SSC

Baltijos šalių dujų rinkos vystymas– 2016 metų prioritetas

Gruodžio 15 d., Energetikos ministerijoje vyko Baltijos Ministrų Tarybos (BMT) vyresniųjų energetikos pareigūnų komiteto susitikimas. Susitikime buvo aptartas regioninės dujų rinkos kūrimasbei tolesnis bendradarbiavimas siekiant Baltijos Šalių elektros sistemų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais.

2015 m. pagrindiniai Lietuvos prioritetai pirmininkaujant BMT buvo Baltijos šalių integracijos į ES elektros tinklus ir rinkasspartinimas, Baltijos regiono energetinio saugumo stiprinimas ir bendros energetikos rinkos plėtra.

 

Susitikimo dalyviai nutarė užtikrinti aukšto politinio lygio stebėseną siekiant laiku pasiekti užsibrėžtus Regioninės dujų rinkos koordinavimo grupės (RDRKG) tikslus bei dalyvauti ruošiant regioninės dujų rinkos vystymoveiksmų planą, kuris bus pristatytas kitame Baltijos Ministrų Tarybos Ministrų Pirmininkų susitikime.Paruošti regioninės dujų rinkos vystymo veiksmų planą yra vienas BMT prioritetų 2016 metais.

„Šiais metais sukurta Regioninės dujų rinkos koordinavimo grupė Europos Sąjungojetapo glaudaus regioninio bendradarbiavimo pavyzdžiu kuriant bendrą dujų rinką.Dabar svarbu užtikrinti aukšto lygio politinį valdymą bei laiku įgyvendinti užsibrėžtus tikslus“, - sakėenergetikos viceministras Aleksandras Spruogis.

RDRKG sudaro atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos ministerijų, atsakingų už energetikos politiką, šių valstybių energetikos sektoriaus reguliavimo institucijų bei regioninės svarbos dujų infrastruktūros operatorių atstovai.

„Lietuvos pirmininkavimo Baltijos Ministrų Tarybai metu pavyko pasiektisvarbius susitarimus tarp Lietuvos, Latvijos, Estijosir Suomijos dėl bendros, liberalizuotos ir efektyviai veikiančiosregioninės dujų rinkos kūrimo priemonių. Buvo sutartoskonkrečios trumpojo ir vidutinio laikotarpio priemonės ir jų įgyvendinimo datos siekiant pagerinti regioninės dujųrinkos funkcionavimą, o ypatingai džiugina tai, kad dalis šių priemonių jau buvo įgyvendintosper pirmuosius 6 mėnesius“,– kalbėjo Aleksandras Spruogis.

Tarp jau įgyvendintų priemoniųbuvo paminėtasBaltijos šalių bendras susitarimas dėl harmonizuotų (suvienodintų) dujų kokybės reikalavimų, Latvijospatvirtintos Trečiosios šalies prieigos taisyklės prie dujų perdavimo ir saugojimo infrastruktūros, Baltijos šalių energetikos sektoriaus reguliavimo institucijų sprendimas sudaryti darbo grupę siekiant koordinuotiveiksmus įgyvendinant Europos dujų sektoriaus tinklo kodeksų reikalavimus. Š. m. rugpjūčio mėn. Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių užsakymu pradėta studija dėl Suomijos-Baltijos šalių dujų rikos kūrimo. Studija išanalizuos skirtingas regioninės dujų rinkos modelio alternatyvas, šių alternatyvų kaštus ir naudą, pateiks rekomendacijasdėl tinkamiausios alternatyvos įgyvendinimo schemos. Studiją planuojama užbaigti 2016 m. vasario mėn.

Paminėtina, kad gruodžio 9d. RDRKG parengėpirmąją veiklos ataskaitą, kuriojeapžvelgta 2015 m. sausio – lapkričio mėn. laikotarpio veikla.

Kalbant apie Baltijos Šalių elektros sistemų sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais BMT vyresniųjų energetikos pareigūnų susitikimo metu buvo sutarta toliau aktyviai bendradarbiauti ir koordinuoti bendrus veiksmus šį klausimą aptariant Baltijos energijos rinkų sujungimo plano specialioje regioninėje darbo grupėje, skirtoje sinchronizacijos klausimui spręsti.

Energetikos ministerija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode