A†A kun. Petras Tavoraitis (1924-1948-2017)

2017 metų kovo 12 dieną, eidamas 93-iuosius metus, Ukmergėje mirė Kauno arkivyskupijos kunigas jubiliatas Petras Tavoraitis.

Petras Tavoraitis gimė 1924 metų rugsėjo 20 dieną Rokiškio apskrityje, Pakriaunių kaime, Obelių parapijoje, valstiečių Tavorų šeimoje. Jis buvo vyriausias iš trijų sūnų šeimoje. Jau vėliau, 1964 metais, jis pasirinko Tavoraičio pavardę.

Tavorų šeima laikėsi visų katalikiškų tradicijų, todėl ir Petras, dar būdamas vaikas, uoliai lankė bažnyčią, patarnaudavo šventosioms Mišioms. Atrodo, kad tuo metu brendo ir jo kunigiškasis pašaukimas. Pradžios mokyklą mažasis Petras lankė Obeliuose, o vėliau įstojo į saleziečių vienuolyno gimnaziją Vytėnuose. Ten mokėsi neilgai, nes, prasidėjus sovietinei okupacijai, mokslą teko nutraukti, tačiau jo ryšys ir palankumas saleziečių veiklai išliko visą gyvenimą. Vėliau mokėsi Rokiškio valstybinėje gimnazijoje ir baigė ją 1943 metais.

1944 metais Petras Tavoras įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigė 1949 metais. Kunigo šventimai jam buvo suteikti 1948 metų spalio 31 dieną drauge su kitais 37 kurso draugais. Tai buvo tų metų šventimai, kuomet bažnytinė vadovybė, gresiant trėmimams, apsisprendė kunigais šventinti ir dar nebaigusius viso seminarijos kurso studentus.

Po šventimų kunigas Petras dar kurį laiką mokėsi seminarijoje. Tolesnis jo kelias vedė per dvidešimt vieną parapiją, kur jis tarnavo tikintiesiems daugiau kaip šešiasdešimt aštuonerius savo kunigystės metus.

Pirmoji kunigo Petro Tavoro tarnystės vieta – Raseiniai, kur 1949 metais jis buvo paskirtas vikaro pareigoms. 1950 metais perkeltas vikaru į Kėdainius, dar po metų – taip pat vikaro pareigoms Šiaulėnuose.

1951 metais kunigas Petras buvo paskirtas nedidelės Pažėrų parapijos klebonu, kur darbavosi šešerius metus. Vėliau vėl buvo gana dažni persikėlimai: 1957–1958 metais dirbo klebonu Šventybrastyje, kiek ilgiau – nuo 1958 iki 1963 metų – klebonavo Alėjuose, iš kur buvo perkeltas klebono pareigoms į Polekėlę. Ten išdirbęs trejus metus buvo paskirtas Milašaičių parapijos klebonu. Ten darbavosi dvejus metus, tačiau po kiek laiko pats pasiprašė keliamas kitur.

1968 metų spalio mėnesį kunigas Petras Tavoraitis buvo paskirtas Radviliškio parapijos vikaru, tačiau greitai vėl pasiprašė iškeliamas ir 1969 metų balandžio mėnesį buvo paskirtas Joniškio parapijos vikaru. Šalia šių pareigų 1970 metų rudenį jam buvo pavesta aptarnauti ir Gasčiūnų parapiją.

1971 metų rugsėjo 8 dieną kunigas Petras buvo paskirtas Polekėlės parapijos administratoriumi. Šiose pareigose jis darbavosi ketverius metus, po kurių 1975 metais buvo perkeltas Pajieslio parapijos administratoriumi. 1976 metų gegužę jau paskirtas Vandžiogalos parapijos administratoriumi. Parapijoje kilus tautiniams nesutarimams tarp lietuvių ir lenkų bendruomenių, kunigas Petras ten nesijautė gerai, gal ir nepajėgė rasti kompromiso, todėl jo paties prašymu 1978 metas buvo paskirtas Vosiliškio parapijos administratoriumi.

Vosiliškyje kunigas Petras Tavoraitis dirbo penkerius metus. 1983 metų pradžioje trumpai ėjo Kėdainių parapijos vikaro pareigas, o 1983 metų gegužės 28 dieną buvo pa-skirtas Pabaisko, kur išbuvo iki 1992 metų, administratoriumi. Po to vienus metus buvo Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos altaristu vikaro teisėmis, o 1993 metų pradžioje paskirtas Josvainių ir Pernaravos parapijų administratoriumi. Po dvejų metų pakeltas tų parapijų klebonu. 1996 metais kunigas Petras buvo paskirtas Paštuvos parapijos klebonu ir karmeličių vienuolyno kapelionu. Šias pareigas ėjo uoliai ir ištikimai.

2000 metų kovo mėnesį kunigas Petras Tavoraitis buvo paskirtas Ukmergės Švč. Trejybės parapijos altaristu vikaro teisėmis. Ukmergėje jis gyveno iki mirties. Tai buvo ilgiausia stotelė jo kunigiškojo gyvenimo kelyje. Nežiūrint jau garbaus amžiaus, jis iš tiesų stengėsi eiti vikaro pareigas, uoliai padėdamas klebonui, patarnaudamas taip pat ir kitose klebono aptarnaujamose parapijose, atlikdamas jam pavestą tarnystę bažnyčioje. Kaip tik Ukmergėje kunigas Petras įsitraukė ir į visuomeninę veiklą dalyvaudamas Tarptautinės pagyvenusių žmonių asociacijos, Trečiojo amžiaus universiteto veikloje.

Kunigas Petras Tavoraitis buvo apsišvietęs, mokėjo keletą kalbų, domėjosi naujo-vėmis, iki pat mirties išlaikė širdyje sentimentus saleziečių idealams. Karšto būdo, kartais kiek kategoriškas ir drauge sugebantis parodyti atlaidumą ir supratingumą – tokį jį prisimins konfratrai ir tikintieji.

Kunigas Petras Tavoraitis pašarvotas Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje. Pirmadienį, kovo 13 dieną, 17 valandą 15 minučių už mirusį kunigą bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvių šv. Mišios aukojamos kovo 14 dieną (antradienį) 12 valandą. Po šv. Mišių kunigas Petras Tavoraitis laidojamas Ukmergės Dukstynos kapinėse, kur pats sau buvo išsirinkęs žemiškojo poilsio vietą.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode