Laisvės kovos Mažeikių apskrityje

 

Užėjus antrajai rusų okupacijai, dar nepasibaigus Antrajam pasauliniam karui, į miškus po Lietuvos laisvės armijos (LLA) vėliava išėjo per 30 000 partizanų. Per visą dešimtmetį (1944–1953) vykusias pasipriešinimo kovas žuvo apie 20 000 partizanų ir jų rėmėjų. Antra tiek buvo suimta ir išvežta į lagerius, iš kurių daugelis nebesugrįžo.

Lietuvoje veikė devynios partizanų apygardos. Žemaičių partizanų apygardai priklausė ,,Šatrijos“, ,,Kardo“ ir ,,Alkos“ rinktinės. Mažeikių apskrities partizanai priklausė ,,Alkos“ rinktinei.

Kovai prieš partizanus okupacinė sovietų valdžia pasiuntė pasienio kariuomenės pulkus ir Vėtrovo NKVD diviziją. Pasibaigus karui, prieš partizanus buvo panaudojami ir grįžtantys iš fronto kariuomenės daliniai. Visuose valsčių miesteliuose buvo įkurdinti kariuomenės būriai – garnizonai. Kariuomenei kovoti prieš partizanus padėjo sovietų suorganizuoti stribų būriai.

Mažeikiuose kovai prieš partizanus NKVD įkūrė dar ir agentų – smogikų – „Siaubo“ būrį. Jo dalyviai, apsimetę partizanais ir pasivadinę ,,Algirdo“ atskirąja partizanų kuopa, žudė partizanus ir terorizavo gyventojus.

Partizanai stengėsi savo gretose palaikyti drausmę. Pradėjus plėšikauti partizanams Vaclovui Niuniavai ir Petrui Lukšai, partizanų Lauko teismo nuosprendžiu V. Niuniava buvo sušaudytas Ketūnų kaimo laukuose, šalia Molio malūno, o P. Lukša – Balėnų miške.

Dalis partizanų neatlaikė kovos įtampos, susiviliojo saugumo ministro Bartašiūno skelbiamomis amnestijomis ir pasidavė. 1946 metų vasarą legalizavosi Tučių miške veikęs Baltino 15 partizanų būrys. Vėliau dauguma pasidavusiųjų buvo suimti, nuteisti ir išvežti į lagerius Rusijoje.

„Alkos“ rinktinės partizanai buvo užpuolę Žemaičių Kalvariją, Žemalę, Gudų malūną. Per Šiaudinės bažnytkaimį pražygiavus ,,Vyčio“ būriui, visi stribai išsislapstė. Partizanai tramdė kaimuose bandančius įsikurti rusų kolonistus. 1947 metais vien sausio 1–15 d. sovietinė cenzūra, tikrindama į Rusiją siunčiamus laiškus, užfiksavo 600 atvejų, kai buvo rašoma apie Lietuvoje veikiančius partizanus. Tai atgrasė kolonistų veržimąsi į Lietuvą.

     1947 m. birželio 2 d. Mažeikių apskrities pirmasis komunistų partijos sekretorius raportavo LTSR vyriausybės vadovui Antanui Sniečkui, jog politinė padėtis rajone, lyginant su 1946 metais, nepagerėjo: apskrityje veikia 9 partizanų būriai, juose yra apie 100 partizanų. Jie per 5 mėnesius įvykdė 23 puolimus. Per tą laiką prieš partizanus buvo organizuotos 65 karinės-čekistų operacijos, bet be jokių rezultatų. Po keleto metų atkaklių kovų, 1949 m rugsėjo mėn. Mažeikių MGB ataskaitoje rašoma, jog Mažeikių apskrityje dar veikia Sedos LLA kuopa – 7 žmonės, „Čemberleno“ (Petravičiaus) – 5 žmonės, „Vinkšnos“ (Jokubausko) – 11 žmonių, „Artojelio“ (Stočkaus) – 5 žmonės; Viekšnių LLA kuopa (Daugio) – 9 žmonės, ,,Bičiulio“ (A. Gerulskio) – 5 žmonės. Dar veikia pereinamieji būriai: „Bitės“ (Paulausko) – 5 žmonės, „Meisterio“ (Šapkūno) – 7 žmonės, „Šleiterio“ – 9 žmonės ir Vegeriuose „Bugnio“ – 17 žmonių.

Nepaisant didžiulio kariuomenės spaudimo, partizanai, palaikomi visų krašto gyventojų, toliau kovojo. Į žuvusiųjų vietas stodavo kiti. Paskutiniai Mažeikių rajone žuvo tik 1954 m. rugpjūčio 14 d. „Jūros“ būrio partizanai Spurganų kaime.

Penkiasdešimt metų partizanų kova prieš okupantus buvo menkinama, kartais vadinama Pilietiniu karu. Partizanų vardu buvo daroma daug nusikaltimų. Partizanų būriai buvo vadinami gaujomis, o patys partizanai – banditais.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę sąjūdiečiai, buvę politiniai kaliniai, šauliai pradėjo rūpintis už Tėvynės laisvę žuvusių partizanų atminimo išsaugojimu Mažeikiuose. Ypač daug nuveikė muziejininkas Algimantas Muturas (1943–2016), vėliau vicemeras Rimantas Norkus (1944–2017) prie Savivaldybės įkūrė Laisvės kovų įamžinimo komisiją. Surasti Skurvydo-Butos būrio partizanų palaikai Purvėnų kaime ir palaidoti Mažeikių kapinėse. Balėnų miško kautynėse žuvusių partizanų kūnai surasti Nevarėnų žvyrduobėse ir palaidoti Nevarėnų bažnyčios šventoriuje. Žuvę Vyčio būrio partizanai surasti Purvinės miške ir palaidoti Viekšnių kapinėse. Dagių miške atkasti ,,Alkos“ rinktinės štabo pareigūnų palaikai iškilmingai palaidoti Sedos senosiose kapinėse. Pritvirtintos atminimo lentos prie buvusių stribynų Mažeikiuose, Židikuose, Viekšniuose, Sedoje, Laižuvoje, Tirkšliuose. Prano Trakinio ir kitų šaulių pastangomis atstatytas partizanų bunkeris Milių kaimo miške. Pastatyti atminimo ženklai partizanų kautynių, žūties arba užkasimo vietose Milių kaime, Dagių, Purvių, Plikšilės, Balėnų, Birbiliškės miškuose, Jonaičių pušyne, Sedos girioje, Vadagių, Senmiestės ir Kalnijų kaimuose, paminkliniai akmenys Lūšėje, Ketūnų, Gaurylių ir Bukončių kaimuose. Tirkšlių pagrindinei mokyklai suteiktas partizanų vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vardas. Buvusiame KGB pastate įrengtas Mažeikių muziejaus rezistencijos skyrius. Išleistas žemėlapis-lankstinukas su pažymėtomis laisvės kovų vietomis. Organizuojami jaunimo žygiai „Alkos“ rinktinės partizanų takais.

Mažeikių apskrityje žuvusių partizanų sąrašas

 1. Anužis Petras-Laimutis, g. 1907 m. Mačiūkų k., Plungė, žuvęs 1947 m. liepos 27 d. Šarnelės k., Papartinės miške
 2. Jančauskienė-Taurylaitė Aleksandra, g. 1920 m. Ylakiuose, žuvusi 1945 m. rugpjūčio 5 d. Plikšilės miške
 3. Jančauskienė-Liubinavičiutė Aleksandra, g. 1911 m. Gailiškių k., žuvusi 1945 m. rugpjūčio 5 d. Plikšilės miške
 4. Rimkūnas Vytautas-Japonas-Perlas-Žaibas, g. 1923 m. Pasruojės k., žuvęs 1946 m. birželio 14 d. Platakių miške
  1. Strazdauskas Kazys-Pilėnas, g. 1922 m. Skuodiškės k., žuvęs 1948 m. rugpjūčio 5 d. Dagių miške
  2. Strazdauskas Jonas-Perkūnas, g. 1930 m. Pagardės k., žuvęs 1951 m. birželio 1 d. Grūstės malūne
  3. Stonkus Jonas-Ardas, g. 1922 m. Lyksūdės k., žuvęs 1947 m. rugpjūčio 1 d. Daukšių k.
 5. Šapkūnas Ignas-Meisteris-Buržujus, g. 1918 m. Nevarėnuose, žuvęs 1949 m. balandžio 28 d. Birbiliškės miške
  1. Šarapnickas Leonas, g. 1920 m. Mosėdyje, žuvęs 1945 m. rugpjūčio 5 d. Plikšilės miške
  2. Šetkus Aleksas-Papartis, g. 1927 m. Paviliotės k., žuvęs 1947 m. rugpjūčio 14 d. Užpelkių k.
  3. Šetkus Jonas-Lakūnas, g. 1926 m. Paviliotės k., žuvęs 1947 m. rugpjūčio 14 d. Užpelkių k.
  4. Šidlauskas Jonas-Šalmas, g. 1931 m. Uogiškių k., žuvęs 1949 m. birželio 11 d. Uogiškių k.
  5. Šilinas Petras-Putinas, g. 1916 m. Duobgirių k., žuvęs 1949 m. balandžio 9 d. Maigų miške
  6. Šimas Jonas, g. 1890 m. Dargių k., žuvęs 1948 m. spalio 11 d. Dargių k.
  7. Šiuipys Pranas, g. 1922 m. Lėlaičių k., žuvęs 1948 m. sausio 7 d. Milių k.
  8. Šiurkus Petras-Labutis, g. 1921 m. Avižlių k., žuvęs 1949 m. birželio 6 d. Purvinės miške
  9. Šiuša Jonas-Balandis, g. 1929 m. Ramoniškių k., žuvęs 1949 m. rugsėjo 3 d. Užpelkių k.
  10. Šiuša Stasys-Elnias, g. 1923 m. Ramoniškių k., žuvęs 1949 m. birželio 6 d. Purvinės miške
  11. Šiuša Pranas-Genys, g. Liepkalnio k., žuvęs 1952 m. lapkričio 9 d. Paliepkalnio k.
  12. Šlaustas Domas, g. 1926 m., žuvęs 1947 m. rugsėjį
  13. Švažas Albertas-Vanagas, g. 1918 m. Rekečių k., žuvęs 1948 m. sausio 7 d. Milių k.
  14. Tauryla Kazys, g. 1908 m. Ylakiuose, žuvęs 1945 m. rugpjūčio 5 d. Plikšilės miške
  15. Uksas Juozas-Gegužis, g. 1917 m. Kairiškių k., žuvęs 1945 m. spalio 25 d. Vilniuje
  16. Vaičkus Gedeminas-Karys, g. 1929 m. Zastaučių k., žuvęs 1950 m. gruodžio 13 d. Pašerkšnės k.
  17. Vaičkus Robertas, g. 1920 m. Mažeikiuose, žuvęs 1951 m. spalio 11 d. Vilniuje
  18. Venckus Kazys-Adomaitis, g. 1914 m. Gailaičių k., žuvęs 1948 m. rugpjūčio 5 d. Dagių miške
  19. Vilnienė Barbora-Gegutė, g. 1926 m. Slėdų k., žuvusi 1952 m. lapkričio 9 d. Paliepkalnio k.
  20. Visockas Kazimieras, g. 1907 m. Žemalėje, žuvęs 1947 m. balandžio 12 d. Grūstės malūne
  21. Vizgaudis Boleslovas-Raitelis, g. 1928 m. Domėnų k., žuvęs 1947 m. rugpjūčio 14 d. Galvyčių k.
  22. Žalimas Jonas, g. 1924 m. Barstyčių vlsč., žuvęs 1949 m. lapkričio 2 d. Barstyčių vlsč.
  23. Žalimas Vincas, g. 1933 m. Barstyčių vlsč., žuvęs 1949 m. lapkričio 2 d. Barstyčių vlsč.
  24. Žitkus Vladas, g. 1926 m. Erkšvos k., žuvęs 1952 m. gruodžio 1 d. Vilniuje
  25. Žutautas Jonas-Voveris, g. 1916 m. Plėnakiuose, žuvęs 1949 m. kovą Nevarėnų vlsč.
 1. Akavickas Adomas-Šoferis, g. Geldėnų k., žuvęs 1951 m. Sedos girioje
 2. Apulskis Antanas-Ancis, g. 1908 m. Rekečių k., žuvęs 1947 m. birželio 23 d. Purvėnų k.
 3. Arlauskis Antanas, 28 m. amž., g. Pievėnų k., žuvęs 1944 m. spalio 9 d. Spurganų k.
 4. Arlauskis Jonas, 27 m. amž., g. Pievėnų k., žuvęs 1944 m. spalio 9 d. Spurganų k.
 5. Arlauskis Petras 24 m. amž., g. Pievėnų k., žuvęs 1944 m. spalio 9 d. Spurganų k.
 6. Balsienė Janina-Kregždutė, g. 1925 m. Aukštakalnių k., žuvusi 1951 m. birželio 1 d. Grūstės malūne
 7. Barauskas Steponas-Dziegorius, g. 1921 m. Šarnelės k., žuvęs 1947 06 29 Purvėnų k.
 8. Barauskas Bonifacas, g. 1909 m. Tirkšliuose, žuvęs 1946 m. balandžio 13 d. Tirkšliuose
 9. Barauskas Marcelinas, g. 1912 m. Tirkšliuose, žuvęs 1946 m. balandžio 13 d. Tirkšliuose
 10. Beleckas Pranas-Malūnininkas, g. 1921 m. Apušroto k., žuvęs 1946 m. birželio 11 d. Uogiškių k.
 11. Beržanskas Antanas, g. Bružų k., žuvęs 1945 m. sausio 8 d. Bružų k.
 12. Bernotas Antanas-Lendrė, g. 1922 m., žuvęs 1951 m. gegužės 9 d. Balėnų miške
 13. Bieliauskas Leonardas-Jūra, g. 1928 m. Geidžių k., žuvęs 1954 m. rugsėjo 26 d. Spurganų k.
 14. Bieliauskienė Julija, g. 1933 m. Geidžių k., žuvęs 1954 m. rugsėjo 26 d. Spurganų k.
 15. Bytautas Vaclovas-Švogeris, g. 1924 m. Paplinkšės k., žuvęs 1948 m. rugpjūčio 3 d. Sedos girioje
 16. Bytautienė Bronislava-Vaidilutė, g. 1925 m. Užežerės k., žuvusi 1948 m. rugpjūčio 3 d. Sedos girioje
 17. Bušma Bronius, g. Mažeikiuose, žuvęs 1949 m. vasario 29 d. Mažeikiuose
 18. Buta Juozas, g. Pašilės k., žuvęs 1947 m. liepos 3 m. Pašilės k.
 19. Čijunskas Antanas-Meška, g. 1902 m. Dauginių k., žuvęs 1946 m. birželio 6 d. Purvių miške
 20. Čeplinskas Algirdas, g. 1928 m., 1945 m. birželio 25 d. Mantvydų k.
 21. Daukša Adolfas-Beržas, g. 1901 m. Pakliaupės k., žuvęs 1948 m. rugsėjo 1 d. Maigų miške
 22. Danys Serapinas, 20 m. amž., 1950 m. kovo 30 d. Barstyčių vlsč.
 23. Daunoras Antanas-Bombonešis, g. Ukmergėje, žuvęs 1947 m. rugsėjo 20 d. Židikų ąžuolyne
 24. Degaitis Stasys-Kadugys, g. 1907 m. Raseiniuose, žuvęs 1948 m. rugsėjo 8 d. Maigų miške
 25. Deniušienė Bronė, g. Užpelkių k., žuvusi 1949 m. rugsėjo 3 d. Užpelkių k.
 26. Dimša Stasys-Raitelis, g. 1927 m. Dauginių k., žuvęs 1949 m. birželio 11 d. Uogiškių k.
 27. Eišmontas Stasys-Dagiliukas, g. 1926 m. Pašerkšnės k., žuvęs 1951 m. birželio 8 d. Vilniuje
 28. Gaudiešius Liudas, g. Pagardės k., žuvęs 1947 m. vasario 13 d. Pagardės k.
 29. Gerulskis Augustas-Bičiulis, g. 1927 m., žuvęs 1951 m. kovo 15 d. Jonaičių pušyne
 30. Gerulskis Feliksas-Bijunėlis, g. 1925 m. Žemalės k., žuvęs 1948 m. rugpjūčio 5 d. Dagių miške
 31. Gintalas Juozas-Feldšeris, g. 1917 m., žuvęs 1951 m. kovo 15 d. Birbiliškės miške
 32. Girdvainis Kostas-Tiesa, g. 1928 m. Žemalės k., žuvęs 1951 m. kovo 15 d. Jonaičių pušyne
 33. Girta Stasys-Lakūnas, g. 1928 m. Pasruojės k., žuvęs 1949 m. lapkričio 29 d. Pašerkšnės k.
 34. Gricius Bronius-Dėdukas, g. 1916 m. Lūšės k., žuvęs 1947 m. rugpjūčio 16 d. Vadagių k.
 35. Jakumas Juozas-Spalis, g. 1911 m. Luobos k., žuvęs 1948 m. rugpjūčio 5 d. Dagių miške
 36. Jasmontas Donatas, g. Renave, žuvęs 1945 m. Gailiškių k.
 37. Jasmontas Edvardas, g. 1920 m. Židikų vlsč., žuvęs 1945 m. birželį šalia Ylakių
 38. Jasmontas Albertas-Žiogas, g. 1920 m. Kražiškių k., žuvęs 1945 m. rugpjūčio 5 d. Plikšilės miške
 39. Janušas Steponas-Klajūnas, g. 1913 m. Skėrių k., žuvęs 1946 m. kovo 24 d. Paparčių miške
 40. Janušas Simonas, g. 1904 m. Sedoje, žuvęs 1944 m. gruodžio 3 d. Tirkšliuose
 41. Janušauskas Antanas, g. 1928 m. Mažeikiuose, žuvęs 1945 m. Mažeikiuose
 1. Jarušauskas Henrikas-Žvirkulis, g. 1928 m. Viekšniuose, žuvęs 1947 m. birželio 23 d. Purvėnų k.
 2. Jokšas, žuvęs apie 1949 m. Ketūnų k.
 3. Jokubauskas Antanas-Perkūnas, žuvęs 1950 m. spalį Rudeliškių k.
 4. Kačinskas Jeronimas-Taifūnas, g. 1921 m. Balėnėlių k., žuvęs 1949 m. gruodžio 27 d. Gaurylių k.
 5. Kačinskas Pranas-Ūkvedys, g. 1927 m. Balėnėlių k., žuvęs 1949 m. gruodžio 27 d. Gaurylių k.
 6. Kauneckas Vincas, g. 1907 m., žuvęs 1944 m. gruodžio 30 d. Tirkšlių vlsč.
 7. Klemenienė Zofija-Jurgis, g. 1918 m. Žemalės k., žuvusi 1954 m. rugsėjo 26 d. Spurganų k.
 8. Klemenis Zigmas-Šešėlis, g. 1923 m. Sūdintų k., žuvęs 1945 m. gegužės 10 d. Žemalės miške
 9. Klova Domas-Siaubas, g. 1927 m. Gėsalų k., žuvęs 1947 m. kovo 26 d. Vilniuje
 10. Knabikas Stasys-Aušra, g. 1920 m., žuvęs 1949 m. Maigų miške
 11. Kozickaitė Stefanija-Eglutė, g. 1928 m., žuvusi 1951 m. gegužės 9 d. Balėnų miške
 12. Kuncmonas Petras, g. 1917 m., žuvęs 1944 m. gruodžio 30 d. Tirkšlių vlsč.
 13. Laukimeitis Petras, g. 1899 m. Gailiškių k., žuvęs 1945 m. rugpjūčio 5 d. Plikšilės miške
 14. Laureckas Česlovas, g. 1922 m. Židikuose, žuvęs 1949 m. balandžio 20 d. Boguslavo miške
 15. Laurinavičius Vytautas-Šviesa, g. 1929 m., žuvęs 1951 m. gegužės 9 d. Balėnų miške
 16. Lazdauskas Juozas-Vanagas, g. 1927 m. Dimgailių k., žuvęs 1951 m. birželio 1 d. Grūstės malūne
 17. Liaugaudaitė Bronė, g. 1929 m. Pabūgenių k., žuvusi 1949 m. rugpjūčio 7 d. Nevarėnų vlsč.
 18. Liaugaudaitė Stefa, g. 1925 m. Pabūgenių k., žuvusi 1949 m. rugpjūčio 7 d. Nevarėnų vlsč.
 19. Lideikis Juozas-Blauzdelė, g. 1922 m. Mažeikiuose, žuvęs 1948 m. gegužės 8 d. Gruzdžių vlsč.
 20. Lileika Antanas, g. 1904 m. Paventės k., žuvęs 1947 m. sausio 6 d. Paventės k.
 21. Liutika Pranas-Bizunas, g. 1916 m. Palūšės k., žuvęs 1948 m. liepos 12 d. Erslos k., Mosėdžio vlsč.
 22. Liutika Adolfas-Plienas, g. 1930 m. Palūšės k., žuvęs 1948 m. liepos 12 d. Erslos k., Mosėdžio vlsč.
 23. Lukšas Stasys-Valdemaras, g. 1923 m., žuvęs 1951 m. gegužės 9 d. Balėnų miške
 24. Macijauskas Ignas, g. 1904 m. Barstyčiuose, žuvęs 1944 m. gruodžio 30 d.
 25. Martinkus Pranas-Desantas, žuvęs 1949 m. rugpjūčio 7 d. Gurskinės miške
 26. Mašinauskas Juozas, g. 1925 m. Tirkšliuose, žuvęs 1947 m. rugpjūčio 22 d. Akmenės r.
 27. Matutis Izidorius, g. Ylakių vlsč., žuvęs 1947 m. vasario 24 d. Gricaičių k.
 28. Mažonas Vaclovas, g. Rumšaičių k., žuvęs 1947 m. rugsėjo 27 d.
 29. Mikalauskas Adolfas-Alis, g. 1920 m. Paliepių k., žuvęs 1949 m. balandžio 27 d. Naujininkų miške
 30. Mikužis Pranas, g. 1920 m. Urvikių k., žuvęs 1945 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje
 31. Miuleris Kleopas-Ugnis, g. 1922 m. Sugaudžių k., žuvęs 1947 m. kovo 4 d. Kentaučių k.
 32. Momgaudis Vytautas-Pinčiukas, g. 1930 m., žuvęs 1948 m. birželio 3 d. Sedos girioje
 33. Norkus Tadas-Vėtra, g. 1925 m., žuvęs 1951 m. gegužės 9 d. Balėnų miške
 34. Norkutė Marijona-Giraitė, g. 1923, žuvusi 1951 m. gegužės 9 d. Balėnų miške
 35. Norkutė Valerija-Smilgelė, g. 1927 m., žuvusi 1951 m. gegužės 9 d. Balėnų miške
 36. Paulauskas Kostas-Raketa, g. 1925 m., žuvęs 1949 m. gegužės 9 d. Balėnų miške
 37. Petrauskas Augustinas-Ulonas, g. 1925 m. Rubikalių k., žuvęs 1947 m. rugpjūčio 14 d. Galvyčių k.
 38. Petrauskas Kostas, g. Kervių k., žuvęs 1946 m. Sedos vlsč.
 39. Petravičius Pranas-Čemberlėnas, g. 1920 m. Pučkorių k., žuvęs 1950 m. kovo 30 d. Barstyčių vlsč.
 40. Pocevičius Juozas, g. Dapšių k., žuvęs 1947 m.
 41. Pronskus Izidorius-Vėjas, g. 1927 m. Užpelkių k., žuvęs 1947 m. balandžio 15 d. Augzelių k.
 42. Pronskus Antanas, g. 1925 m. Užpelkių k., žuvęs 1951 m. sausio 13 d. Augzelių k.
 43. Pukinskas Benediktas-Jureivis, g. 1924 m. Purvėnų k., žuvęs 1949 m. rugpjūčio 12 d. Sovaičių k.
 44. Razonas Vacys-Vitka, g. 1921 m. Rupeikių k., žuvęs 1951 m. gegužės 9 d. Balėnų miške
 45. Riauka Jonas, g. 1915 m. Račių k., žuvęs 1948 m. Račių k.
 46. Rimkus Adomas-Jokūbas, 1927 m. Tryškiuose, žuvęs 1949 m. birželio 6 d. Purvinės miške
 1. Rimkūnas Stasys-Atrama-Bratkus, g. 1927 m. Pasruojės k., žuvęs 1947 m. rugpjūčio 14 d. Galvyčių k.
 2. Ronkauskas Juozas-Algis-Tulpė, g. 1918 m. Bukončių k., žuvęs 1947 m. kovo 7 d. Kugių k.
 3. Rutkus Vaclovas-Grunvaldas, g. 1925 m. Šarnelės k., žuvęs 1949 m. lapkričio 2 d. Barstyčių vlsč.
 4. Ruzgys Vytautas-Klierikas-Algimantas, g. 1920 m., žuvęs 1947 m. balandžio 26 d. Laumių miške
 5. Spurgana Ignas-Vanagas, g. 1907 m. Šarnelės k., žuvęs 1949 m. kovo 11 d. Šarnelės k.
 6. Stelingis Kostas-Dagys, g. 1907 m. Purvėnų k., žuvęs 1949 m. rugpjūčio 12 d. Sovaičių k.
 7. Stočkus Izidorius, g. 1925 m. Remezų k., žuvęs 1946 m. Laumių miške
 8. Stočkus Vytautas, g. 1930 m. Remezų k., žuvęs 1947 m. Laumių miške

Albertas RUGINIS

Puslapį parengė Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode