Petreikis
Karalaitee

Baigėsi prašymų teikimo terminas

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) ir valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (VŽF) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programai gautą finansavimą pradėjo vykdyti 8 naujų žemės konsolidacijos projektų įgyvendinimą. Šiuo metu prašymai organizuoti naujus žemės konsolidacijos projektus nebepriimami.  Per ankstesniosios 2007–2013 metų Lietuvos kaimo plėtros programos vykdymo laikotarpį VŽF kartu su NŽT organizavo 39 žemės konsolidacijos projektų, apėmusių 44 tūkst. hektarų plotą, parengimą ir įgyvendinimą.


VŽF paramos paraiškas dėl finansavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklą „Parama žemės konsolidacijai“ turėjo iki 2015 m. gruodžio 31 d. pateikti Nacionalinei mokėjimų agentūrai (NMA). VŽF gavo finansavimą 8-iems naujiems žemės konsolidacijos projektams rengti bei įgyvendinti – iš viso 3,35 mln. eurų. Tai yra visa suma, skirta žemės konsolidacijai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą įgyvendinti. Todėl šiuo metu nebepriimami žemės sklypų savininkų, naudotojų ir žemės patikėtinių prašymai organizuoti naujus žemės konsolidacijos projektus.
Jau įgyvendinti 39 projektai
Per 2007–2013 metų laikotarpį VŽF kartu su NŽT organizavo 39 žemės konsolidacijos projektų parengimą. Šiuose projektuose dėl 44 tūkst. ha žemės pertvarkymo dalyvavo beveik 5 tūkst. žemės savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių. Iš viso žemės konsolidacijos metu buvo pertvarkyta  10 tūkst. žemės sklypų. Vidutiniškai viename žemės konsolidacijos projekte dalyvavo 115 žemės savininkų ir vidutinis projekto teritorijos dydis siekė apie 1200 ha žemės.
Įgyvendinus žemės konsolidacijos projektus, buvo išspręsta daugumai gyventojų ar kaimo bei bendruomenėm aktualių klausimų. Žemės konsolidacija yra naudinga ne tik ūkininkams, kitiems žemės sklypų savininkams, bet ir kaimų bendruomenėms, kurios, kaip ir vietos veiklos grupės, neretai negali įgyvendinti savo sumanymų ir siekti ES paramos, nes nėra numatyta vietos teritorijų plėtrai, nesuformuoti sklypai bendruomenės poreikiams tenkinti.
Daugiausia žemės konsolidacijos projektų įgyvendinta Telšių (8), Mažeikių (5), Kelmės (4) rajonuose. Pertvarkius žemės sklypus ir įgyvendinus visus 39 žemės konsolidacijos projektus, žemės sklypų skaičius sumažėjo 1 276 vnt., t. y. 13 proc. Paminėtina, kad I etape prieš pertvarkymą buvo 5 044 žemės sklypai, po pertvarkymo – 4 251 žemės sklypas; II etape – prieš pertvarkymą buvo 4 957, po pertvarkymo – 4 474 žemės sklypai.
Nacionalinė žemės tarnyba koordinavo šių žemės konsolidacijos projektų rengimo procedūras – derino planavimo užduoties žemės konsolidacijos projektui rengti sąvadus, derino įsakymų dėl žemės konsolidacijos projektų teritorijos ribų pakeitimo projektus, derino žemės konsolidacijos projektus, nagrinėjo suinteresuotų asmenų pasiūlymus, tikrino žemės konsolidacijos projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams, tvirtino, tikrino žemės sklypų kadastro duomenų bylas, priėmė sprendimus pertvarkyti pagal žemės konsolidacijos projektą suformuotus žemės sklypus, teikė parengtus dokumentus teritoriniam registratoriui.
Konsolidacija – žemės sklypų pertvarkymas
Žemės konsolidacija (žemės sklypų perskirstymas) – tai specialus žemės tvarkymo procesas, kurio metu kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sutvarkytos viešosios erdvės ir viešoji infrastruktūra ir įgyvendinti kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai. Žemės konsolidacijos proceso metu taip pat gali būti siekiama pagerinti rekreacinius, kaimo turizmo ir estetinius išteklius, suprojektuoti valstybinės žemės sklypus visuomenės poreikiams arba konkrečiam visuomenės poreikiui reikalingą teritoriją, kurioje esanti privati žemė iš žemės savininkų gali būti paimama visuomenės poreikiams teisės aktų nustatyta tvarka.
Žemės konsolidacijos projektas rengiamas kaimo gyvenamosiose vietovėse esančioms privačios, savivaldybės ir valstybinės žemės sklypų grupėms. Preliminari projekto teritorija turi būti vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse ir apimti plotą, ne mažesnį kaip 100 hektarų.
Žemės konsolidacijos projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. Esant žemės savininkų ir valdytojų prašymams, iš ES atliekami žemės konsolidacijos projekto metu pertvarkytų žemės sklypų tikslūs matavimai, apmokamos žemės sandorių ir notarinio tvirtinimo išlaidos, rengiami ir įgyvendinami techniniai projektai.
Žemės konsolidacija yra svarbi valstybės patikėta funkcija, o žemės konsolidacijos projektų rengimas ir jų sprendinių įgyvendinimas glaudžiai siejasi su viešuoju interesu.

Nacionalinė žemės tarnyba

Powered by BaltiCode