SSC

Puoselėti tai, kas paveldėta

Rajono ugdymo įstaigose nuolatos puoselėjama žemaičių tarmė, tradicijos ir papročiai. Su kokiais iššūkiais susiduriama ir patirtys, kurios džiugina.

 

Mūsų šaknys

Kaip teigia kalbininkas, Šiaulių universiteto docentas dr. Juozas Pabrėža: „Vakams tarmie yr tas pėrms longs į pasaulį. Je vaks aug tarmiškuo aplinkuo, šnek katra nuors tarmė, anuo šnekta būn tortingesnė, spalvingesnė, įvairesnė.“

Šiandien kažin ar kas ryžtųsi tvirtinti, kad mūsų tarmės išnyks. Dar sunkiau įsivaizduoti žmogų, kuris išdrįstų prognozuoti, kada tai įvyks. Žinoma, žmonių migracija ir maišymasis dabar labai intensyvus. Mišriose santuokose arba ne savo tarmės aplinkoje gyvenantys žemaičiai ne visada išlaiko tarmę. Vis dėlto žemaitiškai kalbančių dar gana daug. Džiugina ir tai, kad tarmių vartojimo sfera ne siaurėja, o pamažu plečiasi.

Žemaičių kalba nepaprasta, ypač  tuo, kad išliko per amžius. Juk istorijos sūkuriuose ji tiek kartų galėjo visam laikui dingti nuo Europos kalbinio žemėlapio, kaip ir pati Lietuva. Gausybė renginių skatina mylėti ir puoselėti gimtąją kalbą – brangiausią turtą, paveldėtą iš protėvių, skatina ne tik kalbėti, bet ir džiaugtis kalbos skambėjimo bei prasmės grožiu.

Moksleivija ir jaunimas supranta, kad visa kultūra, paveldėta iš protėvių, yra mūsų šaknys. Tautos kūryboje daug išminties, žaismo ir grožio, todėl mokosi ne tik džiaugtis lietuvių protėvių kūryba, bet ir puoselėti ją.

Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Zakalskienė paminėjo, kad rajono ugdymo įstaigose netrūksta įdomios veiklos bei puikių darbuotojų, o rezultatai kalba patys už save. Štai Sedos vaikų darželyje dirba auklėtoja Audra Sakalauskaitė, kalbanti daugiausia tik tarmiškai ir organizuojanti įdomias veiklas vaikams. Jos nuomone, sediškiai, tarp jų ir Vytauto Mačernio gimnazija, bene daugiausiai dirba puoselėdami žemaičių tarmę.

Žemaičių muziejus „Alka“, įkurtas 1932 m. – svarbiausias Žemaitijos etnografinio regiono istorijos muziejus Telšiuose. Jame plačiai atskleidžiama savita Žemaitijos istorijos raida, lankytojai supažindinami su mūsų krašto gamta, žmonių buitimi bei turtinga meno kūrinių kolekcija.

Vasario mėnesį Sedos darželio priešmokyklinukai net dviem autobusais vyko į Žemaitijos sostinę – Telšius – ir lankėsi šiame muziejuje. Kadangi čia vyksta edukacinės programos, skirtos įvairaus amžiaus lankytojų grupėms, tai jų metu galima plačiau sužinoti apie Telšių krašto archeologinę bei istorinę praeitį. Vaikams kelionė buvo labai įdomi ir naudinga.

Kovo mėnesio pabaigoje V. Mačernio gimnazijoje vyko renginys, skirtas Žemės dienai ir Žemaitijos metams paminėti, bei viktorina „Api gamtą žemaiteškā“. Dalyvius žemaitiškai pasveikino G. Vainutienės vadovaujamas ansamblis „Rėmolioka“. Direktorė A. Kazlauskienė kvietė Žemę pradėti puošti nuo savo gimnazijos kiemo. Vėliau gamtos ir geografijos mokytojos pakvietė moksleivius į viktoriną. Jos nugalėtojai turėjo garbę prie gimnazijos iškelti Žemės vėliavą.

Visą kovo mėnesį Mažeikių viešosios bibliotekos erdvėse veikė regioninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda „Mes žemaitė – 2019“. Ją organizavo Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“. Parodos partneris – Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Parodos atidarymo svečius žemaitiškomis dainomis ir pasakojimais pasitiko darželio ugdytiniai. Sveikinimo žodį tarė lopšelio-darželio „Linelis“ direktorė Gražina Barzdenienė ir Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė N. Zakalskienė. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violenita Juškevičiūtė pasidžiaugė, kad ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai pirmieji taip gražiai paminėjo Žemaitijos metus. Parodoje panoro dalyvauti 37 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir jų mokytojai. Regioninėje parodoje dalyvavo atstovai iš Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų, Telšių lopšelio-darželio ir Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio. Dalyviai pristatė piešinius, kuriuose atspindėjo Žemaitiją, jai būdingus įrankius, rakandus, aprangos detales, gamtos ir architektūros objektus.

 

Veiklos įvairios ir įdomios

 

„Žiburėlio” pradinėje mokykloje nuo 2016 metų vyksta rajoninis etnokultūrinis projektas „Pupų pėdelis“. Šio projekto veikla siekiama stiprinti rajono etnokultūrinę bendruomenę, supažindinti su žemaitiškais tautiniais rūbais, skatinti kalbėti žemaitiškai. Projekto tikslas – ugdyti pagarbą žemaičių kultūrai, tarmei, žemaitiškos tarmės vartojimui. Jo iniciatorė mokytoja Raimonda Česnauskienė sakė, kad tai nėra konkursas, bet graži galimybė nuoširdžiam, betarpiškam bendravimui savo gimtąja žemaičių tarme. Projektas veiklai suburia ne tik mokyklos bendruomenę, bet ir sukviečia gausų būrį žemaičių tarmės mylėtojų iš „Ventos“ progimnazijos, Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio, Kalnėnų, Pavasario, Senamiesčio pagrindinių mokyklų, Viekšnių gimnazijos, „Vyturio“ pradinės mokyklos. Renginių dalyviai susipažįsta su žemaičių būdo, tautinio rūbo išskirtinumais, atlieka kūrybines užduotis, mokosi liaudies dainų, šokių ir žaidimų.

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Linelis“ direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Karkliuvienė sutiko plačiau papasakoti apie šios įstaigos puoselėjamą etninės kultūros veiklą: „Pedagogai vienu iš ugdymo prioritetų išsirinko etninės kultūros puoselėjimą. Darželyje daug dėmesio skiriama etninių vertybių nuostatų formavimui vaiko pasaulėjautoje, tradicinių ir kalendorinių švenčių šventimui. Darželyje įrengtoje edukacinėje erdvėje – kaimiškoje seklyčioje – vyksta edukaciniai užsiėmimai, kur vaikai supažindinami su etnine kultūra. Vyresniems vaikams čia vedamas etninės kultūros būrelis, kur priešmokyklinių grupių vaikai gilinasi į lietuviškus papročius, tradicijas, prisimena ir mokosi žemaičių tarmę.

Darželio pedagogės rengia atviras veiklas darželio ir rajono mokytojams, darželio bendruomenei: advento popietė ,,Ramus advento skambesys“ (mokytoja Z. Krištopaitienė), šventinis lopšinių rytmetis ,,Prie širdelės glust glust“ (mokytoja D. Strazdauskienė), atvira veikla ,,Mūsų nuostabi žemaitiška tarmė“ ( mokytoja P. Stankienė), liaudies ornamentikos ir pasakos dermė veikloje smėlio kambaryje ,,Laputės kalėdinis pyragas“ (mokytoja R. Kasparavičiutė), liaudies dainelių ir ratelių panaudojimas kasdieninėje veikloje ,,Lietuvių liaudies dainos ,,Du gaideliai“ inscenizacija“ (mokytoja S. Korsakienė ir meninio ugdymo pedagogė I. Vertelienė), tautodailės ir liaudies muzikos dermė dailės studijoje ,,Piešiu lietuvišką dainą“ (mokytoja J. Smirnovienė), kūrybinių bendruomenės darbelių paroda ,,Sukurkime gerumo miestą“, vaikų ir tėvelių advento vakaronė ,,Gerumas mus vienija“, vaikų ir tėvų kūrybinių darbų parodos, skirtos amatams, ,,Kaziuko mugė“, ,,Morė“, ,,Liaudiški ornamentai“.

Darželio mokytojos vykdo darželio ir grupių etninės kultūros projektus. 2017 m. lopšelyje-darželyje vyko etninės kultūros projektas „Advento puoselėjimas įvairiose edukacinėse erdvėse ir veiklose“. Per jį pedagogai į ugdomąją veiklą įtraukė įvairių etninės kultūros elementų, lietuvių folklorą, papročius. Projekto tikslas – panaudoti etninę kultūrą kaip vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos, darnaus sugyvenimo su kitais, tautos patirties perėmimo ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltinį.

2018 m. vyresniosios grupės vaikai ir mokytojos vykdė ilgalaikį grupės projektą ,,Duonutės kelias“, kuriame įgijo žinių apie duonos kepimo tradicijas, lankėsi edukacinėse programose, rengė parodas, vaidinimus, inscenizacijas jaunesniems darželio vaikams. ,,Drugelių“ grupė darželiui pristatė projektą ,,Adventas širdis atveria gerumui“, jo metu ugdytiniai žaidė lietuvių liaudies žaidimus, sekė pasakas, giedojo kalėdines giesmes.

Mūsų bendruomenė dalyvauja rajono ir respublikiniuose projektuose, puoselėjančiuose etninę kultūrą: respublikiniame projekte ,,Sunkus darbelis – gardus kąsnelis“, rajoninėje konferencijoje ,,Lietuva mano akimis“ darželio ugdytinis pristatė pranešimą ,,Pasidairykem po sava gimtuj kraštieli“, regioninėje konferencijoje ,,Pilietiškumo, tautinės kultūros, bendruomeniškumo samprata“ pedagogės pristatė stendinį pranešimą ,,Pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas Mažeikių lopšelyje-darželyje ,,Linelis“, respublikinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų darbų parodoje ,,Koks gražus tu, mano mielas krašte“ ir rajono piešinių ir darbelių konkurse ,,Žemaičio garlėkis – vaikų akimis“ darželio ugdytiniai pristatė savo darbus.

Šiais metais mokytojos ir ugdytiniai dalyvauja respublikinėje pedagogų karpinių parodoje ,,101 prieverpstė“, tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje ,,Atvirukas Lietuvai 2019“, respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Kiek daug margučių, kiek margų“, vaikų kūrybinių darbų parodoje-konkurse ,,Žemaitėjė – mes tava vaka“.

Savo sukaupta patirtimi 2018 metų kovo mėnesį darželio bendruomenė sukvietė pasidalinti regiono pedagogus į metodinę-praktinę konferenciją ,,Etninės kultūros raiška įvairiose netradicinėse edukacinėse erdvėse ir veiklose“. Konferencijos tikslas – tobulinti etninės kultūros kompetencijas, skatinant puoselėti etnines tradicijas ir šventes; aktyvinti bendruomenės narių savanoriškas iniciatyvas. Renginyje etninės kultūros integravimo į vaikų ugdymą pavyzdžiais, darbo patirtimi dalinosi Mažeikių rajono, Telšių lopšelio-darželio pedagogai. Etninę kultūrą darželio pedagogai stengiasi integruoti į įvairias ugdomąsias veiklas: gamtos ir pasaulio pažinimą, gimtosios kalbos ir meninių gebėjimų ugdymą, komunikacinę veiklą bei sveikatos puoselėjimą. Tai pagyvina veiklas, suteikia vaikams džiaugsmo, ugdo pilietinį ir etninį ugdytinių sąmoningumą.“

Rajono pedagogai stengiasi, kad ugdytiniai augtų tarmiškoje aplinkoje, pamiltų savo išskirtinę kalbą, ją puoselėtų. Veikloje yra nuolatos skatinamas žemaičių tarmės vartojimas, tautinės tapatybės ir autentiškumo išsaugojimas tarp naujai augančios kartos.

Žemaičių kalba sugrįžo į daugelį mūsų mokyklų bei ugdymo įstaigų, pamažu ji grįžta ir į viešąjį gyvenimą.

Algirdas PETRAVIČIUS

Nuotrauka iš ugdymo įstaigos archyvo

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode