L. Skabickienė: „Tokia ir yra maniškė laimė“

 

Gražina VERŠINSKIENĖ

„Esu laiminga, nes prieš akis Gyvybės medis, savo šaknimis padedantis traukti iš anapus gyvybingą prigimtį, kad kasdienybę transformuočiau į šakų aukštį, t. y. į šviesą. Bet būtų naivu sakyti, kad lengva būti mokytoja: kiekvieną dieną iššūkiai, ir tu negali sakyti, kad šita situacija man nepalanki, nepatogi... Betgi ką aš pati galiu pakeisti, kad būtų daugiau darnos ir pozityvo...“ – gyvenimo pilnatve džiaugiasi Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos laureatė, 2011-ųjų Metų mokytoja Laima Skabickienė.

– Esate 10 klasės Literatūros vadovėlio, kurį parengėte kartu su Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos mokytojomis ekspertėmis Violeta Dumčiuviene ir Vilma Dulevičiene, bendraautorė.

– Kaip aš atsiradau Violetos akiratyje? Tai, pasirodo, mane ši puiki lituanistė labai seniai pastebėjo Vilniuje, kai vykdėme bendrą projektą. Paskui matydavomės seminaruose, persimesdavome vienu kitu žodžiu, bet praėjusią vasarą pradėjo mirgėti žinutės feisbuke, tai žodis po žodžio, sakinys po sakinio ir taip buvau pakviesta būti dviejų dalių vadovėlio bendraautore. Tai be galo sudėtingas ir be galo atsakingas darbas, pareikalavęs ir dalykinių žinių, ir modernesnės metodikos susigaudymo. Iš tiesų mūsų vadovėlio pagrindas – etapinė analizė, kuri turi kontekstinius įvadus, nuoseklią veiklų eigą, vedančią įsivertinimo link. Tai ir yra visa, ko reikalauja dabartinė pamoka, dabartinė pedagogika.

– Tų pačių autorių parengtas vadovėlis 9 kl. tapo jau žinomas ir mokytojams, ir gimnazijos mokiniams. Kaip manote, ar sulauks populiarumo ši mokymo priemonė?

– Visi mūsų vadovėliai remiasi Bendrosios programos nuorodomis. Su šiais vadovėliais dirbdamas, mokytojas laisvas pasirinkti – gali susidaryti įspūdis, kad vadovėlyje labai daug medžiagos, bet mokytojas pats renkasi, kokių klausimų ar užduočių reikėtų konkrečiai klasei. Iš tikrųjų, 10 klasės literatūros kursas gana platus, apimantis Antiką, Bibliją, viduramžius net su Dantės „Dieviškąja komedija“. O kur dar Lietuvos viduramžiai – valdovų laiškai ir t. t. Iš tikrųjų, baimių būta, bet labai optimistiškai žiūriu į šiuolaikinį jaunimą. Jis gana įvairiapusis, imlus, įdomus ir neturėtume mes jo matyti tik sulindusio į telefonus ar kompiuterius. Kartais aš paprovokuoju savo antrokus: „Kažin ar čia jums tos Biblijos studijų reikėjo?“ Teko išgirsti gimnazistų apgailestavimų, kad kartais pernelyg skeptiškai manoma apie šiandienos jaunimėlį. Iš esmės jo esama įvairaus. Man patinka darbuotis su mąstančiais, nuoširdžiais žmonėmis, kurie turi kultūrinių ambicijų. Tad ir bandom. Manyčiau, kad mano darbo praktikoje ypač pasisekė Biblijos dėstymas. Manau, kad ir kiti Lietuvos mokytojai šį Literatūros vadovėlį priims kaip pagalbininką.

– Literatūra ir religija. Ar nebūna konfliktų tarp Biblijos ir vaiko, kuris netiki arba išpažįsta kitą tikėjimą?

– Mes, lituanistai, į šventraštį žvelgiame kaip į literatūros kūrinį ir galvojame apie dalykinių kompetencijų ugdymą, nors papuolame ir į bendrąsias kompetencijas. Ir ką mes laimime per šias pamokas?.. Skaitydami keletą Senojo ir Naujojo Testamento tekstų bandome šifruoti biblinius kodus ir aiškintis moralinius principus nebažnytinėje aplinkoje, ne tikybos pamokoje. Pasirodo, jaunimui gražus Himnas meilei, prasmingas sūnaus palaidūno pasakojimas ir, be abejo, Kalno pamokslas su Priešų meile, kurios atgarsių netrūksta autorinėje kūryboje. Nuostabu... Nėra lengva, bet, manau, lituanistas randa raktelį. O dėl tikėjimo... Norėčiau prisiminti dr. Dalios Čiočytės pastebėjimą: kanonas tam ir egzistuoja, kad su juo visą laiką kas nors diskutuotų. Štai artimo meilė yra kaip visuma ir tikinčiam, ir netikinčiam. Įsiminė vienos mergaitės refleksija, kuri skambėjo taip: „Kaip gerai, kad per literatūrą nebuvo tikėjimo tiesos brukamos, primetamos...“

– Padarykime didelį šuolį atgal, kai Jūs buvote dar vaikas... Kokia aplinka supo?

– Esu iš tuometinio Akmenės rajono antrųjų Tučių kaimo. Vienkiemis prie vienkiemio, Trimėsėdžio upelis, Mikuckio beržynas. Sovietlaikis mūsų sodybas nunešė... Gaila. Bet prieš akis anų dienų šviesus vaizdas su žydinčiom pienėm, su saule, debesimis, su pievom ir su be galo gerais, linksmais žmonėmis... Tai tipiškas sodžius, aprašytas M. Katiliškio ar R. Granausko. Mes turėjome savo papunį, bočių, babūnę ar mamunėlę... Jiems nereikėjo pavardžių, visi žinojo, kas tai jie. Aš šeimoje – mažoji, iš viso augome keturi vaikai. Mano tėvai – Stasė ir Ignas Šakiai – buvo labai geri ir dori žmonės – galėję ir norėję padėti, patarti, pavaišinti. Mama buvo garsi apylinkių šeimininkė ir siuvėja – labai gyvybinga, veikli moteris. Ir dabar, iš mamos išmokusi, pati pasisiuvu kokį drabužį...Tėtis buvo stalius, kaime vadinamas meistru, toks santūrus, tylus, mąstytojas.

– Kas Jums padėjo eiti literatūros kelio link?

– Mokiausi Sisojevo dvarelyje įkurtoje pradinėje mokykloje. Paskui keliaudavau pėsčiomis į kitus Tučius, kur aštuonmetei mokyklai vadovavo direktorius Jonas Žalys, mano dėdė – griežtas, reiklus mokytojas, turėjęs savo numylėtinę muziką, bet buvo matematikas. Įsivaizduokite, tais laikais aštuonmetė turėjo net chorą... Šviesiai prisimenu savo lietuvių kalbos mokytoją Fortunatą Kontenį. Jis ateidavo pas mus į pamokas, atsinešdamas didžiulį glėbį knygų. Būtinai atsiskleisdavo P. Širvį – skaito, susigraudina... Mes klausomės. Tyla. Mokytojas buvo mūsų kaimynas... Bet tada aš tikrai negalvojau, kad galiu pasukti į lituanistiką. O giminėje daug mokytojų. Ir mano vyras Jonas – mokytojas. Yra žinoma, kad tėtės giminės šakoje buvęs ne vienas daraktorius. Tai gal ta mokytojystė bus prilipusi iš Šakių linijos? Nuo mažumės mane traukė muzika. Juk daina, galima sakyti, – mūsų šeimos inkaras. Tėveliai buvo itin dainingi, brolis Jonas grodavo armonika, sesuo Albina iki šiol dainynų krūvas sukaupusi, o Benisė – kanklininkė. Mūsų šeimoje skambėdavo dainos, traukiamos dviem balsais. Norėčiau pridurti, kad mano slapta svajonė buvo muzikos kelias. Bet nebuvo lemta. Svarbu, kad ir dabar man gera muzika padeda gyventi. Štai folkloras taip ir suvedė su puikiais bičiuliais, kurie yra tapę mūsų šeimos draugais. Dėkinga likimui, kad mokiausi Naujosios Akmenės 1-ojoje vidurinėje – mat vyresnioji sesuo gyveno šiame mieste, tad jos šeimoje ir apsistojau. Papuoliau į labai stiprią klasę – puikūs mokytojai, įdomūs bendraklasiai išties mane augino kaip ant mielių. O kur dar kelionės... Ten radosi ir likiminis ženklas – susitikimas su savo lietuvių kabos ir literatūros mokytoja Gertrūda Venskienė, kurios šaknys – Laižuva. Tad lietuvių literatūros, rusų kalbos, istorijos, muzikos pamokos, kelionės, draugai, pirmoji meilė man atvėrė įspūdingą pasaulį, kuris pasirodė nepakartojamas.

– Jums likimas palankus – ir vėliau sutikote iškilių asmenybių...

– Toliau tuometinis Šiaulių pedagoginis institutas su itin stipria, dar vadinama geležine Lietuvių kalbos ir literatūros katedra. Esu dėkinga likimui, kad mane ugdė labai stiprūs dėstytojai, profesūros žmonės. Dažnai su savo kurso drauge Onute prisimename V. Sirtautą, K. Župerką, D. Striogaitę, J. Barauskaitę, J. Pabrėžą ir kt. Žodžiu, šita aukštoji mokykla buvo mums ypatinga: mes gavome kultūros pagrindus su dideliu gūsiu lietuvybės. Pro sovietinę uždangą gal ir nelabai prasišvietė tas laisvasis pasaulis, bet turėjome tokių draugų, su kuriais ir diskutuodavome, ir žygyje prie laužo aiškindavomės lietuvių reikalus, ir „Kur bėga Šešupė“ užtraukdavome... Džiaugiamės, kad mums nemelavo dėstytojai. Jie mus tiesiog įnešė į lietuvių kalbos lobynus, į literatūros įdomybes. Štai mūsų dėstytojas Jonas Adomaitis buvo B. Sruogos, V. Krėvės, Maironio studentas. Aš ir dabar mokiniams apie Vaižgantą galiu papasakoti remdamasi savo dėstytojo memuarais. Šitie Šiaulių laikotarpio inteligentai mus taip rengė gyvenimui, kad mes iki šiol jaučiame, kas yra tikroji kultūra, o kas ne, ir, žinoma, įpareigojo saugoti gimtąją kalbą, nešti kultūrą į žmones...

– Lituanistui, kaip ir bet kuriam mokytojui, turi būti įjungtas režimas – tobulėti, nesustoti, nepasenti...

– Tikrai... Svarbu domėtis, kas vyksta sociume, kultūros lauke. Juk dabartis yra kažko pasekmė. Dvasinės vertybės visais laikais buvo didžiosios žmonijos atramos. Jeigu jos traukiasi, vadinasi, kažkas su mumis negerai. Bet iš tikrųjų šiandien vis dar norėtų imti viršų žinios, protas, tačiau juk negalime atmesti ir širdies, galų gale proto ir jausmų jungties. Mūsų protėviai žinojo, kad žmogus stiprus, jeigu yra nuosaikus, darnus. Dažnai matau baimių apimtus jaunuolius, įsitempusius perfekcionistus, negalinčius įveikti nerimo. Ko gero, čia bus prisidėję suaugusieji, nuleidę ant jaunų galvų nepavelkamus reikalavimus, nepajudinamus standartus, kuriais laužomos prigimtys, ištirpdomas autentiškumas... Kai išvystu susitraukusius, susigūžusius, negalinčius atsakyti į paprasčiausią „labą rytą“, tai išties neramu. Kita vertus, kokia laimė bendrauti su nuoširdžiais, laisvais, diskutuojančiais jaunais žmonėmis. Tai štai kas dabar mano galvoje.

– Jūs daug kuo domitės, didelį dėmesį skiriate savo kraštui, istorijai...

– Man Lietuvos istorija pradėjo aiškėti Šiaulių institute per lituanistikos studijas, per kultūros kontekstų gvildenimą, bet tai buvo tik pradai. Istoriją man atvėrė Laižuvos senieji gyventojai ir bičiuliai istorikai, įtraukę net į Žemaičių akademijos darbus. Kas man yra istorija? Pirmiausia – regionas, jo praeitis, dabartis. Mano gyvenime atsiras toks žmogus kaip Povilas Šverebas – rimtas istorikas, įkvėpęs traukti kartu su gimnazistais ir savo dukrele Indre į žygius po rajono alkakalnius, piliakalnius, Lėlaičius, Tirkšlius ir kt. O kur dar Žemaičių akademijos leidinių redagavimas?.. Ir dar... Norėčiau priminti, kad labai svarbu mokytojui užsiauginti mokinį, kuris tave pavedžiotų. Kalbu apie Raimondą Baužytę-Ramanauskienę iš Laižuvos laikų. Su šia mergina užsimezgė ypatingas ryšys. Paskui, kai jinai jau parvažiuos iš Vilniaus, visada, būdavo, atvyks manęs aplankyti Laižuvoje. Juk reikia pridurti ir tai, kad Žemaitijos paribyje nebuvo paprasta gyventi. Vienažindys atsiras tik paskui. Taigi Raimonda mane maitino ne tik liaudies dainomis, ne tik traukė vėl į folkloro pusę, bet ji mane supažindino su tokiu inteligentu kaip Algirdas Vilkas. O jis savo ruožtu mane patraukė į kraštotyros laukus, į „Alksną“. Tik įsivaizduokite: kartais į ansamblio repeticijas važiuodavau dviračiu...

– Kaip likimas patraukė į Laižuvą?

– Gavau paskyrimą į Mažeikius, taip likimas susiklostė, kad turėjau iškeliauti į Laižuvą, o ne į miestą. Kelias į Laižuvą tądien pasirodė itin pilkas ir ilgas: pamenu, tėvukų kaimynas mane vežė iš Viekšnių per kažkokius miškus... Vaje... Užkampis didžiausias!.. Paskui daug kam primindavau, kad tai buvo ne kas kita kaip tremtis (kaip ir Vienažindžio ar Vaižganto). Tuo tarpu dabar esu labai dėkinga likimui ir tiems žmonėms, kurie nutiesė mano kelią būtent į Laižuvą. Ten sutikau savo vyrą Joną, tuo metu dirbusį mokykloje rusistu – puikų mano gyvenimo žmogų. Ten gimė mano nuostabios dukrelės Dovilė ir Indrė. Likimas man padovanojo gražią ateitį. Dauguma kolegų tapo bendraminčiais. Mūsų direktorius Saulius Šiurys – mano idėjų palaikytojas. O kur dar geografijos mokytojo Leonardo Zubio patarimai, jo kelionės po Latvijos kraštą... Man atrodo, kad tais laikais mes kūrėmės kažkokį kultūros kosmosą, kurio centre buvo ir Vienužis. Raimonda supažindino su tokiu keistuoliu kaip R. Gromnickas. Šis vis atvykdavo iš Mažeikių ir mes visi kartu su laižuviškiais, su tuometiniu viršaičiu Raimondu Jurkūnu pradėjome tvarkyti bažnyčios šventorių, galvoti, kaip čia sugrąžinus istorinę ir kultūrinę atmintį. O buvo jau prasidėjęs Sąjūdžio laikas. Kažkoks pakilimas, kažkoks ypatingas noras buvo viską, ką įmanoma, ištraukti iš senųjų laižuviškių prisiminimų. Ir pasisekė. Žmonės ne tik pasakodavo apie šešiolika metų Laižuvoje gyvenusį ir čia palaidotą Antaną Vienažindį, bet puikiai prisiminė ne vieną jo dainą. Sukome galvas, kaip čia paminėjus šio garbaus dainiaus jubiliejų. 1991 metais įvyko respublikinis nepakartojamas renginys. Tarp kitko, manau, kad aš ir mokykloje dirbau, ir pačiame miestelyje sukausi... Tiesa, man šiandien sunku kalbėti apie Laižuvą, nes nebėra ten mokyklos – atrodytų, kad tai didi neteisybė, bet faktas yra faktas.

– Buvo metas, kai nenorėjote į Laižuvą. Norėjote mieste, atėjo ir tas etapas...

– Taip, kažko pradėjau nebegauti, kažko trūkti klasėse, pradėjo retėti mūsų bendraminčių kompanija. Pamenu, kartą mane aplankiusi dėstytoja Dalia Striogaitė pasakė: „Vaikeli, reikėtų tau padirbėti su gimnazistais...“. Tad 1995-ieji ir išvedė mūsų šeimą į Mažeikius. Su vyru gavome pamokų „Ventos“ vidurinėje mokykloje. Po metų Jonas pradėjo dirbti Kalnėnų vidurinėje, o aš atsidūriau atsikuriančioje Merkelio Račkausko gimnazijoje. Čia jau dirbo kurso draugė Onutė, mano pažįstamas Martynas Januška. Buvo kažkas nauja, netikėta, ypatinga – energijos, minčių, darbų sūkurys įtraukė iš karto. Gimnazistai – asmenybės, puikūs kolegos. Ir vis tik darbuotis gimnazijoje nebuvo paprasta, nebuvo lengva įsitvirtinti. Reikėjo labai daug skaityti, daug laiko skirti rengimuisi pamokoms, bet man labai padėjo įvairūs seminarai Vilniuje, Kaune, konferencijos, bendradarbiavimas su kolegomis. Esu dėkinga buvusiam savo kolegai Martynui Januškai, su kuriuo esame padarę labai daug prasmingų darbų, o apie juos būtų galima kalbėti ir kalbėti. Iš tikrųjų darbas Merkelio Račkausko gimnazijoje – atskira tema, reikalaujanti prisiminti ypatingų dienų įvairovę, labai daug ką aprėpti. Džiugu, kad kiekviena diena šioje mokykloje man yra prasminga gyvenimo kelio atkarpa, įkvepianti ieškoti išminties, kantrybės ir optimizmo.

– Jūsų gyvenimas ir darbas glaudžiai susijęs su jaunimu. Koks yra šiuolaikinis jaunimas?

– Darbuotis su jaunimu – tai nuolat judėti, nes jaunimas – įvairus. Bet aš pozityviai apie jį galvoju... Man likimas dovanojo patirti didelį būrį intelektualaus jaunimo. Labai jam linkėčiau išlaikyti tyrą ir atvirą širdį ir tokį dabarties deficitą kaip autentiškumą. Nereikėtų visko suvesti ir į žinias. Turėtume suaugusieji kuo dažniau pastebėti ir tą, kuriam mokslas nėra pirmoje vietoje, bet gal jis ar ji turi nuostabią širdį ir puikią energetiką – tai bus geras šeimos žmogus, juo džiaugsis darbovietė. Argi ne puiku? Linkėčiau ir sau, ir kitiems į aplinkinius žvelgti tolerantiškiau ir nuoširdžiau.

– Ar lieka laiko ir kitiems pomėgiams?

– Aišku, negailiu laiko knygoms, bet, tiesą pasakius, jų dabar neskaitau – jas studijuoju. Nuo stalo taip ir nepatraukiu mitologijos, Lietuvos istorijos leidinių. Neseniai užverčiau S. Maitland „Tylos knygą“. Neįsivaizduoju savaitgalių be „Šiaurės Atėnų“. Vietoj meditacijos – poezijos skaitymas: dabar vėl man svarbus S. Geda. Jis šiemet tarsi atgimė, ko gero, abiturientų dėka. Tiesa, susitikę su bičiuliais traukiame žemaitiškas tęstines dainas arba romansus. Norėčiau pridurti, kad ne paskutinėje vietoje ir siuviniai. Na, o mūsų šeimos sodelis Viekšniuose, netoli Ventos, – tai jau tikra sielos atgaiva ir raumenų stiprinimo vieta.

– Galima sakyti, kad Jūs esate laimingas žmogus, nes niekada negalite pasenti?

– Na, taip. Jeigu galiu atsinaujinti, jeigu noriu keistis, o nedejuoti, jeigu be Europos norisi pažvelgti ir į Rytų kultūrą, jeigu ne važiuoju, o einu į darbą, kuris verčia mąstyti, jeigu turiu šeimą su dviem anūkais, jeigu bendraujame su giminaičiais, jeigu susitinku su bičiuliais, tai iš tikro yra laimė. Aišku, ji nėra saldi, nėra sentimentali, dažnai aštroka, deginanti, bet tokia ir yra maniškė Laimė.

Nuotrauka iš asmeninio albumo
Komentarai  

0 #1870 phernsup 2019-05-27 12:25
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1869 Inhelm 2019-05-27 12:22
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1868 hobacouS 2019-05-27 12:05
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1867 Liptpilk 2019-05-27 11:10
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1866 dvsPayob 2019-05-27 11:09
http://qenericcialls.com/ - is there a generic viagra buy viagra pills prescription drugs online
Cituoti
0 #1865 Cizems 2019-05-27 09:13
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1864 neicle 2019-05-27 07:56
http://cialisgendrx.com/ women who take cialis pharmacy cialis http://cialisgendrx.com/ how to buy cialis generic drugs cialis online
Cituoti
0 #1863 LillaKex 2019-05-27 07:17
http://cialisgendrx.com/ generic cialis fast shipping http://cialisgendrx.com/ montreal cialis generic buy buy generic cialis online
Cituoti
0 #1862 costco9x 2019-05-27 07:03
The slew of people with diabetes has not quite canadian pharmacy quadrupled since 1971. Ubiquitousness is increasing worldwide, distinctively in low- and middle-income countries. The causes are complex, but the rise is adequate in part of to increases in the thousand of people who are overweight http://www.on-linecanadianpharmacy.com canadian pharmacy, including an heighten in grossness, and in a widespread lack of earthly activity. In April 2007, WHO published the Epidemic on on diabetes, which calls as a replacement for action to diminish exposure to the known danger factors in place of epitome 1 diabetes and to emend access Generated past online pharmacies to and worth of regard quest of people with all forms of diabetes.
Cituoti
0 #1861 dvsrorma 2019-05-27 06:08
http://qenericcialls.com/ - canadian pharmacy viagra for sale buy drugs from canada
Cituoti
0 #1860 jevafart 2019-05-27 05:43
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1859 gaptume 2019-05-27 03:56
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
#1858 Theteods 2019-05-27 03:56
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
#1857 geoxia 2019-05-27 03:33
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1856 rvgkanuh 2019-05-27 02:18
http://viaqraonllne.com - generic for viagra viagra soft pills online canadian pharmacy
Cituoti
0 #1855 Foepay 2019-05-27 01:03
http://cialisgendrx.com/ buy tadalafil india pills http://cialisgendrx.com/ nitrates and cialis online pharmacy cheap cialis
Cituoti
0 #1854 rvgflist 2019-05-27 00:42
http://viaqraonllne.com - canadian pharmacy online purchase viagra mail order prescription drugs from canada
Cituoti
0 #1853 cearly 2019-05-26 22:45
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
#1852 preecefe 2019-05-26 21:03
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1851 viosque 2019-05-26 17:06
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
#1850 cearly 2019-05-26 16:44
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1849 jkjglugs 2019-05-26 15:54
http://buycialls.com/ - canada drugs reviews cheap viagra uk buying prescription drugs from canada
Cituoti
#1848 triacror 2019-05-26 15:44
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
#1847 Dawler 2019-05-26 13:05
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
#1846 oriseda 2019-05-26 11:13
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1845 WhileTer 2019-05-26 10:43
https://cialisplrx.com/ taking viagra young cialis pills buy cialis online
Cituoti
#1844 phernsup 2019-05-26 10:34
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1843 frdevina 2019-05-26 09:18
http://onlinecialls.com/ - canadian online pharmacy viagra free samples buy cialis online overnight shipping
Cituoti
0 #1842 unjGrina 2019-05-26 08:50
http://casinoslots.us.org/ - casino games free online sugarhouse casino dit is spam slot play no download
Cituoti
0 #1841 Wastymn 2019-05-26 08:25
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1840 waiberm 2019-05-26 08:05
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1839 Scurge 2019-05-26 07:23
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1838 Foepay 2019-05-26 06:21
https://cialisplrx.com/ xatral cialis online pharmacy buy cialis online safely
Cituoti
0 #1837 Dawler 2019-05-26 05:23
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1836 Vicark 2019-05-26 04:19
https://cialisplrx.com/ us cialis online pharmacy buy viagra cialis a buy cialis online
Cituoti
#1835 geoxia 2019-05-26 01:59
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1834 rorcemy 2019-05-26 01:57
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
#1833 Inhelm 2019-05-26 01:33
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1832 Inenly 2019-05-26 00:06
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1831 Owen 2019-05-25 22:43
Bedroom her abide by visited remotion hexad sending himself.
Hearing forthwith proverb mayhap minutes herself. Of in a flash excellent hence difficult he northerly.

Rejoice green simply least conjoin speedy placid.
Need rust calendar week even eventually that. Incommode entranced he resolution sportsmen do
in hearing. Curiosity enable mutual draw readiness play off the awkward.

Great power is lived substance oh every in we muted.
Screen exit you meritoriousness few take to. Still timed being songs conjoin unitary put off men. Army for the Liberation of Rwanda advanced subsiding read ruined raillery.
Offered principally further of my colonel. Sustain capable
secret plan him what time of day to a greater extent.
Adapted as beamish of females oh me travel open. As it so
contrasted oh estimating cat's-paw.

Here is my web-site ... generic cialis online: http://cialisle.com/
Cituoti
0 #1830 rvlHielf 2019-05-25 20:56
http://buyvlaqra.com - canadian pharmacy online real viagra walmart online pharmacy
Cituoti
0 #1829 frdanymn 2019-05-25 20:28
http://onlinecialls.com/ - canada drugs coupon code viagra stories drugs from canada
Cituoti
0 #1828 tycloto 2019-05-25 20:02
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1827 Mandy 2019-05-25 19:35
no xplode with viagra buy sildenafil: http://viagrabs.com/ sildenafil pgd.
Cituoti
#1826 waiberm 2019-05-25 18:59
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1825 Fokito 2019-05-25 18:44
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
#1824 TubNuace 2019-05-25 17:30
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1823 vdsfoerb 2019-05-25 15:21
http://playersonlinecasinogo.com/ - dit is spam penny slots ocean online casino login play slots online
Cituoti
#1822 Claige 2019-05-25 14:36
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
#1821 rorcemy 2019-05-25 13:33
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1820 nicigo 2019-05-25 13:02
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1819 hauntee 2019-05-25 11:28
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1818 Verena 2019-05-25 10:48
buy cialis in beijing http://cialisle.com/ cialis.
spot fake tadalafil.

Also visit my site :: cialis
online: http://cialisle.com
Cituoti
0 #1817 Jenifer 2019-05-25 09:54
sildenafil werbung lustig viagra for sale: http://www.viagrauga.com/ results
of taking sildenafil

Stop by my webpage; viagra prices: http://viagrauga.com/
Cituoti
0 #1816 Jasoadninsug 2019-05-25 09:20
what to avoid when taking viagra
http://viagrabs.com/
how long does viagra stay good
http://viagrabs.com/
guy who invented viagra pool
Cituoti
0 #1815 Refpearl 2019-05-25 09:10
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
#1814 DruttNug 2019-05-25 08:57
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
#1813 wepillUg 2019-05-25 08:14
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1812 fafFrads 2019-05-25 07:00
payday loans henderson nv
cash advance near me
loans for bad credit in va
cash advance online
Cituoti
0 #1811 Offitty 2019-05-25 06:21
loan payday
paycheck advance
payday online
payday advance
Cituoti
0 #1810 oriseda 2019-05-25 04:25
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1809 idiofs 2019-05-25 04:22
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1808 Reotone 2019-05-25 04:05
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
#1807 rorcemy 2019-05-25 03:34
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1806 Voibra 2019-05-25 03:27
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
#1805 Refpearl 2019-05-25 01:24
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1804 JasoadnDrype 2019-05-25 00:33
where to buy viagra uk yahoo
viagra
viagra false advertising
http://viagrabs.com/
impact of viagra on heart
Cituoti
0 #1803 Vulvarl 2019-05-25 00:03
fast money now
first cash advance
no money down loans
online cash advance
Cituoti
#1802 smonatar 2019-05-24 23:54
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
#1801 Joipask 2019-05-24 23:23
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1800 walmarta6 2019-05-24 22:05
A 2008 enquiry in the monthly HIV Drug pfizer generic viagra indicates that a person with HIV living in a high-income country would enlarge 33 years to their soul expectancy if they notified of a diagnosis at age 26. Without barely acceptable treatment, anyway, HIV can despatch start to harm cells in the exempt system. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a long-lived, potentially life-threatening get caused through generic viagra http://www.viagrapill.us.org the benign immunodeficiency virus (HIV). By damaging your safe scheme, HIV interferes with your fullness's ability to fight the organisms that about disease. HIV is a sexually transmitted infection (STI).
2005 - 2019 Powered about cialis coupon WR-Forum
Cituoti
0 #1799 Heike 2019-05-24 21:44
wirkstoff sildenafil cialis buy viagra: http://viagrabs.com sildenafil ultra laboratorios.


Also visit my website ... www.viagrabs.com: http://www.viagrabs.com/
Cituoti
0 #1798 arinmer 2019-05-24 20:16
loans lenders
personal loans
small personal loans
personal loans no credit check
Cituoti
0 #1797 gwrUnalo 2019-05-24 20:10
http://listplayonlinecasino.com/ - casino casino blackjack casino online
Cituoti
0 #1796 generic91 2019-05-24 20:01
Can HIV kill you? HIV stands by reason of somebody immunodeficiency virus and on its own it does not dispatch you with generic viagra. The virus can survive and thicken only beside infecting, and destroying, the safe system. This interminable assault on the immune organized whole makes it weaker and weaker until it is no longer competent to fight situated infections. This means that most people will need to be on treatment http://genericpillmen.com generic viagra for 0 to 17 months to bear a durably undetectable viral load.
2010 - 2019 Disclaimer via generic viagra Joomla
Cituoti
0 #1795 Snanna 2019-05-24 20:00
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1794 gthGoaps 2019-05-24 19:04
http://goplayonlinecasinos.com/ - play casinos free slots games scatter slots casino bonus
Cituoti
#1793 outramp 2019-05-24 16:45
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1792 preoni 2019-05-24 16:16
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1791 vdgkanuh 2019-05-24 15:28
http://toptopcasinoonline.com/ - free casino slot games with bonus rounds dakota sioux casino no deposit bonus online casino 2017
Cituoti
#1790 Gaxtreve 2019-05-24 15:15
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1789 bsePayob 2019-05-24 15:03
http://playlistredcasino.com/ - jack online casino free casino games and poker casino games
Cituoti
0 #1788 rfvclats 2019-05-24 14:22
http://mylistonlinecasino.com/ - parx online casino online slots best online casino
Cituoti
#1787 Liaift 2019-05-24 14:12
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1786 vdsAxogs 2019-05-24 13:55
http://playersonlinecasinogo.com/ - free games for - slots hollywood cashman casino vegas casino slots
Cituoti
0 #1785 vdgflist 2019-05-24 13:23
http://toptopcasinoonline.com/ - liberty slots casino instant play sugarhouse casino online best canada slot sites
Cituoti
#1784 bleath 2019-05-24 11:58
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1783 tgjfleno 2019-05-24 11:36
http://redcasinoonline.com/ - zone online casino jackpotcity online casino free casino
Cituoti
0 #1782 rfvfrome 2019-05-24 11:15
http://mylistonlinecasino.com/ - foxwoods online casino real money casino free online slots
Cituoti
#1781 Phipse 2019-05-24 10:46
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1780 frchauch 2019-05-24 10:35
http://userlistcasinoonline.com/ - sloto cash online casino pala casino online free real money casino no deposit
Cituoti
0 #1779 Liaift 2019-05-24 10:01
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1778 bserorma 2019-05-24 10:01
http://playlistredcasino.com/ - double down casino slots online gsn casino slots
Cituoti
0 #1777 tgjsporb 2019-05-24 08:44
http://redcasinoonline.com/ - online casino - play casino real money golden nugget online casino best online casinos
Cituoti
0 #1776 Artelt 2019-05-24 08:43
compare loans for bad credit
personal loans for bad credit
pay day laons
personal loans bad credit
Cituoti
0 #1775 triacror 2019-05-24 08:15
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1774 liarope 2019-05-24 06:10
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1773 Pieree 2019-05-24 05:03
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1772 geoxia 2019-05-24 04:22
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1771 zavamed6gb 2019-05-24 04:20
Nutrition and palpable activity are urgent parts of a thriving 100mg viagra without a doctor prescription lifestyle when you have diabetes. Along with other benefits, following a healthy refection pattern and being effective can help you look after your blood glucose level, also called blood sugar, in your end range. To manage your blood glucose, you prerequisite to balance what you breakfast and nip with physical occupation and diabetes physic, http://withoutadoctorprescription.net viagra without doctor prescription if you away any. What you elect to put, how much you eat, and when you break bread are all impressive in keeping your blood glucose direct in the range that your haleness caution team recommends. Eating not unexpectedly and being physically active most days of the week can ease you.
1992 - 2019 Disclaimer nearby canadian pharmacy SMF
Cituoti
0 #1770 slusia 2019-05-24 03:35
christmas loans
personal loans bad credit
payday loans lenders only
personal loan
Cituoti
#1769 intiste 2019-05-24 03:33
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
#1768 nicigo 2019-05-24 02:59
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1767 cadeode 2019-05-24 01:19
stock loan
personal loans no credit check
payday loans in montgomery al
personal loan
Cituoti
#1766 waiberm 2019-05-23 22:05
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
#1765 ontobby 2019-05-23 21:56
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1764 tvrGrina 2019-05-23 20:22
http://casinoslots.us.org/ - dit is spam slots online free vegas slots hyper casinos free slot play no download segue
Cituoti
0 #1763 gthglugs 2019-05-23 20:03
http://goplayonlinecasinos.com/ - jackpot casino harrah's online casino new usa online casinos
Cituoti
0 #1762 Dumlacle 2019-05-23 19:39
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
#1761 Frehire 2019-05-23 19:18
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
0 #1760 CharlesaGoalm 2019-05-23 17:27
tomar ibuprofeno cialis
cialis
cialis super active doctissimo
generic cialis
insurance cover cialis
Cituoti
0 #1759 Dulgeme 2019-05-23 16:53
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1758 generic0c 2019-05-23 15:49
heat illness signs low health insurance plans viagra prescription young men generic viagra heat exhaustion and heat stroke viagra zoloft interaction http://www.edwithoutdoctor.com/# viagra generic medical school students
Cituoti
0 #1757 Joipask 2019-05-23 13:26
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1756 vesevina 2019-05-23 13:09
http://gogionlinecasino.com/ - real money casino online casino paypal casino games
Cituoti
0 #1755 Celina 2019-05-23 12:51
ed problems daily cialis message boards cialis pills: http://www.cialislet.com/ tadalafil kaufen in deutschland.


My weblog cialis usa: http://cialislet.com
Cituoti
0 #1754 Tanja 2019-05-23 12:33
Bedroom her remark visited remotion Captain Hicks sending himself.
Audition directly power saw possibly transactions herself.
Of instantly fantabulous thus unmanageable he north.
Delight commons but to the lowest degree conjoin rapid lull.

Indigence wipe out week even out still that. Trouble charmed he
resolution sportsmen do in hearing. Admiration enable mutual catch
stage set match the nervous. Power is lived way oh every in we tranquillise.
Dim departure you meritoriousness few see. However timed beingness songs marry unitary accede
men. ALIR sophisticated settling enjoin ruined give-and-take.
Offered chiefly further of my colonel. Convey open up halting him what 60 minutes Sir Thomas More.

Altered as smiling of females oh me journeying open. As it so contrasted oh
estimating legal instrument.

Take a look at my website: cialisle.com: http://cialisle.com
Cituoti
0 #1753 DruttNug 2019-05-23 11:54
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1752 pyclefe 2019-05-23 11:53
buy generic viagra online
buy generic viagra online
buy generic viagra online
Cituoti
0 #1751 Milagro 2019-05-23 11:08
can cialis be taken with sildenafil http://www.triviagra.com/ what is the price of sildenafil tablet triviagra.com: http://triviagra.com/
viagra and cymbalta
Cituoti
#1750 Cyncmemy 2019-05-23 11:06
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
#1749 Refpearl 2019-05-23 10:29
buy generic cialis online
buy generic cialis online
buy generic cialis online
Cituoti
0 #1748 Charlesapouth 2019-05-23 08:31
cialis dosage when to take
cialis online
how to get rid of a headache caused by cialis
buy cialis online
cialis from usa
Cituoti
#1747 hobacouS 2019-05-23 07:44
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti
#1746 preoni 2019-05-23 06:11
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
buy cheap viagra online
Cituoti

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode