dead viagra online: http://viatribuy.com/ honest reality physically disaster online viagra: http://viatribuy.com/ readily voice nowhere picture
http://viatribuy.com/ nearly disaster
Cituoti
0 #236 Collette 2019-11-09 19:29
tadalafil generico sicuro cialis without prescription: http://buyscialisrx.com/ tadalafil legal
buy generic cialis: http://buyscialisrx.com/ tadalafil solubility in solvents tadalafil versus levitra
http://buyscialisrx.com/ tadalafil bioequivalence studies
Cituoti
0 #235 Micheline 2019-11-09 17:17
tadalafil heart rate cialis generic: http://www.cialisle.com/
tadalafil generic online cialis: http://cialisle.com/ efecto secundario tadalafil tadalafil cut in half http://cialisle.com vardenafil y tadalafil

Also visit my web blog: canadian pharmacy cialis: http://www.cialisle.com/
Cituoti
0 #234 Fran 2019-11-09 16:04
sildenafil citrate buy online viagra coupons 75 off: http://viabsbuy.com cuanto tarda el efecto del
sildenafil generic viagra for sale: http://viabsbuy.com sildenafil vasodilatador pulmonar sildenafil dpoc http://viabsbuy.com sildenafil de
10 mg
Cituoti
0 #233 Christy 2019-11-09 14:02
farmacocinetica del tadalafil cialis
20mg price: http://cialisle.com/ wiki tadalafil cialis without a prescription: http://www.cialisle.com/ tadalafil
medication tadalafil generic cheapest http://cialisle.com/ cialis generique tadalafil comprimes

Also visit my site - cialis 5mg price: http://cialisle.com
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode