Paminėtas „Vilties erdvės“ jubiliejus

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Praėjusią savaitę VšĮ „Vilties erdvė“ šventė 25-erių metų Specialiųjų kūrybinių dirbtuvių įkūrimo jubiliejų. Pasveikinti šventės proga bei sporto žaidynėmis palydėti vasaros susirinko ne tik gausus būrys mažeikiškių, bet ir svečių, kolegų iš Telšių, Jurbarko.

Apdovanojo

Specialiųjų dirbtuvių lankytojai susirinkusiems svečiams parodė trumpą programėlę. Įstaigos jubiliejaus proga Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius padėkos raštais apdovanojo ilgamečius įstaigos darbuotojus. Taip pat prizais apdovanoti ir sportinių rungčių nugalėtojai.

Dėkoja

„Per šventę pamiršau padėkoti gerbiamam merui, kad tada, 2002 m., reorganizuojant dvi biudžetines  įstaigas patikėjo manimi ir po laimėto konkurso paskyrė vadovauti sujungtai viešajai įstaigai „Vilties erdvė“. Stengiausi nenuvilti ir dirbti taip, kad ir šiandien nebūtų gėda pažvelgti žmonėms į akis, – „Būdui žemaičių“ sakė „Vilties erdvės“ direktorė Stasė Radeckienė. – Ne visi rajonai gali pasigirti socialinėje srityje nuveiktais darbais. Mūsų rajono valdžios atstovai, nepaisant priklausomybės partiškumui, šioje srityje tikrai daug nuveikė, todėl kolegos iš kitų rajonų mums pavydi seniai atrasto bendro sutarimo ir gražių darbų. Esu visiems dėkinga už teisingų ir savalaikių sprendimų priėmimą, jų įgyvendinimą, paramą, supratingumą, pasitikėjimą ir įvertinimą.“

Dirba žmonėms

Įstaiga teikia socialinės globos paslaugas (ilgalaikę, trumpalaikę ir dienos socialinę globą) mieste ir rajone gyvenantiems sutrikusio intelekto asmenims. Proto negalios žmonės įstaigoje apgyvendinami laikinai arba nuolat, taip pat gali būti jos lankytojai.

„Didžiuojuos įstaigos kolektyvu, jų atsidavimu sunkiam, labai atsakingam ir ne visada įvertintam darbui. Įstaigos darbuotojų darbas susijęs su padidinta rizika bei emocine įtampa. Visas mūsų kolektyvas dirba žmonėms, mūsų įstaigos klientams (gyventojams, lankytojams). Mūsų klientų meile ir gyvybingumu spindinčios akys mums yra didžiausias atpildas už darbą. Dirbama su asmenimis, turinčiais ne tik protinę negalią, bet ir kompleksines negalias ar įvairius – psichinius, elgesio, emocijų, autizmą ir kt. – sutrikimus. Socialiniams darbuotojams būtinas aukštasis išsilavinimas, reikia turėti daug specifinių kompetencijos žinių – medicininių, pedagoginių, psichologinių ir kt. Svarbiausia, tiek socialinis, tiek bet kuris kitas socialinių paslaugų srities darbuotojas turi turėti šiam darbui reikalingas asmenines savybes ir „didelę širdį“, o tai ne kiekvienam duota“, – kolektyvu džiaugėsi įstaigos vadovė.

Veikla

Grupinio gyvenimo namai bendruomenėje sutrikusio intelekto asmenims yra humaniška alternatyva centralizuotoms globos institucijoms, suteikianti galimybę neįgaliesiems likti gyventi jų įprastoje bendruomenėje ir aplinkoje, lankyti ugdymo ar užimtumo įstaigas. Gyvenimo namuose šiuo metu gyvena 20 asmenų su proto ir kompleksine (proto-judėjimo) negalia, iš jų 9 – su sunkia negalia.

Dienos (darbinio) užimtumo centrai yra alternatyva centralizuotai globos įstaigų sistemai, nes kuriami netoli gyvenamosios vietos, suteikia net labai sunkios negalios asmenims dienos socialinę globą, darbinį užimtumą bei priežiūrą.

Viena svarbiausių asmenybės orumo išsaugojimo sąlygų yra bendra visuomenės narių veikla, todėl individo socializacijos procese ypatingą svarbą turi darbinė-profesinė veikla, kurios sėkmingas įvaldymas ir atlikimas užtikrina ne tik ekonominį asmens savarankiškumą ir dalyvavimą tam tikro produkto sukūrime, bet ir galimybę realizuoti savo gebėjimus, ugdyti savivertės ir savigarbos jausmus.

Specialiųjų dirbtuvių pagrindinis tikslas yra ugdyti ir palaikyti asmens socialinius įgūdžius, formuoti ir įtvirtinti darbinius įgūdžius, suteikiant galimybę įgytas žinias pritaikyti darbe, siekti, kad proto negalios žmonės ateityje turėtų galimybę dalyvauti darbo rinkoje bei dirbti ir užsidirbti, formuoti estetinius ir bendravimo įgūdžius, stiprinti fizinę sveikatą, teikti psichologinę ir emocinę pagalbą, plėsti pasaulio pažinimą.

Specialiosiose dirbtuvėse yra 32 vietos. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos 29 klientams, iš jų 11 gyvena Grupinio gyvenimo namuose, 18 – savo šeimose. Asmenų su sunkia negalia grupėje vyksta įvairios dienos užimtumo veiklos. Šioje grupėje dirbama su 6 sunkiausios negalios klientais.

Tikslai

Pasak S. Radeckienės, svarbu plėsti teikiamų paslaugų įvairovę: „Didelių tikslų sau, kaip įstaigos vadovei, nebekeliu. Įvykdyti 5 ES struktūrinių fondų finansuojami projektai, 3 iš jų buvo skirti neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, 2 – infrastruktūros pagerinimui, pastatų modernizavimui. ES struktūrinių fondų finansavimo dėka šiandien turime gražiai sutvarkytas Specialiąsias dirbtuves. Svarbiausia tęsti pradėtas veiklas, plėsti ir didinti paslaugų įvairovę, atsižvelgiant į naujus institucinės globos pertvarkos ir savarankiško gyvenimo bendruomenėje iššūkius. Turime ir toliau dirbti taip, kad nenukentėtų paslaugų kokybė. Reforma – Institucinės globos pertvarka arba deinstitucionalizacija – turi būti vykdoma ne dėl pačios reformos, o dėl žmonių gerovės. Vardan protingų sprendimų priėmimo nereikia skubėjimo, reikia daugiau žinojimo ir supratimo.“

Džiaugiasi darbu

„Nėra sunku daug dirbti, kai jauti paramą, o „stovinčiu vandeniu“ būti ne mano charakteriui ir to niekada nenorėjau. Per visą savo gyvenimą ir darbo metus sutikau labai daug gerų žmonių, patyriau daug gėrio, sulaukiau gražaus savo darbo įvertinimo,  LR Seimo narių, Savivaldybės merų padėkų, garbingo apdovanojimo už nuopelnus Mažeikių kraštui Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio proga.

Gal eidama į užtarnautą poilsį galėsiu daugiau pasakyti apie save, o šiandien prisipažinsiu, kad man labiau patinka dirbti ir likti nuošaly nuo pagyrų“, – kalbėjo „Vilties erdvės“ direktorė.

Autorės nuotrauka

Powered by BaltiCode