Mirė jėzuitas kunigas Anicetas Tamošaitis SJ

Pranešama, jog kun. Anicetas Tamošaitis mirė Kaune balandžio 2 d., sulaukęs 94 m. amžiaus. Jėzaus Draugijos nariu jis buvo 74 metus, o kunigu - 63 m. Velionis pirmadienį pašarvotas Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. Laidotuvių Mišios vyks antradienį, balandžio 4 d., 14 val., po jų kunigas bus laidojamas jėzuitų sklypelyje Petrašiūnų kapinėse.

Anicetas Tamošaitis Gimė Rozalime (Pakruojo raj.) 1922 09 14 Stanislovo ir Teklės (Augustinavičiūtės) Tamošaičių šeimoje, augo Meldinių kaime, lankė Rozalimo mokyklą, Šeduvos progimnaziją, Linkuvos gimnaziją. Įstojo į Jėzaus Draugiją (jėzuitus) Pagryžuvyje 1942 06 21. Su kitais karo išblaškytais jėzuitais studentais atsirado Vokietijoje prie Miuncheno, filosofiją 1947-1950 studijavo Pulache, atliko mokytojo praktiką Švarcvalde, Sankt Blasien jėzuitų gimnazijoje, buvo ir muzikos prefektas.

Kai lietuviai jėzuitai būrėsi JAV, teologijos mokėsi West Badeno fakultete (Indiana) 1950-1954. Kunigu įšventintas ten pat 1953 06 17. 1954-1955 dvasingumo metus praleido Port Townsende, (Washingtono valstija). 1956-1959 Grigaliaus popiežiškame universitete įgijo teologijos daktaro laipsnį, pagindamas disertaciją „Bažnyčia ir valstybė J. Maritaino mokyme“ (knygą skirdamas ryžtingai vengrų tautai pagerbti).

Čikagoje gyvendamas lietuvių jėzuitų bendruomenėje 1960-1970 ir 1972-1994 m. pamokslavo jėzuitų koplyčioje, vedė rekolekcijas, talkino lietuvių parapijose, ypač Rockfordo Šv. Petro lietuvių parapijoje (už 150 km), rūpinosi senelių Gerojo Ganytojo prieglauda, kapelionavo vasaros stovyklose Dainavoje, Neringoje, anksčiau ir jėzuitų vedamoje berniukų stovykloje.

Tuo pačiu metu tvarkė ir katalogavo 40.000 tomų jėzuitų biblioteką, skaitė korektūrą ir sudarė vardų bei vietovardžių rodykles Broniaus Kviklio 6-tomų Lietuvos Bažnyčios knygoms, lietuvių bibliotekos leidyklų albumams, 1968 m. į lietuvių kalbą išvertė ir pritaikė kasdienį mišiolą, didįjį sekmadienio ir šventadienių mišiolą, 1967-1968 Vatikano II dokumentus „Krikščionis gyvenime“ serijoje, bendradarbiavo jėzuitų mėnraštyje „Laiškai lietuviams“, išvertė Jėzaus draugijos konstitucijas bei kitus dokumentus, knygų, straipsnių.

1970-1972 m. Madride rengė Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto išlaikomas lietuvių radijo laidas, perduotas ir per Filipinus, norint, kad jos būtų girdimos ir Sibire – sovietas jas itin trukdė.

1995 m. buvo pakviestas į Lietuvą ir iki 2000-ųjų Šiauliuose ėjo Šv. Ignaco bažnyčios rektoriaus, namų vyresniojo, pradžios mokyklos kapeliono pareigas. Po to darbavosi kaip Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaras, 2003-siais tapo provincijolo asistentu šešeriems metams Vilniuje. Pasibaigus kadencijai grįžo į Šiaulius, kol 2014 m. persikėlė į vyresnio amžiaus jėzuitų būrį Kauno namuose.

 2015 m. išėjo jo pamokslų rinkinys „Raktai mūsų rankose“, 2016-siais antroji knyga – „Svečias Kristus“.

Kun. Tamošaitis mokėjo lotynų, anglų, vokiečių, italų, ispanų, prancūzų, rusų, lenkų kalbas ir, aišku, labai tobulai - lietuvių kalbą. Iš t. Jono Raibužio ir pats išmoko daug amatų – rišti knygas, sodinti medžius bei daržą, statyti burlaivį ir valtį, prieplaukas, pasigaminti didelį teleskopą, įvesti elektrą, sutaisyti visokius aparatus, žvejoti. Dviračiu bei motociklu apvažinėjo plačias JAV bei Kanados, taip pat Ispanijos dalis stovyklaudamas miškuose, salose. Pėsčias apkeliavo gerą dalį Apalačių tako JAV rytuose.

Savo autobiografijoje rašo: „Bene giliausias jausmas pergalvojant asmeninį gyvenimą yra padėkos Dievui, kurio regiu save labai praturtintą... Dievas dažnai daro mūsų gyvenime didelių dalykų iš palyginti mažų... Visa galima nuveikti kruopščiu darbu...“

Pagal Lietuvos jėzuitų inf.

Nuotrauka: Anicetas Tamošaitis SJ. skrastas.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode