Petreikis
Karalaitee

Žmogaus teisių komitetas pritarė Lygių galimybių įstatymo pataisoms

Kovo 23 dieną Žmogaus teisių komitetas posėdyje apsvarstė Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 3 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas) Nr. XIIP-3776 ES. Posėdžio metu buvo pateiktas pavyzdys dėl praktinio Įstatymo projektu siūlomų nuostatų įgyvendinimo – priėmus pakeitimus, religinės bendruomenės galės atsisakyti tuokti homoseksualius asmenis ar bažnyčioje registruoti gyvenimą partnerystėje – tai vienareikšmiškai nebus laikoma lygių galimybių pažeidimu.

Įstatymo projektas parengtas siekiant ištaisyti teisinį netikrumą lemiančią teisės spragą ir užtikrinti tinkamą Direktyvos (toliau – Direktyva), įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis. Įstatymo projektu siūlomais pakeitimais nustatoma, kad Lygių galimybių įstatymo nuostatos netaikomos religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, jų arba jų narių įsteigtoms organizacijoms, kurių etosas remiasi religija ar tikėjimu, teikiant gaminius, prekes ir paslaugas religiniais arba tikėjimo tikslais, išskyrus gaminių, prekių ir paslaugų teikimą vien tik ar visų pirma tam tikros lyties asmenims.

Skirtingas požiūris dėl lyties, teikiant gaminius, prekes ir paslaugas, galimas tik Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme numatytais atvejais.

Lygių galimybių įstatyme įtvirtinant nuorodą į Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, būtų nustatyta, kad skirtingas požiūris dėl lyties, teikiant gaminius, prekes ir paslaugas religiniais arba tikėjimo tikslais, galimas tik Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme numatytais atvejais. Toks reguliavimas atitiktų Direktyvoje numatytą tikslo teisėtumo ir proporcingumo reikalavimą.

Projektas parengtas po to, kai Europos Komisijos teisingumo, vartotojų bei lyčių reikalų komisarės Veros Jourovos 2015 m. balandžio 8 d. rašte atkreiptas dėmesys į netikslų Direktyvos, įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo nuostatų perkėlimo į nacionalinę į nacionalinę teisę. Komisarės nuomone, susidarė tam tikras teisinis netikrumas, susijęs su Lygių galimybių įstatymo nuostatų netaikymu religinėms bendruomenėms, neatsižvelgiant į prekių tiekimo ar paslaugų teikimo tikslo teisėtumo ir priemonės proporcingumo aspektus. Komisarė pažymi, kad Lygių galimybių ir Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų materialinė taikymo sritis, susijusi su galimybe naudotis prekėmis bei paslaugomis ir tiekti prekes bei teikti paslaugas, iš dalies sutampa, todėl jų santykis, kalbant apie diskriminaciją dėl lyties, tebėra neaiškus. Dėl tokio nesuderinamumo gali būti sunku veiksmingai taikyti moterų ir vyrų lygių galimybių principą galimybės naudotis prekėmis ir paslaugomis srityje, nes dėl neapibrėžtos šių dviejų nacionalinės teisės aktų sąveikos trūksta teisinio tikrumo.

Eglė Gibavičiūtė

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Powered by BaltiCode