Reklama 2

„Čia skleidžiasi vaiko sielos grožis...“

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla mini 60-mečio sukaktį

Penktadienį Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla iškilmingai minės gražų savo veiklos jubiliejų. Skambės įspūdingi muzikos garsai, dainų posmai, iš širdies gelmių atėję, laiko, patirties ir išgyvenimų nugludinti, pelnytų padėkų, prasmingų sveikinimų ir linkėjimų žodžiai, bus teikiamos dovanos ir gėlės... Visa tai įvyks po keleto dienų, o šiandien žvilgterėkime į praeitį.

 Istorijos verpetuose

1955-ųjų rugsėjo 8-ąją, dar nedideliame ir atokiame Mažeikių mieste, Respublikos gatvės 20-uoju numeriu pažymėtame name buvo atidaryta vaikų muzikos mokykla. Pirmuoju jos direktoriumi buvo paskirtas Edmundas Dačka, kuris mokyklos vairą savo rankose laikė 25-erius metus. Trimitu ir akordeonu tuomet groti mokė Vytautas Olberkis, pianinu – E. Riskinaitė. Po metų kolektyvą papildė ir griežimo smuiku mokytojas Antanas Liolys.

 

 Po dvejų metų mokyklai paskiriamos erdvesnės patalpos Vydūno 7-ame name. Direktoriaus pavaduotoja tuomet dirbo visoje Lietuvoje garsi dainininkė Dalia Velcaitė – Nemanienė, savo balsu žavėjusi rajono ir Lietuvos klausytojus, dėstė muzikos istoriją.Mokykloje tuo metu dirbo mokytojai: Janina Spalvienė, Aloyzas Jurgutis, Vytautas Simanavičius, Regina Kareva. Augant mokinių skaičiui, buvo kviečiami nauji mokytojai.

 1959 metais išleidžiama pirmoji moksleivių laida. Vienas iš baigusiųjų – A. Znotinas, ilgametis akordeono skyriaus vedėjas, kūrybingas orkestro vadovas ir pedagogas. Kartu su juo mokyklą baigė trimitininkas Zigmas Mingėla, 18 metų grojęs Valstybiniame pučiamųjų orkestre „Trimitas“ bei 1967-1979 m. – Vilniaus operos ir baleto teatre. 1962 m. į mokyklą atvyko dirbti Vytautas Simonavičius, mokykloje atidaryta klarneto klasė. Jo pastangomis mokykloje suburtas instrumentinis ansamblis, į kurį įėjo mokytojai A. Jurgutis (akordeonas), E. Dačka (kontrabosas) ir pats V. Simonavičius (klarnetas). Nuo 1964-ųjų metų mokyklos kolektyvai dalyvauja visose rajoninėse ir respublikinėse dainų šventėse.

 

 1965 m. mokykla perkelta į dabartines patalpas Burbos g. 9. 1970 m. Mamertas Panavas subūrė mokyklos pučiamųjų orkestrą, kuriame iš pradžių grojo 15-16 muzikantų. 1972 m. pučiamųjų skyriuje tebuvo 30 mokinių, tačiau kasmet jis plečiamas. 1976 m. įkurtos fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono ir tūbos klasės. 1977 m. pučiamųjų orkestre jau grojo 28 jaunieji muzikantai.

   Nuo 1980-ųjų metų mokyklai vadovauti buvo pakviestas Ričardas Grušas,kuriam kartu su kolektyvu teko organizuoti mokyklos 25-mečio paminėjimo koncertą. Šia proga mokyklos kieme buvo pastatytas akmuo su jubiliejų žyminčia lenta. „Netrukus buvo gautas įpareigojimas – parengti miesto ir rajono moksleivių popamokinį muzikinį, choreografinį bei vaizduojamojo meno ugdymo planą, nes tuo metu rajono vadovai ypač didelį dėmesį skyrė vaikų meniniam ugdymui. Taip 1983 metais prie Muzikos mokyklos atidaryti Dailės ir Choreografijos skyriai, o 1989 bei 1993 metais mikrorajone buvo atidarytos tais pačiais pavadinimais atskiros mokyklos, – istoriniais prisiminimais dalijosi R. Grušas. – Mokykloms iki šių dienų sėkmingai vadovauja buvę skyrių vedėjai Zenonas Steponavičius ir Jolanta Tendienė. Nuoširdi kūrybinė draugystė su šių mokyklų bendruomenėmis tęsiasi iki šių dienų.“

   Pasak įstaigos direktoriaus, Mažeikiai turi labai senas teatrinio meno tradicijas, todėl nuo 1986 metų prie Muzikos mokyklos buvo atidarytas vaikų teatrinis skyrius, kuriam kūrybingai vadovauja D. Skaringienė. Norint sudaryti geresnes muzikinio meninio ugdymo sąlygas atokesnių miestelių bei kaimų vaikams, Sedoje ir Židikuose tais pačiais metais buvo atidaryti Muzikos mokyklos skyriai, kuriems vadovauja dalykų metodinių grupių pirmininkės Lina Rupšienė ir Edita Jedinkienė,o 1996 metaisir Laižuvoje, gražiai tęsiantis kunigo ir poeto A. Vienažindžio muzikinio ugdymo tradicijas bei suaktyvinęs šio atokaus regiono kultūrinį gyvenimą. Šiam skyriui vadovauja Justina Mišeikienė. „Šiandien tai ryškūs kultūros židiniai rajone. Mokykla tuo metu buvo vienintelė respublikoje, jungianti po vienu stogu keturias meno šakas: muziką, dailę, šokį ir teatrą“, – prisimena R. Grušas.

Veikla ir pasiekimai

  1989–1992 metais vyko mokyklos kapitalinis remontas. „Laikinai teko dirbti šešiose skirtingose miesto vietose, – pasakojo R. Grušas. – Nepaisant to, vaikų liaudies šokių kolektyvas „Kauškutis“, kuriam vadovauja J. Tendienė, du kartus (1989 m. ir 1992 m.) koncertavo Walcz mieste Lenkijoje. 1990 m. muzikos skyrių jungtinį koncertą surengėme Pilos F. Šopeno muzikos mokykloje Lenkijoje. 1992 m. akordeonistų orkestras kartu su vadovu Algimantu Znotinu sėkmingai koncertavo Diulmeno ir Datelno miestuose Vokietijoje. Užsimezgė graži muzikos mokyklų kūrybinė draugystė“.

   Pasak mokyklos vadovo, sėkmingi pasirodymai užsienyje paskatino 2001 metais chorinio dainavimo mergaičių chorą „Daina“ (vadovė Janina Grušienė, koncertmeisterė Inga Grušaitė) išvykti koncertinėn kelionėn į Mindeną Vokietijoje, o 2003 metais jaunių chorą „Vaivorykštė“ (vadovė Dalia Olberkienė, koncertmeisterė I. Grušaitė) koncertuoti Italijoje bei Vatikane.

   „Daugiau kaip 20 metų mokyklos buvusių teorijos ir chorinio dainavimo dalykų metodinių grupių pirmininkių (šiuo metu Sonata Lingytė) ir mokytojų iniciatyva bei mokinių pageidavimu, mokykloje organizuojamos baigiančiųjų klasių teorinės-kūrybinės viktorinos „Garsų žaismas“, kurios motyvuoja geriau pasiruošti solfedžio baigiamiesiems egzaminams, be to, yra populiariausias tradicinis edukacinis renginys mokykloje“, – džiaugėsi R. Grušas.

  Anot jo, mokyklos gyvenimas neįsivaizduojamas be teatralizuotų koncertų lopšeliuose-darželiuose, bendro lavinimo mokyklose ir malonių „Sugrįžimų“ koncertų, kuriuos kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Trimailovienė, o už jų organizavimą bei programos parengimą atsakinga renginių organizatorė Jolanta Dobravolskienė: „Pastarieji – tai mūsų mokyklos buvusių mokinių, pasirinkusių muzikos specialybę, kasmetiniai koncertai mokyklos bendruomenei“.

  Paskutinis 15-os metų laikotarpis, direktoriaus teigimu, mokyklos bendruomenei buvo naujų iššūkių bei prasmingų atradimų laikotarpis. „2000-ųjų bei 2010-ųjų metų finansinės krizės pasaulyje ir Lietuvoje, taip pat ir mūsų rajone, privertė giliai pamąstyti, kaip išgyventi reformuojamos švietimo sistemos kaitos laikotarpiu, neprarandant aktyvios kūrybinės pozicijos. Gyvenimo realybė padiktavo sukurti devynias naujas ugdymo programas vaikams ir suaugusiesiems. Atidarėme jaunimo labai mėgstamas gitaros (mokytojas Gintaras Pypkinas), mušamųjų (mokytojas Evaldas Sidaras) bei sintezatoriaus (mokytojas Virginijus Kulbickas) klases. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu padidinome mokestį už mokslą, taip sustiprindami mokyklos materialinę bazę.

  Didelio populiarumo susilaukė ankstyvojo muzikinio-meninio ugdymo programų parengimas 3–4 ir 5–6 metų vaikams. Su šiomis programomis labai kūrybingai dirba mokytojos S. Lingytė ir Julė Draudikienė, metų pabaigoje jos surengia įdomius vaikų pasirodymus tėvams ir mokyklos bendruomenei.

Moko akordeono muzikos

 Gražus renesansas per pastarąjį penkmetį matomas akordeono dalyko veikloje. Nuo 2010 metų akordeonistų orkestrui ir ansambliui pradėjus vadovauti mokytojai Jūratei Trimailovienei, pasak mokyklos vadovo, išaugo jų atlikimo meninis lygis, atliekamas įdomus mokiniams ir klausytojams repertuaras. Jos iniciatyva suorganizuoti keturi akordeono muzikos festivaliai „Lai skamba lietuviškos melodijos“, kuriuose sėkmingai pasirodė ir mokyklos trijų skyrių bei kaimyninių mokyklų jaunieji akordeonistai. 2010–2012 m. akordeonų ansamblis kartu su smuikininkų (vadovės Indrė Jokopienė ir Kristina Daugintienė), saksofonistų (vadovas Augustas Jestromskis), koncertinių kanklių (vadovė Jolanta Paulauskienė), fleitininkių (vadovė Inga Dvaržeckienė) ansambliais bei mokytoja Jule Draudikiene sėkmingai pasirodė Europiniame Latvijos–Lietuvos projekte „Kamerinės muzikos sklaida tarp jaunimo abipus sienos renginiuose PRELUDIA“, kurio tikslas – tarpusavio bendravimas, savo šalies kamerinės muzikos kultūros sklaida. Parengta lietuvių kompozitorių muzikos programa, kuri buvo atliekama kūrybinių stovyklų metu Daugpilyje ir Šiauliuose. J. Trimailovienės vadovaujamas orkestras 2012 m. paruošė programą, dalyvavo moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva“ Vilniuje, jam yra suteikta III meninio pajėgumo kategorija.

„Mokytojų Vaidos Mikalauskienės, Dainoros Petrikienės ir Rimanto Mikalausko paruošti mokiniai sėkmingai pasirodo respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose ir laimi aukščiausius apdovanojimus bei GRAND PRIX. V. Mikalauskienės iniciatyva šiemet, balandžio 17 d., mokykloje vyko V akordeonų muzikos tarptautinis festivalis „TUTTI“, – veikla ir pasiekimais dalijosi R. Grušas. – Sėkmingai šių metų respublikiniame konkurse pasirodė akordeono dalyko 2 klasės mokinys Jonas Vozbutas, pelnęs pirmąsias vietas respublikiniame ir tarptautiniame konkurse Vilniuje, 5 klasės mokinė Rosita Reivytytė, respublikiniame konkurse laimėjusi II vietą, o Aleksandras Godelis tapo diplomantu. Nuo 2012 m. darbą su akordeonistų orkestru bei vyresniųjų klasių ansambliu puikiai tęsia mokytojas metodininkas R. Mikalauskas, kurio parinktų kūrinių aranžuotes puikiai įvertina mokiniai ir klausytojai“.

Jaunųjų pianistų pasiekimai

R. Grušo teigimu, nuo 2005-ųjų metų fortepijono dalyko mokytojos metodininkės Danutės Pocienės iniciatyva suorganizuoti penki Žemaitijos krašto jaunųjų pianistų festivaliai-konkursai „Lietuviškos muzikos labirintais“: „2015 m. vasario 28 d. įvykusio V festivalio-konkurso laureatais tapo 11 mokyklos pianistų: Dovydas Stonkus PU ir Marius Barauskis TU (mokytojas R. Grušas), Vytautė Šimkutė PU (mokytoja Nina Kaveckienė), Gustė Gedvilaitė 1 kl. ir Rugilė Lieliungaitė 1 kl. (mokytoja I. Grušaitė), Goda Jonauskaitė (mokytoja Dalia Liutkienė), Sofija Kosenko 2 kl. (mokytoja Liudmila Denisenko), Edgaras Kulikauskas 2 kl. (mokytoja Irina Radvilienė), Deimena Baužytė 4 kl. (Sedos skyriaus mokytoja L. Rupšienė), Kristina Ramaškaitė TU ir Jonas Šopa, (mokytoja D. Pocienė).“

  Pasak mokyklos direktoriaus, kiekvienais metais fortepijono metodinės grupės pirmininkė I. Grušaitė organizuoja visų dalykų mokinių jungtinį edukacinį koncertą „Šventinė dvaro muzika“, kurio tikslas – sudaryti mokiniams galimybę koncertuoti dvarų koncertų salėse, geriau pažinti dvarų kultūrą, jų istoriją bei geografiją: „Jau aplankyti Plungės M. Oginskio, Kretingos grafo Tiškevičiaus, Rietavo M. K. Oginskio bei Mažeikių Renavo bei Dautarų dvarai. Labai sėkmingai pianistai pasirodo nacionaliniuose B. Dvariono jaunųjų pianistų konkursuose. 2012 metais mūsų pianistės Simona Gelžinytė 3 kl. (mokytoja A. Breitmozerienė) ir Dovilė Vaizgielaitė 4 kl. (mokytoja I. Grušaitė) tapo diplomantėmis. Tais pačiais metais J. Šopa (mokytoja D. Pocienė) Baltarusijoje Novopolocko mieste tarptautiniame pianistų konkurse ,,MUZYČNAJA LILĖJA“ tapo diplomantu. 2014 metais Dovilė Vaizgielaitė (mokytoja I. Grušaitė) ir J. Šopa (mokytoja D. Pocienė) tapo laureatais, o Roberta Vaitelavičiūtė (mokytoja D. Pocienė) – diplomante. Puikiai su fortepijoniniais duetais dirba mokytoja D. Pocienė, kurios paruošti sesučių Kristinos ir Sigitos Ramaškaičių, J. Šopos ir Robertos Vaitelavičiūtės duetai tapo respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatai, laimėję GRAND PRIX. 2011 m. tarptautiniame konkurse ,,Muzikinės akimirkos“ Utenoje bei IV fortepijoninių ansamblių konkurse ,,Muzika sujungia mus“ Plungėje. 2013 m., 2015 m. šiame konkurse sėkmė nusišypsojo ir laureatais tapo mokytojos I. Grušaitės klasės mokiniai Beatričė Virkutytė 2 kl. ir Neilas Balčiūnas 2 kl., o Monikos Kaminskaitės ir Justo Adomo Lukoševičiaus duetas TU2 (mokytojos V. Antanavičienė ir I. Grušaitė) gavo specialų prizą.“

Veikia smuikininkių ansamblis

  Direktorius džiaugėsi ir smuikininkių ansamblio (vadovė I. Jokopienė) veikla: „Jau dešimt metų dalyvauja M. Oginskio festivalyje „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“ Plungėje, groja jungtiniame Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų orkestre. Smuikininkės solistės Simona Trimailovaitė, Greta Cydzikaitė, Eglė Stončiūtė sėkmingai pasirodė koncerte su Šiaulių kameriniu orkestru. Labai didelę pažangą daro ir aktyviai koncertuoja jaunesniųjų klasių smuikininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos K. Daugintienės. Mokinių pasirodymus visada papuošia koncertmeisterės D. Liutkienė, I. Grušaitė ir I. Radvilienė.“

Kanklių ansambliai

   R. Grušas nepamiršo ir mokyklos tradicinių ir koncertinių kanklių ansamblių. Pasak jo, ansambliai kasmet dalyvauja Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis“, o 2010 metais teko organizuoti X festivalį Mažeikiuose, kuriame dalyvavo 500 dalyvių. 2012 ir 2014 metais abu kanklių ansambliai dalyvavo Lietuvos moksleivių Dainų šventėje Vilniuje, kur Jolanta Dobravolskienė dirigavo jungtiniam žemaitiškų kanklių orkestrui. 2014 m. tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje „TUTO“ Šiauliuose diriguoti buvo pakviestos Jolanta Paulauskienė ir Jolanta Dobravolskienė. Abu ansambliai dalyvavo 2014 m. Lietuvos Dainų šventės koncerte ,,Skambėkite, kanklės“.

Teatrinio meno skyrius

  Pasak direktoriaus, mokyklos gyvenimą labai praturtina ir teatrinio meno skyrius, kurio režisierės Daiva Skaringienė ir Airida Lementauskienė kasmet mokyklos bendruomenei bei jauniesiems lopšelių-darželių mokyklų žiūrovams parodo po keletą įtaigių, aktualiomis mokiniams ir jaunimui temomis pastatytų spektaklių, tokių kaip: „Žydrosios strėlės kelionė“ , „Prietrankos dienoraštis“, „Coliukė“ ir ,,Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo“: „Didžiulio žiūrovų dėmesio sulaukė 2012 m. muzikiniai spektakliai ,,Elenytė ir Jonukas“ ir 2014 m. – „Geležinė princesė“. Abu spektaklius režisavo D. Skaringienė. 2013 m. režisierės A. Lementauskienės spektaklis „Coliukė“ tapo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventės „Šimtakojis“ laureatu. 2015 m. vaikų „Colių“ teatras sukūrė ir parodė tos pačios režisierės spektaklį „Stebuklas“. Be puikių įvertinimų ir specialių apdovanojimų iš respublikinių skaitovų konkursų Jonavoje negrįžta abiejų režisierių bei mokytojos Marijanos Katilienės paruošti mokiniai. Jaunieji aktoriai turi galimybę muzikuoti pasirinktu instrumentu bei mokytis dainuoti. Muzikavimo bei dainavimo paslapčių moko mokytoja Ingrida Šopienė, kurios paruošti mokiniai dalyvauja II instrumento mokinių koncertuose. Prie spektaklių kūrimo nemažai prisideda, pati kuria personažus ir vaidina, sceninio judesio vaikus moko mokytoja Jurgita Juodpusytė.“

Susikūrė pučiamųjų instrumentų orkestrai

„Mokyklos koncertinį gyvenimą labai puošia pučiamųjų instrumentų orkestras „Mažeikių dūdoriai“ (vadovas Vidmantas Alčiauskis), fleitininkių ansamblis (mokytoja I. Dvaržeckienė), ansambliai „Trompetto“ (vadovas Vilius Antanavičius) bei ,,Saksofonija“ (vadovas A. Jestromskis), – toliau apie mokyklos veiklą pasakojo R. Grušas. – 2014 metų XIV Žemaičių dūdų šventėje Mažeikių miestui ir rajonui atstovavo mokyklos ir Sedos skyriaus pučiamųjų orkestras ,,Griaustinis“, kurio vadovai buvo atsakingi už meninę šventės dalį. Mokyklos pučiamųjų orkestras ne kartą dalyvavo tarptautiniuose jaunimo orkestrų festivaliuose Lenkijoje, Vokietijoje, o šiemet ruošiasi vykti į Italiją. Dalyvauja kitų miestų organizuojamuose festivaliuose, Lietuvos Dainų šventėse Vilniuje, pučiamųjų orkestrų čempionatuose Panevėžyje, kuriuose laimi prizines vietas. Mokytojų V. Antanavičiaus, I. Dvaržeckienės, Sigito Petriko bei Sedos skyriaus mokytojų Kęstučio Dvaržeckio, Sauliaus Varapnicko parengti pūtikai sėkmingai pasirodo Kuržemės (Saldus miestas, Latvija), „Jūros fanfaros“ (Klaipėda) bei respublikiniuose J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursuose, laimi laureatų vardus ar prizines vietas. Vienas talentingiausių trimitininkų Tadas Vasiliauskis – tai daugkartinis regioninių, respublikinių bei tarptautinių konkursų I vietos laimėtojas. Puikiai solistams talkina koncertmeisterės Irma Povilavičiūtė, Vilija Antanavičienė, I. Grušaitė bei Lolita Saparienė. Mokytojo A. Jestromskio iniciatyva mokykloje 2006, 2008, 2013 metais suorganizuoti respublikiniai saksofonistų ansamblių festivaliai „Saksofonija“.“

Gyvuoja chorai

  Muzikos mokykloje gyvuoja ir trys chorai: 2 jaunučių chorai – „Spinduliukai“ ir ,,Dainelė“ (vadovės Ramunė Šakinskienė Eridana Tallat-Kelpšienė, koncertmeisterė I. Grušaitė) bei jaunių choras „Daina“ (vadovė D. Olberkienė, koncertmeisterė I. Radvilienė). Direktoriaus teigimu, jie dalyvauja visose rajoninėse, regioninėse Lietuvos Dainų šventėse bei mokyklos organizuojamuose koncertuose: „Chorinio dainavimo dalyko solistė Monika Šakytė tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Kaunas sonorum“ tapo diplomante, o tarptautiniame konkurse Rietave – laureate. Mokytojos Janinos Grušienės vadovaujamas vokalinis ansamblis ,,Oktava“ Plungės festivalyje-konkurse ,,Skambioji daina“ laimėjo III vietą, o 2012 m. kartu su soliste Rugile Leliungaite dalyvavo televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ respublikiniame ture. Mokytojos E. Tallat-Kelpšienės solistė Rinalda Pocevičiūtė taip pat gerai pasirodė šiame bei kituose konkursuose. Puikiai respublikinio konkurso regioniniame ture šiais metais pasirodė mokyklos jungtinis jaunučių choras, kuris laimėjo I laipsnio diplomą ir yra pakviestas vasarą dalyvauti respublikiniame konkurse bei Dainų šventėje Klaipėdoje.“

Rengiami koncertai

  „Nuo 2012-ųjų trejus metus vyko bendras mokyklos ir Šiaulių kamerinio orkestro (vadovas Jonas Janulevičius) projektas – koncertai ,,Muzikiniai rudenys“, kuriuose puikiai pasirodė nemažai įvairių dalykų mokinių: pianistai K. ir S. Ramaškaitės, S. Gelžinytė, D. Vaizgielaitė, R. Vaitelavičiūtė, J. Šopa, dainininkės M. Šakytė (daugkartinė „Dainų dainelės“ konkursų laureatė), I. Vasiliauskaitė bei vyresniųjų klasių vokalinis ansamblis, trimitininkai T. Vasiliauskis ir A. Karečka, fleitininkė G. Čiutytė, ansamblis ,,Saksofonija“, tūbistas J. Jurkus, smuikininkės S. Trimailovaitė, G. Cydzikaitė, E. Stončiutė, akordeonistai M. Kibeika ir J. Vozbutas bei Sedos skyriaus mokiniai: Ž. Danauskis (eufonija), A. Anickytė ir A. Butkutė (fleita), A. Pocys (althornas) ir E. Vainutis (klarnetas).

 Respublikinių B. Dvariono bei televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ organizatorių prašymu, mokykloje pravedami regioniniai turai“, – pasakojo mokyklo vadovas.

Didžiosios muzikos pamokos

  Jau 35-ius metus, tiek, kiek šiai ugdymo įstaigai vadovauja R. Grušas, reguliariai muzikos mokykloje organizuojami Lietuvos ir užsienio profesionalių atlikėjų koncertai, vadinami Didžiosiomis muzikos pamokomis, Pasak už jas atsakingo mokyklos direktoriaus, tai skatina ne tik tobulėti, pažinti atlikėjus, bet ir ugdo juos kaip klausytojus: „Mokiniai ir mokytojai turi išskirtinę galimybę lankytis Tarptautinio meno festivalio koncertuose Mažeikiuose, kurių jau buvo aštuoni, išgirsti Europinio ir pasaulinio lygio atlikėjus, tokius kaip Sergejus Nakariakovas – trimitas, kamerinis orkestras „Maskvos virtuozai“, Sankt Peterburgo Ermitažo kamerinis orkestras, mūsų mokyklą baigusius atlikėjus: Šarūną Meškį (fortepijonas), Vytautą Miliešką (trimitas), Valeriją Balsytę (sopranas) ir daugelį kitų.“

Įgyvendina tikslą

  Pasak jubiliejų mininčios neformalaus ugdymo įstaigos vadovo, mokyklos prioritetai – gera mokymo proceso kokybė, leidžianti kūrybinio proceso metu atsiskleisti vaikų meninei prigimčiai, garantuojanti ugdymo proceso tęstinumą aukštesnėse muzikinio bei teatrinio ugdymo įstaigose, suteikianti galimybę aktyvinti bei paveikti miesto ir rajono kultūrinį gyvenimą, reprezentuoti jį šalyje bei užsienio šalyse: „Mokykla nuosekliai įgyvendina savo strateginiame plane iškeltą tikslą – būti vienu iš Žemaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų metodinių centrų. Reguliariai organizuojami seminarai-praktikumai, kuriuos veda Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. Virgilijus Noreika, Veronika Vitaitė, Jurgis Karnavičius, Algirdas Budrys, Julius Andrejevas, Petras Vyšniauskas, doc. Tauras Adomavičius, dėstytoja lektorė Laura Dubosaitė, Aistė Bružaitė, Klaipėdos universiteto prof. Stasys Žilevičius, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos mokytoja metodininkė Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė bei mokytoja ekspertė Virginija Ruzgienė, Nacionalinės Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas Justas Dvarionas, Šilutės meno mokyklos mokytoja ekspertė Liudmila Kašėtienė, Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Tamara Žagarienė ir kiti“.

Apie darbuotojus

   Įstaigos vadovas geru žodžiu mini visus mokyklos mokytojus ir kitus darbuotojus. „Su didele pagarba prisimename puikią smuiko mokytoją ir nuoširdžią direktoriaus pavaduotoją Virginiją Daugirdaitę bei ilgametį, labai išmintingą, kūrybišką ir darbštų direktoriaus pavaduotoją ugdymui Juozą Domarką. „Nuo 2010 m. reikliai ir principingai ugdymo proceso gerinimo, raštingumo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimais rūpinasi pavaduotoja ugdymui J. Trimailovienė. Mokyklos stendų medžiagą visada informatyviai paruošia bibliotekos vedėja Zofija Čijunskienė, pareigingai mokyklos raštvedybą tvarko sekretorė Rasa Mikalauskienė, atsakingai finansinę dokumentaciją veda vyr. buhalterė Rasa Šeputienė, visą mokyklos ūkį rūpestingai prižiūri direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams Juzefa Bukauskienė, o nuo visų nuoširdaus aptarnaujančio personalo darbo priklauso mokyklos švara, sauga ir tvarka mokykloje, – teigė R. Grušas, pridurdamas, jog atmintyje išliko malonūs prisiminimai apie visus nuoširdžiai dirbusius mokytojus ir kitus darbuotojus bei šviesus atminimas apie Amžinybėn išėjusiuosius.“

Mokykla šiandien

  „Prabėgusius 60 muzikos mokyklos kūrybinės veiklos metų galima palyginti su šešiasdešimt nuostabių teatralizuotų muzikinių pasakų, kurių kiekviena labai kantriai ir su didele meile buvo kuriama ištisus metus, o šių pasakų herojai buvo ir yra mokyklos mokiniai ir mokytojai, – sakė mokyklos direktorius R.Grušas. – Malonu pabrėžti, kad beržų taku į Mažeikių muzikos mokyklą bei Sedos, Židikų ir Laižuvos skyrius kasdien skuba 533 jaunieji muzikos, dainos ir vaidybinio meno mylėtojai, kuriuos su meile ir dėmesiu pasitinka 55 aukštos kvalifikacijos pedagogai (22 iš jų buvę mokyklos mokiniai). Parengtos devynios ugdymo programos suteikia plačią pasiūlą bei galimybę rinktis užtikrintą kokybę ir tęstinumą“.

  2014 m. rudenį pradėtas mokyklos atnaujinimas. Jau sudėti nauji langai, palangės ir pakeistos lauko durys. Greit prasidės stogo dangos keitimas, lauko sienų ir cokolio apšiltinimo darbai.

 Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2010 m. suteikė Mažeikių muzikos mokyklai Vytauto Klovos vardą. „Šis vardas įpareigoja visą mokyklos bendruomenę branginti ir kūrybine, koncertine veikla puoselėti žemiečio kompozitoriaus Vytauto Klovos kūrybą bei jo atminimą. Tegul mūsų veiklos kelrodžiu lieka jo šventas priesakas ,,Jausmų ir garsų, svajonių ir darbų harmonija žymi asmenybės brandą,“– linkėjo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorius R. Grušas.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode