Taryboje priimti svarbūs sprendimai

Penktadienį vyko Savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 22 Tarybos nariai, Seimo narys Kęstutis Bartkevičius ir Vyriausybės atstovė Telšių apskrityje Loreta Bagdonavičienė. Pateikti 37 Tarybos sprendimų projektai, beveik visiems pritarta vienbalsiai.

Apžvelgė biudžeto vykdymą

Savivaldybės Finansų skyriaus vedėja Julija Balvočienė informavo, kaip tikslinamas 2015 metų biudžetas: „Nuo liepos 1 d. didėjo minimali alga ir kultūros bei meno darbuotojų atlyginimo koeficientai, todėl gauta papildomai 224 249 Eur, iš kurių 2052 Eur skirti LR piliečio palaikams pargabenti. Patikslinti asignavimai. Pajamų dalis nekeičiama, perskirstomi netekę paskirties 214 849 Eur asignavimai tik būtiniausioms reikmėms. Mažinami asignavimai socialinėms pašalpoms, įvertinamas būsimas poreikis ir paliktas tam tikras rezervas.“ Šiam sprendimui pritarta vienbalsiai.

Sprendimui „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo“ pritarė 21 Tarybos narys, vienas susilaikė. J. Balvočienė informavo, jog pagal galiojančius teisės aktus sudaromi du ataskaitų rinkiniai, kurie turi būti sudaromi tam tikru laiku ir pateikiami Finansų ministerijai bei Savivaldybės kontrolieriui, kad būtų galima surašyti išvadą dėl šių rinkinių. „Yra kontrolieriaus išvada dėl 2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio – besąlyginė nuomonė ir dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio – sąlyginė nuomonė, – teigė J. Balvočienė. – Ataskaitos svarstytos visuose komitetuose.“

Pasak Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojos Vidos Mileškienės, kontrolieriaus pavedimu atliktas abiejų ataskaitų rinkinių finansinis teisėtumo auditas: „Audito ataskaita ir išvada pateikta Savivaldybės merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituojamųjų objektų vadovams ir Tarybos nariams. Audito tikslas – įvertinti Savivaldybės ataskaitų rinkiniuose pateiktų duomenų teisingumą bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo bei disponavimo teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.“

Taip pat Tarybos posėdyje pateikta informacija apie 2014 m. biudžeto vykdymą.

Sprendė švietimo klausimus

Tarybos nariai priėmė sprendimus dėl švietimo įstaigų vadovų atleidimo. Atsižvelgiant į Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorės Janinos Karpinskienės ir Mažeikių r. Ukrinų pagrindinės mokyklos direktorės Vandos Staškuvienės prašymus, jos atleistos iš užimamų pareigų. Taip pat pavesta Jūratei Trimailovienei, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, eiti mokyklos direktoriaus pareigas tol, kol konkurso būdu bus paskirtas ir pareigas pradės eiti šios neformaliojo ugdymo įstaigos direktorius. 

Nustatytos naujos Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo dienos normos. Patvirtinti sprendimai dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Sedos darželyje ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų vykdymo Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykloje. Patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 m. tvarkos aprašas.

Patvirtinta Antikorupcijos komisijos pirmininkė

Tarybos posėdžio pradžioje, svarstant klausimą dėl darbotvarkės, Tarybos opozicijos lyderės Linos Rimkienės prašymu įtraukti keli papildomi klausimai: „Norėčiau prašyti Tarybos šiandien nespręsti klausimo dėl Kontrolės komiteto pirmininko, neįtraukti Pauliaus Aurylos į Kontrolės komiteto sudėtį, tačiau palikti galioti sprendimo projektą dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko rinkimų. Norėčiau į šitą postą kandidatuoti ir norėčiau, kad Taryba atstatydintų mane iš Kontrolės komiteto pirmininkės pareigų. Kontrolės komitetas iki mūsų opozicijos apsisprendimo liktų be pirmininko, tik su pavaduotoju“, – kalbėjo L. Rimkienė.

Tarybos posėdžio pabaigoje Kontrolės komiteto pirmininku patvirtintas P. Auryla, Antikorupcijos komisijos pirmininke – L. Rimkienė.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode