Konferencijoje – apie ikimokyklinį ugdymą

     Praėjusią savaitę Mažeikiuose vyko Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ikimokyklinių ugdymo įstaigų centro konferencija „Ikimokyklinio ugdymo vizija – būti svarbia švietimo sistemos dalimi“, kurioje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos bei LŠĮPS atstovai, Seimo nariai, rajono Savivaldybės specialistai, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Kelmės, Kauno, Klaipėdos miesto bei rajono susivienijimų atstovai bei svečiai iš Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio. Konferencijos tikslas – sumodeliuoti aiškų ikimokyklinių įstaigų finansavimą, įvedant 8 valandų ikimokyklinio ugdymo krepšelį bei ikimokyklinių įstaigų darbo sąlygų organizavimo gerinimą.


Linkėjo gero darbo

     LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas, sveikindamas konferencijos dalyvius, džiaugėsi susirinkusiais, pasiruošusiais spręsti ikimokyklinio ugdymo problemas, nes, pasak jo, tai labai svarbi sritis jauno žmogaus ugdyme, kuriai skirtas didelis dėmesys, jis turi būti paremtas ir finansais.

     Seimo narys Kęstutis Bartkevičius linkėjo turiningo, gero darbo. Pasak jo, labai svarbus klausimas yra finansavimas. Seimo narys sakė aplankęs visas ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir klausęs, kokios yra jų rožinės svajonės, tai jos daugiausia susijusios su infrastruktūra: „Mano nuomone, dirbant kartu su Savivaldybe, ministerijomis ir kitomis struktūromis, galima pasiekti labai daug ir pritraukti daugiau lėšų.“

     LŠĮPS Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkė Judyta Čejauskienė dėkojo K. Bartkevičiui už dėmesį darželiams ir kreipėsi į kitą Seimo narį Valentiną Bukauską, kuris papasakojo, kad yra nuolatinis profsąjungų rengiamų seminarų dalyvis, nes čia pasisemia patirties, o, pasak jo, ikimokyklinis ugdymas yra pati svarbiausia grandis, kai galima deramai paruošti jaunąją atžalą mokyklos suolui: „Klausimų iš tiesų yra daug, ir ta tema, kuria jūs kalbėsite šiandien, labai svarbi. Norėsime giliau, aiškiau įsiklausyti į tas problemas. Sudaryta darbo grupė, kuri stengsis spręsti problemas, bet lauksime būtent jūsų pasiūlymų.“

     Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė prisipažino, kad prieš porą-trejetą metų važiuodama į konferenciją jausdavosi tokia susikausčiusi, nes galvodavo, kad profsąjungos reikalauja to, ko neįmanoma padaryti: „Iš tiesų, per tą kelerių metų bendravimą visiškai pakeičiau savo nuomonę. Manau, kad dėl kiekvieno iškelto reikalavimo galima rasti sutarimą. Daugelis problemų jau išspręsta, kitos sprendžiamos dabar ir bus sprendžiamos ateityje. Svarbu vieniems kitus išgirsti ir susitarti dėl svarbiausių dalykų. Dėl visko kartu galima susitarti ir viską kartu pasiekti.“

     Pasak ŠMM Regioninės politikos analizės skyriaus vyresniosios specialistės Reginos Pocienės, jai labai dažnai tenka žiūrėti, kaip įgyvendinami priimti sprendimai, ir linkėjo susikalbėjimo savo įstaigose, nes labai daug kas priklauso nuo pačių vadovų ir darbuotojų: „Mikroklimatas įstaigoje turi daug reikšmės ir vaikų savijautai, ir ugdymo rezultatams. Apie tai kalba tėvų atsiliepimai. Linkiu susikalbėti.“

Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė Irena Macijauskienė susirinkusiesiems linkėjo naudingos konferencijos, naujų idėjų, bendrų sprendimų  ir kantrybės bei sėkmės kasdieniuose darbuose.

Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus kvietė konferencijos dalyvius atsipalaiduoti ir sakė, kad ikimokyklinis ugdymas yra labai svarbi grandis ugdymo grandinėje, kurios negalima išmesti. Pasak jo, yra dvi ugdymo pusės: ugdymo turinys ir ugdymo aplinka. Jei abi šios pusės bus geros, tai ir visas ugdymas bus sėkmingas. Svarbu visiems susikalbėti ir vieniems kitus išgirsti.

Pranešimai ir diskusijos

Susirinkusieji išklausė pranešimus: „Ikimokyklinio ugdymo vizija – būti svarbia švietimo sistemos dalimi“ (pranešėja LŠĮPS Ikimokyklinio ugdymo centro pirmininkė Vitolda Garalienė), „Ikimokyklinio ugdymo finansavimas ir valdymas. Koks jis?“ (pranešėja Telšių r. lopšelio-darželio „Berželis“ profesinės organizacijos pirmininkė Aušra Jonkienė), „Ikimokyklinių įstaigų darbo organizavimo ir darbo sąlygų gerinimas, naujų programų ikimokyklinėms įstaigoms rengimas. Realijos ir perspektyvos“ (pranešėja Akmenės r. lopšelio-darželio „Gintarėlis“ profesinės organizacijos pirmininkė Giedrė Garbaliauskienė), „Švietimo ir mokslo ministerijos ir savivaldybių dialogo problema“ (pranešėja LŠĮPS pirmininko pavaduotoja, Mažeikių r. susivienijimo pirmininkė J. Čejauskienė).

Po pranešimų diskutuota apie aiškų ir skaidrų ikimokyklinio ugdymo valdymą, ikimokyklinių įstaigų darbo sąlygų ir darbo organizavimo gerinimą, problemas rengiant naujas programas, savivaldybių ir ministerijos dialogą, pensinio amžiaus ikimokyklinio ugdymo pedagogų pasitraukimą bei apmokėjimą pasitraukiant iš švietimo sektoriaus.

Taip pat kalbėta apie būtinumą didinti ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo nekontaktines valandas, papildomų etatų grupėje įvedimo aktualijas ir perspektyvas, problemas, siekiant kokybiško ugdymo, higienos normas.

Priėmė rezoliuciją

Konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją, kuria siekiama užtikrinti skaidrų ir aiškų ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimą, įvesti 8 val. ikimokyklinių įstaigų ugdytinio krepšelį, arba klasės (grupės) krepšelį, finansuojamą iš valstybės biudžeto, suteikti dalinį savarankiškumą; išanalizuoti keliose savivaldybėse išbandytą ikimokyklinių įstaigų klasės (grupių) ugdytinio krepšelį, įvertinanti jo finansavimo galimybes, prioritetus ir trūkumus, pateikti šių išvadų analizę ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms, savivaldybėms ir socialiniams partneriams; didėjant ikimokyklinio ugdymo įstaigose specialiųjų ugdymo poreikių vaikų skaičiui, steigti naujus auklėtojų, pedagogų, pedagogų padėjėjų, logopedų, psichologų etatus. Užtikrinti jų išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo sudėtingumą atitinkantį finansavimą. Pasiekti, kad atitinkamas sveikatos apsaugos ministro įsakymas būtų papildytas nuostata, kad „Kiekvienoje grupėje su vaikais nuo 1 iki 7 metų turi būti du pedagoginiai darbuotojai“. Užtikrinti ugdytinių skaičių grupėse, atitinkantį sveikatos ir higienos reikalavimus; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo laiko struktūroje įstatymiškai reglamentuoti 6 valandas, skiriamas nekontaktiniam darbui, jas fiksuoti darbo grafikuose ir žiniaraščiuose, jų netapatinant su kontaktinėmis valandomis; įpareigoti Švietimo ir mokslo ministeriją parengti lanksčią ikimokyklinio ugdymo, vertinimo, planavimo programą, metodinių ugdymo priemonių paketus, tinkamus visoms Lietuvos ikimokyklinėms įstaigoms, įgalinančius ugdymą pritaikyti nacionaliniams regionams bei tautinių vertybių ugdymui; inicijuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjų pavyzdinį pareigybinių nuostatų aprašo parengimą, atskiriant jų pareigybę nuo ūkinės veiklos; siekiant užtikrinti socialinį teisingumą, papildyti Švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatą, įtraukiant į ją ir ikimokyklinio ugdymo pensinio amžiaus pedagogus; inicijuoti darbo grupės sukūrimą iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir socialinių partnerių atstovų bei ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų praktikų šios rezoliucijos iškeltiems reikalavimams įgyvendinti.

Seimo narys V. Bukauskas tvirtai pažadėjo, jog rezoliucija bus nuosekliai apsvarstyta ir bus sudaryta darbo grupė.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode