SSC

Paminėta Vyčio būrio partizanų žūtis

 

Viekšnių valsčiuje ir platesnėse apylinkėse veikė Šatrijos rinktinės Vyčio partizanų būrys. Būrio vyrai pristabdė okupantų siautėjimą ir kolonistų kėlimąsi į Lietuvos kaimą.

1949 m. vasarą Mažeikių MGB sutelkė labai gausų būrį kariuomenės iš aplinkinių rajonų, ir net iš kaimyninės Latvijos, ir birželio 6 d. ankstų rytą apsupo Purvių ir Ramoniškių miškų masyvą ir artinosi prie partizanų stovyklos. Partizanai atsišaudydami traukėsi. Jie mėtėsi iš vieno miško pakraščio į kitą. Kautynių metu žuvo penki partizanai. Vėliau juos užkasė žūties vietoje tame pačiame miške. Keturi partizanai pateko į nelaisvę. Stribas Vacys Inta prisiminimuose rašė, jog nukovė 13 ,,banditų“, matyt, prie žuvusiųjų priskaičiavo ir savo žuvusius kareivius.

Būrio vadui Pranui Beleckui-Malūnininkui ir partizanams Stasiui Dimšai-Raiteliui bei Jonui Šidlauskui-Šalmui pavyko iš apsupties prasiveržti ir perplaukti per Ventos upę. Birželio 11 d. jie išvargę miegojo krūmuose, buvo apsupti ir žuvo. Nežinoma, kur jų kūnai užkasi.

Šių metų birželio 8 dieną Mažeikių šaulių kuopa ir LPKTS Mažeikių skyriaus pirmininkas Teofilis Januškevičius organizavo Vyčio būrio partizanų žūties 70-mečio paminėjimą. Po šv. Mišių Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje minėjimo dalyviai nuvyko į Viekšnių kapines prie žuvusių partizanų kapo-kenotafo. Paminkle įrašyta 10 žuvusių būrio partizanų, nors kape palaidoti trys partizanai: Petras Šiurkus-Labutis, Adomas Rimkus-Jokūbas ir Antanas Čijunskas-Meška. Prie kapo prisimintos jų žūties aplinkybės. Šauliai pagerbė žuvusiųjų atminimą šautuvų salvėmis.

Vėliau jau mažesnis dalyvių būrelis nuvyko į Purvių mišką, prie 5 žuvusių partizanų užkasimo vietos. Medyje įkelta koplytėlė, pastatytas kryžius, aptvertas tvorele, atnaujintas užrašas. Netoliese, prie kelio, pastatytas Atminimo ženklas.

Iš lagerių grįžusi partizano motina Kotryna Šiurkutė iš čia išsikasė savo sūnaus Petro Šiurkaus-Kalvio ir Stasio Šiūšos-Elnio palaikus ir juos slapta palaidojo Šiaudinės bažnytkaimio kapinėse. Likusius tris partizanus į Viekšnių kapines sąjūdiečiai palaidojo tik Atgimimo metais – 1990-aisiais.

Toliau maršrutas nusitęsė į Užpelkių kaimą, į Šiurkiškes, prie paminklinio akmens paskutiniam Vyčio būrio partizanui Jonui Šiūšei ir jo ryšininkei Bronei Deniušienei. Jie žuvo savo bunkeryje, apsupti stribų. Čia apie žuvusius partizanus savo prisiminimais ir eilėmis pasidalino partizano Jono Šiūšės-Balandžio duktė Danutė Vaičiulienė ir partizano sesuo Adolfina Šiūšaitė-Abelkienė.

Partizanų jaunų širdžių auka, sudėta ant Tėvynės aukuro, nebuvo betikslė. Šiandieną turime laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Albertas RUGINIS

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode