SSC

Parduoda

Au­to­mo­bi­lius, mik­roau­to­bu­sus, sunk­ve­ži­mius, mo­to­cik­lus, ke­tur­ra­čius, prie­ka­bas ir ki­tą tech­ni­ką. Ga­li bū­ti dauž­ti, ne­va­žiuo­jan­tys ar ne­tin­ka­mi eksp­loa­tuo­ti. Pa­sii­ma Jums pa­to­giu lai­ku, at­sis­kai­to iš kar­to, tvar­ko do­ku­men­tus.

Tel. 8 617 92 643.

Ge­rą au­to­mo­bi­lį RE­NAULT ME­GA­NE SCE­NIC (2003 m., 03 mėn., va­rik­lis 1,8, 85 kW, tech­ni­nė ap­žiū­ra iki 2020 m. 12 mėn., ri­da 116850 km, pil­kos spal­vos, lie­ti dis­kai).

Tel. 8 696 63 676.

Mū­ri­nio na­mo pir­mą aukš­tą Tel­šiuo­se (tvar­kin­gas, yra vi­si pa­to­gu­mai, ga­ra­žas, že­mės, ats­ki­ras įė­ji­mas ir įva­žia­vi­mas, au­to­no­mi­nis du­ji­nis šil­dy­mas) ar­ba kei­čia į bu­tą; au­to­mo­bi­lį VOL­VO XC-60 (2010 m., tech­niš­kai tvar­kin­gas, ben­zi­nas-du­jos (nau­ja įran­ga, yra ga­ran­ti­ja), tech­ni­nė ap­žiū­ra iki 2022 m. 03 mėn., pa­keis­ti te­pa­lai, filt­rai, au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, Lie­tu­vo­je neeksp­loa­tuo­tas).

Tel. 8 602 53 535.

Van­dens cis­ter­nas ant ra­tų (3200 l ir 1800 l), grėb­lį-var­ty­tu­vą DO­BI­LAS, ge­rą trak­to­rių T-25, vie­na­šę prie­ka­bą.

Tel. 8 668 30 512.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode